searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Udgifter ved Anbringelse i Medfør af

denne Bestemmelse betragtes som lienbørende

til Sagsomkostninger.

§ 61.

Naar en Straffedom ikke lyder paa (K. XJ. § C3, L. 74 1911 § 20)

højere Straf end Bøde, simpelt Fængsel i 2

Aar eller Arbejdsfængsel i 1 Aar, kan det,

naar Retten under Hensyn til samtlige

foreliggende Omstændigheder finder, at

Straffens Fuldbyrdelse bør udsættes, i

Bommen bestemmes, at Straffen skal borifalde

ved Udløbet af en af Retten fastsat

Prøvetid, saafremt den dømte opfylder de

i Loven foreskrevne Betingelser og de

yderligere Vilkaar, som maatte være fastsatte

i Dommen.

Prøvetiden er mindst 2, hojst 5 Aar.

Under Prøvetiden sættes den domte under

Tilsyn (§ 65) gennem en i saadant Øjemed

virkende Forening eller af en dertil egnet

og villig, af Retten bestemt Person, medmindre

saadant Tilsyn undtagelsesvis anses

ufornødent under Hensyn til Lovovertrædelsens

Ubetydelighed eller den skyldiges

Forhold.

Retten kan til enhver Tid, naar Omstændighederne

kræver det, ved Kendelse

forandre sin Beslutning om Valg af Tilsynsførende.

§ 62.

Hvis den efter § 61 dømte gør sig skyl- (R

dig i forsætlig Lovovertrædelse, for hvilken

retslig Undersøgelse indledes inden

Prøvetidens Udløb med det Udfald, at han

derfor if alder Straf af Arbejdsfængsel,

fastsættes en ny for begge Forbrydelser

fælles Straf uden Afkortning efter § 82.

Er den nye Lovovertrædelse uagtsom, eller

er den Straf, han derved paadrager sig,

ikke højere end simpelt Fængsel, afgør

Retten, om ogsaa den første Straf skal

fuldbyrdes. I saa Fald fastsættes en fælles

Straf, som ovenfor sagt.

Indledes retslig Undersøgelse for en inden

Prøvetidens Udløb begaaet Lovovertrædelse

først efter Prøvetidens Udløb, kommer

det stedfundne Brud paa Betingelsen

i Betragtning som en skærpende Omstæn-

31

More magazines by this user
Similar magazines