searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 225.

De i § 221 omhandlede Handlinger (K. U. § 24a.)

straffes ikke, naar den angrebne har samtykket

i Angrebet. I de i §§ 222 og 223

omhandlede Tilfælde kan under samme Betingelse

Straffen nedsættes.

§ 226.

Den, som uagtsomt tilføjer nogen Skade (K. U. §§ 245, 250, 2. Si, Strfl. §

paa Legeme eller Helbred, der ikke er ube- 207.)

tydelig eller rent forbigaaende, straffes

med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

1 Aar. Under formildende Omstændigheder

kan Straffen bortfalde. Paatale finder

kun Sted efter den forurettedes Begæring,

medmindre almene Hensyn kræver Paatale.

Den, som uagtsomt tilføjer nogen Skade

af den i § 223 angivne Art, straffes med

simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar. Under formildende Omstændigheder

kan Straffen gaa ned til

Bøde.

§ 227.

Den, som hensætter en anden i hjælpe- (K. II. §§ 247, 248, 385 b, Strfl. § 197.)

løs Tilstand eller forlader en under hans

Varetægt staaende Person i saadan Tilstand

eller hensynsløst forvolder nærliggende

Fare for nogens Liv eller for grov

Legemsbeskadigelse, straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar. Under særdeles

skærpende Omstændigheder, samt hvis

Handlingen har medført Døden eller grov

Legemsbeskadigelse, kan Straffen stige til

Arbejdsfængsel i 6 Aar.

Har en Moder under de i § 216 angivne

Omstændigheder hensat eller forladt sit

Barn i hjælpeløs Tilstand, kan Straffen

bortfalde, hvis hun har bestræbt sig for at

forebygge Skade for Barnet, og der ikke

ved Handlingen er paa ført dette betydelig

Skade.

§ 228.

Den, som med Kundskab eller For- (K. U. § 37ti, Strfl. § 181, L. 30 /3 100(>

modning om at lide af Syfilis har Samleje § 4.)

med eller træder i andet smittefarligt

Kønsforhold til nogen paa et Tidspunkt,

da Sygdommen er i Udbrud paa Huclen

eller overfladiske Slimhinder, strå f f os

More magazines by this user
Similar magazines