bogen 2013 - Renovest I/S

renovest.dk

bogen 2013 - Renovest I/S

affaldets abc 2013

Håndbog for husstande i Vesthimmerlands Kommune


2

Indhold:

Forord ............................................ 3

Dit affald ........................................ 4

Dagrenovation ................................ 6

Adgangsforhold i byen .................... 8

Adgangsforhold på landet ................ 10

Papir og batterier ............................ 12

Glas og flasker ................................ 13

Storskrald ....................................... 14

Genbrugspladsen ............................ 16

Sortering på genbrugspladsen .......... 18

Find vej til genbrugspladsen ............ 20

Genbrugsbutikken Igen Igen Brug .... 22

Farligt affald ................................... 24

Vejregister ...................................... 26

Afhentningsdatoer for storskrald ...... 35

Afhentningsdatoer for papir ............. 36

Affaldshieraki ................................. 38

Kalender 2013 ................................. 39

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 631

Tryksag

Denne brochure er trykt på genbrugspapir.

Redaktion RenoVest I/s og VestHImmeRlanDs Kommune

layout omeDIa GRafIsK

foto anna maRIe falK, PeR feDeR og laRs HoRn, BaGHuset PRessefoto

tryk GRafIsK Hus løGstøR

Der tages forbehold for trykfejl.


affald er blot det, der er tilbage,

når fantasien hører op.

Denne affaldshåndbog er ment som

inspiration til at sortere dit affald til

gavn for mennesker og miljø.

På Skraldeskolen underviser vi skolebørn

i genbrug, genanvendelse og korrekt

affaldssortering, og de udklækkes

som Affaldsagenter – med licens til at

dele det gode budskab.

Skraldeskolen har de første år været

en succes og vi uddanner nu elever på

niveau 2.

Vi ønsker at være et godt eksempel for

genbrugstanken, så i vores genbrugsbutik

”Igen Igen Brug” kan du altid gøre et

godt fund og støtte den gode tanke om

genbrug.

I Tor Nørretranders bog AFSKAF AF-

FALD kan man bl.a. læse: Livets grundlov

er, at den enes affald er den andens

mad. Man deler sit affald med andre,

og man tager selv imod andres affald.

”Share your shit”, som man udtrykker

det.

Det handler om at bruge fornuften og

fantasien og holde ressourcerne inde i

kredsløbet.

I 2014 vil Affaldshåndbogen kun findes

elektronisk, dog kan en papirudgave

bestilles. Det skåner miljøet, og du kan

døgnet rundt klikke ind på www.renovest.dk

og finde det, du søger – hurtigt

og enkelt.

Vi har udarbejdet ”MIN SIDE”, hvor

du ved at indtaste din adresse får alle

nødvendige informationer om dine affaldsordninger

og mulighed for at ændre

dem.

Du kan naturligvis stadig ringe til os,

såfremt du har brug for hjælp.

Vi håber, du vil gøre brug af Affaldshåndbogen

2013, og glæder os til at

præsentere den ny hjemmeside med

”MIN SIDE”.

God læselyst!

Henning Christensen

direktør

Stengårdsvej 33, Oudrup

9670 Løgstør

Tlf. 98 68 32 00

info@renovest.dk

www.renovest.dk

3


4

affald

– hvor bliver det af?

Vores vigtigste opgave er

at håndtere affald på den

mest hensigtsmæssige og

miljørigtige måde.

Jo bedre affaldet er sorteret fra kilden

– dig som borger – des bedre kan vi

bringe det videre i energistrømmen.

Målet er at mest muligt går til genbrug

eller genanvendelse. Dernæst går en del

til forbrænding og omdannes til varme

og strøm.

Den sidste del går til deponi – det er

den del, vi ønsker at minimere. Når affald

er sorteret korrekt går over 90% til

nye materialer eller til varme og strøm.

Tor Nørretranders har skrevet bogen AFSKAF AFFALD.

Her giver han sit bud på, hvordan affald vil og kan blive håndteret fremover.

Bogen rummer både en analyse af samfundets økologi og en fantasi om fremtidens

affaldsdebat.

Bogen kan købes til kr. 200,- eller downloades gratis på www.renovest.dk

Det er vores håb, at bogen kan vække til debat, eftertanke og modsigelse...

lad os hjælpe

hinanden

Hvis adgangsforholdene ikke opfylder

kommunens og Arbejdstilsynets krav,

informerer vi dig altid om, hvad du kan

gøre i situationen for at sikre, at du får

tømt.

Her kan du se et par eksempler

på den information

Renovest giver i forbindelse

med kommunens og Arbejdstilsynets

regler for adgangsforhold.

Hvis din affaldsbeholder ikke er

tømt, efterlader vi en besked på

din adresse.

Læs mere om reglerne side 8-11.


Ekstra affald?

Har du af og til mere affald, end

der kan være i din beholder, kan du

sætte det frem i hvilken som helst

sæk.

Vi tager det med, hvis du har

udstyret sækken med Renovests

mærkat (se billede), der kan købes

for 20 kr. på genbrugspladsen,

i receptionen hos Renovest eller

ved Balle Boghandel i Løgstør.

Sækken må maksimalt veje 20 kg og

skal være forsvarligt lukket.

Affald er en ressource

Vi sparer affald, materialer, energi og

forurening, når vi genbruger og genanvender.

Plastik, papir, pap, elektronik, jern og

metal kan have mange liv.

En stegepande bliver til en dåse, som

bliver til en cykel, og måske ender metallet

derefter i en flyvemaskine.

Gi’ os baghjul

Din container skal stå korrekt med hjulene udad eller med siden til. Se foto herover

og læs nærmere på side 8-11.

Volder placeringen af din container problemer, kan løsningen være at et dobbeltlåg,

der kan åbnes fra begge sider. Kontakt evt. Renovest og hør mere.

Tænk over dit forbrug.

Du er med til at skabe et godt miljø.

REDucER – GENbRuG - REciRkulER

Brug låget!

Læg dine brugte batterier

i en klar affaldspose på

låget af din papir- eller

dagrenovationscontainer, så

tager vi dem med og sørger for

de bliver forsvarligt behandlet.

i

5


6

dagrenovation

Dagrenovation er det

affald, der er tilbage,

når alt det, der kan

genanvendes, er

sorteret fra...

Dagrenovation brændes på Aars Varmeværk

og bliver til varme og strøm.

Vi henter dagrenovation med forskellige

intervaller i by og på land.

Se de aktuelle afhentningsdatoer på

www.renovest.dk.

1. Alle ejendomme med plastbeholdere

har mulighed for at vælge

14-dages tømning.

2. Din affaldsbeholder skal kunne

rumme det affald, du har.

3. På landet skal papircontaineren

stå sammen med dagrenovationen.

På landet kører vi med en bil

med to kamre. Det betyder at

dagrenovation og papir holdes

adskilt og ikke blandes sammen.

dagrenovation er:

• Madrester

• Snavset og våd emballage

• Små mængder aske - pakket i

pose

• Vådt affald og bleer - pakket

godt ind

• Skarpe genstande - pakket godt

ind

• Mælke– og juicekartoner

dagrenovation er ikke:

• Papir

• Pap

• Glas/flasker

• Dåser

• Plastdunke

• Bløde, rene plastfolier som kan

genanvendes

• Batterier – de indeholder syre

og skal afleveres som farligt

affald

• Haveaffald

• Kanyler

Disse affaldstyper kan afleveres

til en af Renovests andre indsamlingsordninger.


dagrenovation i

sommerhusområder

I sommerhusområder omdeler vi en

særlig sæk, der kun kan anvendes her.

Sækkene omdeles i foråret.

Sommerhusområder kan vælge mellem

flere tømningsløsninger:

1. 26 tømninger = 26 sække

– du kan stille dit affald frem efter

behov. Vi henter dit affald 26

gange om året.

2. 37 tømninger = 37 sække

– du kan stille dit affald frem efter

behov. Vi henter dit affald 37

gange om året.

3. 52 tømninger = 52 sække

– du kan stille dit affald frem efter

behov. Vi henter dit affald 37

gange om året.

Vælger du løsning 2 eller 3 tilser vi din

beholder hver 14. dag i vinterhalvåret

og én gang om ugen i sommerhalvåret.

Du kan altid skifte mellem løsningerne,

hvis dit behov ændrer sig.

trend, lendrup,

skov sørens vej, louns,

Illeris, Hvalpsund,

ertebølle og Gl. aalestrup

Sommerhuse tilmeldt 26 tømninger får i

2013/14 tilset beholder i disse uger:

2013: Uge 15, 17, 19 til 38, 43 og 49

2014: Uge 2 og 9

Du kan finde de aktuelle tømningstidspunkter

på www.renovest.dk

fælles containerplads

I sommerhusområdet ved Øje Sø er

husejerne gået sammen om at lave en

fælles containerplads, som sikrer, at

adgangsforholdene er i overensstemmelse

med kommunens og Arbejdstilsynets

regler. Disse containere tømmes

ugentligt. Renovest rådgiver gerne i

forbindelse med etablering af fælles

standplads.

Se regler for adgangsforhold på side

8-11.

Hjælp os med at

finde vej, når det

er mørkt – tænd

lyset ved dit hus!

som borger har du stor

indflydelse på affaldets

videre vej.

affald er vores fælles

ansvar og korrekt

sortering giver værdi

og mening for os alle.

7


8

adgangsforhold i byen

Vesthimmerlands Kommune har vedtaget et ”Regulativ for

husholdningsaffald”, som fastlægger et sæt regler for, hvordan

adgangsforholdene skal være til dit affaldsstativ eller beholder.

Reglerne er til for at beskytte skraldemændene mod skader og

nedslidning på langt sigt.

Kan du ikke opfylde kravene, kan du sætte din beholder frem

til skel senest kl. 6 på tømningsdagen.

(Renovest har i visse områder tilladelse til at starte afhentningen

kl. 5).

6

Min. 2,2 meter

3

Min. 1 meter

1

2

4

7

5

Max. 25 meter

8


1. Højde og bredde

Adgangsvejen ind til beholderen skal være

minimum 1 meter bred og en frihøjde på

2,20 meter.

Containeren må maksimalt stå 25 meter fra

vejkanten, og havelågen skal kunne stå åben

af sig selv.

2. Ingen overfyldning

Sække må kun fyldes til stregen og veje max

20 kg og beholdere højst til kanten, så låget

kan lukkes.

3. skal det pakkes ind?

Skarpe genstande, vådt og støvet affald,

bleer og aske i små mængder skal pakkes

forsvarligt ind i fx aviser, før det kommer ned

i beholderen.

4. Nem at komme til

Hjulene på beholderen skal vende udad, hvis

den er placeret op ad en væg. Står beholderen

frit eller med siden til væggen, skal der

være 40-50 cm friplads rundt om beholderen,

så skraldemanden nemt kan komme til.

5. let at køre på

Adgangsvejen hen til beholderen skal have et

plant og stabilt underlag – fx fliser eller asfalt

– grus og græs dur ikke.

Der må ikke være hindringer som fx trapper,

stigninger (større end 10 cm per meter),

cykler eller barnevogne.

6. Ryd sne

Adgangsvejen til standplads/beholder skal

være ryddet for sne og is, og der skal saltes,

så vejen er farbar.

7. tænd lyset

Der skal være tændt lys ved standplads og

beholder i den mørke tid, så det er nemt at

se beholderne.

8. Hold hunden inde

Din hund skal holdes inde eller i indhegning

på tømningstidspunktet.

9


10

adgangsforhold på landet

Vesthimmerlands Kommune er med til at sikre, at Renovest

kan udføre opgaver på en sikkerheds- og sundhedsmæssig

forsvarlig måde.

Derfor følger Renovest kommunens og Arbejdstilsynets regler

for tømning af affaldsbeholdere.

Kan du ikke opfylde kravene, kan du sætte din beholder frem

til skel senest kl. 6 på tømningsdagen.

(Renovest har i visse områder har tilladelse til at starte afhentningen

kl. 5).

2

9

Min. 4 meter

Min. 3,5 meter

1

3


6

4

5

7

Min. 2,2 meter

8

1. let at køre på

Adgangsvejen hen til beholderen skal have et plant og

stabilt underlag – fx fliser eller asfalt – grus og græs dur

ikke.

Der må ikke være hindringer som fx trapper, stigninger

(større end 10 cm per meter), cykler eller barnevogne.

2. tilkørselsforhold

Træer, grene og buske må ikke vokse ud over vejen og

skal beskæres, så skraldebilen kan komme uhindret frem.

Tilkørselsvejen skal være fri for bevoksning i minimum

3,5 meters bredde og 4 meters højde.

Der skal være plads til, at skraldebilen kan vende ved din

ejendom og bakke til standplads/beholder.

3. Hold hunden inde

Din hund skal holdes inde eller i indhegning på tømningstidspunktet.

4. Ingen overfyldning

Beholdere må højst fyldes til kanten, så låget kan lukkes.

5. tænd lyset

Der skal være tændt lys ved standplads og beholder i den

mørke tid, så det er nemt at se beholderen.

6. Højde og bredde

Adgangsvejen ind til beholderen skal være minimum 1

meter bred og en frihøjde på 2,20 meter. Beholderen må

maksimalt stå 25 meter fra vejkanten, og havelågen skal

kunne stå åben af sig selv.

