searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Forældelsen løber fra den Bag, dåden

strafbare Virksomhed eller Undladelse er

ophørt. Den afbrydes ved ethvert Rettergangsskridt,

hvorved den paagældende er

betegnet som sigtet. Standses den paabegyndte

Forfølgning påa ubestemt Tid,

fortsætter Forældelsen sit Løb fra dette

Tidspunkt.

Udenfor de ovenfor under Nr. 1—3

omhandlede Tilfælde forældes Adgangen

til at gøre Strafansvar gældende ikke,

men hvis der fra Forbrydelsens Udøvelse

er forløbet 10 Aar, beregnet paa ovenanførte

Maade, bliver den kun at paatale

eller, dersom dette Forhold først oplyses

undei Sagen, at paakende efter Paabud af

Justitsministeren, h\is Afgørelse altid skal

indhentes

§ 88.

(K II §70) Er den strafbare Handling begaaet

paa dan^k Skib udenfor TRiget, begynder

de i § 87 omtalte Frister først at løbe fra

det Tidspunkt, da Skibet er kommet til

dansk Havn eller til et Sted med dansk

Konsul, dog saaledes at Begyndelsespunktet

ikke udsætte^ længere end 1 Aar.

Kan Foifølgning ikke finde Sted, før

Afgørelse er truffet med Hensyn til et den

skyldige vedkommende retligt Forhold,

eller kan den lovligt udsættes, indtil saadan

Afgørelse foreligger, løber Fristerne

ikke, saa længe Afgørelsen uden Afbrydelse

søges hidført.

§ 89.

(K. U § 71.) Adgangen til at fuldbyrde Straf af

Bøde, simpelt Fængsel, ikke over 2 Aar,

samt Arbejdsfængsel, ikke over 1 Aar,

bortfalder efter 5 Aars Forløb. Efter 10

Aars Forløb bortfalder Adgangen til at

fuldbyrde Straf af simpelt Fængsel over

2 Aar og Arbejdsfængsel, ikke over 3 Aar,

og kan ingen Dom, der lyder paa højere

Straf, fuldbyrdes uden Justitsministerens

Paabud.

I ovennævnte Frister medregnes ikke

den Tid, i hvilken Straffens Fuldbyrdelse

har været udsat i Medfør af § 61 eller ikk«

har kunnet paabegyndes paa Grund af

More magazines by this user
Similar magazines