searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

22) § 687 affattes saaledes:

Ved Underretterne, henholdsvis Sø- og

Handelsretten, behandles og 1 paakendes i

første Instans Sager angaaende Lovovertrædelser,

a) for hvilke Straffen ikke kan overstige

simpelt Fængsel i 2 Aar, eller

b) som falder under en Straffebestemmelse,

der alternativt med strengere

Straf hjemler Anvendelse af Formuestraf

eller simpelt Fængsel, dog at Sigtede eller,

hvis han er umyndig, hans Værge kan begære

Paakendelse ved Landsretten, naar

Straffen kan stige til Arbejdsfængsel i 1

Aar eller Lovovertrædelsen kan medføre

Fortabelse af Rettigheder i Medfør af Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser §§

68 og 69, 1ste Stykke, eller

c) for hvilke Straffen for 1ste Gang

begaaet Forbrydelse kan gaa ned til Arbejdsfængsel

under 6 Maaneder, naar Signede

afgiver en fuldstændig og troværdig

Tilstaaelse og han eller hans Værge ikke

begærer Paakendelse ved Landsret, eller

d) som behandles ved Sø- og Handelsretten

(§ 9, 1ste Stykke) eller ved Underretten

ifølge denne Lovs § 18;

e) Sager, hvorunder der enten alene

eller i Forbindelse med en Straffepaastand,

der hører under Underrettens Paakendelse,

nedlægges Paastand om nogen af de i § 684

Nr. 1, 3 eller 5—13 samt i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser §§ 56

—59 nævnte Følger, dog at Sigtede eller,

hvis han er umyndig, hans Værge kan begære

Paakendelse ved Landsret, naar Paastanden

gaar ud paa Fortabelse af Rettigheder

i Medfør af Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser §§ 68 og 69, 1ste

Stykke;

f) Sager om Oprejsning for uforskyldt

Anholdelse;

g) Sager om Erstatning for uforskyldt

Varetægtsfængsel eller for uforskyldt Udstaaelse

af Straf, naar den, som kræver Erstatningen,

ikke samtidig med Erstatningsbiegæringen

kræver Paakendelse ved

Landsret.

More magazines by this user
Similar magazines