7. Nem at komme til

Hjulene på beholderen skal vende udad, hvis den er

placeret op ad en væg. Står beholderen frit, skal der være

40-50 cm friplads rundt om beholder eller stativ, så skraldemanden

nemt kan komme til.

8. skal det pakkes ind?

Skarpe genstande, vådt og støvende affald, bleer og aske

i små mængder skal pakkes forsvarligt ind i fx aviser eller

plastposer, før det fyldes i sækken eller beholderen.

9. Ryd sne

Adgangsvejen til standplads/ beholder skal være ryddet

for sne og is, og der skal saltes så vejen er farbar.

11


12

Papir og batterier

læg dine brugte batterier

i en klar pose på låget

af beholderen, så tager

vi også dem med og

sørger for de behandles

forsvarligt.

Bagest i bogen finder du vejregister,

hvor du kan se, hvornår vi henter

papir på din adresse.

90 procent af det papir, vi bruger, er

genbrugspapir.

Det giver god mening at sørge for at

rent og tørt papir bliver afleveret til

genbrug, da det både økonomisk og

miljømæssigt giver en stor gevinst.

Fx kan tre lokale ugeaviser blive til 35

æggebakker.

det kan du komme

i din papirbeholder:

• Aviser

• Ugeblade

• Reklamer

• Tidsskrifter og magasiner

• Printerpapir og kuverter

– også rudekuverter

• Telefon bøger og paperback

• Makuleret papir samlet i papirpose

det kan du IKKe komme

i din papirbeholder:

• Rent pap og karton som fx

emballage fra morgenmadsprodukter

og pizzabakker skal

afleveres på genbrugspladsen i

papcontaineren eller til storskrald

• Gavepapir og gavebånd – afleveres

i brændbart på genbrugspladsen

eller til storskrald

• Plastiklommer, charteks og

omslag – afleveres i brændbart

på genbrugspladsen eller til

storskrald

• Dagrenovation


flasker og glas

Du kan aflevere glas og flasker til

storskraldsindsamlingen eller på

genbrugspladsen.

Du har også mulighed for at komme

af med glas og flasker i de glas-igloer,

Renovest har opstillet.

Find nærmeste på www.renovest.dk

Glas og flasker kan genanvendes, hvis

de er tomme og skyllede. Ituslået glas

kan også genanvendes.

disse glastyper kan du

aflevere:

• Emballage af glas fra

fx rødbeder og syltetøj

• Glas til syltetøj og rødbeder

• Vin- og spiritusflasker

det kan IKKe afleveres

som glas:

• Kosmetikglas (farligt affald)

• Medicinglas (farligt affald)

• Porcelæn (deponi)

• Stentøj (deponi)

• Keramik (deponi)

• Vinduesglas (rent glas)

• Krystalglas (deponi)

13


14

storskrald

Bemærk:

Vi medtager kun haveaffald,

der er bundtet med

natursnor eller er i en

papirsæk, da papirsækken

kan komposteres

– se side 16.

Bagest i affaldshåndbogen finder

du vejregister, hvor du kan du se,

hvornår vi henter storskrald på din

adresse.

På næste side er en oversigt over, hvad

du kan aflevere til storskrald.

Før du stiller ting ud til storskraldsindsamling,

er der nogle ting, som

du skal være opmærksom på:

• Du skal bruge klare sække – undtagen

til haveaffald.

Sorte sække bliver ikke taget med.

• Sorteret og bundtet storskrald skal

stilles ved fortov eller vejkant senest

klokken 7 på afhentningsdagen.

• Du kan maksimalt aflevere 35 enheder

per gang. En enhed = en sæk,

en kasse, et bundt.

• Hver enhed må maksimalt veje 15

kg og højst måle 0,5 x 1 meter.

Undtaget hårde hvidevarer, tv, møbler

og toiletter, som må veje mere og

være højere, men stadig kun have

en bredde på 1 meter.

• Vi afhenter farligt affald tillukket

i original emballage sammen med

storskrald.

• Finder Renovest ting af genbrugsværdi

i storskralds indsamlingen,

kan det blive taget fra til Igen Igen

Brug-butikken.


storskrald, ja tak:

Brændbart

Emner under 1 m som fx rester

fra tæpper, møbler, døre,

flamingo, gavepapir og gavebånd.

Madrasser, havemøbler.

Deponiaffald

Keramik, porcelæn, sanitet. Blød

pvc. Glas uden ramme – knust

glas skal emballeres.

Dåser

Dåser fra øl, sodavand og

konserves. Skylles før aflevering.

Dåser blandes med jern og metal.

Elektronikaffald

Radio/tv, computer, mobiltelefon,

elektrisk værktøj, apparater,

legetøj, pærer.

Farligt affald

Emballeres i original/tætsluttende

emballage, højst 25 kg, en

akkumulator per afhent ning, rene

lysstofrør og pærer.

Glas og flasker

Tomme og skyllede

emballageglas, alkoholflasker,

olieflasker etc.

Haveaffald

Grene, blade, græs, buske, ukrudt

bundtes med natur snor eller

pakkes i papirsæk (plastsække

medtages ikke).

Hvidevarer

Tomme køle– fryseskabe,

vaskemaskiner, mikroovne,

komfurer.

Jern og metal

Cykler, metalplader,

skyllede metaldåser, skyllet

metalemballage.

Fælge uden dæk.

Pap

Papkasser, bølgepap, karton,

æggebakker.

storskrald, nej tak:

• Klinisk farligt affald som

kanyler og medicin

• Store akkumulatorer

• Store oliefiltre

• Dunke med farligt affald over

10 liter

• Beskidte/flueplettede lysstofrør

• Bekæmpelsesmidler/gift

• Fyrværkeri

• Store gasflasker over 2,5 kg

• Dæk

• Bygningsaffald

• Haveaffald i plastsække

www.renovest.dk

– på ”mIn sIDe” finder du alle informationer om

storskrald- og papir indsamling på din adresse!

få besked i god tid

Du kan altid se næste tøming på ”MIN

SIDE” – klik ind på www.renovest.

dk, hvor du også kan tilmelde dig sms

og e-mail service for storskralds- og

papirindsamling. Du får besked to dage

før, du skal sætte dit storskrald frem til

afhentning.

Hvorfor fik jeg ikke tømt?

Hvis vi ikke har taget dit storskrald

med, har vi lagt en besked med årsagen

i din postkasse eller ved dit affald. Se

også side 4.

STORSKRALD

PAPIR

STORSKRALD

PAPIR

15


16

Genbrugspladsen

På genbrugspladserne kan du aflevere

det affald, der IKKE er dagrenovation.

Se oversigten på side 18-19.

Der er adgang for biler, der vejer mindre

end 3.500 kg ekskl. trailer.

Du kan frit benytte Vesthimmerlands

Kommunes fire genbrugspladser, og der

er ingen begrænsning på den affaldsmængde,

du kan aflevere.

Kødaffald

På genbrugspladsen i Løgstør og Aars

modtager vi mod betaling mindre

mængder af kødaffald fra fryse- eller

køleskabe, der har været ude af drift

pga. fx strømsvigt. Vi giver gerne en

kvittering med til forsikringsselskabet.

farligt affald

Skal du aflevere farligt affald, så kontakt

altid pladsmanden først. Vi hjælper dig

med den rigtige sortering.

Farligt affald skal afleveres i original og

tillukket emballage.

Haveaffald

Alt haveaffald skal afleveres enten uemballeret,

bundtet med natursnor eller i

papirsæk. Papirsækken skal tømmes og

må ikke smides i haveaffald.

Husk du kan få gratis kompost på genbrugspladsen.

Kølemøbler

Husk at tømme køleskabet eller fryseren

inden du afleverer på genbrugspladsen!


Klunsning er forbudt på

Renovests genbrugspladser.

Det eneste du må tage

med dig hjem fra genbrugspladsen

er kompostjord.

fjernes ting og

andre materialer fra genbrugspladserne,

betragtes

det som tyveri og meldes

til politiet.

Gode tips fra genbrugspladsen:

Vis respekt – så er alle glade!

Ryd op efter dig

Husk at tage egen skovl og kost med, så du kan rydde op efter dig, hvis du spilder

noget.

Pak traileren hjemmefra

Når du skal på genbrugspladsen, så sorter dit affald på traileren i typer og bind

det rigtig godt fast, så du ikke taber noget på vejen. Brug sorteringsvejledningen

på side 18-19, så du nemt og hurtigt kan komme affaldet i de rigtige containere på

pladsen.

Kom i god tid

Du skal nå at læsse alt dit affald af indenfor åbningstiden – dvs. at du skal køre

ud af pladsen, inden pladsen lukker. Har du stort og tungt affald med, så tag en

hjælpende hånd med hjemmefra.

Vi modtager kun klare sække

Du skal bruge klare sække til dit affald, så vi kan se, hvad du har i sækken og

hjælpe dig med at finde den rigtige container, hvis du er i tvivl.

Sikkerhed og hensyn

Der kommer årligt 170.000 mennesker på Renovests genbrugspladser, derfor er

sikkerhed og hensyn vigtigt.

Sikkerhed på pladsen:

• Sluk motoren og cigaretten mens du læsser af.

• Kør langsomt, følg kørselsretning og vær opmærksom på mennesker og trafik

på pladsen.

• Færdselsloven gælder også på genbrugspladserne – derfor må børn fx ikke

sidde i traileren.

• Gå aldrig ind i en container – men spørg om hjælp.

17


18

Her kan du se, hvordan du skal sortere dit affald på genbrugspladsen

Ikonerne er de samme, som du kan se på skiltene på pladsen.

Akkumulatorer

Batterier fra biler og

motorcykler, blybatterier.

Asbest

Eternitplader – kun hele og

stablede plader.

Støv og småstykker skal

emballeres.

Beton og tegl

Beton, uglaseret tegl, mursten,

leca, gasbeton, sten og

betonfliser.

Deponiaffald

Isoleringsmaterialer, glaserede

tagsten/tegl, blød pvc.

Dæk med og uden fælge

Dæk fra personbiler,

motorcykler, lastbiler, traktorer.

Dåser

Dåser fra øl, sodavand og konserves.

Skylles før aflevering.

Elektronikaffald

El-værktøj, el-apparater og

el-legetøj.

Mobiltelefoner.

Farligt affald

Kontakt altid personalet, når

du skal aflevere farligt affald.

Husk at det skal afleveres i

original og tillukket emballage,

hvor indholdet fremgår

tydeligt.

Olie (filtre), malingrester,

batterier og rengøringsmidler.

Maksimal volumen på 200

liter.

Flasker og glas

Tomme og skyllede flasker

og konserves/emballageglas,

dressing, alkohol og vinflasker

– også skår.

Gips

Ubehandlet og malet gips,

gips med tapet og glasvæv.

Gipsen skal være tør og fri for

isoleringsmaterialer, træ og

lign.

Haveaffald

Haveaffald skal pakkes i

papirsæk, som skal tømmes ud

på pladsen.

Rene grene, blade, buske,

ukrudtsplanter, rødder og rent

græs – ALT haveaffald skal

være fri for jord, småsten og

materialer fra potter som fx

plastik, keramik, glas og metal.

Hvidevarer

Køle- fryseskabe,

vaskemaskiner, mikroovne,

komfurer. Kølemøbler skal

afleveres i separat container og

være tømt for madrester inden

aflevering.

Hård PVC

Nedløbsrør, tagrender, rør og

brønde samt lister og paneler.

Igen Igen Brug

Ting af værdi til

Igen Igen Brug-butikken.

Jern og metal

Udtjente cykler.

Metalplader, trådnet, skyllet

metalemballage.

Kompost

Tag endelig kompostjord med

hjem fra genbrugspladsen –

det er gratis.

Kødaffald

Små mængder mad affald

fra akutte strømsvigt.

Husk at få en kvittering til

forsikringsselskabet.

Ledninger

Ledninger og kabler.

Lyskilder og sparepærer

Rengjorte lysstofrør og

sparepærer.

Madrasser

Madrasser med jern- og

stålfjedre, spring-, skum- og

boksmadrasser.


Monitorer

Skærme fra tv, computere og

GPS-udstyr.

Pap

Papkasser, bølgepap, karton og

æggebakker.

Papkasser skal være sammenfoldede.

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer,

rudekuverter og telefonbøger.

Plastdunke

Tømte og rengjorte plastdunke

fra fx. saft og rengøringsmidler

samt plastflasker.

Plastfolie

Plast fra afdækning,

emballering, plastsække og

plastposer.

Plastikmøbler

Møbler af plastik.

Rent glas

Termoruder uden træ- og

plastikrammer, trådglas,

lamineret glas, spejlglas og

autoruder.

Rent jord

Muld, grus, sand, kalk, ler

og mindre natursten. Ren

jord UDEN byggeaffald eller

forurenende stoffer.

Sanitet

Toiletter, vaske, porcelæn.

Småt brændbart

Emner under 1 meter som fx

rester fra tæpper, gavepapir- og

bånd. Alle typer flamingo.

Stort brændbart

Emner over 1 meter – dog

højst 2 meter, som fx tæpper

og møbler. Hele brugbare

møbler afleveres til genbrug.

Trykimprægneret træ

Stakit, stolper og udendørs træ.

Træ til genbrug

Møbler og karme af rent træ

uden imprægnering, spånplader,

krydsfiner, paller og kasser

samt køkkenelementer.

Tøj

Brugbart tøj, sko og tekstiler.

På pladserne har

Renovest altid

informationsmaterialer

om de ting, som du

skal være opmærksom

på.

Lige nu har vi fx fokus på, at vi ifølge

affaldsregulativet kun må modtage

affald i klare sække på genbrugspladsen.

Det er for, at vi skal kunne

se, hvad der er i sækken, for at sikre

god sortering, så mest muligt går til

genanvendelse.

Derfor afviser vi affald i farvede og

sorte sække.

19


20

find vej til genbrugspladsen:

aars Genbrugsplads

Aars

Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars

Mandag – fredag ....................... kl. 07.00-17.00

Lørdag ..................................... kl. 09.00-15.00

Søndag (i sommerhalvåret) ........ kl. 09.00-15.00

farsø Genbrugsplads

Søndergården 4, 9640 Farsø

Mandag – fredag ....................... kl. 11.00-17.00

Lørdag ..................................... kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret) ........ kl. 10.00-14.00

løgstør Genbrugsplads

Vindblæs

Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

Mandag – fredag ....................... kl. 07.00-17.00

Lørdag ..................................... kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret) ........ kl. 10.00-14.00

aalestrup Genbrugsplads

Toftegaardsvej 5, 9620 Aalestrup

Mandag – fredag ....................... kl. 13.00-17.00

Lørdag ..................................... kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret) ........ kl. 10.00-14.00

Brårup

Her ligger

Igen Igen Brugbutikken

– se side 22

I vinterhalvåret – fra 1/10 til 31/3 har pladserne lukket på søn- og helligdage samt d. 24. og 31/12.

I sommerhalvåret – fra 1/4 til 30/9 har pladserne åbent på søndage, men er lukket på helligdage.

Hverdage mellem jul og nytår 2013 har genbrugspladserne åbent fra kl. 8.00-14.00 og Igen Igen Brug-butikken kl. 11.00-14.00.


Hvor let kan det være?

Affaldshåndtering i hjemmet skal være let

og overskueligt!

Vi skal have genanvendeligt affald ud af skraldespanden og sikre at værdifulde

ressourcer genanvendes – så gør vi en indsats for miljøet, for det rene vand og

er med til at spare på jordens råstoffer.

Kasper og Ida har lavet et nemt og billigt system til sortering af ting fra dagligdagen,

der kan genanvendes. Plastkasserne, der kan stables og ikke fylder

ret meget, har fået et billede på låget, der viser, hvad der må komme i kassen.

Kasserne er nemme at komme bag i bilen eller på traileren, når familien skal på

genbrugspladsen.

Hver enkelt borger i danmark

skaber hver dag 7 kg affald!

Det bliver for alle i Danmark til 13.800.000.000 kg om året.

Den mængde vil vi gerne have reduceret gennem

genanvendelse og genbrug.

taK

– fordi du afleverer dine

tomme plastflasker på

genbrugspladsen.

Husk at tage låget af og smid det i sammen

med flasken!

Plastikflasker kan blive til nye flasker, til

fleecetrøjer eller en smuk designer stol

som fx Nobody chair på billedet

herunder, som er produceret af 100%

genanvendelige materialer.

FOTO: THOMAS IBSEN

På www.affaldetsvej.dk kan

du se film, der viser, hvordan dit affald

bliver til nye produkter.

i

21


22

Igen Igen brug

Danskernes køb af genbrugsvarer er

steget markant de seneste år, hvilket

Renovest også oplever i Igen Igen Brugbutikken.

Igen Igen Brug er en 600m 2 stor genbrugsbutik

med porcelæn, møbler,

tøj, sko og meget andet. Butikken har

kunder fra hele landet, som kommer for

at gøre en god handel.

Butikken ligger på genbrugspladsen i

Løgstør, og vi har en container stående

på de øvrige pladser, hvor du kan aflevere

ting og tøj af værdi, som andre kan

få glæde af.

er du Igen Igen bruger?

Melder du dig ind som Igen Igen bruger,

får du dit eget fordelskort og får automatisk

gode medlemstilbud og nyheder

på mail.

Du kan melde dig ind på hjemmesiden

www.igenigenbrug.dk eller i butikken.

aktiv støtte gennem

genbrug

Når året er omme gøres omsætningen i

Igen Igen Brug-butikken op, og noget af

omsætningen sender vi til Red Barnet.

Butikken har indtil nu givet et beløb,

der svarer til, at 47 afrikanske børn kan

gå i skole i et år.


meld dig som Igen Igen

Bruger og få dit eget

fordelskort.

Du får automatisk gode

medlemstilbud og

nyheder på mail.

Informationer

Hold øje med www.igenigenbrug.dk, lyt

til Radio MidtFjord, tjek opslag i butikken

eller bliv Igen Igen Bruger for at få

flere informationer fra butikken.

Købte ting skal afhentes indenfor 48

timer.

adresse og åbningstider

Stengårdsvej 33, Oudrup

Telefon 41 99 03 17 / 41 99 03 16

www.igenigenbrug.dk

Parkering udenfor butikken.

Se kortet side 20

Mandag – fredag .......... kl. 11.00-17.00

Lørdag ..........................kl. 10.00-14.00

Hverdage mellem

jul og nytår .................... kl. 11.00-14.00

Nyhed

1. april - 30. september har vi åbent om

søndagen...................... kl. 10.00-14.00

butikken 2013

14. - 25. januar Januarudsalg

25. marts - 1. april Påsketema

1. april Aprilsnar i butikken

1. - 7. juni 5 års fødselsdag

18. maj Sund pinse

12. - 25. august Sommerudsalg

14. - 19. oktober Efterårstema

1. - 23. december Juletema

affald er det, der er

tilbage, når fantasien

hører op.

23


24

farligt affald

alle produkter med

faremærkning skal

afleveres som farligt

affald.

Farligt affald skal behandles på en

helt særlig måde, for ikke at skade

mennesker og miljø.

Vær opmærksom på, hvad du afleverer

på genbrugspladsen. Spørg vores medarbejdere,

hvis du er i tvivl.

sådan afleverer du farligt

affald

Farligt affald skal afleveres i lukket –

helst original emballage. Du kan maksimalt

aflevere 200 kg pr. år.

Du skal kontakte personalet for at få

adgang til modtagestationen for farligt

affald.

Mange er i tvivl om, hvad farligt affald

er, derfor er det altid en god idé at kigge

efter faremærkning.

En god regel er, at alle produkter med

faremærkning skal afleveres som farligt

affald.

Medicinaffald

Medicinaffald kan afleveres på:

• Farsø Apotek

• Løgstør Apotek

• Aalestrup Apotek

• Aars Apotek


farligt affald er:

• Rester af kosmetik, parfume og

kropsplejemidler

• Bilplejemidler

• Printerpatroner

• Batterier

• Akkumulatorer

• Rengøringsmidler

• Olie/ Oliefiltre i tillukket

original-emballage

• Elsparepærer og lysstofrør

udtaget af lamper

• Kemikalier

• Bekæmpelsesgifte og midler

• Maling, lak og lim

• Træbeskyttelsesmidler

• Syrer

• Baser

• Kanyler skal afleveres i kanyleboks

eller lukket originalemballage

• Medicinrester

• Smittefarligt affald

• Termometre

• Lightere

• Fyrværkeri

• Spraydåser

Her kan du aflevere dit farlige affald:

GEnBRUGS- STORSKRALD PAPIR

PLADS

Akkumulatorer • • *

Batterier • • •

Bekæmpelsesmidler •

Bilplejemidler • •

Fyrværkeri •

Gift •

Kanyler i kanyleboks •

Kemikalier • • *

Kosmetik, parfume og kropsplejemidler • •

Ligthere • • *

Maling, lak og lim • •

Medicin •

Olie • •

Oliefiltrer • • *

Rengøringsmidler • •

Spraydåser • •

Syre og baser • •

Termometre • •

Træbeskyttelsesmidler • •

*) Storskrald medtager kun farligt affald i småemballage f.eks. kausisk soda, syre,

sprit, små oliefiltre, små akkumulatorer.

25


26

vejregister | distrikter

Her kan du se, hvilke distrikter din adresse

hører under.

Find dine distrikter med afhentnings datoer

på side 35-37.

P = papirindsamlingsdistrikt

S = storskraldsdistrikt

Tallet i parentes herviser til postdistriktet.

