Vindmøller ved Åsted - Skive.dk

skive.dk

Vindmøller ved Åsted - Skive.dk

Vindmøller ved Åsted JUNI 2011

Sammenfattende redegørelse

www.skive.dk/vindenergi


Indhold

1

2

3

4

5

6

Indledning og baggrund..................................................................3

Planvedtagelse..........................................................................3

Integrering af miljøhensyn i planerne................................................4

Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen................5

Alternativer...................................................................................6

Overvågning..................................................................................7

2 VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011


1. Indledning og baggrund

I arbejdet med vindmølleområdet

ved Lindum i foråret 2010, stod

det hurtigt klart, at potentialet

for opstilling af vindmøller syd

for Åsted skulle ses i snæver

sammenhæng med projektet

ved Lindum. Derfor igangsatte

Skive Kommune i sommeren

2010 vindmølleplanlægning for

området syd for Åsted, hvor en

lodsejer gennem en årrækker har

været i dialog med kommunen

om opstilling af 4 nye vindmøller

med en totalhøjde på op til 150

meter.

I henhold til Lov om miljøvurdering

af planer og programmer

(lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal

planmyndigheden udarbejde en

miljøvurdering af en plans sandsynlige

væsentlige indvirkninger

på miljøet m.m., når planen

fastlægger rammer for fremtidig

anlægstilladelser til blandt andet

anlæg til udnyttelse af vindkraft

2. Planvedtagelsen

Planforslagene blev endeligt

vedtaget d. 21. juni 2011 med

følgende ændringer i lokalplanen:

Under § 1.1 tilføjes vedrørende

fjernelse af vindmøller, at dette

forhold skal tinglyses.

Under § 4.2 er Skive Kommune

fjernet som påtaleberettige ved

udstykning, idet samme vilkår

til energiproduktion. Derfor er

der udarbejdet en miljørapport

med miljøvurdering af planerne.

I miljørapporten indgår et forslag

med 4 stk. 3,6 MW vindmøller

med en rotordiameter på 120

meter og en navhøjde på 89,9

meter dvs. en totalhøjde på

149,9 meter. Alternativet til dette

er 0-alternativet, hvor ingen

af de nye vindmøllerne opstilles,

men produktionen på de 4

eksisterende møller ved Batum

fortsætter.

Forslag til kommuneplantillæg

nr. 12 Vindmøller ved Åsted

samt forslag til lokalplan nr. 238

Vindmølleområde Åsted med

tilhørende miljørapport har været

udsendt i offentlig høring i perioden

12. januar - 9. marts 2011.

Skive Kommune har efter udløbet

af høringsperioden gennemgået

vil blive tinglyst af jordbrugskommissionen

i forbindelse med

ophævelse af landsbrugspligten.

§ 6.3 ændres fra, at totalhøjden

på vindmøllen måles fra øverste

vingespids til overkant af fundament,

til at totalhøjden på vindmøllen

måles fra øverste vingespids

til naturligt terræn.

VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011

de indkomne indsigelser, forslag

og bemærkninger til planforslagene

og miljørapporten med

henblik på at skabe et samlet

overblik over høringssvarene og

tage disse i betragtning.

I denne sammenfattende redegørelse

redegøres for:

• Hvordan miljøhensynet er

integreret i planerne

• hvordan miljørapporten og de

udtalelser, der er indkommet

i offentlighedsfasen, er taget

i betragtning

• hvorfor planerne er valgt

på baggrund af de rimelige

alternativer, der har været

behandlet, og

• hvorledes Kommunen vil

overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger,

som planernes

realisering forventes at

ville afstedkomme

§ 7.7 præciseres således, at det

tydeligt fremgår at der skal opsættes

lavintensivt fast rødt lys

af hensyn til flysikkerheden.

Lokalplanens §§ 10.1 – 11.2 –

12.2 ændres således at bestemmelserne

refererer til vilkår i

VVM-tilladelsen for projektet.

3


3. Integrering af miljøhensyn i planerne

Dette afsnit redegør for, hvordan

miljøhensyn er integreret i

planerne, og hvordan miljørapporten

er taget i betragtning jf.

miljøvurderingslovens § 9, stk. 2

punkt 1.

Sideløbende med udarbejdelsen

af forslagene til kommuneplantillæg

og lokalplan blev der

igangsat en miljøvurdering af

planerne. Udarbejdelsen af miljøvurderingen

parallelt med planforslagene

har efter Kommunens

vurdering medvirket til, at relevante

problemstillinger er blevet

opdaget og afklaret meget tidligt.

På den måde er der allerede i

planforslagene indarbejdet en

række miljøhensyn for at undgå,

reducere og/ eller kompensere

for eventuelle negative miljøpåvirkninger

på omgivelserne.

Disse miljøhensyn er beskrevet

nærmere i planforslagene og

tilhørende miljørapport. For et

fuldstændigt billede henvises

derfor til disse dokumenter.

VVM-redegørelsen i Miljørapporten

beskriver et forslag med 4

vindmøller med en totalhøjde på

149,9 meter, samt et 0-alternativ,

hvor energiproduktion med

de 4 møller ved Batum fortsætter.

De væsentligste problemstillinger

i tilknytning til projektets forslag

og 0-alternativ samt den samlede

konklusion fremgår af Miljørapportens

ikke-tekniske resumé.

4 VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011


4. Miljørapportens betydning og udtalelser i

offentlighedsfasen

Dette afsnit redegør for, hvordan

udtalelserne i forbindelse

med offentlighedsfasen er taget i

betragtning jf. miljøvurderingslovens

§ 9 stk. 2 punkt 1.

Miljørapporten har efter kommunens

vurdering medvirket til

at afdække de relevante problemstillinger

i forbindelse med

udarbejdelse og fremlæggelse

af planforslagene. Rapporten

har ligeledes medvirket til, at de

landskabelige, natur- og miljømæssige

hensyn er integreret i

planerne.

Indsigelserne og bemærkningerne

har primært omhandlet

følgende emner, med flest bemærkninger

til de øverste emner

og færrest til de nederste:

• Støj herunder den lavfrekvente

• Påvirkning af dyre- og

fugleliv

• Værdiforringelse af naboejendomme

• Ønsker mere viden om konsekvenser

ved opstilling af

store vindmøller

• Viberationer fra vindmøller

Vindmøller hører til på havet

• Den landskabelige påvirkning

ved opstilling af store vindmøller

• Skyggekast

• Forholdet til kommende ny

vindmøllebendtgørelse

• Forslag til alternative placeringer

• Affolkning af Nordsalling

• Påvirkning af turisme

• Valg af visualiseringer

• Kort betænkningstid

• Påvirkning af kulturhistorie

Visualisering af projektet set mod øst fra Bjergbyvej

4 stk. 3,6 MW møller, totalhøjde 149,9 meter. Afstanden er ca. 600 m fra fotostandpunktet.

VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011

På www.skive.dk kan man under

”Politiske dagsordner” på forsidens

venstre side klikke sig frem

til ”dagsordener/referater med

bilag” (klokken) og finde et kort

resumé af samtlige høringssvar

og høringssvarene i deres helhed

samt Kommunens bemærkninger

til disse. Helt konkret findes

ovenstående i henholdsvis bilag

5 og bilag 6 under punkt 15 på

byrådsmødet d. 21. juni 2011.

Er der problemer med at finde

materialet, kan man henvende

sig til Skive Kommune, By- og

Landsbyudvikling på 99 15 55 00

eller

by-land@skivekommune.dk

5


5. Alternativer

Dette afsnit redegør for, hvorfor

det vedtagne planforslag er

valgt på baggrund af de rimelige

alternativer, der også har været

behandlet, jf. miljøvurderingslovens

§ 9, stk. 2, punkt 2.

Overordnet set ønsker Skive

Kommune at producere væsentlig

mere vindenergi med,

på sigt, færre, men større og

tidssvarende vindmøller på bedre

lokaliteter. Af den årsag er der

ingen alternativer bortset fra

0-alternativet. Det kan dog på et

tidspunkt for realisering af projektet

vise sig mere attraktivt at

opsætte en lidt mindre vindmølle

med en rotordiameter på 107

meter eller en nyudviklet vindmølle

mellem 112 og 120 meter.

På grund af afstands- og støjkrav

til nabobeboelser er det vanskeligt

at finde plads til nye moderne

vindmøller. Planlægningen for

vindmøller skal derfor sikre, at

de enkelte vindmølleområder

udnyttes bedst muligt.

