searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

eller beskadige egne eller andres Ting

eller at fjerne nogen Grenstand, der er

bestemt til at betrygge mod Fare, eller

•ed uberettiget at sætte Transportmidler,

Maskiner eller Kraftledninger i eller ud

af Virksomhed eller ved at forstyrre Sikkerheden

for Færdsel paa offentlige Færdselsveje

eller ved offentlige Samfærdselsmidler,

straffes med Arbejdsfængsel i

indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder

med simpelt Fængsel.

Begaas Forbrydelsen uagtsomt, er

Straffen Bøde eller simpelt Fængsel eller

under skærpende Omstændigheder Arbejdsfængsel

i indtil, 1 Aar.

§ 167.

Med Arbejdsfængsel i indtil 4 (6) Aar (ny, jfr. Søl. § 292, 1. og 3. St.)

eller under formildende Omstændigheder

med simpelt Fængsel straffes Skibsfører,

Reder eller Reders Fuldmægtig, som foraarsager,

at et Skib gaar tilsøs med saadanne

Mangler paa Skrog, Maskiner eller

Udrustning, eller saa haardt eller utilbørligt

lastet eller saa utilstrækkelig bemandet,

at han maa indse, at Rejsen er forbunden

med aabenbar Fare for de ombordværendes

Liv.

Begaas Forbrydelsen uagtsomt, er

Straffen Bøde eller simpelt Fængsel.

§ 168.

Den, som ved Beskadigelse af offent- (K. ü. §§ 380, 381, Strfl. § 293.)

lige eller alment benyttede Vandbeholdninger

bevirker, at der indtræder almindelig

Mangel paa Drikkevand, eller som

tilsætter Vandbeholdninger eller Vandløb,

hvorfra Drikkevand til Mennesker eller

Husdyr eller Vand, der benyttes til Tilberedelse

af Levnedsmidler eller Foderstoffer,

tages, sundhedsfarlige Stoffer, straffes

med Arbejdsfængsel i indtil 6 Aar.

Har Gerningsmanden indset, at Faren

for andre Menneskers Liv var nærliggende,

kan Straffen stige til Arbejdsfængsel

i 12 Aar.

Begaas Forbrydelsen uagtsomt, er

Straffen Bøde eller simpelt Fængsel eller

under skærpende Omstændigheder Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar.

67

More magazines by this user
Similar magazines