searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

12

handlede Tilfælde begære Sagen genoptaget

for den Ret, ved hvilken den sidst er

blevet paakendt, til fornyet Paakendelse

uden forudgaaende Domsforhandlings

50) § 988, 1ste Punktum affattes saaledes:

Har en Domfældt udstaaet Straf eller

været indsat i Arbejdshus eller taget i Sikkerhedsforvaring

i Medfør af Bestemmelserne

i Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§§ 52—55, og Straffen eller den

trufne Sikkerhedsforanstaltning bortfalder

enten som Følge af Anke eller af Genoptagelse,

har han udenfor de i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 4, 2det

Stykke, jfr. § 5, 3die Stykke, omhandlede

Tilfælde Krav paa Erstatning.

51) I § 997. 1ste Stykke tilføjes i

Slutningen af 1ste Punktum: »eller andre

Ydelser, der ved Dommen er paalagt den

skyldige.«

§ 997, 2det Stykke affattes saaledes:

Bøder og Erstatning, der under Straffesagen

er tilkendt nogen, samt andre Ydelser,

der ved Dommen er paalagt den skyldige,

inddrives efter de i Bogen om den

borgerlige Retspleje foreskrevne Regler,

jfr. Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 49. De samme Regler finder

tilsvarende Anvendelse paa Bøde, der er

paalagt ved Rettens Kendelse eller ved Afgørelse

af anden offentlig Myndighed eller

vedtaget i Retten.

I § 997, 3die Stykke udgaar Ordene:

»og afsones efter Reglerne i § 3 i Lov af

16. Februar 1866 om Afsoning af Bøder

udenfor kriminelle Sager«.

52) I § 999, 2det Stykke, 1ste Punktum

indskydes mellem »gælder« og »en«

Ordene: »for saa vidt ingen længere Frist

er fastsat i Medfør af Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 49«.

53) § 1000, 1ste og 2det Stykke udgaar.

I 3die Stykke i Begyndelsen udgaar

Ordene »alle andre«.

54). § 1001, 1ste Stykke affattes séör

ledes:

More magazines by this user
Similar magazines