searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 140.

Kræver nogen, som virker i offentlig (K. l\ § 167, Strfl. § 137.)

Tjeneste eller Hverv, Kendelse for en Tjenestehandling,

Skat eller Afgift, der ikke

skyldes, eller modtager han saadan af Vildfarelse

som skyldig tilbudt Ydelse, straffes

han, hvis det sker til privat Vinding, med

Arbejdsfængsel i indtil 6 Aar og ellers

med simpelt Fængsel. Beholder han saadan

i god Tro oppebaaren Ydelse efter at

være bleven opmærksom paa Fejlen, straffes

han, hvis det sker til privat Vinding,

med Arbejdsfængsel i indtil 2 Aar og

ellers med simpelt Fængsel eller Bode.

59

§ 141 -

Naar nogen, hvem Domsmyndighed (K. (/. § n^ ytrH. S 123; L. Xr. 134,

eller anden Myndighed til at træffe Af- yfi 1912 g 10.)

gørelse i Retsforhold, der vedrører private,

tilkommer, begaar nogen Uretfærdighed

ved Sagens Afgørelse olier Behandling,

straffes han med Arbejdsfængsel i indtil

6 Aar eller under formildende Omstændigheder

med simpelt Fængsel.

Har Handlingen medført Velfærds Spild

for nogen eller Frihedstab i mere end 3

Aar, eller har saadant \æret tilsigtet, er

Straffen Arbejdsfængsel fra 3 indtil 16

Aar eller under skærpende Omstændigheder

paa Livstid.

§ 142.

Naar nogen, hvem det paåhviler at (K. U. £§ 182, 186, Strfl. §§ 126. 128, 131.)

virke til Straffemagtens Haandhævelse,

derved anvender ulovlige Midler for at opnaa

Tilstaaelse eller Forklaring, foretager

ulovlig Ransagning eller Beslaglæggelse

eller bevirker, at en skyldig ikke tiltales

elier dømmes efter Loven, straffes han

med simpelt Fængsel eller Bøde eller under

skærpende Omstændigheder med Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar.

§ 143.

Naar nogen, hvem en Fanges Bevogt- (K. U. § 187. 1. St., Strö. §§ 131, 132.)

ning eUer Fuldbyrdelse af Domme i Straffesager

paahviler, lader en sigtet undvige,

hindrer Dommens Fuldbyrdelse eller be-

More magazines by this user
Similar magazines