searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 187.

(K. ü. § 340.) Den, som i Strid med derom givne. Bestemmelser

gør sig Næringsvej af at udforske

private Livsforhold, straffes med

Bøde eller under skærpende Omstændigheder

med simpelt Fængsel.

§ 188.

(K. IJ § 342.) Ben, som i Vindingshensigt ved falske

1 Foregivender eller anden til at skuffe angaaende

de virkelige Forhold egnet Adfærd

forleder nogen til at udvandre,

straffes med Bøde eller simpelt Fængsel.

§ 189

(K. U. § 344.) Overtræder nogen gentagende Bestemmelserne

i §§ 184—188 i sin Næringsvej,

kan Retten til at drive denne frakendes

ham paa Tid eller for bestandig.

2 0de Kapitel.

Forbrydelser i Familieforhold.

§ 190.

(K. U. §§ 222, 237, Strtl. § 160 ) Den, som indgaar et Ægteskab, der paa

Grund af tidligere bestaaende Ægteskab

eller paa G-rund af Parternes Slægtskab

eller Svogerskab er ugyldigt eller kan eller

skal omstødes, straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 2 (3) Aar. Paa samme Maade

straffes den udenfor staaende, som medvirker

til saadant Ægteskabs Indgaaelse.

Begaas Handlingen af grov Uagtsomhed,

er Straffen simpelt Fængsel eller Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar.

§ 191.

(K. U. §§ 226, 232, 233.) Den, som ved Vanrøgt eller nedværdigende

Behandling krænker sine Pligter

mod sin Ægtefælle, sit Barn eller nogen

hans Myndighed eller Forsorg undergiven

Person under 18 Aar eller mod en Slægtning

i opstigende Linie, eller som ved modvillig

at unddrage sig en ham overfor nogen af de

nævnte Personer paahvilende Forsørgelseseller

Bidragspligt udsætter dem for Kød,

More magazines by this user
Similar magazines