searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

30

ses helbredet, dog ikke udover 18 Maaneder,

i Gentagelsestilfælde 3 Aar. Udgifter

ved saadan Anbringelse betragtes som henhorende

til Sagsomkostninger. Naar den

saaledes anbragte maa anses for helbredet,

bestemmer Retten efter Indstilling af Anstaltens

Styrelse og efter indhentet Erklæring

af vedkommende Læge ved Kendelse,

at Anbringelsen skal ophøre. Ved Anbringelsens

Ophor a f gor Retten, om en ikke udsiaaet

Straf skal udstaas eller helt eller

delvis bortfalde. Straffens Bortfald kan

botinges af. at den paagældendc i indtil

1 Aar fra Anbringelsens Ophor opfylder

\isse af Retten givne Paalæg.

Den, som paa Grund af Drikfældighed

falder Fattigvæsenet til Byrde eller bliver

ude af Stand til at sørge for Ægtefælles

(Iler Børns Underhold, kan ligeledes ved

Dom anbringes i Overensstemmelse med

foransiaaende Bestemmelser.

§ 60.

(K. II. § 80, Sirfl. § 299) Undsiger nogen en anden eller truer

med Brand eller anden Ulykke, kan det,'

naar Straf enten er udelukket eller ikke

findes at give tilstrækkelig Sikkerhed, under

en af det offentlige paa Begæring af

den truede eller, hvis almene Hensyn kræver

det, uden saadan Begæring anlagt Sag,

ved Dom paalægges ham at foretage, hvad

Retten finder nødvendigt for at sikre mod

Truslens Udførelse, og om fornødent bestemmes,

at han skal tages i Varetægt, i

hvilket sidste Tilfælde Retten tillige afgør,

om Varetægten skal ske efter Reglerne

om Varetægtsfængsel eller i en af de

i §§ 52, 55, 57 og 59 omhandlede Anstalter.

De givne Paalæg eller trufne Foranstaltninger

kan ophæves af Øvrigheden,

naar den anser det ufornødent at opretholde

dem, og den truede samtykker deri,

og ellers af Retten ved Genoptagelse af

Sagen. Paa den dømtes Begæring bliver

Sagen at genoptage, medmindre Paatalemyndigheden

skønner, at Forholdene er

ganske uforandrede, og der ikke er gaaet

et Aar efter Dommen eller efter en tidligere

Grenoptagelse.

More magazines by this user
Similar magazines