searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

IV

Efter underhaanden at have forvisset mig om, at en saadan Fremgangsmaade

maatte anses som liggende indenfor det mig af Ministeriet overdragne

Hverv, har jeg for Enhedens Skyld fulgt denne Vej ogsaa paa de

forholdsvis faa Omraader, hvor ellers ogsaa Formen af en Betænkning

med tilhørende Ændringsforslag vilde have kunnet gøre Fyldest.

At det store Arbejde, som er nedlagt i Straffelovskommissionens

Betænkning og Forslag, til Trods for den af mig benyttede Fremgangsmaade

har været en overordentlig Støtte for mit Arbejde, ja en uundværlig

Forudsætning for, at dette har kunnet gennemføres i den forholdsvis

korte Tid af ca. 2 Aar, ønsker jeg paa Forhaand udtrykkeligt at

fremhæve. Men ogsaa, at jeg paa adskillige Punkter har følt mig bunden

ved Kommissionens Forslag i større Omfang, end det formentlig vilde

have været Tilfældet, hvis dette Arbejde havde været lagt i Hænderne

ikke paa en Enkeltmand, men paa en ny Kommission. Dette har bl. a.

medført, at en Del Bestemmelser, om hvis Betimelighed jeg stadig nærer

nogen Tvivl, er overførte i det væsentlige uforandrede fra Kommissions-

Udkastet.

Angaaende min Stilling til Straffelovskommissionens Udkast i det

hele har jeg kort efter Udkasteis Fremkomst udtalt mig i et indledende

Foredrag, der findes gengivet i Dansk Kriminalistforenings Aarbog 9.

S. 22 flg. Om end min senere, mere indgaaende Beskæftigelse med Emnet

paa nogle Punkter har modificeret min Opfattelse og ogsaa har

ført til, at jeg nu mener at maatte stille Forslag om ret vidtgaaende

Ændringer paa adskillige Omraader, som jeg da maatte forbigaa eller kun

ganske flygtigt kunde berøre, kan jeg dog fremdeles angaaende de Hovedsynspunkter,

der har været bestemmende for min Stilling til Udkastet,

i alt væsentligt henholde mig til de der fremsatte Udtalelser. En mere

indgaaende Drøftelse af de enkelte Spørgsmaal har jeg derimod, som allerede

berørt, ment at burde henvise til Bemærkningerne til de enkelte

Afsnit af de medfølgende Forslag.

Af disse svarer Udkast til Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

og Udkast til Lov om Forseelser i borgerlige Forhold nærmest til

Straffelovskommissionens Udkast til almindelig borgerlig Straffelov. Om

Grunden til denne Deling af Stoffet henvises til Motiverne til Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser S. 3—4. I sidstnævnte Lovs Kap. 6

er under Medvirken af Direktør for Fængselsvæsenet Th. Fussing optaget

Hovedreglerne angaaende Straffuldbyrdelsen i væsentligt videre Omfang

end i Kommissionsudkastet. Det er da omvendt fundet unødvendigt at

udarbejde Forslag svarende til Kommissionens »Udkast til kgl. Anordning

om Fuldbyrdelse af Frihedsstraffe m. m.« — Derimod er det fundet

nødvendigt, som Tillægslov A. og Tillægslov B., at lade medfølge Udkast

til Love, der i Hovedsagen svarer til de under samme Betegnelser af

Straffelovskommissionen udarbejdede. I Udkast til Tillægslov A. er det

tilstræbt dels — i Forbindelse med Udkast til Lov om Forseelser — i

væsentligt større Omfang end efter Kommissions-Udkastet at begrænse Særlovgivningens

Omraade ved at henføre en Række Forhold, der hidtil har h'enhørt

under denne, til Ordning gennem den almindelige Straffelovgivning,

dels at træffe en klar autoritativ Afgørelse af, hvilke strafferetlige Bestemmelser

i Særlovgivningen der vedblivende skal have Gyldighed ved Siden af

More magazines by this user
Similar magazines