searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

straffes med Arbejdsfængsel i indtil 2

Aar eller under formildende Omstændigheder

med simpelt Fængsel.

Paatale kan bortfalde, naar den forurettede

begærer det.

§ 192.

Den, som ved urigtig eller ufuldstæn- (K. V. § 229, Strfl. § 179.)

dig Anmeldelse til den Myndighed, der

modtager Fødselsanmeldelser, forvansker

Beviset for en Persons Familiestilling,

straffes med simpelt Fængsel eller under

formildende Omstændigheder med Bøde.

Bestemmelsen finder ikke Anvendelse,

hvor et af en gift Kvinde født uægte Barn

anerkendes som ægte.

§ 193.

Den, som unddrager en Person under (K. U. § 231, Strfl. § 213 J

18 Aar fra Forældres eller anden rette

vedkommendes Myndighed eller Forsorg

eller bidrager til, at han unddrager sig saadan

Myndighed eller Forsorg, straffes som

for ulovlig Frihedsberøvelse. Sker det i

usædeligt Øjemed eller for Vindings

Skyld, er Straffen A rbejds fængsel fra 1

indtil 8 Aar. 7

75

§ 194.

For Blodskam straffes med Arbejds- (K. U. § 235, Strfl. §§ 161, 164, jfr. g

fængsel fra 6 Maaneder indtil 4 Aar den, 176.)

som har Samleje med Slægtning i nedstigende

Linie eller anden Kønsomgængelse

med en saadan under 18 Aar, og med Arbejdsfængsel

i indtil 2 Aar den, der har

Samleje med en Slægtning i opstigende

Linie eller med Broder eller Søster.

Straffri er Personer under 16 Aar og i

nedstigende Linie beslægtede under 18 Aar

samt Personer under 21 Aar, som af nogen

i opstigende Linie beslægtet er forførte

eller ved Misbrug af Afhængighedsforhold

bestemte til Samleje.

Har nogen udenfor staaende medvirket

til Forbrydelsen, straffes han med Arbejdsfængsel

i indtil 4 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines