searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

19de Kapitel.

Tiggeri, Løsgængeri og skadelig

Erhyervsvirksomhed.

§ 180.

Den, som gør sig skyldig i, eller anven- (K. U. § 324. L. J /{ I860 $ 3. L

der andre til Tiggeri, eller som ikke af hol- 1911 § 8.)

der nogen til hans Husstand hørende Person

under 18 Aar fra at tigge, straffes med

Arbejdsfængsel i indstil 6 Maaneder.

Paatale finder kun Sted efter forud af

Paatalemyndigheden given Advarsel, medmindre

den skyldige tidligere har været

dømt for Tiggeri eller efter §§ 181 eller

182 eller har faaet Tilhold efter en af disse

Paragrafer.

Sker Tiggeri af Nød af en Person,

som enten ikke er arbeidsfør, eller som

alvorlig har bestræbt sig for at finde Arbejde,

kan Straffen, hvis Tiggeriet ikke er

udøvet vanemæssigt, gaa ned til simpelt

Fængsel eller under formildende Omstændigheder

bortfalde.

Er den, der skal dømmes for Tiggeri,

iidligere for Tiggeri eller efter §§ 181

eller 182 eller for en Berigelsesforbrydelse

dømt til Arbejdsfængsel, er Straffen Arbejdsfængsel

i indtil 2 Aar.

§ 181.

Naar en arbejdsfør Person ikke regel- (K. U. §§ 326, 327, 1. St.)

mæssig arbejder og som Følge deraf falder

Fattigvæsenet til Byrde eller bliver ude

af Stand til at opfylde sin Forsørgelsespligt

mod nogen, som derved kommer i

Nød, eller til at udrede ham paalagt Bidrag

til Hustru eller Barn, skal der af

Politiet gives ham Tilhold om at søge regelmæssigt,

lovligt Erhverv. I Forbindelse

dermed kan der gives ham Tilhold om at

udføre et af Politiet enten direkte eller

gennem Fattigvæsenet eller gennem en i

saadant Øjemed virkende Forening anvist

Arbejde.

Efterkommes Tilholdet ikke, eller forlades

et saaledes anvist Arbejde uden skellig

Grand, eller afskediges han fra et saadant

formedelst slet Opførsel, straffes han

71

More magazines by this user
Similar magazines