searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..


virker,, at den fuldbyrdes paa mildere

Maade end foreskrevet, straffes lian med

simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar eller under formildende Omstændigheder

med Bøde.

(K. U. § 172, Strfl. § 124) Naar nogen, som virker i offentlig

Tjeneste eller Hverv, misbruger sin Stilling

til at tvinge nogen til at gøre, taale eller

undlade noget, straffes han med simpelt

Fængsel eller med Arbejdsfængsel i indtil

3 Aar.

(K. U. § 176, Strfl. § 140.) Den, som tilskynder eller medvirker

til, at nogen ham i offentlig Tjeneste eller

Hverv underordnet forbryder sig i denne

Tjeneste, straffes, uden Hensyn til om den

underordnede kan straffes eller formedelst

Vildfarelse eller af andre Grunde er straffri,

med den for den paagældende Handling

foreskrevne Straf forhøjet med indtil

det halve.

§ 140.

(K. U. §§ 170, 171, Still. § 131), l\)htlo\ Aabenbarer nogen, som virker i of-

Nr. 57, \ 1888 § 26, 4. St., L. \r fentlig Tjeneste eller Hverv, hvad han i

84, l1 /1 1897 § 17, 1. og 2 St.. L. denne Egenskab har erfaret som Tjeneste-

Nr. 313, 30 /12 1915 § lf>.) hemmelighed, straffes han med Bøde,

simpelt Fængsel eller under skærpende

Omstændigheder med Arbejdsfængsel i indtil

1 Aar. Sker det for at skaffe sig eller

andre uberettiget Vinding, eller benytter

han iøvrigt saadan Kundskab i det angivne

Øjemed, er Straffen Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar eller under formildende

Omstændigheder simpelt Fængsel.

Efter ovennævte Regler sb-affes ogsaa

den, som efter at være fratraadt Stillingen

paa nogen af de angivne Maader forser

sig med Hensyn til Tjenestehemmeligheder,

bom han i Stillingen har erfaret.

§ 147.

(Ny, jfr. K. U. § 395, Strfl. § 138, L. Naar nogen, som virker i Postvæsenets

Nr. 84, M/6 1897 § 17, 3. St.) Tjeneste, ulovlig aabner, tilintetgør eller

underslaar Postforsendelser eller understøtter

en anden i saadan Færd, .straffes

han med simpelt Fængsel eller med Arfoejdsfængsel

i indtil 3 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines