searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Arbejdsfaeiigsei i indtil 4 Aar. Sker det

for at hævde et berettiget eller afværge

et uberettiget Krav, er Straffen Bøde,

simpelt Fængsel eller under særdeles skærpende

Omstændigheder Arbejdsfængsel i

indtil 1 Aar.

17de Kapitel.

Almenfarlige Forbrydelser.

(K. U § 368, 1. St, Strfl. §§ 281, 282.)

§ 163.

Den, som ved at bevirke lldsvaade

forvolder Fare for andre Menneskers Liv

eller for udstrakt Ødelæggelse af fremmed

Ejendom, straffes for Brandstiftelse med

Arbejdsfængsel fra 1 til 12 Aar.

(K. U. § 369, Strfl. §§ 285—288, jfr. L.

Med samme Straf anses den, der for-

Nr. 74, 7 /4 1899 § 10). volder Fare for andre Menneskers Liv

eller for udstrakt Ødelæggelse af fremmed

Ejendom ved at bevirke Sprængning, Oversvømmelse,

Søskade eller Ulykke paa Jernbane

og lignende Transportmidler eller ved

Luftskibsfarten.

§ 164.

(K U § 368, 2 St., Strfl § 280). Er nogen af de i § 163 nævnte Handlinger

foretaget for at forvolde udstrakt

Ødelæggelse af fremmed Ejendom eller

for at befordre Oprør, Plyndring eller anden

saadan Forstyrrelse af Samfundsordenen,

eller har Gerningsmanden indset, at

Faren for andre Menneskers Liv var nærliggende,

er Straffen Arbejdsfængsel fra 4

til 16 Aar.

§ 165.

(K. U § 370, Strfl §§ 284, 289). Begaas nogen af de i § 163 nævnte

Forbrydelser uagtsomt, er Straffen Bøde

eller simpelt Fængsel eller under skærpende

Omstændigheder Arbejdsfængsel i

indtil 3 Aar.

§166.

(K. U. § 371, Strfl. §§ 285, 2. St., 287, 2. Den, som forvolder saadan Fare, som

St., 288, 2. St.) i § 163 nævnt, ved at undlade at udføre

eller ved at hindre nogen i at udføre en

ham til Afværgelse eller Bekæmpelse af

en af de der nævnte Tildragelser paahvilende

særlig Pligt eller ved at ødelægge

More magazines by this user
Similar magazines