searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

lovlig offentlig Sammenkomst, straffes med

Bøde, simpelt Fængsel eller under skærpende

Omstændigheder med Arbejdsfængbcl

i indtil 2 Aar.

Den som iøvrigt ved at opvække Larm

eller Torden hindrer eller forstyrrer saadan

Sammenkomst, straffes med Bøde

eller, navnlig hvis han \edbliver dermed

efter af Sammenkomstens Leder at være

opfordret til at forlade Stedet, med simpelt

Fængsel i indtil 6 Maanedcr.

8 132

(K. l T . § 1(54) Den. som forsætlig eller ved grov

Tagtbomhed hensætter sig i beruset Tilstand,

straffes, for saa \idt ikke Bestemmelsen

i g 1(T finder Anvendelse, med Bøde,

hvis han i denne Tilstand udsætter andres

Liv. Legeme elier betydeligere Formue-

\ærdier for Fare.

Under skærpende Omstændigheder

samt i Gentagelsestilfælde kan Straffen

stige til simpelt Fængsel i indtil (> Maaneder,

og hvis nogen 3 Gange i Løbet af

et Aar tindes strafbar efter denne Bestemmelse,

til Arbejdsfængsel i indtil 4 Maaneder.

Med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 4 Maaneder straffes

den. der overtræder et i Medfør af § 5*.),

, 1. Stykke givet Paalæg.

§ 133.

(K. T. § 15«.», Still, g 1 ;>(>.) Den, som ottentlig driver Spot med

eller forbanner noget her i Landet lovligt

bobtaaende lleligionssamfunds Troslærdomme

eller Gudsdyrkelse, straffes med

Bøde eller simpelt Fængsel.

S 134.

(K. U. § 1(>1, Strtl. § \bb.) Den, som ved Borttagelse eller usømmelig

Behandling af Lig, ved Forstyrrelse

af Bisættelsessted for afdødes Legemer

eller Aske samt af Gravminder eller paa

anden lignende Maade krænker Freden

for afdøde, straffes med Bøde eller simpelt

Fængsel eller med Arbejdsfængsel i

indtil 1 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines