searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

11

45) § 938 affattes saaledes:

Reglerne i §§ 931 og 936—937 finder

ikke Anvendelse ved Sager, der paatales

offentlig i Medfør af Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 221, 2det

Stykke.

46) § 941, 1ste Stykke, 2det Punktum

affattes saaledes:

Er Tiltalte død, og er ved Dommen de

statsborgerlige Rettigheder frakendt ham i

Medfør af Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 68, kan hans Ægtefælle

saavel som enhver af hans Slægtninge i opog

nedstigende Linie og hans Søskende

anke i hans Sted.

47) § 962, 2det Stykke, 1ste Punktum

affattes saaledes:

I Politisager kan Dommen ordentligvis

kun paaankes af Overanklageren, naar

andre Følger end Bøde eller Konfiskation

kan idømmes efter det Lovbud, Tiltalen

lyder paa, og af Tiltalte kun, naar Dommen

lyder paa højere Straf end Bøde af

40 Kr. eller paa Konfiskation af Genstande

af tilsvarende Værdi.

48) § 978 affattes saaledes:

Genoptagelse kan endvidere finde Sted

i de i Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§§ 17, 2det Stykke. 2det Punktum,

48, 2det Stykke, 3die Punktum, 56,

2det Stykke, 4de Punktum, 57, 2det Stykke,

58. 1ste Stykke, 3die Punktum, 59, 3die

Stykke, 3die og 4de Punktum, 60, 1ste

Stykke, 2det og 3die Punktum, 61, 3die

Stykke og 62, 3die Stykke omhandlede

Tilfælde. Reglerne i de følgende Paragraffer

finder da Anvendelse med de fornødne

Lempelser.

Udenfor disse Tilfælde kan Genoptagelse

ikke finde Sted, saa længe Anke i

Medfør af Lovens almindelige Regler staar

aaben, eller saa længe en rejst Ankesag

tøistaar uafgjort.

At Straffen er udstaaet, er ikke til Hinder

for Genoptagelse.

49) Til § 987 føjes som nyt Stykke:

Endvidere kan Domfældte i de i Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 4, 2det Stykke, jfr. § 5, 3die Stykke, om-

More magazines by this user
Similar magazines