searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Paa samme Maade straffes den, som

virker i Statstelegraf væsenets Tjeneste,

naar han tilintetgør, forvansker eller imderslaar

et samme til Befordring overgivet

Telegram eller understøtter en anden i

saadan Færd.

fil

§ 148.

Har nogen i Udførelsen af offentlig (Ny, jfr. K. U. §§ lt>8, 1C9, 180. 181, 184,

Tjeneste eller Hverv gjort sig skyldig i 188, StrH. $$ 125, 127, 12S, 130, 138,

falsk Anklage, Frihedsberøvelse, Legems- i:U. 13.'».)

angreb, Underslæb, Utroskab eller saadant

Misbrug af Dokumenter, som i §§ 138,

158, 159 og 161 nævnt, kan den for

den paagældende Forbrydelse foreskmne

Straf forhøjes med indtil det halve.

§ 149

Misbruger iøvrigt nogen, som \irker i (K l\ £ 173. StrH. S 141.)

offentlig Tjeneste eller Hverv, sin Stilling

til at krænke prhates eller det offentliges

liet, straffes han, for saa vidt Handlingen

ikke efter sin Beskaffenhed medfører højere

Straf, med Bøde eller simpelt Fængsel.

Sker det for at skaffe sig eller andre

uberettiget Vinding, kan Arbejdsfængsel i

indtil 3 A ar anvendes.

§ 150.

Bestemmelserne i §§ 139—149 tinder (K. [\ § 190.)

ogsaa Anvendelse paa den udenforstaaende,

som vidende om, at Handlingen formedelst

Vildfarelse eller af andre C-rrimde

ikke kan tilregnes Gerningsmanden som

strafbar efter disse Bestemmelser, foraarsager,

at nogen, der virker i offentlig Tjeneste

eller Hverv, foretager nogen mod

en af de nævnte Bestemmelser stridende

Handling.

14de Kapitel.

Falsk Forklaring.

§ 151.

Den, som for en fiet eller anden Myn- (K. U. §§ 191, 192, StrH. §§ 145, 149, 150,

dighed, ved hvilken Brug af Ed er lov- 151, K>2, 153.)

hjemlet, bekræfter et falsk Udsagn med

More magazines by this user
Similar magazines