searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Har Straffen ikke oversteget Arbejdsfæagsel

i 6 Maaneder, og har den skyldige

ikke i de sidste 10 Aar erholdt Æresoprejsning

eller Genindsættelse, har han 5

Aar efter Straffens Udstaael&e, Eftergivelse

eller Forældelse Ret til Genindsættelse,

naar han i de sidste 3 Aar har opholdt

sig her i Riget og ikke paany har

været dømt for et Forhold, der har medført

Tab af de statsborgerlige Rettigheder

eller er under Tiltale for et saadant For-

Tiold.

§ 93.

(ny, se § 92 ) Begæring om Genindsættelse indgives

til Paatalemyndigheden, der, hvis den efter

anstillet Undersøgelse finder, at domfældte

opfylder de i § 92, 3die Stykke angivne Betingelser,

selv meddeler samme og ellers

indbringer Sagen for Retten paa det Sted,

hvor domfældte bor eller sidst har haft

Bopæl her i Riget. Afgørelsen sker efter

forudgaaet Undersøgelse ved Kendelse af

Retten. Afslaas Begæringen, kan den

ikke fornyes før efter Forløbet af 2 Aar.

Med Hensyn til Sagens Behandling og

Kære til højere Ret finder Straffeproceslovgivningens

Regler Anvendelse.

Ved Genindsættelse i Henhold til ovenstaaende

Regler bortfalder tillige en i

Henhold til § 70 stedfunden Fortabelse af

Forældremyndigheden.

§ 94.

(ny) Naar der er forløbet ved Bødedomme

5 og ellers 10 eller, hvis Dommen lyder

paa Arbejdsfængsel i 1 Aar eller derover

eller paa Indsættelse i Arbejdshus (§ 52)

, eller Forvaringsanstalt (§ 55), 15 Aar fra

Straffens Udstaaelse, Eftergivelse eller

Forældelse eller fra Indsættelsens endelige

Ophør, uden at den paagældende i denne

Tid har været dømt for nogen Forbrydelse

eller er under Tiltale for en saadan, foranlediger

Paatalemyndigheden efter den

domfældtes derom indgivne Begæring, der,

for saa vidt Dom efter § 68, Iste Stykk«

er overgaaet ham, skal være ledsaget af

Bevis for, at Grenindsættelse i Medfør af

§§ 92 og 93 har fondet Sted, at Bemærk-

More magazines by this user
Similar magazines