A P S

A. Nielsensvej P18 S4

Abildvadvej P63 S17

Agerdiget P8 S17

Ageren P17 S2

Agertoften (9600) P4 S11

Agertoften (9620) P9 S17

Aggersborgvej 101-170 P19 S4

Aggersborgvej 1-90 P19 S4

Aggersborgvej 92 P42A S4

Aggersundvej 1-38 (9670) P17 S4

Aggersundvej 50, 51 (9670) P19 S4

Aggersundvej 21-39 (9600) P50 S12

Aggersundvej 40-52, 54, 56 (9600) P13 S12

Aggersundvej 53, 57, 59, 67-76 (9600) P50 S12

Aggersundvej 58,60-66,79 (9600) P13 S12

Aggersundvej 84, 86 (9600) P52 S9

Aggersundvej 88-92 (9600) P46 S9

Aggersundvej 94 (9600) P47A S9

Aggersundvej 95-101 (9600) P53A S9

Aggersundvej 103, 110-122 (9600) P46 S9

Algade P1 S9

Alleen P18 S4

Alstrupvej 22-27 P5 S15

Alstrupvej 48-67 P57 S15

Amagervej 1-7 P6 S15

Amagervej 40 P56A S15

Anemonevej P7 S14

Anlægsgade P1 S9

Anlægsvej (9620) P8 S17

Anlægsvej (9670) P17 S3

Anlægsvej (9600) P2 S10

Anne Mariesvej 28, 35, 45 P16A E

Anneksvej 20, 22, 24 (9640) P57 S15

Anneksvej 25-68 (9640) P5 S15

Annexvej (9600) P49A S12

Ansgarsvej P2 S12

Assersvej P2 S11

Astrupvej P51A S9

Azalievej P6 S15

b P S

Bakkedalsvej P63A S17

Bakkedraget P9 S12

Bakkegårdsvej (9620) P9 S17

Bakkegårdsvej (9600) P3 S10

Bakkegårdsvej 1-19 (9640) P7 S14

Bakkegårdsvej 27-45 (9640) P7 S15

Bakkelyvej (9640) P58A S13

Bakkelyvej (9670) P43A S2

Bakkestien P3 S10

Bakkevej (9631) P5 S16

Baldersvej P7 S15

Bandsholmvej 2-27 P1 S12

Bandsholmvej 30-54 P53A S12

Banegårdsvej P2 S11

Banepladsen P9 S17

Banevej (9670) P41A S2

Banevej (9640) P7 S15

Banevolden P6 S15

Baunebjergvej P59A S15

Bavnehøjvej P64A S16

Binderupvej P48 S12

Birkemosevej (9600) P53A S12

Birkemosevej (9670) P16 S1

Birkevej (9670) P19 S2

Birkevej (9620) P8 S17

Birkevej 20-59 (9600) P46 S9

Birkevej 6-15 (9600) P1 S9

Bispevej P57A S15

Bjergegårdsvej P9 S17

Bjerghedevej P47 S9

Bjergvangsvej P55 S13

Bjergvej (9600) P49A S12

Bjergvej (9640) P55 S13

Bjørnsholmvej 6,10 P16 S1

Bjørnsholmvej 11, 21-33 P44 S1

Bjørnsholmvej 41 P16 S1

Bjørnsholmvej 43-76 P44 S1

Bjørnsholmvej 77-213 P16 S1

Bjørnsholmvej 221-260 P44 S1

Bjørnstrupvej 1-28 P1 S10

Bjørnstrupvej 30-44, 46-49 P46A S10

Bjørnstrupvej 45 P6 S10

Bjørnstrupvej 50-54 P46A S9

Bjørnstrupvej 57 P47 S9

Bjørumsletvej 5-25, 30-58 P40A S2

Bjørumsletvej 27 P42 S2

Blekingevej P17 S4

Blichersti P2 S12

Blindebomsgade P17 S3

Blindgyden P6 S15

Blommevej P16 S1

Blomstermarken P13 S9

Blærevej 106-115 P52 S9

Blærevej 1-53 P52 S9

Blærevej 60-104 P13 S9

Blaabærvej P5 S16

Blåmejsevej P4 S10

Bogfinkevej P3 S10

Boldrupvej 109-218 P63 S17

Boldrupvej 7-78 P9 S17

Boldrupvej 79, 81 P63 S17

Boldrupvej 80, 84-107 P9 S17

Bolsmarkvej P47A S9

Boltrupvej P59 S13

Bonderupvej P49A S15

Bopladsen P5 S16

Borgergade (9640) P7 S15

Borgergade 1-43 (9620) P8 S17

Borgergade 74-96 (9620) P62A S17

Borgm. Grønnings Vej P18 S4

Borregårdsvej 30-45 P44 S1

Borregårdsvej 9-16 P16 S1

Borupvej P47 S9

Bredgade – lige nr. 2-50 P17 S3

Bredgade – ulige nr. 43-143 P17 S4

Bredgade – ulige nr. 1-41 P17 S3

Bredgade – lige nr. 52, 58-122 P17 S4

Bredgade 54,56 P17 S3

Bredmosevej P44 S1

Brogade P19 S4

Brombærvej (9600) P1 S9

Brombærvej (9620) P9 S17

Brorsonsvej P2 S12

Brovejen 9-94 P63A S17

Brunbakvej P45A S2

Brusåvej 8-44, 48 P47A S9

Brusåvej 2-7 P1 S9

Brøndumvej P17 S2

Brøttrupvej 4, 6 P16 S1

Brøttrupvej 12-16 P44A S1

Brårupvej 1-22 P17 S2

Brårupvej 31-59 P41A S2

Buen P17 S2

Busgade P8 S17

Busgårdsvej 12-22 P42 S2

Busgårdsvej 5, 8 P17 S2

Bydamsvej (9620) P63A S17

Bydamsvej (9681) P19 S1

Bygmarken P18 S3

Bygumvej P62 S16

Bymidten P2 S10

Bystrupparken P7 S14

Bystrupvej P61A S16

Bystrupvænget P61 S16


Bækkevej P7 S15

Bøgevej (9670) P18 S3

Bøgevej (9620) P8 S17

Bøgevænget P5 S16

c P S

C.R Brix Vej P7 S14

C. Andersens Passage P4 S10

Carl Petersensgade P5 S16

Cathrinevej P7 S14

Centervej P7 S13

Chr. Larsens Vej P5 S15

d P S

Dalgaardsvej P9 S17

Dalmosevej P62A S16

Dalstrøget P3 S10

Dalvangen P8 S17

Dammergårdsvej 2, 4, 8 P7 S15

Dammergårdsvej 9-92 P56 S15

Dammevej P16 S2

Danasvej P8 S17

Danmarksvej P17 S2

Degnevej P16 S1

Digevej (9620) P8 S17

Digevej (9670) P19 S2

Digevænget P8 S16

Dorthinevej P8 S16

Doverhøjvej P47 S9

Dr. Alexandrines Vej P4 S10

Dr. Christines Vej P4 S10

Dr. Dagmars Vej P4 S10

Dr. Ingrids Vej (9600) P4 S10

Dr. Ingrids Vej (9640) P7 S14

Dr. Louises Vej P4 S10

Dr. Magrethes Vej P4 S10

Dr. Thyras Vej P3 S10

Dragsdalvej P18 S4

Dronningholmvej P4 S10

Drosselvej P4 S10

Dybvad Mølle Vej 2 P2 S9

Dybvad Mølle Vej 4-8 P46 S9

Dyrskuevej P3 S11

e P S

Ebbesøvej P7 S15

Egebo P8 S17

Egegårdsvej P9 S17

Egeholmsvej P16 S1

Egevej (9640) P6 S13

Egevej (9670) P18 S3

Egevej (9620) P8 S17

Ejstrupvej 12-60 P58A S13

Ejstrupvej 6-8 P7 S13

Eldrupsigevej 22, 25 P5 S13

Elevvej P1 S12

Elkangårdsvej 18 P19 S2

Elkangårdsvej 21-72 P45 S2

Elkjærvej P57 S15

Elmegaardsvej P9 S17

Elmevej (9600) P1 S10

Elmevej (9620) P8 S17

Elmevænget P18 S3

Enebærvej P5 S16

Engblommevej P7 S14

Engdiget P8 S17

Engelstrupvej P40 S2

Enghaven P9 S17

Enghavevej (9240) P1 S9

Enghavevej (9631) P5 S16

Enghavevej (9640) P7 S14

Engparken P9 S17

Engtoften (9681) P19 S1

Engtoften (9600) P4 S11

Engvangen P8 S17

Engvej (9620) P8 S17

Engvej (9600) P2 S11

Engvej (9640) P6 S14

Engvej (9670) P16 S1

Ertebøllevej 42, 44, 48 P5 S13

Ertebøllevej 45, 47, 53 P59A S13

Ertebøllevej 5-41 P59A S13

Ertebøllevej 65, 69 P5 S13

Ettrupvej 1-27 P8 S16

Ettrupvej 54-85 P62A S16

Evaholmvej P1 S10

Evaslundvej 1 P9 S16

Evaslundvej 10-200 P64 S16

Evaslundvej 202-235 P61 S16

Eveldrupvej 1-32 P9 S17

Eveldrupvej 179, 180 P9 S17

Eveldrupvej 40-173 P64A S17

f P S

Fabriksvej 10 P7 S15

Fabriksvej 15 P56 S15

Faldvejen P43 S1

Falstervej P17 S2

Fandrupvej 26-62 P60 S15

Fandrupvej 63, 79 P7 S15

Farsøvej 3-47 P6 S13

Farsøvej 63-183 P60 S13

distrikter | vejregister

Farverivej P2 S10

Fasanvej (9631) P5 S16

Fasanvej (9640) P6 S14

Fasanvej (9670) P16 S4

Finlandsvej P18 S4

Firhøjevej P61A S16

Fischers Have P17 S3

Fischersgade P17 S3

Fiskergårdsvej P43 S1

Fjelsøvej 164-174 P8 S16

Fjelsøvej 29-141 P62 S16

Fjerritslevvej P19 S4

Fjordblink P5 S15

Fjordblinkvej P45A S2

Fjordgade P17 S3

Fjordlystvej P45A S2

Fjordvej 3-47 (9631) P57 S16

Fjordvej 64-151 (9631) P61A S16

Fjordvej (9640) P5 S15

Fladhøjvej (9600) P51 S9

Fladhøjvej (9620) P62 S16

Flejsborglundvej P7 S13

Flejsborgvej 1-15, 21 P1 S13

Flejsborgvej 16-20, 24-45 P58 S13

Fogedgade P17 S3

Foldgangsvej P53A S9

Foulumvej 2-40, 42 P6 S15

Foulumvej 41, 52 P56A S15

Forbindelsesvejen P1 S12

Fragtrupvej 1-87 P60 S13

Fragtrupvej 107 P7 S13

Fredbjergvej 122-153 P7 S13

Fredbjergvej 38-51 P6 S14

Fredbjergvej 55-117 P60 S13

Fredensgade P17 S3

Fredensvej (9620) P8 S17

Fredensvej (9640) P7 S14

Frederik d. IX’s Plads P7 S14

Frederik d. VII’s Allé P18 S3

Fredsgårdsvej 15, 17 P41A S2

Fruerholmvej P43A S1

Frugtvejen P63A S17

Frøsang P5 S15

Frøsangvej P53A S12

Frøvej P9 S17

Fælledvej 15-17 P52 S9

Fælledvej 3 P13 S9

Fællesvirkevej P44A S1

Færøvej P18 S4

g P S

Gadekæret P16 S1

27


28

vejregister | distrikter

Gamborgvej 14-15 P49A S12

Gamborgvej 8 P1 S12

Gammel Blærevej P13 S9

Gartnerivej P1 S12

Gartnervænget P5 S15

Gatten Møllevej 2-50 (9670) P43A S2

Gatten Møllevej 61-79, 83 (9640) P43A S13

Gatten Møllevej 80, 84-100 (9640) P7 S13

Gatten Skovvej 19, 37 P43A S13

Gatten Skovvej 3-17 P7 S13

Gatten Stationsvej P7 S13

Gattensmindevej P17 S3

Gattenvej 1-11, 23 P7 S13

Gattenvej 21, 24-90 P58 S13

Gedsteddalen P58A S13

Genvej P6 S14

Gislumhøjvej P50 S12

Gislumvej 113 P48A S12

Gislumvej 123-131 P48A S12

Gislumvej 1-42 P2 S11

Gislumvej 90-111, 114-121 P50A S12

Gl. Amtsvej 5 P16A E

Gl. Færgevej P19 S4

Gl. Gislumvej P13 S12

Gl. Kirkevej P1 S13

Gl. Landevej P1 S13

Gl. Møllevej 1-39 P5 S13

Gl. Møllevej 83 P16A S13

Gl. Næsbyvej P19 S1

Gl. Skolevej P3 S10

Gl. Tingvej (9600) P3 S10

Gl. Tingvej 10-27 (9640) P6 S15

Gl. Tingvej 2 (9640) P56A S15

Gl. Ullitsvej 3-23 P6 S15

Gl. Ullitsvej 35 P57 S15

Gl. Ullitsvej 46-60 P6 S15

Gl. Viborgvej P6 S15

Gl. Ørndrupvej P58A S13

Gl. Aalborgvej 11-132 P63A S17

Glerupvej P61 S16

Golfparken (9640) P7 S13

Golfparken (9670) P18 S3

Golfvænget (9640) P7 S13

Golfvænget (9670) P18 S3

Grandgaardsvej 44-105 P64A S17

Grandgaardsvej 7-37 P9 S17

Granlidevej 21-23 P1 S9

Granlidevej 20, 24-28 P46 S9

Granlyvej P18 S3

Granvænget P6 S13

Gravensgade (9600) P3 S10

Gravensgade (9670) P17 S3

Grundtvigsvej P2 S12

Grønbækvej P40A S2

Grøndalsvej P62 S17

Grønlandsvej P18 S4

Grønnegade (9600) P1 S10

Grønnegade (9640) P6 S13

Grønnegade (9670) P17 S3

Grønnerupvej P60A S15

Grønnevej P3 S11

Grønningen (9600) P3 S11

Grønningen (9640) P58A S13

