searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

u

Fængsel eller med Arbejdsfængsel i indtil

3 Aar. Har Udgiveren eller den, for hvem

han handler, i god Tro modtaget Pengene,

er Straffen Bøde og kan under formildende

Omstændigheder helt bortfalde.

16de Kapitel.

Dokumentfalsk.

§ 158.

(K. U. §§34i), :*:>8, Strfl. §8 2fi8—27l>. 278.) For Dokumentfalsk straffes den, som

gør Brug af et falsk eller forfalsket Dokument

til at skuffe i Retsforhold.

Lige med falsk Dokument anses:

1) et med ægte Underskrift forsynet Dokument,

naar Underskriften ved Hjælp

af en Vildfarelse er opnaaet paa et andet

Dokument eller paa et Dokument af

andet Indhold end af Underskriveren

tilsigtet;

2) en Genstand, som uberettiget er forsynet

med et offentligt eller privat

Stempel, Mærke, Benævnelse eller anden

Betegnelse, der tjener til at angive noget

angaaende Grenstandens Beskaffenhed,

Mængde eller noget andet denne

vedrørende Forhold, som er af Betydning

for Samhandelen, eller med en

Betegnelse, der paa Grund af sin Lighed

med en af de ovenfor nævnte let

forveksles med denne.

§ 159.

(K. U. §§ 350. 359: Ktrti. §262. 1. St., jfr. For Dokumentfalsk straffes ogsaa den,

L. Nr. 08, 10 ,- 11U2 § 7-/Søl. Vi 1M2 § der ved at tilintetgøre, bortskaffe eller helt

287, 2. St.) eller delvist at ubrugbargøre et Dokument

hindrer en anden i at udøve den ham tilkommende

Ret til at benytte det som Bevismiddel,

eller som for at skuffe i Retsforhold

fjerner en Betegnelse af den i

§ 158 Nr. 2 nævnte- Art eller gør Brug af

en Genstand, paa hvilken den rette Betegnelse

er fjernet eller tilintetgjort.

§ 160.

(K, U. § 351.) Dokumentfalsk straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 4 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines