searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

• steren, og Forpligtelsens Efterkonunelsé

*" kan fremtvinges ved Tvangsbøder, der |$»*

lægges af de nævnte Myndigheder, og k**&

dette ikke frugter, ved Fremstilling af

Politiet

De, der nyder fast Fattigunderstøttelse

og findes lidende af Kønssygdom, skal indlægges

til Kur paa et Sygehus

§3

(L 80 /8 1906 § 6) Naar det \ed Sygdommens Behandling

eller ved dennes Afslutning af Hensyn

til Smittefare anses for nødvendigt, at Patienten

vedblivende tilses, skal der af Lægen

gives denne Paalæg om til bestemte

Tider at fremstille sig for ham eller levere

ham skriftligt Bevis for, at hans Behandling

er ovei taget af en anden autoriseret

Læge Blanketter til Brug ved saadant

Paalæg kan faas hos vedkommende Embedslæge

Overtræder den vedkommende dette

Paalæg, eller vil Lægen ikke behandle

ham længer, og han trods Opfordung ikke

foreviser skriftligt Bevis for, at hans Behandling

er overtagen af en anden Læge,

bliver Underretning derom uopholdelig at

tilstille vedkommende offentlige eller visiterende

Læge, der dereftei vil have at

paalægge den paagældende at give Møde

i Konsultationslokalet overensstemmende

med Bestemmelserne nedenfor i § 10

§4

(L *>ls 1906 § 7 ) Det paahviler enhvei Læge, der undersøger

eller behandler nogen for Kønssygdom,

at gøre denne opmærksom paa

Sygdommens Smitteevne og de retslage

Følger af, at nogen smittes eller udsættes

for Smitte samt særlig at advare vedkommende

mod at indtræde i Ægteskab, sa&

længe Smittefare er til Stede Blankest

til Meddelelser herom kan faas hos tilkommende

Embedslæge. J

§ 5 - !**

% 190*5 § 8.) Enhver Læge vil i de ugentligt i

beretninger til vedkommende Emfe

More magazines by this user
Similar magazines