searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

13

Fuldbyrdelsen af en Straffedom bliver

at udsætte, naar den, som skal udstaa Frihedsstraf,

er kommet i en ikke blot forbigaaende

Tilstand af den i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 15 eller § 17,

1ste Stykke omhandlede Art, jfr. samme

Lovs § 58, eller overfaldes af en heftig

Sygdom.

Sidste Stykke affattes saaledes:

Med Hensyn til Udsættelse af Straffuldbyrdelse

ifølge Dom gælder Keglerne

i Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§§ 61—64.

55) I § 1002, 2det Stykke ændres Ordene

»til Statsfængsel i over 2 Aar eller

til Strafarbejde« til: »til simpelt Fængsel

i over 2 Aar eller til Arbejdsfængsel i 1

Aar eller mere«.

56) I § 1003 ændres Henvisningen til:

»Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 80«.

57) 1 § 1015, 1ste Stykke ændres

Straffen til: Bøde.

58) I § 1017 ændres Straffen til: Bøde

eller simpelt Fængsel.

§ 3.

I den ved Siden af Loven om Rettens

Pleje fremdeles gældende Lovgivning vedrørende

Retsplejen skulle følgende Ændringer

og nærmere Bestemmelser gælde:

1) I Lov om Rigsretten af 3. Marts

1852 § 56, jfr. § 65 ændres Straffen til:

Bøde eller simpelt Fængsel i indtil 6 Maaneder.

Ved Siden deraf skulle derhos de i Lov

om Rettens Pleje §§ 177, 2det Stykke og

189, 1ste Stykke hjemlede Foranstaltninger

af Retten kunne bringes til Anvendelse.

2) I Lov om Konkurs m. m. Nr. 51, 25.

Marts 1872, saaledes som denne ifølge Lov

om Rettens Pleje §§ 667—678 fremdeles er

gældende, sker følgende Ændringer:

a) I § 24 ændres Henvisningen til

Straffelovens § 261 til: »Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 252«.

More magazines by this user
Similar magazines