searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

so

færdigheden krænkes, offentlig Forargelse

gives eller omboende forulempes, straffes

med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar eller under formildende

Omstændigheder med Bøde.

§ 214.

(K U § 218, Strfl. § 184) Med Bøde eller simpelt Fængsel straffes

den, som

1) offentliggør eller blandt Almenheden

søger udbredt utugtige Skrifter, Billeder

eller Genstande;

2) mod Vederlag tilbyder eller overlader

en Person under 18 Aar utugtige

Skrifter, Billeder ellor Genstande;

3) holder offentligt Foredrag eller foranstalter

offentlig Forestilling eller

Udstilling af utugtigt Indhold.

2 2. Kapitel.

Forbrydelser mod Li? og Legeme.

§ 215

(K. U. § 242, Strfl. §§ 186, 187, 190, Den, som dræber en anden, straffes for

191.) Manddrab med Arbejdsfængsel fra 6 til

16 Aar eller under skærpende Omstændigheder

paa Livstid. Under formildende Omstændigheder

kan Straffen gaa ned til Arbejdsfængsel

i 3 Aar (og i de i §§ 78 og 79

omhandlede Tilfælde til Arbejdsfængsel i

1 Aar).

§ 216.

(K. U. § 244, Strfl. § 192.) Dræber en Moder under Paavirkning

af Frygt for yderlig Nød eller Vanære

eller af en ved Fødslen fremkaldt Svækkelse,

Forvirring eller Raadvildhed sit

Barn under eller straks efter Fødslen,

straffes hun med Arbejdsfængsel fra 6

Maaneder til 6 Aar eller under skærpende

Omstændigheder til 8 Aar.

Er Forbrydelsen ikke fuldbyrdet, og

har Handlingen ikke paaført Batnet betydelig

Skade, kan Straffen bortfalde.

More magazines by this user
Similar magazines