searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

58

Har Forbrydelsen medført Velfærds

Spild eller Frihedstab i mere end 3 Aar,

elier har saadant været tilsigtet, er Straffen

Arbejdsfængsel fra 2 indtil 12 Aar

eller under skærpende Omstændigheder

indtil 16 Aar.

§ 138.

(K. U. § 14;>, L. Xr. 10«, i 3 /5 1911 § 41.) Den. der for at skuffe ved Berigtigelse

af Skatter, Afgifter og andre offentlige

Forpligtelser benytter urigtigt eller forvansket

Maale- eller Vejeredskab, straffes med

Arbejdsfængsel i indtil 4 Aar.

Med samme Straf elier under formildende

Omstændigheder med simpelt Fængsel

anses den, der i saadant Øjemed benytter

eftergjort eller forfalsket Stempelpapir,

Stempelmærker, andre til Berigtigelse

af offentlige Skatter og Afgifter

tjenende Mærker samt Postfrimærker. Lige

med Benyttelse af forfalsket Papir eller

Mærke anses Benyttelse af tidligere benyttet

Papir eller Mærke, paa hvilket Tegnet

paa den tidligere Benyttelse er fjernet.

13de Kapitel.

- Forbrydelser i offentlig Tjeneste eller

Hverv.

§ 139.

(K. Ü. § 1G6, Strfl. §§ 117, 118, 120, 144; Naar nogen, som \irker i offentlig

L. Nr. 134, s /6 1912 § 10.) Tjeneste eller Hverv, fordrer, modtager

eller lader sig tilsige Formuefordel, til

hvilken han er uberettiget, for nogen i

Tjenestens eller Hvervets Medfør foretagen

Handling uden iøvrigt derved at krænke

nogen Tjenestepligt, straffes han med simpelt

Fængsel eller under formildende Omstændigheder

med Bøde. Sker det med

Krænkelse af Tjenestepligt for Øje, er

Straffen simpelt Fængsel eller Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar og kan, hvis Tjenesten

eller Hvervet er af særlig Betydning,

eller den skyldige er en Øvrighedsperson,

Dommer, Nævning, offentlig beskikket Vold«

giftsmand eller beskikket eller udmeldt

Syns- eller Skønsmand, stige til Arbejdsfængsel

i 6 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines