searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Usædelighed, naar den befordrede Person

er under 20 (18) Aar eller er uvidende

oin Formaalet, samt den, der tilskynder en

Person under 18 Aar til at søge Erhverv

ved kønslig Usædelighed.

79

§ 209.

Den, . som erhvervsmæssig fremmer (K. U. § 211, L. 30 /.{ 1906 § 3, 2. St.,

kønslig Usædelighed ved at optræde som L. \4 1911 §4.)

Mellemmand, eller som skaffer sig uforholdsmæssig

Fordel ved at udnytte en andens

kønslig usædelige Erhverv, straffes

med Arbejdsfængsel i indtil 3 Aar.

Med Arbejdsfængsel i indtil -4 Aar

straffes den Mandsperson, som helt eller

delvist søger sit Underhold ved at udnytte

en Kvindes Utugtserhverv, eller som imod

Politiets Advarsel deler Bolig med en

Kvinde, der driver saadant Erhverv.

§ 210.

Har den, som skal dømmes efter §§ 208 (K. Ü. § 212.)

eller 209, tidligere været dømt for nogen

i disse Bud omhandlet Forbrydelse, eller

for Tiggeri eller Løsgængeri (§§ 180—182)

eller for en Berigelsesforbrydelse været

dømt til Arbejdsfængsel, kan Straffen forhøjes

med indtil det halve.

§ 211.

Med simpelt Fængsel eller med Ar- (K. U. § 214, L. 3ö /3 1906 § 2, 2. St.)

bejdsfængsel i indtil 1 Aar straffes en

Kvinde, der søger Erhverv ved Utugt, naar

hun har noget umyndigt Barn over to Aar

til Huse hos sig.

§ 212.

Den, som offentligt eller overfor Børn (K. U. §§ 215. 216, Strfl. § 185.)

under 16 Aar eller Personer, hvis Samtykke

dertil han ikke var berettiget til at

forudsætte, ved uterligt Forhold krænker

Blufærdigheden, straffes med simpelt

Fængsel eller med Arbejdsfængsel i indtil

2 Aar eller under formildende Omstændigheder

med Bøde.

§ 213.

Den, som opfordrer eller indbyder til (K. U. § 217, L. 30 /3 1906 § 2, 1. St.,

Utugt paa saadan Maade eller stiller jfr. Strfl. § 178.)

Utugtserhverv saaledes til Skue, at Blu-

More magazines by this user
Similar magazines