searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

forringer den Strafværdighed, som Handlinger

af den paagældende Art regelmæssig

vidner om, at Anvendelse af den foreskrevne

Straf vilde være uforholdsmæssig

haard, bliver Straffen at nedsætte og kan,

naar det paagældende Straffebud ikke

hjemler højere Straf end Bøde eller simpelt

Fængsel i 1 Aar, efter Omstændighederne

ganske bortfalde, ligesom Bøde kan

idømmes under det i § 48 angivne Mindsteniaal.

Det kan i Dommen bestemmes, at

Straffens Fuldbyrdede skal udsættes, seh

om Straffen o\erstiger den i § 61 angivne

Størrelse.

§ 80.

Har den skyldige været underka&tet (K. II. § 49, Stril § 58)

Varetægtsfængsel eller anden for Undersøgelsens

Skyld stedfunden Frihedsberøvelse,

uden at dette kan tilskrives hans

eget Forhold under Sagen, bliver det i

Dommen at bestemme, at en forholdsmæssig

Del af den idomle Straf eller efter Omstændighederne

hele denne skal anses som

udstå aet.

§ 81.

Naar nogen ved Dom undergives de i (K. U. §§ 50 3 , 51)

§ 60 omhandlede Foranstaltninger eller

fortaber de i §§ 68 og 69 omhandlede Rettigheder,

bliver der ved Straffens Fastsættelse

at tage passende Hensyn dertil,

og kan Straffen, hvis den ikke vilde have

oversteget simpelt Fængsel, efter Omstændighederne

helt bortfalde.

Har nogen ved en eller flere Handlin- (K. U. § 53, Strfl. § 62)

ger begaaet flere Lovovertrædelser, bliver

Straffen at fastsætte under et, saaledes at

de alle medvirker til at bestemme dens

Størrelse, og saaledes at Straffen bliver

større end den, der vilde være paadraget

for den største af disse, og mindre end

Summen af Straffene for de enkelte Lovovertrædelser.

Den samlede Straf maa kun

under særdeles skærpende Omstændigheder

pverstige den højeste for nogen af

Lovovertrædelserne foreskrevne Straf og

kun med i?*#til det halve.

3D

More magazines by this user
Similar magazines