searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

agrafen i sin Helhed i den ved Ændrinr

gerne foranledigede nye Formulering. Endnu

bemærkes, at der i den nye Affattelses

Nr. 6 ikke er henvist til Lov om alm. borg.

Forbrydelser § 67, fordi Inddragelse (Konfiskation)

i Særlovgivningen undertiden

hjemles under andre Betingelser end de i

§ 67 angivne. løvrigt giver de enkelte Ændringer

ikke Anledning til særlige Bemærkninger,

idet de er simple Konsekvenser

af de foreslaaede Ændringer i Straffelovgivningen.

Kun bemærkes, at naar Ordene

»eller Svogerskabs-« i Nr. 10 er sat i Klammer,

staar dette i Forbindelse med, at Udk.

til L. om alm. borg. Forbrydelser Kap. 20

ikke behandler Samleje mellem besvogrede

som Blodskam. — Den i K. U. B. under

Nr. 22, p) foreslaaede Ændring er ikke optaget;

herom henvises til det oven f. ad K.

U. B. Nr. 2 a og 4 bemærkede.

Ogsaa den under 22) foreslaaede Ændring

(K. U. B. Ændring 23) er det paa

Grund af Ændringernes Tal og Omfang

fundet rigtigt at formulere som en samlet

ny Affattelse af § 687. løvrigt er alle

Ændringerne kun naturlige Konsekvenser

af de foreslaaede Ændringer i Straffelo\givningen.

Naar Grænsen i Litr. c. er sat

i il Arbejdsfængsel i 6 Maaneder. fører dette

formentlig i alt væsentligt til samme Resultat

som efter Rpll. 1916. Fra Behandling

ved Underret undtages derefter (foruden

visse grove Statsforbrydelser) Mened

(§ 151), Falskmønteri (§§ 155 og 156),

visse almenfarlige Forbrydelser

More magazines by this user
Similar magazines