searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

løs eller en frugtsommelig Kvinde, eller

Angrebet paa, Grund af de benyttede Redskabers

eller Midlers Art har haft en særlig

farlig Karakter, er Straffen simpelt

Fængsel eller Arbejdsfængsel i indtil 1

Aar. Paatale finder kun Sted efter den

forurettedes Begæring, medmindre almene

Hensyn kræver Paatale.

(Jfr. K. U. §§ 226, 232, 233, Strf 1. §§ Har fortsat Mishandling fundet Sted,

188, 189, 203—205.) eller har Legemsfornærmelsen haft Skade

paa Legeme eller Helbred til Folge, kan

Straffen stige til Arbejdsfængsel i 2 Aar,

og, hvis den har medført Døden eller grov

Legemsbeskadigelse, til Arbejdsfængsel i

4 Aar.

§ 222.

(K. U. 239, Strfl § 203. L x jA 1911 Den, som tilføjer en anden Skade paa

§ 1.) Legeme eller Helbred, straffes for Legemsbeskadigelse

med simpelt Fængsel eller

in ed Arbejdsfængsel i indtil 3 Aar.

Under skærpende Omstændigheder (§

221, 2det Stykke) er Straffen Arbejdsfængsel

i indtil 4 Aar.

(Jfr. Strfl. §§ 188, 189, 204.) Har Legemsbeskadigelsen haft Døden

eller grov Legemsbeskadigelse til Følge,

kan Straffen stige til Arbejdsfængsel i 6

Aar.

(K. U. § 240. jfr. § f) Lilr i, Strfl § Den, som bevirker, at nogen mister eller

204.) Hder væsentlig Forringelse af Syn, Hørelse.

Taleevne eller Forplantningsevne eller, bli-

\er vanfør eller i hoj Grad vansiret eller

for bestandig eller for lang, ubestemt Tid

uskikket til at udføre sine Kaldspligter

eller det daglige Livs Sysler eller lider

anden Skade paa Legeme eller Helbred af

lige Betydning, straffes for grov Legemsbeskadigelse

med Arbejdsfængsel fra 1 til

12 Aar.

§ 224.

(K. U. § 241, 2. St.) Har den, som skal dømmes efter §§ 221

eller 222, tidligere for forsætligt Legemsangfeb

eller for nogen med forsætlig Vold

forbunden Forbrydelse været dømt til

Frihedsstraf, kan Straffen forhøjes med

indtil det halve.

More magazines by this user
Similar magazines