Gråbølle P7 S14

Guldagervej 1, 19-37, 39 (9670) P44A S1

Guldagervej 38 (9670) P16 S1

Guldagervej 1-9 (9620) P9 S17

Guldagervej 13-79 (9620) P63A S17

Guldagervej 6-12 (9640) P41 S13

Gunderstedvej (9640) P7 S13

Gunderstedvej 2-23 (9600) P47 S9

Gunderstedvej 24-29 (9240) P47 S9

Gunderstedvej 30-48 (9240) P1 S9

Gunderstedvej 50-59 (9240) P47 S9

Gunderupvej 17-151 P59A S13

Gunderupvej 4 P7 S13

Gydedalsvej P61 S16

Gyvelgårdvej P46 S9

Gyvellunden P13 S12

Gyvelskrænten P5 S16

Gøttrupvej P55 S13

Gårdstedvej P43A S2

h P S

H. Drachmanns Vej P7 S14

Halkærvej P47A S9

Halsmandsbrovej P1 S9

Hans Egedes Vej P3 S12

Hans Poulsens Vej P7 S14

Hans Tavsens Vej P2 S12

Haraldsvej P7 S14

Hasselvej (9600) P1 S9

Hasselvej (9620) P8 S17

Hasselvænget P18 S3

Haugårdsvej 2-5 P17 S2

Haugårdsvej 21-41A P42A S2

Haugårdsvej 46-129 P17 S2

Havbrovej 1-35 P1 S9

Havbrovej 41-47 P46 S9

Havbrovej 48-89 P53 S12

Havbrovej 91-133 P1 S12

Havealle P5 S16

Havhøjvej P60A S13

Havnepladsen P5 S15

Havnevej 2-44 P17 S3

Havnevej 46-77 P17 S4

Havremarken (9670) P18 S3

Havremarken (9600) P1 S12

Havrevangen P7 S14

Havrevænget P9 S16

Hedegårdsvej P41 S2

Hedelyvej P44 S1

Hedevej P58A S13

Hedevænget P64A S16

Hegnet P17 S2

Hejrevej P6 S14

Hermodsvej P7 S15

Herredsvej 1, 10-20 P48 S12

Herredsvej 2, 4 P50 S12

Herredsvej 21 P50A S12

Herredsvej 22-52 P48 S12

Hesselvej 2-34, 37 P5 S15

Hesselvej 35,39-93 P57A S15

Hestbækvej 1-13 P5 S15

Hestbækvej 21 -125 P57A S15

Hestbækvej 130, 133, 137 P6 S15

Hestbækvej 131 P57A S15

Hestbækvej 134, 139-193 P56 S15

Hestbækvej 233-255 P6 S15

Himmerlandsgade 1-21, 25-31, 33-42 P2 S11

Himmerlandsgade 22, 24, 32 P3 S11

Himmerlandsgade – lige nr. 44-150 P2 S10

Himmerlandsgade – ulige nr. 43-151 P2 S11

Himmerlandsparken P13 S11

Himmerlandsvej (9240) P1 S9

Himmerlandsvej (9670) P17 S4

Hindbærvej P1 S9

Hjortens Gyde P17 S3

Hjortkjærsvej P3 S10

Hobrovej (9600) P2 S12

Hobrovej 2-55 (9670) P40 S1

Hobrovej 59-158 (9670) P16 S1

Hobrovej 165-229 (9670) P43A S1

Holevej P5 S15

Holkasmindevej P40 S2

Holmagervej P45A S2

Holmegårdsvej (9640) P59 S13

Holmevej (9600) P49A S12

Holmevej 5-20 (9640) P6 S14

Holmevej 32,36 (9640) P55A S13

Holmevej 27, 35, 41-118 (9640) P56A S13

Holmgårdsvej (9681) P19 S1

Holmmarkvej 1-12 P5 S16

Holmmarkvej 52-107 P57A S16

Hornbækvej P41A S2

Hornumbrovej 1-3 P1 S13

Hornumbrovej 6-22 P58A S13

Hornumvej 6-111 P55 S13


Hornumvej 137-168 P58A S13

Hotelvej P6 S15

Hovedgaden P1 S13

Hovedvejen 154-176, 276 P63A S17

Hovedvejen 365-411 P63A S17

Huneshøjvej P40 S1

Hvalpsundvej 2-17 P1 S9

Hvalpsundvej 18, 20, 25 P46 S9

Hvalpsundvej 19, 21 P1 S9

Hvamvej 4, 6 P8 S17

Hvamvej 23, 36, 56, 58, 60 P62 S17

Hvedemarken P18 S3

Hvorvarpvej 1-37 P53 S9

Hvorvarpvej 39 P46A S9

Hybenvej P5 S16

Hyldevej P16 S1

Hyllebjergvej 3-10 P1 S13

Hyllebjergvej 22-90 P59 S13

Hødalen P55 S12

Høeg Hagens Vej 1-4, 6 P1 S9

Høeg Hagens Vej 5 P47A S9

Høgevej P6 S14

Højagervej P5 S16

Højbovej P18 S4

Højdevej P5 S16

Højgårdsparken P6 S14

Højgårdsvej (9640) P6 S14

Højgårdsvej (9670) P40 S2

Højlyngen P63A S17

Højmarken P63A S17

Højrisvej P51A S9

Højslev Møllevej P64A S17

Højtoften (9600) P4 S11

Højtoften (9620) P9 S17

Højvang (9600) P4 S10

Højvangen (9640) P5 S15

Højvej P17 S4

Høvejen 2-17 P9 S12

Høvejen 32-33 P49A S12

Håndværkergade P1 S10

Håndværkervej P1 S13

I P S

Ibisvej P6 S14

Idrætsvej P19 S1

Illeris 151 B P5 S15

Illerisørevej P5 S15

Industrivej (9600) P2 S10

Industrivej (9640) P7 S15

Ingemannsvej P3 S12

Islandsvej P18 S4

j P S

J. Skjoldborgs Vej (9640) P7 S14

J. Skjoldborgs Vej (9670) P17 S3

Jacobsvej P58 S13

Jasminvej P1 S9

Jebjergvej P55A S15

Jelstrupvej P53 S12

Jens Baks Vej P7 S14

Jeppe Aakjærs Vej P7 S14

Jernbanegade (9600) P1 S10

Jernbanegade (9620) P8 S17

Jernbanegade (9670) P17 S3

Johannes Nielsens Vej P6 S14

Johs. V. Jensens Vej P7 S14

Juulsgade P17 S4

Jyllandsgade P2 S11

Jyllandsvej P18 S2

Jægers Toft P17 S3

k P S

Kaj Munks Vej (9640) P7 S14

Kaj Munksvej (9600) P2 S12

Kalbækvej P62A S16

Kammasvej 45 P16A E

Kanalvejen P18 S3

Kastanievej P62A S16

Kastevej P41A S2

Katbakken P9 S16

Katbyvej P52A S9

Kelddalvej 11-70 P52 S9

Kelddalvej 72 P47A S9

Keldgårdvej P4 S10

Keldhøjvej P43A S1

Keldsvej P57 S15

Kildevej P8 S17

Kingosvej P2 S12

Kirkebakken (9640) P1 S13

Kirkebakken (9670) P16 S1

Kirkegade P4 S10

Kirkegårdsvej P7 S14

Kirkeplads P4 S10

Kirkestien P3 S10

Kirkevangen 18,21 P62A S16

Kirkevangen 34-79 P9 S16

Kirkevej (9620) P8 S17

Kirkevej (9681) P19 S1

Kirkevej 1-19, 20, 22, 24-30 (9600) P1 S10

Kirkevej 23, 32-41 (9600) P1 S9

Kirsebærvænget P9 S17

Kjeldhøjvej 55,93 P5 S13

Kjærsgårdsvej 1-13 P6 S13

distrikter | vejregister

Kjærsgårdsvej 19 P60A S13

Klokkevej P16 S1

Klostervej 16,18 P45A S2

Klovenhøjvej 4-21 P6 S15

Klovenhøjvej 37 P55A S15

Kløfthøjvej P44 S1

Kløvervangen P8 S17

Kløvervej (9670) P18 S4

Kløvervej (9640) P7 S14

Knabergaarden P8 S17

Knabervej 2 P62A S16

Knabervej 20-53 P8 S16

Knabervej 55-100 P62A S16

Knabervej 112-160 P8 S16

Kong Christians Vej P3 S11

Kong Frederiks Vej P3 S11

Kong Haralds Vej P3 S10

Kong Knuds Vej P3 S11

Kong Svends Vej P3 S11

Kong Valdemars Vej P3 S11

Kongeportsvej 1, 10,14 P16A S13

Korgårdvej P1 S12

Kornblomstvej P7 S14

Kornmarken P1 S9

Kornumvej 1-35 P17 S2

Kornumvej 45-65 P41A S2

Korsholmvej 21-153, 178 P61 S16

Korsholmvej 170-177, 179-185 P9 S16

Korsholmvej 218-280 P61 S16

Korshøjvej P16 S1

Korsvejen 4 P8 S16

Korsvejen 32-125 P62A S16

Kr. Hansens Vej P16 S1

Kragøre Huse P57 S15

Kratvej P51A S9

Kravad P19 S1

Kristiansmindevej P17 S3

Krogagervej P40A S2

Krogen P5 S15

Krogstrupvej 3-24 P1 S13

Krogstrupvej 36-50 P58 S13

Krøldrupvej P42A S4

Kyødalevej P47A S9

Kællingtandvej P48A S12

Kærgårdsvej (9640) P7 S14

Kærgårdsvej (9681) P19 S1

Kærtoftvejen P57 S16

Kærvang P1 S9

Kærvej (9600) P2 S11

Kærvej (9640) P5 S15

Kærvej (9620) P8 S17

Kærvej (9681) P16 S1

Købmagergade P17 S3

29


30

vejregister | distrikter

l P S

L. Heidemanns Vej P7 S14

Laboremus P17 S4

Lagotarvej P7 S14

Langagervej (9600) P9 S12

Langagervej (9631) P5 S16

Langbjergvej P56A S15

Langdalvej P52 S9

Langdyssen P17 S2

Langmosen P9 S17

Lendrupvej P45A S2

Lerbjergvej 1-7 P17 S2

Lerbjergvej 10-42 P41 S2

Leregårdsvej P46A S10

Lerkenfeldvej 4-18 (9600) P9 S12

Lerkenfeldvej 21-22 (9600) P49 S12

Lerkenfeldvej 28-51 (9640) P49 S15

Lien P19 S1

Liljevej P18 S4

Lille Tingvej P4 S10

Lillevang P2 S11

Lillevej P7 S15

Limfjordsvej P17 S4

Lindevej P8 S17

Lindholmvej P48 S12

Livøvej 11-51 P45 S2

Livøvej 96-143 P16 S2

Ll. Restrupvej P63A S17

Lolholmsvej P41 S2

Lounsvej 1-10 P57 S15

Lounsvej 11-40 P5 S15

Lounsvej 57-93 P57 S15

Lucernevangen P8 S17

Lucernevej P18 S4

Ludvig Müllers Have P19 S1

Lundbyvej P41 S2

Lundevej P16 S1

Lyngholmvej P13 S9

Lyngsøallé P2 S12

Lyngsøvej P2 S11

Lyngvej (9631) P5 S16

Lyngvejen 4, 9 (9670) P17 S2

Lyngvejen 5, 8, 13-31 (9670) P42A S2

Lyngvejen 40-52 (9670) P17 S2

Lynnerupvej P52A S9

Lærkevej (9600) P4 S10

Lærkevej (9640) P6 S14

Lærkevej (9631) P5 S16

Lærkevej (9670) P16 S4

Lærkevænget P1 S10

Løgsted Skalle P45A S2

Løgstørvej 1-10, 12-46 (9640) P6 S13

Løgstørvej 50-55 (9640) P59 S13

Løgstørvej 63-69 (9640) P6 S13

Løgstørvej 144 A, B (9640) P16 S13

Løgstørvej 91-141, 145-149 (9640) P59 S13

Løgstørvej 8-56 (9600) P3 S12

Løgstørvej 57-91, 97 (9600) P49 S12

Løgstørvej 96, 98, 100 (9600) P53 S12

Løgstørvej 101-117 (9600) P49 S12

Løgstørvej 118 (9600) P53A S12

Løgstørvej 119-197 (9600) P1 S12

Løgstørvej 204-229 (9600) P49 S12

Løvhøjvej P42A S4

Løvsangervej P4 S10

m P S

Majsmarken P18 S2

Malle Kirkevej P44A S1

Mallevej 1-8 P16 S1

Mallevej 11-56 P44A S1

Margrethesvej 1, 7 P16A E

Margrethesvej 41 P16 E

Mariesvej 27 P16A E

Markdiget P8 S17

Markedsdalen P62 S16

Markedspladsen P17 S3

Markedsvej P2 S11

Markvænget (9600) P2 S11

Markvænget (9640) P6 S15

Martinsgade P17 S4

Mejerivej (9600) P1 S9

Mejerivej 1-3 (9620) P9 S17

Mejerivej 22-36 (9620) P63A S17

Mejsevej (9600) P4 S10

Mejsevej (9640) P6 S14

Melhøjvej P40A S2

Mellemvej (9640) P6 S15

Mellemvej (9670) P17 S2

Mersvej P42 S2

Messevej P2 S10

Mich. Simonsens Vej P17 S3

Mjallerupvej P40A S2

Mortensgade P6 S14

Morumvej 3-38 P9 S12

Morumvej 41, 43 P49 S12

Morumvej 42, 44, 46-52 P9 S12

Morumvej 56-73 P49 S12

Morumvej 74-82 P49 S12

Mosbækvej 1-35 P1 S9

Mosbækvej 37-84 P51 S9

Mosegaardsvej (9631) P61 S16

Mosegårdvej 2-6 (9240) P51A S9

Moselunden 7 (9240) P1 S9

Mosesvinget P19 S1

Mosevang (9670) P16 S1

Mosevangen (9640) P5 S15

Mosevej (9600) P50 S12

Mosevej (9670) P16 S1

Munkholmsvej P44 S1

Munksjørupvej 4 P16 S1

