searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

50

Begaas nogen anden af de i Kapitlerne

22, 23 og 24 omhandlede Forbrydelser mod

et fremmed Statsoverhoved, kan den i

disse Bud foreskrevne Straf forhøjes indtil

det dobbelte.

Begaas de i Kapitlerne 22, 23 og 24

omhandlede Forbrydelser mod fremmede

Sendebud, kan den i disse Bud foreskrevne-

Straf forhøjes med indtil det halve.

§ 109.

(K. U. § 118, Strfl. § 82, 4. St.) Med Bøde, simpelt Fængsel eller under

skærpende Omstændigheder med Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar straffes den,

der offentlig forhaaner en fremmed Stat,

dens Flag eller andet anerkendt Xationalmærke

eller offentlig retter ærefornærmende

Angreb mod dens Styrelse.

§ lla

(K. U. § 122.) De i dette Kapitel omhandlede Forbrydelser

paatales kun efter Justitsministerens

Paabud.

10de Kapitel.

Forbrydelser mod Statsforfatningen og

de øverste Statsmyndigheder samt med

Hensyn til Udøvelsen af de statsborgerlige

Rettigheder.

§ Hl

(K. U. § 123, Strfl. §§ 85. 2. og 3. St., 86.) Den, som foretager nogen Handling,

der sigter til paa forfatningsstridig Maade

at forandre Statsforfatningen, straffes med

Arbejdsfængsel fra 3 til 16 Aar.

For den, som i nævnte Øjemed anstifter

til eller leder Oprør eller Voldsgerninger,

kan Straffen stige til Arbejdsfængsel

paa Livstid.

§ 112.

(K. U. § 124, 1. St., Strfl. § 85, 1. St.) Den, som foretager nogen Handling,

der sigter til at berøve Kongen eller den,

der som Tronfølger eller Bigsforstander

fører Regeringen, Livet, straffes med Arbejdsfængsel

paa Livstid.

More magazines by this user
Similar magazines