searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 4 Aar.

Paa samme Maade eller under formildende

Omstændigheder med Bøde straffes

den, som under udbrudsfri Perioder af

Sygdommen gør sig skyldig i saadant Forhold,

medmindre

a) en dertil af Justitsministeren autoriseret

Læge har afgivet Erklæring om

enten, at Sygdommens Behandling er fuldstændig

afsluttet, eller at den paagældende

i mindst 2 Aar har været under Lægebehandling,

og at Sygdommen derved er bragt

til et saadant Stadium, at smittef årligt Udbrud

maa anses formildet sandsynligt, eller

b) der ved en af en saaledes autoriseret

Læge foretagen Undersøgelse ikke er iagttaget

Forhold, som giver Grund til at befrygte

Smitteoverførsel, og Handlingen har

fundet Sted indenfor en af Lægen fastsat

Frist, der ikke maa overstige 1 Uge.

Straffriheden er dog betinget af, at de

Forskrifter nøje overholdes, som Lægen

maatte give til Forebyggelse af Smitteoverførsel.

Naar en Kvinde, der søger Erhverv ved

Utugt, dømmes .efter foranstaaende Bestemmelser,

kan der ved Dommen gives

hende Tilhold om indenfor en Frist, der

ikke maa overstige 2 Aar, ikke paa ny at

søge Erhverv ved Utugt.

Med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 2 Aar eller under formildende

Omstændigheder med Bøde straffes

den, som med Kundskab eller Formodning

om at lide af venerisk Saar (blød

Chanker) har Samleje med nogen, inden

Sygdommen af en Læge er erklæret helbredet.

Paa samme Maade anses den, som med

Kundskab eller Formodning om at lide af

Gonorrhoe har Samleje med nogen,

1) naar han paa den Tid, da Samlejet

fandt Sted, ikke var under Lægebehandling,

2) naar han har undladt at iagttage

Forholdsregler, der af Lægen var foreskrevne

ham til Forebyggelse af Smitteoverførsel,

eller handler mod et af Lægen

givet udtrykkeligt Forbud mod Samleje,

More magazines by this user
Similar magazines