Et valg af 0-alternativet vil reducere

energiproduktionen med ca.

94 % samt reduktionen af emissioner.

Til gengæld vil opstillingen

fylde mindre i landskabet og

dermed påvirke dette og nærmeste

naboer i mindre grad.

Oversigt over projektforslaget

* Den angivne effekt er et udtryk for størrelsen på generatoren indeholdt i vindmøllen.

Den er ikke nødvendigvis et udtryk for vindmøllens produktionsevne, som også afhænger

af størrelsen på møllens vinger, rotordiameteren.

** Produktionstal er beregnede gennemsnit.

Der må påberegnes en usikkerhedsfaktor på +/- 7 %

Planforslag 0-alternativ

Antal møller 4 4

Navhøjde 89,9 m 47,5 m

Rotordiameter 120 m 43 m

Totalhøjde 149,9 m 69 m

Omdrejninger pr minut 14 32

Effekt pr mølle * 3,6 MW 0,6 MW

Samlet effekt * 14,4 MW 2,4 MW

Årlig produktion ** 38.600 MWh 5.600 MWh

Total produktion (i 20 år) 772.000 MWh 28.000 MWh

Antal husstande, som 11.000 1.500

kan forsynes (i 20 år)

Sparede emissioner og restprodukter på 20 år (teknisk/økonomisk levetid) for nye

vindmøller samt anslået restlevetid for møllerne ved Batum på 5 år

CO2 542.000 tons 19.700 tons

SO2 92 tons 3 tons

NOx 734 tons 23 tons

6 VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011


6. Overvågning

Dette afsnit redegør for, hvorledes

Skive Kommune vil overvåge

de væsentlige miljøpåvirkninger

af planen eller programmet jf.

miljøvurderingslovens § 9, stk. 2,

punkt 3.

Efter 1. januar 2007 er det kommunerne,

som har miljøtilsynet

og således skal sikre, at kravene

i VVM-tilladelsen overholdes.

Skive Kommune er derfor forpligtet

til at udarbejde en plan

for overvågning af, om mølleejeren

overholder miljøkravene.

Heri kan både indgå måling ved

idriftssættelse og målinger ved

almindeligt tilsyn, dog højest en

gang årligt.

Støj

Det er Skive Kommune, som

har miljøtilsynet, der skal sikre,

at kravene til vindmøller fastsat

i bekendtgørelse om støj fra

vindmøller og VVM-tilladelsen

overholdes.

Klager fra naboer kan medføre,

at kommunens miljøtilsyn kan

pålægge ejeren af vindmøllen at

få foretaget en støjmåling, hvis

miljøtilsynet vurderer, at der er

hold i klagen. Hvis kommunen

vurderer, at støjbelastningen er

for stor, kan ejeren pålægges

at dæmpe støjen eller stoppe

møllerne, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen

eller VVM-tilladelsen

ikke er overholdt.

Skyggekast

I VVM-tilladelsen vil der på baggrund

af skyggeberegninger blive

stillet betingelser for vindmøllernes

skyggekast. Skive Kommune

har på baggrund af de gennemførte

beregninger aftalt med Vattenfall,

at der installeres miljøstop

i en eller flere vindmøller.

Visualisering af de planlagte møller ved Åsted (t.h.) og Lindum (t.v.) set mod sydøst fra Grynderupvej

Afstand til nærmeste mølle i Åsted er ca. 4,6 km og Lindum 5,8 km

VINDMØLLER VED ÅSTED - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, JUNI 2011

Sikkerhed

Vindmøllens drift overvåges elektronisk

af operatøren, for hurtigt

at kunne gribe ind ved tekniske

problemer. Vindmøllen har et indbygget

styre- og overvågningsprogram,

som registrerer alle

fejl, og om nødvendigt stopper

møllen. Forandringer i vindmøllens

støjniveau og udseende vil

sammen med andre uønskede

miljøpåvirkninger fra vindmøllen

stort set altid være en konsekvens

af tekniske problemer i

møllen.

7


Skive kommune

By- og Landsbyudvikling

Skolevej 5, Breum

7870 Roslev

Mail: by-land@skivekommune.dk

www.skive.dk/vindenergi

More magazines by this user
Similar magazines