searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Sager, der rejser sig af politiske Lovovertrædelser,

bliver dog altid at "behandle

ved Landsretterne. Ogsaa andre Sager,

som hører under Overanklagerens Paatale,

kan denne indbringe umiddelbart for

Landsretten, naar han af /særlige G-runde

finder dette hensigtsmæssigt, og Sigtede

eller dennes Værge samtykker deri.

23) I § 688 sker følgende Ændringer:

1) Litr. a, 2det Stykke affattes saaledes:

Som saadanne anses Sager angaaende

de i Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§§ 164, 195, 196, 215 og 234,

sidste Punktum omhandlede Forbrydelser.

2) I Litr. c ændres »Straffelovens § 299«

til: »Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 60«.

3) I Litr. d ændres »Strafarbejde« til:

»Arbejdsfængsel i mindst 6 Maaneder«,

og Henvisningen til almindelig borgerlig

Straffelovs Kapitel 23—27 ændres

til: »Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser Kapitel 15, 16 og 25«.

24) § 689 affattes saaledes:

Ved Anvendelse af Reglen i § 687

kommer den Strafnedsættelse, som ved

Forsøg og Medvirken kan finde Sted (Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser §§

22, 2det Stykke og 24, 3die Stykke), ikke

i Betragtning.

25) I §§ 695—698, 700, 705, 710, 716,

730, 734, 754—756, 773, 828 og 991

ændres overalt Udtrykkene »Forbrydelse«

(Forbrydelser) og »Forseelse« (Forseelser)

til: »Lovovertrædelse« (Lovovertrædelser).

26) § 721 affattes saaledes:

Politimesteren tilkommer det at rejse

Tiltale for Underretten, henholdsvis Sø- og

Handelsretten, i de nedennævnte Sager, for

saa vidt disse er Genstand for offentlig

Paatale (Politisager):

1) Sager angaaende Lovovertrædelser, for

hvilke Loven ikke hjemler anden Straf

end Irettesættelse, Bøde eller simpelt

Fængsel i indtil 2 Aar, dog med Undtagelse

af de i Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser §§ 102, 2de*

Stykke, 125 (?), 127, 1ste Punktum (?),

More magazines by this user
Similar magazines