Korte KUrser - DI Handel

handel.di.dk

Korte KUrser - DI Handel

DI SÅDAN

Korte KUrser

> SÅDAN

Handel

og logistik

Uddannelsestilbud til medarbejdere, der

beskæftiger sig med administrative og

operative opgaver i handel og logistik eller

håndtering af varer på lageret

Læs mere om korte kurser

til medarbejdere inden for

virksomhedens handels- og

logistikfunktioner


Handel og logistik

Korte Kurser – hanDel og logIstIK

Der er i disse år øget fokus på handel og logistik i

virksomhedernes værdikæde. I bestræbelserne på at

optimere logistikken og styrke handlen er en af mulighederne

uddannelse af medarbejderne.

hvert år gennemfører mange medarbejdere et eller flere

kurser blandt de mange arbejdsmarkedsuddannelser

(aMu-kurser), der udbydes rundt om i landet. Mange

af DI’s medlemsvirksomheder peger imidlertid på, at

mængden af udbudte kurser gør det svært at overskue

tilbuddene og finde de rette kurser til den enkelte medarbejder.

DI har derfor valgt at udgive denne pjece, som giver et

overblik over nogle af de eksisterende offentlige efteruddannelseskurser

inden for handel og logistik.

Pjecen dækker ikke ethvert tænkeligt kursusbehov i virksomhedernes

handels- og logistikfunktioner, men giver

gode bud på relevante tilbud på en række nøgleområder

inden for handel og logistik.

hvis du har spørgsmål til andre kurser eller idé til et nyt

kursus så kontakt DI’s erhvervsuddannelsesafdeling på

tlf. 33 77 33 77.

Maj 2010

lars B. goldschmidt

Direktør

DI Sådan


DI Sådan Korte Kurser – hanDel og logIstIK

2

Indhold

Praktiske oplysninger 4

LOgIstIk – pLanLægnIng Og styrIng 6

Planlægning af lagerindretning 7

anvendelse af It til optimering af logistikkæden 8

logistikplanlægning i handelsvirksomheden 9

optimering af intern logistik og service 9

logistikopgaver ved internationalt samarbejde 10

CMs i logistikplanlægning 10

styring af logistikopgaver med 3. part 11

LOgIstIk – teknOLOgIer tIL styrIng 12

Modtagelse og forsendelse af varer med rFID 13

rFID som styreværktøj 13

e-HanDeL – aDmInIstratIve Opgaver 14

e-service og online kommunikation 15

e-administration og betalingssystemer 16

e-markedsføring og reklameindsats 17

udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 18


Korte Kurser – hanDel og logIstIK

Lean 20

lean i administrative funktioner 21

optimering ved 5s af den administrative funktion 21

lean-kortlægning af værdistrøm i administration 22

kUrser FOr OperatIve Lager Og

termInaLmeDarbejDere 24

gaffeltruck certifikatkursus B 25

gaffelstabler certifikatkursus a 26

stregkoder og håndterminaler 1 27

stregkoder og håndterminaler 2 27

edb-lagerstyring 28

edb-lagerstyring med e-handel 28

edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 29

Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære 30

Vedligeholdelse af transportmateriel 31

lastsikring og stuvning af gods 32

logistik og samarbejde 32

DI Sådan

3


DI Sådan Korte Kurser – hanDel og logIstIK

4

praktiske oplysninger

korte kurser i handel og logistik

De aMu-kurser, du finder i dette hæfte, er et uddannelsestilbud

til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og

operative opgaver indenfor handel og logistik eller håndtering af

varer på lageret.

her kan du læse om kurser, der varer 2 – 7 dage. undervisningen

kan i en vis udstrækning tilrettelægges efter den enkelte virksomheds

ønsker og behov.

Der er kun tale om et lille udpluk af det totale katalog af aMukurser.

På uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du finde flere

informationer om kurserne i dette hæfte og andre aMu-kurser.

priser

Deltagerbetalingen pr. medarbejder er normalt kr. 116,– pr.

kursusdag, for enkelte kurser dog kr. 174,– pr. kursusdag.

Der ydes Veu – godtgørelse (løntabsgodtgørelse, kr. 752,– pr

dag pr. deltager) svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte

og faglærte medarbejdere, hvis et kursus foregår i arbejdstiden.

Der kan desuden ydes tilskud til kost, logi og befordring. hvis du

ønsker at få tilrettelagt aMu-kurset på særligt fleksible vilkår,

kan ekstrabetaling komme på tale. Denne ekstrabetaling kan

maksimalt udgøre kr. 140,– pr. deltager pr. kursusdag. erhvervsskolen

kan fremsende et tilbud, hvis du er interesseret i denne

ekstra ydelse.

Det anbefales, at virksomheder, der er medlem af DI, bruger DI’s

elektroniske guide ”sådan – aMu i 2010”.


Hvor foregår kurserne ?

Korte Kurser – hanDel og logIstIK

Kurserne gennemføres på erhvervsskoler og aMu-centre, men

kan også afholdes på virksomheden, hvor der kan være tale om

ekstrabetaling. På uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du se,

hvor og hvornår kurserne udbydes.

Der er altid mulighed for, du også kan tage kontakt til din lokale

erhvervsskole eller aMu-center, hvor du kan høre mere.

tilmelding

tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk. Du skal bruge en

digital signatur for at tilmelde medarbejderne via denne hjemmeside.

hvis det volder dig problemer, kan du kontakte den lokale

erhvervsskole eller aMu-Center, der kan være dig behjælpelig. Du

kan kontakte følgende personer for at få mere at vide om, hvor og

hvornår kurserne afvikles :

Kurserne i handel og logistik på side 6 – 23 :

Kontakt erhvervsskolen BC syd/Mommark

Birgit hell (beh@bcsyd.dk) tlf. 73 42 55 25.

Kurserne for operative medarbejdere på lageret, side 24 – 32 :

Kontakt uddannelseskonsulent i transporterhvervets uddannelsesråd

(tur), leif M. larsen (lml@tur.dk) tlf. 35 87 87 08.

Har du spørgsmål eller ideer ?

hvis du har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at

kontakte Birgitte slot (BIsl@di.dk), niels henning holm Jørgensen

(nhhJ@di.dk) eller steen Duurloo sørensen (stDs@di.dk)

på telefon 33 77 33 77.

DI Sådan

>


5


DI Sådan

6

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

LOGISTIK –

planlægning

og styring

:


planlægning af

lagerindretning

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

2 dage kursusnr.45918

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> udarbejde forslag til optimal udnyttelse af arealer og til

forbedring af de relaterede arbejdsgange.

> Forstå den fysiske indretnings betydning for effektiv afvikling

af varemodtagelse, opbevaring og udlevering.

> Benytte indsigt i forskellige teknikker til vurdering af den

nuværende indretnings effektivitet og til optimering af

lagerindretning.

DI Sådan

7


DI Sådan

8

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

anvendelse af It til

optimering af logistik-

kæden

2 dage kursusnr. 40437

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Definere egen virksomheds logistikkæde fra start til slut og

analysere, hvor der er behov for It til optimering af logistikkæden.

> anvende Content Management system (CMs) til håndtering

af elektronisk indhold, eksempelvis dokumenter, filer og billeder,

der deles med andre led i logistikkæden.


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Logistikplanlægning

i handelsvirksomheden

2 dage kursusnr. 43711

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens

interne og eksterne logistikopgaver.

> Medvirke til at organisere logistikopgaver.

> styre indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver.

> udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og rutiner.

Optimering af intern

logistik og service

2 dage kursusnr. 45919

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer

og på denne baggrund foreslå løsninger, der skaber værdi for

virksomhedens kunder.

> Vurdere virksomhedens distributionsstruktur og komme med

forslag til optimering af distributions- og lagerstyring.

DI Sådan

9


DI Sådan

10

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Logistikopgaver ved

internationalt samarbejde

2 dage kursusnr. 40434

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Demonstrere viden om, hvilke konsekvenser samarbejdet

med en udenlandsk part har for virksomhedens forsyningskæde

(supply Chain Management) og hvordan systemer og

rutiner skal integreres.

> Kunne medvirke i at tilpasse og udbygge dokumentations-,

styre og informations-systemerne i forsyningskæden.

Cms i logistikplanlægning

2 dage kursusnr. 40433

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> afdække egen virksomheds behov for CMs (Content Management

system) og foreslå løsninger, der forbedrer kommunikationen

og samarbejdet internt og eksternt.

> oprette, redigere og anvende roller i et standard

CMs system.

> anvende CMs med henblik på optimering af virksomhedens

logistikinformation.


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

styring af logistikopgaver

med 3. part

2 dage kursusnr. 45920

Kurset retter sig mod de virksomheder, der overvejer at forlægge

hele eller dele af lageret til en 3. part.

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

> afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

> opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning

samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts

løsninger.

> Kende de delelementer, som 3. parts logistik omhandler.

DI Sådan

:

11


DI Sådan

12

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

LOGISTIK –

teknologier

til styring


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

modtagelse og forsendelse

af varer med rFID

2 dage kursusnr. 40469

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> anvende rFID (radio Frequency Identification) som elektronisk

bevis for modtagelse og forsendelse af varer samt til en

mere effektiv organisering af lastning og fragtning af varer.

> Vise overblik over og forståelse af anvendelse af teknologien

i rFID. For eksempel kan indkøbs- og logistikmedarbejdere

ved brug af rFID medvirke til optimering af virksomhedens

varestrøm.

rFID som styreværktøj

2 dage kursusnr. 40436

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> afdække egen virksomheds behov for rFID (radio Frequency

Identification) i forhold til at foreslå løsninger, der forbedrer

den interne planlægning og optimerer forretningsprocesserne,

og dermed skaber værdi både for egen virksomhed og

virksomhedens samarbejdspartnere.

> Medvirke i tilpasning og optimering af forretningsgange i forbindelse

med håndtering af varestrømmen i virksomheden.

> Medvirke i implementering af rFID i virksomheden.

DI Sådan

13


DI Sådan

14

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

E-HANDEL –

administrative

opgaver

:>


e-service og online

kommunikation

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

2 dage kursusnr. 45954

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> give internetbaseret service for kunden i forbindelse med

virksomhedens produkter og services på internettet.

> Bruge forskellige online kommunikationsværktøjer.

> Varetage det administrative arbejde i forbindelse med at

designe og forfatte e-nyhedsbreve og vedligeholde weblogs

og andre online kommunikationsværktøjer.

> udføre en integreret online kommunikation med samarbejdspartnere

for mersalg og fastholdelse af kunder for øje.

DI Sådan

15


DI Sådan

16

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

e-administration og

betalingssystemer

2 dage kursusnr. 45955

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> anvende elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger

for at optimere administrative arbejdsgange ved

online salg og forsendelser af varer.

> anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af

varer og bogføring af køb og salg elektronisk.

> generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning

af firmaets salgsstrategier.

>


e-markedsføring og

reklameindsats

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

2 dage kursusnr. 45955

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Varetage det administrative arbejde med e-markedsføring og

reklameplacering på onlinemedier. Deltageren kan målrette

markedsføringen via oprettelsen/placeringen af websites

indeholdende søgeord, link fra referencer og interesseforums

i forhold til specifikke tilbud eller nyheder som bliver præsenteret

på Internettet.

> generere og behandle online besøgsdata og udarbejde forslag

til justering af virksomhedens markedsføringsplaner.

DI Sådan

17


DI Sådan

18

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Udvikling af e-koncepter

og produktdifferentiering

2 dage kursusnr. 45952

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Demonstrere kendskab til konceptudvikling i forhold til temawebsites

og kan medvirke i udviklingen af virksomhedens

e-koncepter.

> Medvirke i at udvikle virksomhedens online koncepter og via

web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering

for at skabe salg. Dette med udgangspunkt i virksomhedens

kundeanalyse og e-strategi.

> håndtere kundeloyalitetsprogrammer, der kan tilbydes

online og fremme salg.

:


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

DI Sådan

19


DI Sådan

20

LEAN

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

vSÅDAN


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Lean i administrative

funktioner

1 dag kursusnr. 40370

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Demonstrere basal viden om lean-værktøjer og vil kunne

vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne

administrative arbejdsfunktioner.

> anvende simple lean-værktøjer, f.eks. afdække spild, og

vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt

for en optimering.

Optimering ved 5s af den

administrative funktion

1 dag kursusnr. 40371

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt

forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund

i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces

for den administrative funktion ved brug af

lean-værktøjet 5s.

DI Sådan

21


DI Sådan

22

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Lean-kortlægning af

værdistrøm i

administration

2 dage kursusnr. 40372

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner

og sammen med andre anvende metoderne

fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.

> Foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering, der

tager udgangspunkt i processerne informationer, varer, viden

eller serviceopgaver gennemløber.


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

DI Sådan

23


DI Sådan

24

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

KURSER FOR

operative lager-

og terminalmedarbejdere

>


gaffeltruck

certifikatkursus b

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

7 dage kursusnr. 43686

Specielle adgangskrav : Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne

fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest

(sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger

ved udstedelse af kørekort).

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse

af gældende sikkerheds-bestemmelser.

> optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og

blokstabler.

> transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og

pladser samt stuve godt på lastbil og i container.

> Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks

og gaffelstablere.

> hente og placere varer ved hjælp af stregkoder og stregkodeudstyr.

> Deltage aktivt i arbejdet med arbejdsmiljø/ergonomi, elementær

brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med

at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

DI Sådan

25


DI Sådan

26

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

gaffelstabler

certifikatkursus a

5 dage kursusnr. 43687

specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne

fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.

