searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

helst Egenskab tager Tjeneste i de krigsførende

Magters Hær eller ombord i deres

Regeringsskibe, derunder indbefattet at

lodse deres Krigs- eller Transportskibe

eller udenfor Tilfælde af Søfare at yde

dem Hjælp til Sejladsen, samt endvidere

den, som under de nævnte Omstændigheder

indenfor dansk Territorium begaar

nogen af de nedennævnte Handlinger:

1) offentlig opfordrer til at indtræde i de

krigsførende Magters Krigsmagt eller

til paa anden Maade at yde dem

Krigshjælp samt, naar Regeringen har

udstedt særligt Forbud derimod, oft'entlig

indbyder til at deltage i Statslaan

til nogen af de krigsførende Magter;

2) bygger eller ombygger, sælger eller paa

anden Maade overdrager, umiddelbart

eller middelbart, til nogen af de krigsførende

Magter Skibe, som vides eller

formodes at være bestemte til Krigsbrug,

saavel som paa nogen Maade

medvirker til saadanne Skibes udrustning

elier Indretning til Krigsbrug;

3) understøtter nogen af de krigsførende

Magter i deres Krigsforetagender, saasom

ved at forsyne deres Krigsskibe

med militære Forraad eller Udrustning,

ved at forsyne dem med Proviant eller

Brændsel udover, hvad der ved kongelig

Anordning tilstedes, ved at udbedre

saadanne Skibe udover, hvad der maa

anses for uomgængelig nødvendigt for

Sejladsens Sikkerhed, eller iøvrigt ved

at træffe nogen Foranstaltning, der tilsigter

at give saadanne Skibe større

Styrke eller Bevægelighed til Krig;

4) medvirker til Neutralitetskrænkelser mod

den danske Stat fra nogen af de krigsførende

Magters Side.

49

§ 108 -

Den, der foretager en Handling, som (K. U. § 117, Strfl. §§ 82, 1.—3. St., 83.)

sigter til at berøve et fremmed Statsoverhoved

Livet, straffes med Arbejdsfængsel

paa Livstid. Dog kan Straffen, hvis Angrebet

ikke har medført Døden eller grov

Legemsbeskadigelse (§ 223), under formildende

Omstændigheder nedsættes til tidsbestemt

Arbejdsfængsel, ikke under G A ar.

More magazines by this user
Similar magazines