searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Det kan ikke erkendes, at de almindelige

Straffebestemmelser i L. om alm. borg.

Forbrydelser 13. Kap., jfr. L. om Forseelser

§ 22, ikke ogsaa her skulde gøre Fyldest.

Af samme Grund er heller ikke den

under 5) foreslaaede Ændring til § 59 —

Rpll. 1916 § 58 — optaget. Den i nærvær.

Forsi, som 4) optagne Ændring svarer for

den første Dels Vedkommende til K. U. B.

Ændring 6). At sidste Punktum i § 73

udgaar, forklares ved. at L. om Forseelser

§ 15 giver fornøden Straffehjemmel. Tilsvarende

Bemærkninger gælder den som 5)

— K. LI. B. 7) — optagne Ændring.

Ved Ændring 6) — K. U. B. 8) — til

Rpll. § 131, 2. St. bemærkes, at dennes

1ste Punktum strengt taget kunde undværes,

idet samtlige der nævnte Tilfælde

rammes af L. om Forseelser § 7. Det er

nærmest optaget som en naturlig Indledning

til Bestemmelsen i 2. Pkt.

Med Hensyn til Ændring 8), der svarer

til K. U. B. Ændring 10), bemærkes

følgende: I Overensstemmelse med. hvad

der er sket gentagne Gange i Tillægslov

A., opretholdes Rpll. § 137. 1. St. som

Overgangsbestemmelse gældende for Handlinger

begaaede. før Lov om alm. borg. Forbrydelser

træder i Kraft. At Bestemmelserne

i sidstnævnte Lovs § 68 finder Anvendelse

paa senere begaaede Handlinger,

behøver ikke at siges, da den almindelige

Bestemmelse i Tillægslov A. § 3 netop kun

opretholder de hidtil gældende Bestemmelser

af denne Art, for saa vidt angaar Handlinger

begaaede før det nævnte Tidspunkt.

— Efter den Maade, hvorpaa Reglen i L.

om alm. borg. Forbrydelser § 247, 2. St.

er begrænset, vil der praktisk talt ikke

blive Spørgsmaal om at fritage en Sagfører

for Straf for Underslæb, og Bestemmelsen

i Rpll. § 137, 2. St. kan derfor formentlig

uden Skade helt udgaa. Skulde den nævnte

§ 247, 2. St. ikke blive optaget, er der saa

meget mindre Trang til en særlig Regel for

dette Tilfælde.

K. U. B.'s Ændring 11) til § 161 —

RplK 1916 §170 —udgaar, da de i K. U.

foreslaaede ændrede Regler om Presseforse-

11-

elser ikke er optagne i Forsi, til L. om alm.

borg. Forbrydelser. Derimod er i nærvær.

Forsi, som Ændringsforsl. 9) optaget en

Tilføjelse til § 170. 3. St., der er en naturlig

Konsekvens af den under 10) foreslaaede

Ændring i § 180. Om denne, der atter er en

Følge af Bestemmelsen i L. öm alm. borg.

Forbrydelser § 94 angaaende Straffedommes

Udslettelse af Strafferegistret, henvises

til Bema^rkningerne til nævnte Lov

S. 112.

At der i Ændring 12) til § 305 alene

henvises til L. om alm. borg. Forbrydelser

§ 152 har sin Grund i. at Udkast til nævnte

Lov ikke indeholder nogen Straffebestemmelse

for uagtsom falsk Forklaring, jfr.

Bemærkninger til samme S. 145.

Om Ændring 14) henvises til Bemærkningerne

til K. U. B., S. 16 ad 15).

K. U. B.'.s Ændring Nr. 19 udgaar, da

den er optaget i Rpll. § 620, 4. St.

Medens K. U. B.'s Ændring Nr. 21

til § 674 angaaende visse Ærefornærmelsessager

henviser lil Bestemmelsen i K. U.

§ 274, der er mere omfattende end den tilsvarende

Bestemmelse i L. om alm. borg.

Forbrydelser § 245, er det i nærvær. Forsi.

Ændring 20 foreslaaet helt at lade Bemærkningen

om disse Ære fornærmelser

udgaa. Den er efter Indholdet af L. om alm.

borg. Forbrydelser § 245. 1. St. — ligesom

efter K. U. § 274. 1. St. — ikke blotoverflødig,

men i Virkeligheden ukorrekt, da de

paagældende Straffesager netop ikke mere

behandles i den borgerlige Retsplejes Former

og derfor eo ipso falder ind under Hovedreglen

i Rpll. § 683. 1. Pkt.

Den foreslaaede Ændring 21) til Rpll.

§684svarer til'K.U.B.22) og sigter ligesom

denne til at bringe Paragrafen i Overensstemmelse

med de nye strafferetlige Forslag.

Da Nr. 4, 5 og 7 naturligst sammendrages

til et Nummer og Nr. 8 udgaar,

fordi Forsi, til L. om alm. borg. Forbrydelser

ikke har optaget Bestemmelser om

Opholdspaabud eller Opholdsforbud, jfr.

Bemærkningerne til nævnte Lov S. 87—88,

har en Omnummerering været nødvendig;

og det er da fundet naturligst at optage Pa-

More magazines by this user
Similar magazines