searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

40

Medfører en af Lovovertrædelserne

Arbejdsfængsel paa Livstid, bortfalder

Straffen for de andre. Endvidere kan

Straffen for en eller flere Lovovertrædelser

bortfalde, naar denne eller disse i Forhold

til en af de andre Lovovertrædelser

er af ganske underordnet Betydning.

§ 83.

(K U. § 54.) Medfører de til Straffens Bestemmelse

medvirkende Lovovertrædelser alle Frihedsstraf,

fastsættes en fælles Frihedsstraf

i den strengeste, for nogen af dem

paadragne, Strafart.

Medfører nogle af Lovovertrædelserne

Frihedsstraf, andre Bøde, kan Retten enten

idømme Bøde ved Siden af Frihedsstraf

eller ved Fastsættelse af en fælles Frihedsstraf

tage de Lovovertrædelser i Betragtning,

der medfører Bøde.

§ 84.

(K. Ü. § 55, Strfl. § 64) Findes nogen, som allerede er dømt til

Straf, skyldig i en forud for Dommen begaaet

strafbar Handling, bliver en Tillægsstraf

at idømme, for saa vidt Reglerne

i § 82 vilde have medført en Forhøjelse af

Straffen ved samtidig Paakendelse. Herved

bliver, dersom Fuldbyrdelsen af den

tidligere idømte Straf ikke er afsluttet,

Reglerne i § 83 saa vidt muligt at iagttage.

Tillægsstraf kan idømmes i kortere

Tid end de i §§ 32 og 45 angivne korteste

Tider.

Medfører den sidst paakendte Lovovertrædelse

Arbejdsfængsel, medens den tidligere

idømte Straf bestod i simpelt Fængsel,

bliver denne, hvis den ikke er fuldt ud-

^laaet, af den straf fuldbyrdende Myndighed

at omsætte efter det i § 85 angivne

Forhold.

§ 85.

(K. U. §§ 27, 28, 56 J , Strfl. §§ 32, 63) Hvor den i Loven for en Lovovertrædelse

foreskrevne Straf skal nedsættes eller

forhøjes i et vist Forhold, regnes livsvarigt

Arbejdsfængsel lige med 18 Aars Arbejdsfængsel,

og 1 Dags Arbejdsfængsel lig©

med 2 Dages simpelt Fængsel.

More magazines by this user
Similar magazines