Munksjørupvej 32-100 P43 S1

Musvitvej P4 S10

Myrhøjvej 7-22 P59A S13

Myrhøjvej 25-30 P6 S13

Møgelhøjvej P41 S2

Mølgårdsvej (9640) P55 S13

Mølgårdsvej (9670) P41A S2

Mølgårdsvej (9600) P55 S12

Mølholmvej P46A S10

Mølhøjvej P56 S15

Møllebakkevej P18 S4

Møllegade (9600) P1 S9

Møllegade (9620) P8 S17

Møllehøjvej P51A S9

Møller Madsensvej P4 S10

Møllestien (9640) P6 S14

Møllevang P3 S11

Møllevej (9600) P3 S11

Møllevej (9640) P6 S13

Møllevej 1-3 (9670) P17 S2

Møllevej 15-28 (9670) P41A S2

Møllevejen (9620) P61A S16

Møllevænget P1 S9

Mågevej (9640) P6 S14

Mågevej (9670) P16 S4

n P S

Nakkevej P5 S13

Neder Aggersund P19 S4

Nibevej (9600) P4 S10

Nibevej 1-34 (9640) P6 S15

Nibevej 44-116 (9640) P56 S15

Nibevej 124 (9640) P7 S15

Nibevej 127-143 (9640) P56 S15

Nordre Borremosevej P50 S12

Nordre Ringvej 8-98 P62 S17

Nordre Ringvej 112-151 P62 S16

Nordvestvej (9600) P3 S10

Nordvestvej (9620) P9 S17

Nordvestvej (9640) P7 S15

Norgesvej P18 S4

Nr. Blærevej P47 S9

Nyboesvej P1 S13

Nybovej P7 S14

Nygade (9620) P8 S17


Nygade (9681) P19 S1

Nygade (9600) P9 S12

Nygade (9640) P6 S14

Nygårdsvej P2 S11

Nymarken P6 S15

Nyrupvej 12, 16, 18 P48A S12

Nyrupvej 2-11, 13, 14, 22-32 P50A S12

Næsborgvej P17 S2

Næsbydalevej P45A S2

Næsbyvej 1-29 P19 S1

Næsbyvej 52-98, 102 P45 S2

Næsbyvej 99 P16 S2

Nørdalvej P51A S9

Nørgaardsvej 1-3 P5 S16

Nørgaardsvej 10-50 P61A S16

Nørlangsvej P42 S4

Nørregade (9631) P5 S16

Nørregade (9640) P7 S14

Nørregade (9681) P19 S1

Nørregade (9600) P9 S12

Nørrehedevej P62 S16

Nørreled P9 S17

Nørrevang (9600) P4 S10

Nørrevangen 1-24 (9631) P5 S16

Nørrevangen 51 (9631) P61A S16

Nørrevold P5 S16

o P S

Odinsvej (9640) P7 S15

Odinsvej (9670) P16 S1

Oldtidsvej 2, 4 P9 S16

Oldtidsvej 17, 38, 62 P64A S16

Otto Jørgensens Vej P8 S17

Oudrup Kirkevej P41 S2

Oustrupvej 1-39 P3 S10

Oustrupvej 40-73 P52A S9

Ovenskovvej 1 P5 S15

Ovenskovvej 17-18 P57A S15

Over Aggersund P19 S4

Overgaden P5 S15

Overvejen 5-19 (9640) P49A S15

Overvejen 21-29, 31 (9600) P49A S12

Overvejen 30, 32-36 (9600) P9 S12

Overvejen 37-48 (9600) P49A S12

P P S

P. Kræmmersgade P17 S3

Padkærgårdsvej P44 S1

Padkærvej 1-20 P16 S1

Padkærvej 31-100 P44 S1

Parallelvej (9600) P1 S12

Parallelvej (9640) P1 S13

Park Alle P2 S11

Parkvænget P8 S17

Peder Stubsvej P2 S12

Pilevej (9600) P1 S10

Pilevej (9620) P8 S17

Pilevej (9640) P5 S15

Plantagevej P47A S9

Poppelvej P8 S17

Porsevej P5 S16

Postbakken P6 S14

Povtrupvej 1 P17 S2

Povtrupvej 11, 30, 45 P42 S2

Pregelvang P4 S10

Præstebakken P16 S1

Præstegårdsvej (9640) P1 S13

Præstegårdsvej (9600) P2 S11

Præstevej (9600) P46A S9

Præstevejen 1-18 (9620) P8 S16

Præstevejen 22-175 (9620) P61A S16

Præstevejen 196-226 (9620) P61A S16

Pugholmvej 1-5 P52A S9

Pugholmvej 7-10 P46A S9

r P S

Rampevej P3 S10

Ranumvej 1-25 P16 S1

Ranumvej 41-80 P44A S1

Ranumvej 95,97 P16 S1

Rapsmarken P18 S2

Rasdalvej 1-2 P50A S9

Rasdalvej 3-5 P51A S9

Ravndalvej P52A S9

Ravnhøjevej P7 S15

Reberbanegade P1 S9

Revlingevej P46A S10

Risebakken P1 S13

Risevej 1-21 P1 S13

Risevej 27-46 P58A S13

Risgårdevej 4-25 (9640) P59A S13

Risgårdevej 37, 41, 52-66 (9640) P5 S13

Risgårdevej 46 (9640) P59A S13

Risgårdvej (9600) P48A S12

Roldvej 1-9 P13 S9

Roldvej 14-44 P50A S9

Roldvej 47 P51 S9

Rolighedsvej (9600) P3 S11

Rolighedsvej (9620) P8 S17

Rolighedsvej (9640) P6 S15

Rosenstien P17 S4

Rosenvænget P8 S17

Rugmarken (9640) P7 S14

distrikter | vejregister

Rugmarken (9670) P18 S3

Rugskellet P7 S14

Rybjergvej P17 S2

Rypevej (9640) P6 S14

Rypevej (9670) P16 S4

Ryttergade P19 S1

Ryttervej 2 P2 S11

Ryttervej 6-22 P50A S11

Rækkeborgvej P62A S16

Rævkærvej P59 S13

Røgildhusevej P40 S2

Røjbækvej 7, 9, 13 P6 S14

Røjbækvej 6, 8 P55A S14

Rønbjergvej 22-60 P45 S2

Rønbjergvej 61-92 P16 S2

Rønbjergvej 102-157 P45 S2

Rønbjergvej 198 P16 S2

Rønbjergvej 207-286 P45 S2

Rønnevej (9620) P8 S17

Rønnevej (9681) P19 S1

Rønnevej (9600) P50 S12

Rørsangervej P4 S10

Rådhusgade P17 S3

S P S

Sallingvej 2-9 P17 S2

Sallingvej 21-79 P41A S2

Sallingvej 80 P16 S2

Saltgårdvej P47A S9

Sdr. Borremosevej P50 S12

Sdr. Boulevard 2-57 P2 S12

Sdr. Boulevard 59-93 P2 S11

Sdr. Ringvej P18 S3

Sdr. Stadionvej P9 S12

Seminarievej P16 S1

Sigsvej 12-40 P16 S1

Sigsvej 91-98 P44A S1

Sillevadvej P52A S9

Sjægten P18 S3

Sjørup Søvej 3 P7 S13

Sjørup Søvej 14-39, 45-63 P58 S13

Sjørupvej (9640) P60A S13

Sjørupvej (9670) P43 S1

Sjøstrupbro 1-9 P13 S12

Sjøstrupbro 18-20 P50 S12

Sjøstrupvej P50 S12

Skallen P5 S15

Skatskovvej P64A S17

Skelhøjvej P64A S16

Skelvejen P56 S15

Skinderupvej 1 P8 S16

Skinderupvej 35-97 P62A S16

31


32

vejregister | distrikter

Skivumvej 30-45 P51 S9

Skivumvej 48-90 P1 S9

Skivumvej 92-123, 131 P51 S9

Skivumvej 128 P52A S9

Skivumvej 133-144, 151 P13 S9

Skivumvej 146-150, 152-154 P51 S9

Skolegade (9640) P7 S14

Skolegade (9670) P16 S1

Skolestien P6 S13

Skolevej P1 S9

Skolevænget (9600) P13 S9

Skolevænget (9620) P9 S17

Skonnerten P18 S3

Skov Sørens Vej 119 P45 S2

Skovbakkeallé P6 S14

Skovbakken (9640) P1 S13

Skovbakken (9631) P5 S16

Skovbakkevej P16 S2

Skovbrynet (9640) P6 S14

Skovbrynet (9670) P17 S3

Skovlyvej P17 S3

Skovvej (9631) P5 S16

Skovvej 1-4 (9240) P1 S9

Skovvej 9-14 (9240) P51 S9

Skovvænget (9640) P6 S14

Skovvænget 1-30 (9240) P1 S9

Skovvænget 33 (9240) P47A S9

Skovvænget 36-42 (9240) P1 S9

Skrænten (9631) P5 S16

Skrænten (9640) P5 S15

Skråningen P6 S15

Skraavej (9620) P9 S17

Skråvejen (9600) P47 S9

Skørhøjvej P17 S2

Skånevej P18 S4

Slagterivej P9 S17

Smedevej 1-3, 5-25 P9 S12

Smedevej 4 P58A S13

Smedevænget P8 S17

Snedkermarken P7 S15

Sneppevej P6 S14

Sofiesmindevej 5 P62 S17

Sognevejen 22-57 P64 S16

Sognevejen 80-111 P9 S16

Sognevejen 112 P64 S16

Sognevejen 113-115 P9 S16

Sognevejen 119-205 P64 S16

Sognevejen 206-271 P61A S16

Sognevejen 296-303 P9 S16

Solbakken (9600) P4 S11

Solbakken (9640) P5 S15

Solbakkevej P19 S1

Solbærvej P9 S17

Solhøjvej P63 S17

Solitudevej P5 S15

Solkrogen (9600) P2 S11

Solkrogen (9670) P17 S2

Solsortevej (9600) P4 S10

Solsortevej (9640) P6 S14

Solvangsvej P6 S14

Solvænget P4 S11

Sparevej 4-34 P16 S2

Sparevej 38-50 P41A S2

Sports Allé P2 S11

Sportsvej (9681) P19 S1

Sportsvej (9620) P8 S16

Spurvevej (9600) P4 S10

Spurvevej (9670) P16 S4

Spydspidsevej P5 S13

St. St. Blichers Vej P7 S14

Stadionallé P7 S14

Stadionvej (9600) P1 S9

Stadionvej (9631) P5 S16

Stadionvej (9681) P19 S1

Stationsstræde P7 S14

Stationsvej (9640) P7 S14

Stationsvej 1-23 (9670) P16 S2

Stationsvej 32-35 (9670) P43A S2

Steensvej P13 S9

Stejlagervej P9 S17

Stejlmosevej P4 S10

Stengårdsvej (9670) P41 S2

Stenildhøjbakken P2 S11

Stenildhøjdalen P2 S11

Stenildhøjgårde P2 S11

Stenildhøjvej P2 S11

Stenildvadparken P2 S11

Stenildvadvej P50A S12

Stensbækvej 3 P8 S16

Stensbækvej 4-53 P62A S16

Stensgårdvej (9600) P52 S9

Stenstuevej P41A S2

Stenten P17 S2

Stistrupvej P56A S15

Storholmen P55A S15

Storkegade P1 S9

Strandparken P5 S15

Strandstræde P17 S3

Strandvejen P5 S15

Strettvej P40 S2

Stærevej P4 S10

Støberivej 3-8 P2 S11

Støberivej 20 P2 S11

Støttrupvej (9640) P55 S13

Suldrupvej P51A S9

Sundvej P5 S15

Svalevej (9600) P4 S10

Svalevej (9640) P6 S14

Svalevej 9670 P16 S4

Svenstrupvej (9600) P47A S9

Svenstrupvej (9640) P58A S13

Sverigesvej P18 S4

Svingelbjergvej 15-28, 44-46 P55A S15

Svingelbjergvej 36 P56 S15

Svingelbjergvej 52-56, 58 P6 S15

Svingelbjergvej 57, 61-67 P55A S15

Svingelbjergvej 68, 75, 81, 89 P6 S15

Svingelbjergvej 69, 82 P55A S15

Svingelbjergvej 96-108 P55A S15

Svoldrupvej 2-19 P7 S15

Svoldrupvej 28-100, 102 P55A S15

Svoldrupvej 101, 104, 106, 108 P49A S12

Svoldrupvej 105, 107, 109-111 P9 S12

Svoldrupvej 112 P49A S12

Svoldrupvej 113-129 P9 S12

Svoldrupvej 130-135 P49A S12

Svoldrupvej 136, 137, 139, 143 P9 S12

Svoldrupvej 138, 140-142 P48 S12

Svoldrupvej 144-151 P48 S12

Svoldrupvej 152-157 P9 S12

Svoldrupvej 159-165, 170-181 P48 S12

Syrenvej (9600) P1 S9

Syrenvej (9620) P8 S17

Søgade P9 S12

Søkbækvej P56A S15

Søkrogen P8 S16

Sønderbakken P16 S1

Sønderbyvej P5 S16

Søndergade (9600) P2 S11

Søndergade (9681) P19 S1

Søndergade 1-31 (9631) P5 S16

Søndergade 40-65 (9631) P61A S16

Søndergade nord f. Svoldrupvej (9640) P7 S14

Søndergade syd f. Svoldrupvej (9640) P7 S15

Søndergården P7 S15

Søndergårdsvej P45A S2

Sønderhedevej P51A S9

Sønderkærsvej P42 S2

Sønderladevej P44 S1

Sønderlundvej P52A S9

Søndermarksvej P18 S3

Sønderport 1-49 P17 S3

Sønderport 51-137 P18 S3

Søndersøvej P43 S1

Søndertoften P5 S16

Søndervang (9600) P2 S11

Søndervang (9640) P7 S15

Søparken P7 S14

Søttrupvej 1-9 P1 S10


