searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

3*

dighed ved Udmaalingen af Straffen for

den sidste Lovovertrædelse.

Søger den dømte at unddrage sig det

anordnede Tilsyn, eller bliver iøvrigt nogen

i Dommen fastsat Betingelse ikke overholdt,

nden at dette skyldes ham utilregnelige

Hindringer, kan den Ret, der har paakendt

Sagen, ved Kendelse bestemme, at

Straffen skal fuldbyrdes, eller fastsætte

nye Betingelser for Udsættelsen eller forlænge

Prøvetiden. Skyldes det den dømte

utilregnelige Hindringer, at Betingelsen

ikke er opfyldt, kan Retten efter Omstændighederne

frafalde eller ændre Betingelsen.

§ 63.

(K. U. § 67, 1. St) Indledes inden Prøvetidens Udløb retslig

Undersøgelse mod den efter § 61 dømte

for en Lovovertrædelse, begaaet for Dom

i første Instans overgik ham, med det Udfald,

at Tillægsstraf efter § 84 idømmes,

a f gor Retten, om den samlede Straf bliver

at fuldbyrde eller om Fuldbyrdelsen paany

skal udsættes. I saa Fald fastsættes en

ny Provetid.

(K. U. § 64, L. V* 1911 § 21 )

§ 64.

Bliver den idømte Straf ikke i Medfør

af foranstaaende Bestemmelser fuldbyrdet,

bortfalder Straffen og Dommens Evne til

at medføre Gentagelsesvirkning. Samtidig

bortfalder de Bestemmelser, som Dommen

maatte indeholde om Fortabelse af Rettigheder

i Henhold til § 68.

§ 65.

(ny) Naar Tilsyn anordnes i Henhold til Bestemmelserne

i §§ 40, 53, 55, 57, 59 og 61,

har den Tilsynsførende at retlede den, der

er stillet under hans Tilsyn, at afholde

ham fra at søge slet Selskab og onr fornødent

fra at nyde spirituøse Drikke, efter

Evne at bistaa ham til at opnaa en Stilling

eller fast Arbejde samt at paase,athan overholder

de ham af vedkommende Ret eller

Myndighed eller den Tilsynsførende selv

givne Paalæg. Han er berettiget til at

paalægge den, der er stillet under hane

Tilsyn, at afgive saadanne Meldinger an-

More magazines by this user
Similar magazines