searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ih

ningen om den af sagte Bom slettes i Strafferegistret.

Er Straf bortfalden i Medfør

af §L 64, skal Udslettelse under de ovenfor

angivne Betingelser finde Sted, naar der er

forløbet 5 Aar fra Prøvetidens Udlob.

Har den paagældende i den ovenfor angivne

Tid været dømt for en uagtsom Forbrydelse,

eller er han for forsætlig Forbrydelse

anset med en Straf, der ikke

overstiger Bøde eller simpelt Fængsel i

6 Maaneder, indbringer Paatalemyndigheden

paa hans Begæring Spørgsmaalet om

Udslettelse for Retten paa det Sted, hvor

domfældte bor eller sidst har haft Bopæl

her i Riget. Afgørelsen sker da ved

Kendelse af Retten. Herved finder Reglen

i § 93, 2det Stykke Anvendelse.

Naar Udslettelse har fundet Sted,

bliver den paagældende Dom ikke at anføre

ved senere Udfærdigelse af Straffeattest

eller anden Udskrift af Registret,

og den domfældte er ved Afhøring for

Retten eller anden offentlig Myndighed berettiget

til at undlade enhver Meddelelse

desangaaende.

§ 95.

Reglen i § 30 finder til&varende An- (K U § 100 )

vendelse med Hensyn til Adgangen til at

begære Paatale i Medfør af § GO.

§ 96.

Krav paa Erstatning eller anden Grodt- (ny)

gørelse for Skade, forvoldt ved en strafbar

Handling (§ 72), forældes, for saa vidt

der ikke i Lovgivningen er hjemlet en

kortere Forældelsesfrist, i 20 Aar, regnet

fra den Tid, da den skadelidende har erholdt

saadan Kundskab, at han bliver i

Stand til at gøre sit Krav gældende.

More magazines by this user
Similar magazines