searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

gåaende Bopæl, Arbejdsforhold o. L, som

er nødvendige til Gennemførelse af Tilsynet,

og har, naar de givne Paalæg ikke

overholdes, derom at gøre Indberetning til

Paatalemyndigheden.

Naar en Udlænding, der tidligere i eller (K. U. § 88, Strfl. § 1(0

udenfor Riget er straffet med Frihedsstraf,

dømmes til Arbejdsfængsel, kan det,

hvis hans Forhold dertil giver Anledning,

i Dommen bestemmes, at han efter udstaaet

Straf bliver at udbringe af Riget.

Dømmes en Udlænding, der ikke i tie

sidste 5 Aar har haft stadigt Ophold i den

danske Stat, til Arbejdsfængsel i mindst

1 Aar, skal han tillige dømmes til efter

udstaaet Straf at udbringes af Riget.

Inden Udbringeisen skal den paagældende

til Politiprotokollen advares om det

med ulovlig Tilbagevenden forbundne

Strafansvar.

§ 67.

Ved Dom bliver, for saa vidt ikke an- (R. U. § 83, Strfl. § 84)

det særlig er bestemt, til Fordel for Statskassen

at inddrage:

1) Genstande, der er frembragte ved en

strafbar Handling eller har været brugte

eller bestemte til at bruges ved en forsætlig

Forbrydelse, for saa vidt de

a) tilhører nogen for Gerningen ansvarlig

eller

b) deres Inddragelse findes fornøden,

fordi deres Förbliven i privat Varetægt

udsætter Retssikkerheden for

Fare;

2) det ved den strafbare Handling erhvervede

Udbytte eller et Beløb, der

skønnes at svare dertil, for saa vidt

ingen kan gøre retligt Krav derpaa,

hvad enten det findes hos den skyldige

eller hos nogen, paa hvis Vegne han

har handlet, og uden Hensyn til, om

Straffesag er eller kunde være rejst

imod nogen.

De under Nr. 1, Ltr. b nævnte Genstande

bliver om fornødent ved Politiet»

Foranstaltning at tilintetgøre eller uskadeliggøre,

løvrigt bliver de inddragne Gen-

More magazines by this user
Similar magazines