searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

29) § 725, 3die, 4de og 5te Stykke

udgaar.

30) § 726, 2det Stykke, 2det Punktum

udgaar.

31) § 731 Litr. a affattes saaledes:

naar Sigtede undergives Varetægtsfængsel

som sigtet for en Handling, der kan

medføre Tab af de statsborgerlige Rettigheder,

medmindre han tidligere er dømt

for en i den offentlige Mening vanærende

Handling uden at have faaet Æresoprejsning

eller de statsborgerlige Rettigheder

i Medfør af Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 68, jfr. §§ 64, 92 og 93, er

ham frakendte.

32) I § 739 ændres Henvisningen til:

»Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

Kapitel 13«.

33) § 769 Nr. 2 affattes således:

for saa vidt Mistanken angaar et Forhold,

som det ifølge Lovens almindelige

Regel tilkommer Overanklageren at forfølge

eller nogen af de i Lov om Tilsynet

med Fremmede og Rejsende af 15. Maj

1875, i Sølov af 1. April 1892 §§ 291, 1ste

Punktum og 298, 1ste Stykke, i Lov om

Værnepligt Nr. 123. 8. Juni 1912 §§ 7, 13.

41 og 44, jfr. § 47, i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser §§ 180—183, 211.

213, 221, 1ste Stykke, 229, 230 og 260.

2det Stykke eller i Lov om Modarbejdelse

af offentlig Usædelighed og af Kønssjgdomme

af §§ 1, 11 og 12

nævnte Lovovertrædelser, naar det, omend

Betingelserne for Afsigelse af Fængslingskendelse

ikke fuldstændig maatte være til

Stede, efter Omstændighederne skønnes

fornødent at sikre den paagældendes foreløbige

Tilstedeblivelse eller Afsondring fra

Samkvem med Andre.

34) I § 771, 3die Stykke ændres »den

i Straffelovens § 103 ommeldte Forbrydelse«

til: »De i Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser §§ 120 og 129 ommeldte

Forbrydelser« og »den i Straffelovenes

§ 87 ommeldte Forbrydelse« til:

»De i Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 113 og 116 ommeldte Forbrydelser«.

More magazines by this user
Similar magazines