Søttrupvej 14-77 P46A S10

Søvej P7 S14

T P S

Tandrupvej P53A S9

Teglvænget P5 S15

Teglværksvej P62A S16

Ternevej P16 S4

Testrupvej 1-11 P9 S17

Testrupvej 55-136 P64A S16

Testrupvej 167-203 P48 S16

Th. Eriksens Vej P6 S14

Thit Jensens Vej P7 S14

Thorsholmvej P49A S12

Thorsvej (9670) P16 S1

Thorupvej (9670) P42A S4

Thyras Vej P7 S14

Tinggårdsvej 6 P17 S2

Tinggårdsvej P42 S2

Tinghusvej 1-18 P6 S15

Tinghusvej 33 P56 S15

Tinghøjvej (9600) P53A S10

Tinghøjvej 3- 8 (9670) P17 S2

Tinghøjvej 11-67 (9670) P40A S2

Tinghøjvej 78 (9670) P16 S2

Tingvej (9600) P3 S10

Tingvej 1-38, 44 (9640) P5 S15

Tingvej 39, 43, 69-101 (9640) P57A S15

Tjørnevej (9240) P1 S9

Tjørnevej (9631) P5 S16

Toftegade P17 S3

Toftegaardsvej P9 S17

Toftehaven (9600) P4 S11

Toftehaven (9620) P9 S17

Tofteparken P4 S11

Toftevej (9620) P9 S17

Toftevej (9640) P6 S14

Tokesvej P2 S11

Toldbodgade P17 S3

Tolshøj 1-31 P9 S16

Tolshøj 37-67 P61 S16

Tolstrup Byvej P3 S9

Tolstrupvej 1-24, 26 P16 S4

Tolstrupvej 25, 32-56 P42 S4

Torpvej 1-7, 9, 11, 18, 22 P5 S15

Torpvej 18-23, 27 P57 S15

Torpvej 35, 39, 54 P57 S15

Torsvej (9640) P7 S15

Toruphøjevej P62A S16

Torupvej 2-118 (9620) P63 S17

Torupvej 139-175 (9620) P64 S17

Torupvej (9640) P55A S13

Torvegade (9631) P5 S16

Torvegade (9670) P17 S3

Torvet (9600) P1 S9

Torvet (9640) P7 S14

Tranemosevej P58A S13

Tranevej (9670) P16 S4

Tranevej (9640) P6 S14

Trend Skovvej 5 P59A S13

Trendvej 6, 35-63 P16 S1

Trendvej 14-31 P44A S1

Trendåvej 5-26 P7 S13

Trendåvej 33-52 P59 S13

Troelsbækvej P56A S15

Troelsvej P58 S13

Troldbjergvej 3-16 P16 S1

Troldbjergvej 32-88 P40 S1

Trædemarksvej P41A S2

Trælborgvadvej P47A S9

Tulipanhaven P6 S14

Tulipanvej P6 S14

Tvebjergvej P3 S12

Tværgade (9600) P1 S10

Tværgade (9631) P5 S16

Tværvej (9670) P18 S4

Tværvej (9600) P4 S10

Tværvej (9640) P6 S14

Tyttebærvej P5 S16

u P S

Udsigten P18 S3

Udsigtsvej P63 S17

Uglevej P6 S14

Ulbjergvej 1-5 P8 S16

Ulbjergvej 12-73 P62A S16

Ullerupvej 1-80 P19 S4

Ullerupvej 81-170 P42A S4

Ullitshøjvej 7, 10-14 P6 S15

Ullitshøjvej 20-87 P57 S15

Ullitshøjvej 88, 90 P6 S15

Ullitshøjvej 91 P57 S15

Ullitshøjvej 92-98 P6 S15

Ullitshøjvej 99, 103 P57 S15

Ullitshøjvej 102, 106-143 P6 S15

Ullitshøjvej 150 P57 S15

v P S

Vadgårdsvej (9640) P59A S13

Vadgårdvej 2-29 (9600) P1 S12

Vadgårdvej 31-35 (9600) P49A S12

Valdemarsvej P1 S13

Valgårdsvej P1 S13

distrikter | vejregister

Valkyrievej 3-18 P9 S12

Valkyrievej 22-35 P48A S12

Valmuevej (9640) P7 S14

Valmuevej (9670) P18 S4

Valnøddeparken P1 S9

Vandværksvej (9600) P1 S10

Vandværksvej (9620) P8 S17

Vandværksvej (9640) P6 S15

Vandværksvej (9670) P17 S3

Vannerupvej P55A S13

Vanstedvej P45A S2

Vejgrenen P9 S16

Vejrhøjvej P43A S2

Vermundsvej 20 P5 S13

Vestbyen P7 S14

Vester Allé P19 S1

Vestre Blærevej P52A S9

Vester Hornum Vej 48-58 P58A S13

Vester Hornum Vej 68-103, 105 P7 S13

Vester Hornum Vej 104, 125 P58A S13

Vester Skivumvej 2-17 P1 S9

Vester Skivumvej 21-33 P52A S9

Vester Stadionsvej P3 S10

Vester Søttrup Vej 2-20, 25-46 P46A S10

Vester Søttrup Vej 23 P58 S10

Vester Søvej 4 P16 S1

Vester Søvej 15-21 P44A S1

Vester Ørbækvej P17 S2

Vesterbro 1-41 (9631) P5 S16

Vesterbro 46 (9631) P61A S16

Vesterbro 56, 58 (9631) P61A S15

Vestergade (9681) P19 S1

Vestergade (9600) P1 S10

Vestergade 1-10, 13 (9640) P6 S13

Vestergade 12 (9640) P59A S13

Vestergade 20-28 (9640) P59A S13

Vestergade 1-24, 31 (9620) P8 S17

Vestergade 25-30, 32-107 (9620) P9 S17

Vestergårdsvej (9670) P42A S4

Vestergårdsvej 14-50 (9640) P59A S13

Vesterkærsvej 5-70 P17 S2

Vesterkærsvej 80-113 P42A S2

Vesterled (9600) P4 S10

Vesterled (9620) P9 S17

Vesterled (9681) P19 S1

Vesterrisvej P64 S16

Vestervang (9600) P4 S10

Vestervang (9640) P7 S15

Vestervang (9681) P19 S1

Vestervang Allé P18 S3

Vestervænget P19 S1

Vestre Boulevard 1-29 P3 S11

Vestre Boulevard 31 P3 S11

33


34

vejregister | distrikter

Vestre Skovvej P49 S12

Vestrupvej 6-25 P9 S12

Vestrupvej 30-42 P48A S12

Veststien P19 S1

Vestvej P3 S10

Vibevej P5 S16

Viborgvej 150 (9631) P57 S15

Viborgvej 110-118, 120 (9670) P19 S2

Viborgvej 121, 130, 146 (9670) P45 S2

Viborgvej 122-129 (9670) P19 S2

Viborgvej 132-145, 149, 153 (9670) P19 S2

Viborgvej 161-208 (9670) P45 S2

Viborgvej 605-619 (9670) P16 S1

Viborgvej 1-27, 29, 31, 33, 35 (9640) P6 S13

Viborgvej 28, 30, 36-42 (9640) P60A S13

Viborgvej 47-59 (9640) P60A S13

Viborgvej 60, 62, 64 (9640) S15

Viborgvej 63 (9640) P60A S13

Viborgvej 67-70, 72-78 (9640) P56A S15

Viborgvej 71, 79 (9640) P6 S15

Viborgvej 86-96 (9640) P56A S15

Viborgvej 111-140 (9640) P57 S15

Viborgvej 209-426 (9681) P45 S2

Viborgvej 460-470 (9681) P16 S1

Villavej (9600) P1 S12

Villavej (9640) P6 S15

Vilstedvej 2-20 P43A S2

Vilstedvej 27, 28 P16 S2

Vilstedvej 30, 51 P43A S2

Vilstedvej 31-50 P16 S2

Vilstedvej 54-96 P16 S2

Vilstedvej 99, 109 P43A S2

Vilstedvej 100-108 P16 S2

Vilstedvej 110-165 P16 S2

Vilstedvej 170-194 P43A S2

Vilstedvej 201-215 P16 S2

Vindblæsvej P17 S3

Vinkelvej (9640) P1 S13

Vinkelvej (9620) P8 S17

Vinkelvej (9681) P19 S1

Violvej P18 S4

Vogterhusvej P64A S16

Vægerhøjvej P43 S1

Vægtergade P17 S3

Vølundsvej P3 S11

Vøvelholmvej P64A S17

Våsen P57A S15

Æ P

S

Æblevej P16 S1

Ø P S

Ø. Stadionsvej P3 S10

Ørndrupvej P58 S13

Ørnevang P2 S10

Ørnevej P6 S14

Ørnhøjvej P63 S17

Øster Allé P18 S4

Øster Søttrup Vej P46 S9

Øster Ørbækvej P42 S2

Østerbrogade P17 S3

Østergade (9640) P6 S14

Østergade (9670) P17 S3

Østergade 1-25 (9600) P9 S12

Østergade 26, 62-70 (9600) P48A S12

Østergade 28-46 (9600) P9 S12

Østergade 1-58 (9631) P5 S16

Østergade 59, 63, 78, 84 (9631) P61A S16

Østergade 60, 62, 64 (9631) P5 S16

Østergårdsvej (9640) P7 S13

Østergårdsvej (9670) P16 S1

Østergårdvej (9600) P46A S10

Østerkrat P51A S9

Østerled (9600) P3 S11

Østerled (9681) P16 S1

Østermarken P3 S11

Østervang P1 S10

Østre Boulevard P3 S11

Østrupvej P48A S12

Å P S

Aabrinken P8 S17

Aadiget 2-10, 16, 18 P8 S17

Aadiget 13, 19, 21 P62 S17

Aadiget 20, 22, 30, 44 P8 S17

Aadiget 40, 60 P62 S17

Aagade (9620) P8 S17

Aagade (9240) P1 S9

Ågårdsvej 2, 8, 12 P7 S13

Ågårdsvej 9,15-30 P59 S13

Ålandsparken P18 S4

Aalborgvej 5-101 (9670) P42 S2

Aalborgvej 105-152 (9670) P17 S2

Aalborgvej 155-175 (9670) P17 S2

Aalborgvej 153, 176-205 (9670) P42 S2

Ålborgvej 1-47 (9600) P1 S9

Ålborgvej 52-71 (9600) P46 S9

Ålevej P44A S1

Aaparken P9 S17

Aarsvej 4,5 P19 S2

Aarsvej 40-55 P41 S2

Aarsvej 59-83 P17 S2

Aarsvej 86-158 P41 S2

Aarsvej 164 P41 S2

Årupvej (9600) P49A S12

Årupvej (9670) P41A S2

Aatoften P4 S11

Åvej P16 S1


Find dit distrikt med afhentningsdatoer her.

På side 26-34 kan du se, hvilket distrikt din adresse hører under.

S1 STorSkrAld

Mandag d. 4. marts

Mandag d. 13. maj

Mandag d. 12. august

Mandag d. 30. september

Mandag d. 9. december

S10 STorSkrAld

Tirsdag d. 15. januar

Tirsdag d. 19. marts

Tirsdag d. 28. maj

Tirsdag d. 20. august

Tirsdag d. 22. oktober

S15 STorSkrAld

Fredag d. 18. januar

Fredag d. 22. marts

Fredag d. 31. maj

Fredag d. 23. august

Fredag d. 25. oktober

S2 STorSkrAld

Tirsdag d. 5. marts

Tirsdag d. 21. maj

Tirsdag d. 13. august

Tirsdag d. 1. oktober

Tirsdag d. 10. december

S11 STorSkrAld

Onsdag d. 16. januar

Onsdag d. 20. marts

Onsdag d. 29. maj

Onsdag d. 21. august

Onsdag d. 23. oktober

S16 STorSkrAld

Mandag d. 11. februar

Mandag d. 6. maj

Mandag d. 1. juli

Mandag d. 16. september

Mandag d. 2. december

afhentningsdatoer for storskrald | distrikter

S3 STorSkrAld

Onsdag d. 6. marts

Onsdag d. 22. maj

Onsdag d. 14. august

Onsdag d. 2. oktober

Onsdag d. 11. december

S12 STorSkrAld

Torsdag d. 17. januar

Torsdag d. 21. marts

Torsdag d. 30. maj

Torsdag d. 22. august

Torsdag d. 24. oktober

S17 STorSkrAld

Tirsdag d. 12. februar

Tirsdag d. 7. maj

Tirsdag d. 2. juli

Tirsdag d. 17. september

Tirsdag d. 3. december

S4 STorSkrAld

Torsdag d. 7. marts

Torsdag d. 23. maj

Torsdag d. 15. august

Torsdag d. 3. oktober

Torsdag d. 12. december

S13 STorSkrAld

Mandag d. 7. januar

Mandag d. 11. marts

Mandag d. 3. juni

Mandag d. 5. august

Mandag d. 7. oktober

e STorSkrAld

Onsdag d. 8. maj

Mandag d. 4. november

S9 STorSkrAld

Mandag d. 14. januar

Mandag d. 18. marts

Mandag d. 27. maj

Mandag d. 19. august

Mandag d. 21. oktober

S14 STorSkrAld

Tirsdag d. 8. januar

Tirsdag d. 12. marts

Tirsdag d. 4. juni

Tirsdag d. 6. august

Tirsdag d. 8. oktober

f STorSkrAld

Tirsdag d. 14. maj

Tirsdag d. 5. november

35


36

distrikter | afhentningsdatoer for papir

Find dit distrikt med afhentningsdatoer her.

På side 26-34 kan du se, hvilket distrikt din adresse hører under.

P1 PAPIr

Onsdag d. 13. februar

Onsdag d. 27. marts

Onsdag d. 22. maj

Onsdag d. 3. juli

Onsdag d. 14. august

Onsdag d. 25. september

Onsdag d. 6. november

Onsdag d. 18. december

P6 PAPIr

Onsdag d. 9. januar

Onsdag d. 20. februar

Onsdag d. 10. april

Onsdag d. 29. maj

Onsdag d. 10. juli

Onsdag d. 21. august

Onsdag d. 2. oktober

Onsdag d. 13. november

P16 PAPIr

Onsdag d. 23. januar

Onsdag d. 6. marts

Onsdag d. 24. april

Onsdag d. 12. juni

Onsdag d. 24. juli

Onsdag d. 4. september

Onsdag d. 16. oktober

Onsdag d. 27. november

P40 PAPIr

Mandag d. 4. marts

Mandag d. 27. maj

Mandag d. 19. august

Mandag d. 11. november

P42A PAPIr

Onsdag d. 20. marts

Onsdag d. 12. juni

Onsdag d. 4. september

Onsdag d. 27. november

P45 PAPIr

Tirsdag d. 26. februar

Onsdag d. 22. maj

Tirsdag d. 13. august

Tirsdag d. 5. november

P2 PAPIr

Torsdag d. 14. februar

Torsdag d. 4. april

Torsdag d. 23. maj

Torsdag d. 4. juli

Torsdag d. 15. august

Torsdag d. 26. september

Torsdag d. 7. november

Torsdag d. 19. december

P7 PAPIr

Torsdag d. 10. januar

Torsdag d. 21. februar

Torsdag d. 11. april

Torsdag d. 30. maj

Torsdag d. 11. juli

Torsdag d. 22. august

Torsdag d. 3. oktober

Torsdag d. 14. november

P16A PAPIr

Onsdag d. 6. marts

Onsdag d. 12. juni

Onsdag d. 4. september

Onsdag d. 27. november

P40A PAPIr

Mandag d. 18. marts

Mandag d. 10. juni

Mandag d. 2. september

Mandag d. 25. november

P43 PAPIr

Torsdag d. 7. marts

Torsdag d. 30. maj

Torsdag d. 22. august

Torsdag d. 14. november

P45A PAPIr

Tirsdag d. 12. marts

Tirsdag d. 4. juni

Tirsdag d. 27. august

Tirsdag d. 19. november

P3 PAPIr

Fredag d. 15. februar

Fredag d. 5. april

Fredag d. 24. maj

Fredag d. 5. juli

Fredag d. 16. august

Fredag d. 27. september

Fredag d. 8. november

Fredag d. 20. december

P8 PAPIr

Fredag d. 11. januar

Fredag d. 22. februar

Fredag d. 12. april

Fredag d. 31. maj

Fredag d. 12. juli

Fredag d. 23. august

Fredag d. 4. oktober

Fredag d. 15. november

P17 PAPIr

Torsdag d. 24. januar

Torsdag d. 7. marts

Torsdag d. 25. april

Torsdag d. 13. juni

Torsdag d. 25. juli

Torsdag d. 5. september

Torsdag d. 17. oktober

Torsdag d. 28. november

P41 PAPIr

Tirsdag d. 5. marts

Tirsdag d. 28. maj

Tirsdag d. 20. august

Tirsdag d. 12. november

P43A PAPIr

Torsdag d. 21. marts

Torsdag d. 13. juni

Torsdag d. 5. september

Torsdag d. 28. november

P46 PAPIr

Mandag d. 28. januar

Mandag d. 22. april

Mandag d. 15. juli

Mandag d. 7. oktober

Mandag d. 30. december

P4 PAPIr

Mandag d. 7. januar

Mandag d. 18. februar

Mandag d. 8. april

Mandag d. 27. maj

Mandag d. 8. juli

Mandag d. 19 august

Mandag d. 30. september

Mandag d. 11. november

P9 PAPIr

Mandag d. 14. januar

Mandag d. 25. februar

Mandag d. 15. april

Mandag d. 3. juni

Mandag d. 15. juli

Mandag d. 26. august

Mandag d. 7. oktober

Mandag d. 18. november

P18 PAPIr

Fredag d. 25. januar

Fredag d. 8. marts

Fredag d. 19. april

Fredag d. 14. juni

Fredag d. 26. juli

Fredag d. 6. september

Fredag d. 18. oktober

Fredag d. 29. november

P41A PAPIr

Tirsdag d. 19. marts

Tirsdag d. 11. juni

Tirsdag d. 3. september

Tirsdag d. 26. november

P44 PAPIr

Mandag d. 25. februar

Tirsdag d. 21. maj

Mandag d. 12. august

Mandag d. 4. november

P46A PAPIr

Mandag d. 11. februar

Mandag d. 6. maj

Mandag d. 29. juli

Mandag d. 21. oktober

P5 PAPIr

Tirsdag d. 8. januar

Tirsdag d. 19. februar

Tirsdag d. 9. april

Tirsdag d. 28. maj

Tirsdag d. 9. juli

Tirsdag d. 20. august

Tirsdag d. 1. oktober

Tirsdag d. 12. november

P13 PAPIr

Fredag d. 18. januar

Fredag d. 1. marts

Fredag d. 19. april

Fredag d. 7. juni

Fredag d. 19. juli

Fredag d. 30. august

Fredag d. 11. oktober

Fredag d. 22. november

P19 PAPIr

Mandag d. 28. januar

Mandag d. 11. marts

Mandag d. 29. april

Mandag d. 17. juni

Mandag d. 29. juli

Mandag d. 9 september

Mandag d. 21. oktober

Mandag d. 2. december

P42 PAPIr

Onsdag d. 6. marts

Onsdag d. 29. maj

Onsdag d. 21. august

Onsdag d. 13. november

P44A PAPIr

Mandag d. 11. marts

Mandag d. 3. juni

Mandag d. 26.august

Mandag d. 18. november

P47 PAPIr

Tirsdag d. 29. januar

Tirsdag d. 23. april

Tirsdag d. 16. juli

Tirsdag d. 8. oktober


P47A PAPIr

Tirsdag d. 12. februar

Tirsdag d. 7. maj

Tirsdag d. 30. juli

Tirsdag d. 22. oktober

P50 PAPIr

Mandag d. 4. februar

Mandag d. 29. april

Mandag d. 22. juli

Mandag d. 14. oktober

P52A PAPIr

Onsdag d. 20. februar

Onsdag d. 15. maj

Onsdag d. 7. august

Onsdag d. 30. oktober

P56 PAPIr

Torsdag d. 28. februar

Fredag d. 24. maj

Torsdag d. 15. august

Torsdag d. 7. november

P58A PAPIr

Tirsdag d. 22. januar

Tirsdag d. 16. april

Tirsdag d. 9. juli

Tirsdag d. 1. oktober

Fredag d. 20. december

P61 PAPIr

Onsdag d. 2. januar

Mandag d. 25. marts

Mandag d. 17. juni

Mandag d. 9. september

Mandag d. 2. december

P63A PAPIr

Onsdag d. 16. januar

Onsdag d. 10. april

Onsdag d. 3. juli

Onsdag d. 25. september

Onsdag d. 18. december

P48 PAPIr

Onsdag d. 30. januar

Onsdag d. 24. april

Onsdag d. 17. juli

Onsdag d. 9. oktober

P50A PAPIr

Mandag d. 18. februar

Mandag d. 13. maj

Mandag d. 5. august

Mandag d. 28. oktober

P53 PAPIr

Torsdag d. 7. februar

Torsdag d. 2. maj

Torsdag d. 25. juli

Torsdag d. 17. oktober

P56A PAPIr

Torsdag d. 14. marts

Torsdag d. 6. juni

Torsdag d. 29. august

Torsdag d. 21. november

P59 PAPIr

Onsdag d. 9. januar

Torsdag d. 4. april

Onsdag d. 26. juni

Onsdag d. 18. september

Onsdag d. 11. december

P61A PAPIr

Mandag d. 14. januar

Mandag d. 8. april

Mandag d. 1. juli

Mandag d. 23. september

Mandag d. 16. december

P64 PAPIr

Fredag d. 4. januar

Onsdag d. 27. marts

Torsdag d. 20. juni

Torsdag d. 12. september

Torsdag d. 5. december

P48A PAPIr

Onsdag d. 13. februar

Onsdag d. 8. maj

Onsdag d. 31. juli

Onsdag d. 23. oktober

P51 PAPIr

Tirsdag d. 5. februar

Tirsdag d. 30. april

Tirsdag d. 23. juli

Tirsdag d. 15. oktober

P53A PAPIr

Torsdag d. 21. februar

Torsdag d. 16. maj

Torsdag d. 8. august

Torsdag d. 31. oktober

P57 PAPIr

Mandag d. 7. januar

Tirsdag d. 2. april

Mandag d. 24. juni

Mandag d. 16. september

Mandag d. 9. december

P59A PAPIr

Onsdag d. 23. januar

Onsdag d. 17. april

Onsdag d. 10. juli

Onsdag d. 2. oktober

Fredag d. 20. december

P62 PAPIr

Torsdag d. 3. januar

Tirsdag d. 26. marts

Tirsdag d. 18. juni

Tirsdag d. 10. september

Tirsdag d. 3. december

P64A PAPIr

Torsdag d. 17. januar

Torsdag d. 11. april

Torsdag d. 4. juli

Torsdag d. 26. september

Torsdag d. 19. december

afhentningsdatoer for papir | distrikter

P49 PAPIr

Torsdag d. 31. januar

Torsdag d. 25. april

Torsdag d. 18. juli

Torsdag d. 10. oktober

P51A PAPIr

Tirsdag d. 19. februar

Tirsdag d. 14. maj

Tirsdag d. 6. august

Tirsdag d. 29. oktober

P55 PAPIr

Onsdag d. 27. februar

Torsdag d. 23. maj

Onsdag d. 14. august

Onsdag d. 6. november

P57A PAPIr

Mandag d. 21. januar

Mandag d. 15. april

Mandag d. 8. juli

Mandag d. 30. september

Mandag d. 23. december

P60 PAPIr

Torsdag d. 10. januar

Fredag d. 5. april

Torsdag d. 27. juni

Torsdag d. 19. september

Torsdag d. 12. december

P62A PAPIr

Tirsdag d. 15. januar

Tirsdag d. 9. april

Tirsdag d. 2. juli

Tirsdag d. 24. september

Tirsdag d. 17. december

P49A PAPIr

Torsdag d. 14. februar

Fredag d. 10. maj

Torsdag d. 1. august

Torsdag d. 24. oktober

P52 PAPIr

Onsdag d. 6. februar

Onsdag d. 1. maj

Onsdag d. 24. juli

Onsdag d. 16. oktober

P55A PAPIr

Onsdag d. 13. marts

Onsdag d. 5. juni

Onsdag d. 28. august

Onsdag d. 20. november

P58 PAPIr

Tirsdag d. 8. januar

Onsdag d. 3. april

Tirsdag d. 25. juni

Tirsdag d. 17. september

Tirsdag d. 10. december

P60A PAPIr

Torsdag d. 24. januar

Torsdag d. 18. april

Torsdag d. 11 juli

Torsdag d. 3. oktober

Fredag d. 27. december

P63 PAPIr

Fredag d. 4. januar

Onsdag d. 27. marts

Onsdag d. 19. juni

Onsdag d. 11. september

Onsdag d. 4. december

37


38

Værs’go – affaldskalender 2013

– husk fremover behøver du ikke spidse blyanten for at sætte kryds i kalenderen.

Du finder tømningsdatoer på ”MIn SIDE” på www.renovest.dk

affaldsHIeRaRKI

Affaldstrekanten herunder illustrerer, hvordan affaldet behandles.

Affaldet sorteres, og vi deler affaldet op i et hierarki, hvor

det, der ligger øverst, er mest hensigtsmæssig for miljøet:

Genbrug Alt det du kan finde i vores genbrugsbutik. Tøj,

møbler, porcelæn osv.

Genanvendelse Det er fx indsamling af papir, som

laves om til nyt papir eller til æggebakker.

GeNbRuG

Mange af os smider ting ud, som ikke er i stykker,

og som kan have værdi for andre, hvis de afleveres til

genbrug.

GeNaNVeNdelse

Nogle af de ting, der bliver afleveret på

genbrugspladsen og til storskrald, bliver

lavet om til nye ting.

foRbRæNdING

Dit affald fra skraldespanden bliver

brændt på kraft-varme-værket,

og giver varme og el til huse

og lejligheder.

dePoNI

Det affald, der ikke

kan brændes eller

genanvendes,

bliver gravet

ned i

jorden.

i

Forbrænding Fx dagrenovation, der omdannes til

varme og strøm.

Deponi Deponi-affald køres i et stort hul, dækkes til og

bruges ikke til noget fornuftigt.

Vi arbejder konstant på at flytte affaldet op i hierakiet.

Seneste eksempel er, at vi nu kan anvende gamle toiletter og

håndvaske til fremstilling af fx rockwool.


affaldskalender

2013

JanuaR feBRuaR maRts aPRIl maJ JunI

T 1 Nytårsdag 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6

M 7 2

T 8

O 9

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14 3

T 15

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21 4

T 22

O 23

T 24

F 25

L 26

S 27

M 28 5

T 29

O 30

T 31

F 1

L 2

S 3

M 4 6

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11 7

T 12

O 13

T 14

F 15

L 16

S 17

M 18 8

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24

M 25 9

T 26

O 27

T 28

F 1

L 2

S 3

M 4 10

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11 11

T 12

O 13

T 14

F 15

L 16

S 17

M 18 12

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24 Palmesøndag

M 25 13

T 26

O 27

T 28 Skærtorsdag

F 29 Langfredag

L 30

S 31 Påskedag/Sommertid

M 1 2. påskedag 14

T 2

O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

M 8 15

T 9

O 10

T 11

F 12

L 13

S 14

M 15 16

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

S 21

M 22 17

T 23

O 24

T 25

F 26 Bededag

L 27

S 28

M 29 18

T 30

O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

M 6 19

T 7

O 8

T 9 Kristi himmelfartsdag

F 10

L 11

S 12

M 13 20

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19 Pinsedag

M 20 2. pinsedag 21

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

M 27 22

T 28

O 29

T 30

F 31

L 1

S 2

M 3 23

T 4

O 5 Grundlovsdag

T 6

F 7

L 8

S 9

M 10 24

T 11

O 12

T 13

F 14

L 15

S 16

M 17 25

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

M 24 Skt. Hans dag 26

T 25

O 26

T 27

F 28

L 29

S 30


affaldskalender

2013

JulI auGust sePtemBeR oKtoBeR noVemBeR DecemBeR

M 1 27

T 2

O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

M 8 28

T 9

O 10

T 11

F 12

L 13

S 14

M 15 29

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

S 21

M 22 30

T 23

O 24

T 25

F 26

L 27

S 28

M 29 31

T 30

O 31

T 1

F 2

L 3

S 4

M 5 32

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

M 12 33

T 13

O 14

T 15

F 16

L 17

S 18

M 19 34

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

M 26 35

T 27

O 28

T 29

F 30

L 32

S 1

M 2 36

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9 37

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

M 16 38

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23 39

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30 40

T 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6

M 7 41

T 8

O 9

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14 42

T 15

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21 43

T 22

O 23

T 24

F 25

L 26

S 27 Sommertid ender

M 28 44

T 29

O 30

T 31

F 1

L 2

S 3

M 4 45

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11 46

T 12

O 13

T 14

F 15

L 16

S 17

M 18 47

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24

M 25 48

T 26

O 27

T 28

F 29

L 30

S 1

M 2 49

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9 50

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

M 16 51

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23 52

T 24 Juleaftensdag

O 25 Juledag

T 26 2. juledag

F 27

L 28

S 29

M 30 01

T 31

More magazines by this user
Similar magazines