searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

48

Foretages de nævnte Handlinger nagt*

somt, er Straffen simpelt Fængsel eller

Arbejdsfæng8el i indtil 3 Aar eller under

formildende Omstændigheder Bøde.

§ 104.

(K. U. § 111, 4 St.). Den, som i Krigstid eller under truende

Udsigt til Krig giver offentlig Meddelelse

om Krigsmagten eller om Krigsforetagender,

naar Forbud derimod er udstedt,

straffes med Bøde, simpelt Fængsel

eller Arbejdsfængsel i indtil 1 Aar.

§ 105.

(K. U. § 112, L. 9 /9 1914.) Med Bøde, simpelt Fængsel eller under

særdeles skærpende Omstændigheder

med Arbejdsfængsel i indtil 6 Maaneder

straffes den, som forsætlig eller uagtsomt

a) uden behørig Bemyndigelse beskriver

eller afbilder danske militære Forsvarsanlæg

eller mangfoldiggør eller offentliggør

saadanne Beskrivelser eller Afbildninger,

b) offentliggør Bestemmelser, der vedrører

danske Stridskræfters Mobilisering og

andet Krigsberedskab, samt

c) overtræder Bestemmelser eller Forbud,

som ved kgl. Anordning maatte være

givne til Værn for Statens Forsvarseller

Neutralitetsforanstaltninger.

§ 106.

(K. U. § 115, L. Nr. 150 2 /i 1914.) Den, som foretager noget, hvorved

fremmed militært Efterretningsvæsen sættes

i Stand til eller hjælpes til umiddelbart

eller middelbart at virke indenfor den

danske Stats Omraade, straffes med Bøde,

simpelt Fængsel eller under skærpende

Omstændigheder med Arbejdsfængsel i

indtil 2 Aar.

§ 107.

(K. Ü. § 110, L. Nr. 149 a /8 1914.) Med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar eller under særdeles

formildende Omstændigheder med Bøde

straffes dansk Statsborger, der i Tilfælde

af Krig, i hvilken den danske Stat er

neutral, i Sti id med derimod af Regeringen

udstedt særligt Forbud i nogen soi»

More magazines by this user
Similar magazines