Medarbejderen kan efter endt uddannelse:

> Føre og betjene gaffelstablere under overholdelse af såvel

gældende sikkerheds-bestemmelser som forholdet mellem

stabilitet og belastning, samt færdselslovens krav om kørsel

med gaffelstabler.

> optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og

blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum og på

pladser, samt stuve gods på lastbil og i container.

> Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffelstablere.

> hente og placere varer ved hjælp af stregkodeudstyr.

> aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse

og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene

gaffelstablere.


stregkoder og

håndterminaler 1

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

2 dage kursusnr. 45081

Medarbejderen kan efter endt uddannelse:

> anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af

normalt forekommende opgaver på lageret i forbindelse med

at plukke, placere, afsende, modtage og registrere varer.

stregkoder og

håndterminaler 2

2,9 dage kursusnr. 42552

Medarbejderen kan efter endt uddannelse:

> anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante

jobfunktioner, indenfor registrering af ind og udgange

af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i

virksomheden. Dette på brugerniveau.

> Demonstrere grundlæggende viden om reglerne for opbygning

af stregkodetyperne ean 13 og ean 8 – herunder

varianter af disse.

DI Sådan

27


DI Sådan

28

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

edb-lagerstyring

3 dage kursusnr. 45109

Medarbejderen kan efter endt uddannelse:

> anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle

almindeligt forekommende rutineprægede arbejds-opgaver

på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til – og

afgange, optælling og placering af varer.

edb-lagerstyring med

e-handel

5 dage kursusnr. 43545

Medarbejderen kan efter endt uddannelse:

> selvstændigt anvende et edb-lagerstyringssystem med trådløs

datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning

af relevante jobfunktioner på lageret ; oprette styklister,

varekartoteker, debitorer og kreditorer.

> anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle

kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse

med køb/salg via e-handel ; afgive og modtage tilbud og

ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer.


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

edb-lagerstyring med

stregkoder og

håndterminaler

5 dage kursusnr. 43546

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem,

hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante

jobfunktioner på lageret.

> arbejde med forskellige funktioner som debitor-/kreditorstyring,

køb, salg og lagerstyring.

> opbygge ean 13 og ean 8 stregkoder, samt udregne stregkoder

ved fejl på checkciffer.

> registrere vare til- og afgange.

> udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, samt oprette

varekartotek.

:

DI Sådan

29


DI Sådan

30


tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

manøvrering af gaffeltruck,

stabler og

færdselslære

3 dage kursusnr. 43393

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> Føre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en

selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr.

> overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse

med færdselslovens krav, ved transport af

varierende godstyper.

> optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde

i forskellige reoltyper, udføre simpel blokstabling, samt er

blevet introduceret til løftediagrammer, og have kendskab til

Færdselslovens krav om kørsel.

uddannelsen giver intet certifikat, og giver ikke ret til at føre gaffeltruck

eller gaffelstabler, hvor der kræves certifikat.

uddannelsen tilrettelægges med 33 pct. teori og 67 pct. praktisk

øvelseskørsel.


vedligeholdelse af

transportmateriel

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

5 dage kursusnr. 45112

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær

fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel

motor som det elektriske system.

> Foretage drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af

køretøj og/eller arbejdsredskab samt udvise korrekt sikkerhedsmæssig

adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og

arbejdsmiljøbestemmelser.

DI Sådan

31


DI Sådan

32

tIlMelD På www.efteruddannelSe.dk

Lastsikring og stuvning

af gods

5 dage kursusnr. 45310

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr.

> stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne

eller andre køretøjer, således at transporten kan

gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj

eller risiko for uheld.

> udfylde nationale og internationale fragtbreve og kunne

træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

Logistik og samarbejde

5 dage kursusnr. 45097

Medarbejderen kan efter endt uddannelse :

> gennem teorier om logistik indgå i det praktiske samarbejde

i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere

relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme

inden for eget arbejdsområde.

> udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer

ud fra et helhedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper

i samarbejde med andre.


Korte kurser – Handel og logistik

DI har samlet en række målrettede, korte kurser til medarbejdere,

der beskæftiger sig med administrative og operative

opgaver indenfor handel og logistik, samt medarbejdere der

håndterer varer på lageret.

Kurserne er alle hentet i udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser,

der gennemføres på erhvervsskoler, AMU-centre og

virksomheder rundt om i landet. På Uddannelsesguiden

www.ug.dk kan du se, hvor og hvornår kurserne udbydes, og

på www.efteruddannelse.dk foregår tilmeldingen. Læs mere

om økonomi og vilkår på side 4 – 5 i pjecen.

1787 København V | Tlf. 3377 3377 | di@di.dk | di.dk

More magazines by this user
Similar magazines