searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

7B

2L Kapitel.

Forbrydelser mod Kønssædeligheden.

§ 195.

(K. U. § 203, Strfl. §§ 168, 169.) Den, som tiltvinger sig Samleje med en'

Kvinde ved Vold, Frihedsberøvelse eller

Fremkaldelse af Frygt for hendes eller

hendes nærmestes Liv, Helbred eller Velfærd,

straffes for Voldtægt med Arbejdsfængsel

fra 1 til 12 Aar.

(K. Ü. § 206, 2. Pkt., Strfl. § 170, 1 Med samme Straf anses den, der for-

Led.) skaffer sig Samleje med en Kvinde ved i

dette Øjemed at bringe hende i en Tilstand,

i hvilken hun er ude af Stand til

at modsætte sig Gerningen eller til at forståa

dens Betydning.

§ 196.

(Ny.) Den, som paa en af de i § 195 angivne

Maader har opnaaet Samleje med en

Kvinde, til hvem han har staaet i et varigt

Kærlighedsforhold, straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 12 Aar.

Er Forbrydelsen begaaet mod Gerningsmandens

Hustru, med hvem han

samlever, finder Paatale kun Sted, hvis

Hustruen begærer det og tillige søger

Skilsmisse eller Separation. Begæring om

Paatale maa fremsættes senest tre Uger,

efter at Handlingen er begaaet.

§ 197.

(K. U. §§ 202, 206, 1. Pkt., Strfl. § Med Arbejdsfængsel i indtil 8 Aar

170, 2 Led) straffes den, som, uden at Tilfældet gaar

ind under § 195, har Samleje med en Kvinde,

der befinder sig i en Tilstand, i hvilken

hun er ude af Stand til at modsætte sig

Gerningen eller til at forståa dens Betydning.

(Ny.) Er Kvinden Gerningsmandens med

ham samlevende Hustru, bliver han kun

at straffe, naar Samlejet er opnaaet mod

hendes klart tilkendegivne Vilje, og løvrigt

under de is § 196, 2. St. angivne Betin-»

gelser.

§ 198.

(K. ü. § 201, Strfl. §§ 166—169.) Med Arbejdsfængsel i indtü 4 Aar

straffes, for saa vidt Tilfældet ikke gaar

ind under §§ 195—197:

More magazines by this user
Similar magazines