searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Særlig Del.

9(le Kapitel.

Forbrydelser mod Statens Selvstændighed

og Sikkerhed.

§97.

(K. U. § 101, Strfl. g 71 ) Den, som foretager en Handling, der

sigter til ved Magtanvendelse eller Trusel

om saadan at bringe den danske Stat

eller nogen Del af denne under fremmed

Herredømme eller at løsrive nogen Del af

Staten, straffes med Arbejdsfængsel fra t>

A ar indtil paa Livstid.

8 98.

(K. U. §§ 102, 103, Strfl. g 72.) Den, som ildenden i §97 omhandlede

Hensigt træder i Forbindelse med en anden

Stats Regering for at formåa denne

til at krænke den danske Stats Bestemmelbes^ihed,

straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 0 Aar, eller, hvis Hensigten har

været at paaføre den danske Stat eller

nogen med den for Krigstilfælde forbunden

Stat Krig, med Arbejdsfængsel ikke

under 4 Aar.

§

(K. U. § 104, Strfl. § 73.) Den, som uden at Forholdet falder

ind under de foranstaaende Paragrafer,

ved offentlige Udtalelser om den danske

Stats Styrelse tilskynder til eller fremkalder

øjensynlig Fare for fjendtlige Forholdsregler

mod den danske Stat eller for

fremmed Magts Indblanding i dens* Anliggender,

straffes med simpelt Fængsel

eller med Arbejdsfængsel i indtil 3 Aar.

Gør nogen sig paa ovennævnte Maade

skyldig i grov Uagtsomhed, straffes han

med simpelt Fængsel eller méd Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines