Kære Diana/Wilson-kunde

wagner.amelie38

Kære Diana/Wilson-kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde

Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen

er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen tager på flere områder

højde for de specielle forhold, der karakteriserer en jagtrejse.

I dette hæfte finder du de gældende policebetingelser for din rejseforsikring samt instruktioner om,

hvordan du skal forholde dig i tilfælde af en skade. Dit policenummer hos Gouda fremgår af din police.

Vi skal i dette forord alene fremhæve, at du i tilfælde af akut behov for hjælp altid er velkommen til at

benytte Goudas alarmcentral, hvor dansktalende læger og assistancepersonale står til din rådighed 24

timer i døgnet.

Hvis du vil vide mere om Gouda eller Goudas alarmcentral, henvises du til at læse afsnit G.

Vi ønsker dig en rigtig god rejse!

Med venlig hilsen

Gouda Rejseforsikring

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afsnit Overskrift Side

A Forsikringssummer for rejser i EU/EØS 2

B Forsikringssummer for rejser i Udvidet Europa/Verden 3

C Forhold i skadetilfælde 3

D Policebetingelser (EU/EØS og Udvidet Europa/Verden) 6

E Definitioner 24

F Instruktion til læger og hospitaler (engelsk, tysk, spansk og fransk) 27

G Information om Gouda og Goudas Alarmcentral 29

Updated May 2012

1


AFSNIT A: FORSIKRINGSSUMMER FOR REJSER I EU/EØS

Nedennævnte forsikringssummer er gældende under de enkelte dækninger. Bemærk, at der kan være

reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D.

Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side

1 Sygdom ikke omfattet*

2 Hjemtransport Ubegrænset 7

3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt

4 Personlig sikkerhed:

5 Ulykke:

- krisehjælp på stedet

- evakuering

- eftersøgning og redning

- død

- invaliditet

24 timer i døgnet 7

ubegrænset

50.000

100.000

100.000

100.000

6 Overfald 250.000 12

7 Privatansvar:

- personskade

- tingsskade

10.000.000

5.000.000

8 Retshjælp og sikkerhedsstillelse 100.000 14

9 Hjemkaldelse 25.000 14

10 Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer 15

11 Forsinket fremmøde – hele rejsen Ubegrænset 16

12 Jagtrejsegaranti 25.000 16

13 Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000 17

14 Erstatningsbil inden afrejsen 25.000 17

15 Hjemtransport af egen bil Ubegrænset 18

16 Bagage (tillæg kan tegnes) 5.000 18

17 Bagageforsinkelse 1.000 pr. dag – dog maks. 3.000 19

18 Afbestilling Rejsens pris – dog maksimalt

100.000

*) For personer med bopæl i Danmark skal udgifter til sygdom dækkes under det blå EU kort eller af den

offentlige rejsesygesikringen (det gule sygesikringskort). For personer med bopæl i Sverige og Norge skal

sygdom dækkes af privattegnet forsikring eller det blå EU kort.

Updated May 2012

8

10

13

19

2


AFSNIT B: FORSIKRINGSSUMMER FOR REJSER I UDVIDET EUROPA/VERDEN

Nedennævnte forsikringssummer gælder som beløbsmaksima under de enkelte deldækninger. Bemærk, at

der kan være reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D.

Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side

1 Sygdom Ubegrænset 6

2 Hjemtransport Ubegrænset 7

3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt

4 Personlig sikkerhed:

5 Ulykke:

- krisehjælp på stedet

- evakuering

- eftersøgning og redning

- død

- invaliditet

24 timer i døgnet 7

Ubegrænset

50.000

100.000

100.000

100.000

6 Overfald 250.000 12

7 Privatansvar:

- personskade

- tingsskade

10.000.000

5.000.000

8 Retshjælp og sikkerhedsstillelse 100.000 14

9 Hjemkaldelse ubegrænset 14

10 Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer 15

11 Forsinket fremmøde – hele rejsen ubegrænset 16

12 Jagtrejsegaranti 50.000 16

13 Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000 17

14 Erstatningsbil inden afrejsen Ikke omfattet 17

15 Hjemtransport af egen bil Ikke omfattet 18

16 Bagage (tillæg kan tegnes) 15.000 18

17 Bagageforsinkelse 1.000 pr. dag – dog maks. kr.

5.000

18 Afbestilling Tillægsdækning – skal fremgå af

din police.

AFSNIT C: FORHOLD I SKADETILFÆLDE

Hvis du under din rejse kommer ud for en akut situation, der vedrører din rejseforsikring, beder vi dig, din

behandlende læge, et familiemedlem eller rejseledsager kontakte vores alarmcentral i København på

nedennævnte telefonnummer:

Goudas Alarmcentral

Telefon: +45 33 15 60 60

Telefax: +45 33 15 60 61

E-mail: alarm@gouda.dk

Updated May 2012

8

10

13

19

19

3


Ved et opkald til alarmcentralen vil du komme til at tale med en assistancekoordinator, som vil kunne

iværksætte den relevante assistance. Hvis henvendelsen vedrører sygdom eller ulykke, står læger parate

til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge.

Hvis du planlægger at kontakte alarmcentralen telefonisk, anbefaler vi, at du eller den, der foretager

opringningen, bruger nogle minutter før opringningen på at samle alle relevante oplysninger

(policenummer, navn og telefonnummer på hospital eller behandlende læge, eventuel diagnose samt

adresse på pårørende).

Vi kan af gode grunde ikke forudse enhver form for skade eller ulykke, du kan komme ud for, men

nedenfor angives, hvad du skal gøre i en række konkrete skadesituationer. Beskrivelserne nedenfor skal

altid sammenholdes med policebetingelserne, jf. afsnit D. For at lette referencen angives de relevante

policebetingelser i afsnit D.

Vær opmærksom på behovet for dokumentation, der også beskrives i det følgende. Skadeanmeldelsen,

der altid skal benyttes ved anmeldelse, kan rekvireres hos Limpopo/Diana eller hos Gouda.

Afbestilling af rejsen

Punkt 18

Hvis du rammes af sygdom eller tilskadekomst, der gør det nødvendigt for dig at afbestille rejsen, skal du

omgående kontakte Limpopo/Diana eller Gouda, ligesom du skal sørge for at fremskaffe lægeerklæring,

der beskriver din årsag til ikke at kunne rejse.

Bagageforsinkelse

Punkt 17

Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra luftfartsselskabet (transportselskabet) af forsinkelsen samt

originalregninger for de foretagne indkøb indsendes til Gouda snarest muligt.

Bagageskader

Punkt 9

Ved tyveri, røveri, ran etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du omgående anmelder

episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, medens bagagen har været i

transport/luftfartsselskabets varetægt, skal du omgående anmelde skaden til dette selskab og skaffe

dokumentation på denne anmeldelse. Hvis skaden medfører akutte problemer, kontaktes alarmcentralen. l

alle andre tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda.

Skadeanmeldelsen skal indeholde original myndighedsanmeldelse samt dokumentation for værdien af de

stjålne eller beskadigede ting.

Behandling hos læge i udlandet

Punkt 1

Du kan bede lægen stile regningen til vores alarmcentral eller Gouda, eller du kan selv betale for

behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda til refusion.

Alarmcentralen kan om fornødent stille garanti over for den behandlende læge. Skadeanmeldelsen skal

uanset betalingsmåde indsendes til alarmcentralen snarest muligt.

Husk under alle omstændigheder at få den fornødne dokumentation for din sygdom i form af en

lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling

af lægeassistance og medicin.

Dødsfald

Punkt 2

Pårørende bedes kontakte vores alarmcentral snarest muligt, hvorefter personalet hér - i samråd med de

pårørende og relevante myndigheder - vil sørge for det fornødne.

Eftersøgning og redning

Punkt 4

Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarmcentral

kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarmcentral vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde

med lokale og offentlige myndigheder.

Updated May 2012

4


Evakuering

Punkt 4

Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Gouda Alarmcentral, som

vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at

kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig.

Erstatningsbil inden afrejsen

Punkt 14

Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes,

skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil hjælpe dig med leje af en erstatningsbil.

Forsinket fremmøde

Punkt 11

Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt efter det forsinkede fremmøde. Alarmcentralen vil være

behjælpelig med at lave en ny rejseplan, så du kan komme tilbage på den oprindelige rejseplan og rute.

Hjemkaldelse

Punkt 9

Alarmcentralen skal kontaktes omgående med det formål at få en vurdering af, hvorvidt der under de

givne omstændigheder ydes erstatning for hjemrejse. l bekræftende fald vil alarmcentralen arrangere

ekstraordinær hjemrejse. Dersom du ifølge aftale med alarmcentralen selv arrangerer hjemrejsen, eller

dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, indsendes skadeanmeldelse samt originale

regninger snarest muligt, hvorefter refusion vil finde sted.

Hjemtransport

Punkt 2

Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor hjemtransport pga. af sygdom eller

tilskadekomst kan komme på tale. Goudas læge vil her efter i samråd med behandlende læge/hospital

afgøre, om en hjemtransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal

gennemføres.

Hjemtransport af egen bil

Punkt 15

Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af, at du og samtlige medrejsende passagerer får

afbrudt jeres rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil sørge for hjemtransport

af din bil.

Hospitalsindlæggelse

Punkt 1

Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelse: Alarmcentralen kan

bl.a. sørge for, at der - om nødvendigt - afgives betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig.

Jagtrejsegaranti

Punkt 12

Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for

at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem,

skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med original lægeerklæring og dokumentation for

rejsens pris.

Privatansvar

Punkt 7

Alarmcentralen skal omgående orienteres om enhver begivenhed, der senere skønnes at kunne medføre

erstatningskrav fra tredjemand.

Det er vigtigt, at navn og adresse på den mulige kravstiller og eventuelle vidner oplyses over for Gouda.

Retshjælp og sikkerhedsstillelse

Punkt 8

Updated May 2012

5


Alarmcentralen skal kontaktes omgående, hvorefter en handlingsplan vil blive aftalt. Skadeanmeldelse

sendes til Gouda.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer,

skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse

sagen.

Sygdom eller Ulykke

Punkt 1 og 5

Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra den

behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle

relevante sygejournaler.

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Punkt 10

Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra

behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose samt, at forsikrede giver Goudas læge adgang til

alle relevante sygejournaler.

Søger du almindelige råd eller vejledning før afrejsen, er du naturligvis også altid velkommen til at

henvende dig til:

Gouda

Sejrøgade 7

DK-2100 København Ø

Tlf.: + 45 88 20 88 20

Fax: + 45 88 20 88 21

E-mail: gouda@gouda.dk

AFSNIT D: POLICEBETINGELSER (EU/EØS SAMT UDVIDET EUROPA/VERDEN)

1 SYGDOM

Ved rejser i EU/EØS er du alene dækket under punkt 1.1.i.

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset

1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker rejseforsikringen rimelige

og nødvendige udgifter til

a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge),

b) medicin – ordineret af behandlende læge eller Goudas læge,

c) hospitalsophold og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer,

d) lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke

lægelig behandler, op til et samlet beløb på maksimalt 10.000 kr.,

e) uopsættelig og akut tandlægebehandling med op til 10.000 kr. Du betaler selv 50 % af disse

udgifter som selvrisiko.

Updated May 2012

6


f) ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inklusive ambulancefly,

forudsat at sådanne er godkendt af alarmcentralen eller Gouda).

g) ekstraordinære opholdsudgifter med maks. 1.000 kr. pr. dag i op til 30 dage samt præmie for

forlængelse af nærværende police, dersom lægebehandling eller hospitalsindlæggelse har

forvoldt forsinkelse og nødvendiggjort omlægning af rejseplanen.

h) forsikredes udokumenterede udgifter såsom telefonopkald, læsestof, offentlig transport etc.

under hospitalsindlæggelse, der varer mere end et døgn, op til 400 kr. pr. uge, dog maksimalt

2.000 kr.

i) nødvendig taxitransport til og fra behandlingsstedet med op til 500 kr.

1.2 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter

a) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet,

b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før

afrejsen har medført:

hospitalsindlæggelse,

vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol,

ændret medicinering,

c) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du:

ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide

eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,

• er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,

• er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,

• er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere

udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg,

d) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under

udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose,

e) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil

og velreguleret,

f) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov,

g) til fortsat behandling eller ophold, såfremt du afviser at lade dig hjemtransportere, når Goudas

læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted,

h) til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente

hjemkomst til bopælslandet,

i) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville være blevet påført,

hvis Gouda havde formidlet hjemtransporten,

j) til transport som følge af din frygt for smittefare,

k) der påløber som følge af, at du ikke følger Goudas læges anvisninger,

l) til provokeret abort,

m) til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne

undtagelse gælder uden hensyn til punkt 1.2 a-c,

n) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser

eller andre hjælpemidler,

o) til rekreations- eller kurophold,

p) til behandling eller ophold efter forsikringsperiodens udløb. Vurderer Goudas læge, at du ikke kan

hjemrejse til bopælslandet, som følge af en dækningsberettiget begivenhed, dækker rejseforsikringen

behandling og ophold indtil du, efter vurdering fra Gouda læge, kan hjemrejse til Danmark.

Updated May 2012

7


2 HJEMTRANSPORT

For rejser i EU/EØS er punkt 2.1 b og c ikke omfattet af rejseforsikringen i den første måned af policens

varighed.

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset

2.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom eller den offentlige

rejsesygesikring, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige

a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Goudas læge vurderer – efter

kontakt til behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket

transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal

finde sted,

b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i bopælslandet ved dødsfald inkl. udgifter

til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller

c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette –

rejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste,

d) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til din bopæl, efter at

Gouda har hjemtransporteret dig til bopælslandet.

2.2 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til

a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder

før afrejsen har medført:

hospitalsindlæggelse,

vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol,

ændret medicinering,

b) hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du:

ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde

vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,

• er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,

• er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,

• er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere

udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg,

c) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet

transporten,

d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter

Goudas læges vurdering,

e) hjemtransport som følge af din frygt for smittefare.

3 HJÆLP PÅ STEDET - 24 TIMERS LÆGEVAGT

3.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom.

Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge

samt om egnede læger og tandlæger i udlandet.

3.2 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt.

Updated May 2012

8


4 PERSONLIG SIKKERHED

4.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset

4.1.1Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været

udsat for

a) en større ulykke,

b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer,

c) en naturkatastrofe,

d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand,

e) en gidseltagning.

Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

4.2 EVAKUERING

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 50.000 kr. 50.000 kr.

4.2.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og

lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet. Rejseforsikringen

dækker i tilfælde af, at

a) udenrigsministeriet i Danmark anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende

tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land,

hvor du opholder dig,

b) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende

fare for en terroraktion,

c) udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af

naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor du opholder dig,

d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i

det område, hvor du opholder dig.

Gouda lægger udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til

grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes, og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste

sikre destination er.

Updated May 2012

9


4.2.2 Begrænsning

Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker du på dette tidspunkt ikke at tage imod

tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen.

4.2.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale

myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering.

4.3 EFTERSØGNING OG REDNING

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 100.000 kr. 100.000 kr.

4.3.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og/eller redning.

Det er en forudsætning for dækning, at

a) hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen

er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet, og at

b) Gouda Alarmcentral hurtigst muligt kontaktes, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig,

og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget

heraf.

4.3.2 Begrænsninger

a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan

udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til 300.000 kr.

b) Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Efterlyses flere

personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte.

c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis du har undladt at fortælle pårørende, hvor du befinder

dig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt – uanset årsagen til ønsket om kontakt.

d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum 2.500 kr. pr.

skadetilfælde.

4.3.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver,

b) eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen,

c) eftersøgningsbehov forårsaget af, at du har udvist grov uagtsomhed,

d) eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til

bortkomsten,

e) eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose,

f) eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er

på en videnskabelig ekspedition,

g) omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring.

5 ULYKKE

5.1 INVALIDITET

Updated May 2012

10


DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 100.000 kr. 100.000 kr.

5.1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

a) Rejseforsikringen yder erstatning for varigt mén, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dersom

ulykkestilfældet har medført en varig méngrad på mindst 5 %.

b) Erstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. For

personer der er fyldt 60 år udgør erstatningen alene den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.

c) Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse ikke er fyldt 18 år, justeres forsikringssummen

i henhold til punkt 5.2.2.

d) Méngraden fastsættes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Fastsættelsen sker på

baggrund af skadens medicinske méngrad og uden hensyn til dit erhverv.

e) Erstatningen fastsættes snarest muligt – dog senest 3 år efter ulykkestilfældet.

f) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

g) Du har ret til at forlange méngraden fastsat endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne herved

deles ligeligt af parterne.

5.1.2 Begrænsninger

a) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %.

b) Bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis et sådant mén ikke var til

stede.

5.1.3Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke invaliditet som følge af

a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden.

Ved vurderingen af begivenheden, bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er

egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden,

b) enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer

og lignende situationer,

c) skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin,

d) ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg,

selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne

af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom,

e) følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre

behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde,

f) personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller

forsikredes deltagelse i strafbare handlinger,

g) skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som

en pludselig skade,

h) varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat

for fare for personskade,

i) skader sket i forbindelse med fødsler,

j) udgifter til behandling af tandskader.

5.2 DØDSFALD

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Updated May 2012

11


Forsikringssum 100.000 kr. 100.000 kr.

5.2.1Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen udbetaler forsikringssummen i tilfælde af, at du, inden 1 år efter ulykkestilfældet,

afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Eventuelt tidligere udbetaling i henhold til

punkt 5.1 Invaliditet fratrækkes erstatningen.

5.2.2Begrænsninger

Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er fyldt 18 år, reduceres forsikringssummen

for dødsfald til 25.000 kr. Overskydende beløb i forhold til tabellen i pkt. 5.2 overføres til ulykkessummen

i punkt 5.1.

5.2.3Hvilke personer modtager forsikringssummen

Medmindre andet skriftligt er aftalt med Gouda, udbetales dødsfaldserstatning i følgende prioriterede

rækkefølge, således at en efterstående først kommer i betragtning, dersom forudgående ikke eksisterer/er

i live: Ægtefælle, børn, samlever eller forsikredes arvinger.

5.2.4Rejseforsikringen dækker ikke

Undtagelser nævnt under pkt. 5.1.3 er ligeledes gældende i forbindelse med dødsfald som følge af et

ulykkestilfælde.

5.3 Generelle bestemmelser vedrørende ulykkesdækningen (invaliditet og død):

5.3.1 Der ydes ikke erstatning for ulykkestilfælde opstået under udøvelse af al flyvning, undtagen som

betalende rejsende med rute- eller charterfly, al professionel sportsydelse, ekspeditioner, dykning

dybere end 45 m., bjergbestigning højere end 7.000 m., faldskærmsudspring, (dog ikke

tandemspring med instruktør), racerløb af enhver art, alpint skiløb samt andre lignende sportsgrene.

5.3.2 For ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart ydes der alene erstatning for ulykker, der

rammer den forsikrede som passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse.

5.3.3 For personer, der på rejsen udfører fysisk arbejde i erhvervsmæssigt øjemed, nedsættes

erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer.

5.3.4 For personer over 75 år nedsættes erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer.

6 OVERFALD

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 250.000 kr. 250.000 kr.

6.4.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

a) I tilfælde af at du under rejsen udsættes for forsætligt overfald med personskade til følge, dækker

rejseforsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til den danske erstatningsansvarslov

for et overfald sket under lignende omstændigheder i Danmark.

b) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

6.4.2 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) varigt mén i det omfang det er dækket under punkt 5.1,

b) overfald begået af en rejseledsager, uanset om denne er dækket af en Gouda eller ej,

c) i tilfælde af, at du uden rimelig grund har udsat dig selv for risiko for overfald,

Updated May 2012

12


d) overfald sket i forbindelse med en strafbar handling udført af dig,

e) skader på ting.

f) ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart, hvor du ikke er passager i luftfartøjer med

nationalitetsbetegnelse.

g) skader ved alle former for skisport (inkl. snowboard og skihop).

6.4.3Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt at

a) overfaldet anmeldes til Politiet under opholdet,

b) en læge eller et hospital konsulteres umiddelbart efter overfaldet,

c) du godtgør at være berettiget til skadeserstatningen.

7 PRIVATANSVAR

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Personskader 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.

Tingskader 5.000.000 kr. 5.000.000 kr.

7.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver

forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar

uden for kontrakt. Herudover dækker rejseforsikringen skader på lejet feriebolig/hotel jf. pkt.

9.2 c.

7.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker

a) det beløb, som du af myndighederne i opholdslandet bliver pålagt at betale,

b) omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, i det omfang disse på forhånd

er godkendt af Gouda,

c) skader på lejet feriebolig og/eller hotel samt indbo heri. Det er en forudsætning, at de beskadigede

ting har været i din varetægt.

7.3 Begrænsning

a) For ansvar i forbindelse med jagt er det en forudsætning for denne dækning, at du har en speciel

ansvarsforsikring for jagt, og at nærværende dækning er subsidiær i forhold til den specielle

ansvarsforsikring for jagt.

b) De anførte summer danner højeste grænse for Goudas forpligtelse(r) efter en enkelt

forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere

policer i Gouda.

c) Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Manglende

overholdelse af dette krav kan føre til, at forsikrede mister sine rettigheder under denne police.

Gouda skal omgående informeres om forsikringsbegivenheden og vil herefter træffe bestemmelse

om sagens behandling.

7.4 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar

a) der er opstået i kontrakt-, arbejds-, eller erhvervsforhold,

Updated May 2012

13


) for skader på eller tab af egne ting,

c) for skader som følge af, at du ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et mere vidtgående

ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for

kontraktforhold,

d) for skader på ting, som du har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning

eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 7.2 c nævnte situationer,

e) for skader, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom,

f) for skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn eller luftfartøjer,

g) for skader forvoldt af søfartøjer, der er over tre meter lange eller har en motor, der i kraft

overstiger 3 hk,

h) for skader forvoldt over for familie,

i) for skader forvoldt af dyr.

8 RETSHJÆLP OG SIKKERHEDSSTILLELSE

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 100.000 kr. 100.000 kr.

8.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige

a) omkostninger, der bliver pålagt dig ved civilretlige retssager, som er iværksat som en følge af

uoverensstemmelser, der direkte involverer dig,

b) rejseomkostninger i forbindelse med din deltagelse i rets- eller voldgiftssag i udlandet, der ikke er

dækket fra anden side. Det er en forudsætning, at du er indkaldt til partsafhøring og skønnes at

have en interesse i at give møde eller er indkaldt til afhøring som vidne og har en retlig interesse i

at give møde. Dækning forudsætter endvidere, at vidneafhøring ikke kan finde sted i

bopælslandet, og at forsikrede har modtaget Goudas tilladelse til at deltage i retssagen eller

voldgiften, forud for afrejsen.

Forsikringen dækker endvidere, inden for de anførte forsikringssummer

c) sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse af

udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal

tilbagebetales Gouda straks efter frigivelse,

Dersom sikkerhedsstillelsen beslaglægges, og forsikrede ved sin adfærd skønnes at være ansvarlig

herfor, skal det rentefri lån tilbagebetales Gouda omgående efter beslaglæggelsen.

8.2 Det er en forudsætning for dækning

Forsikringen dækker alene i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget af

begivenheder, der er opstået under rejsen, og som direkte vedrører dig.

8.3 Selvrisiko

For enhver skade under dette punkt beregnes der en selvrisiko på 10 % af de samlede

dækningsberettigede omkostninger, dog minimum 500 kr.

8.4 Rejseforsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke omkostninger ved retssager, der vedrører:

a) forretningsvirksomhed, kontraktansvar eller fast ejendom,

b) ansvar pådraget i forbindelse med kørsel med motorkøretøj,

c) narkotika, misbrug af våben eller enhver form for kriminel handling,

Updated May 2012

14


d) tvister mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren.

Forsikringen dækker endvidere ikke

e) erstatninger, bøder eller bodslignende krav.

9 HJEMKALDELSE

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 25.000 kr. Ubegrænset

9.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse

- for dig og én rejseledsager, i tilfælde af at du

a) hjemkaldes til bopælslandet som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører

hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn,

forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre, svigerbørn

og svogre/svigerinder,

b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private

bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed, og hændelsen kræver din personlige

og øjeblikkelige tilstedeværelse.

9.2 Begrænsninger

a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda.

b) Rejseforsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver

anledning til hjemkaldelsen.

9.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den

oprindeligt planlagte ankomst,

b) i tilfælde hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse

og er blevet transporteret hjem under dækning 2 Hjemtransport.

10 TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum 2 personer 2 personer

10.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller punkt 1

Sygdom, hvor du

a) bliver akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at

ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn,

b) rammes af akut livstruende sygdom eller

Updated May 2012

15


c) skal hjemtransporteres.

10.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til

a) transport fra bopælen og retur – maksimalt økonomiklasse. Forsikringen yder ikke erstatning,

såfremt du skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra sygeledsagerens udrejse fra

bopælslandet.

b) forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda af samme type som

dig for sygeledsagelsens varighed.

c) hjemrejse til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt økonomiklasse – når

sygeledsagelsen afsluttes enten ved din udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved

hjemkomst til bopælen/hospital i bopælslandet.

Forsikringen dækker dine egne børn under 18 år samt den tilkaldtes og/eller sygeledsagernes

nødvendige, dokumenterede ekstraudgifter til

d) transport – maksimalt samme transportklasse som dig, dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor du

skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres.

e) indlogering på hospital/hotel med maksimalt 1.000 kr. pr. person pr. dag.

f) fortæring og lokaltransport med maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag

11 FORSINKET FREMMØDE

DÆKNING EU/EØS UDVIDET EUROPA/VERDEN

Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset

Periode Hele rejsen Hele rejsen

11.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

I tilfælde hvor du skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at du uden egen skyld og uden

at kunne forudse og afhjælpe det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren

arrangeret transportmiddel.

11.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til

a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige

udrejse,

b) hotelophold - maksimalt 1.000 kr. pr. dag,

c) fortæring samt lokal transport - maksimalt 250 kr. pr. dag.

I tilfælde hvor Gouda ikke er i stand til at bringe dig frem til den fastlagte rejserute inden halvdelen

af rejsens planlagte varighed (såvel afrejsen som hjemkomsten regnes som en dag), dækker

rejseforsikringen

d) rejsens pris pr. dag for de jagtdage, du får ødelagt. Forsikringen erstatter ikke ankomstdagen til

den fastlagte rejserute.

11.3 Særlig bestemmelse

Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang.

11.4 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt

den officielle mindste transfertid (minimum connecting time),

Updated May 2012

16


) forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt

på afrejsedagen.

12 JAGTREJSEGARANTI

DÆKNING

Dækningen gælder alene for rejser af op til 31 dages varighed.

Forsikringssum

EU/EØS

25.000 kr.

12.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

UDVIDET EUROPA/VERDEN

50.000 kr.

Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring, dækning 1 Sygdom,

dækning 2 Hjemtransport eller dækning 9 Hjemkaldelse, hvor du

a) hjemkaldes,

b) hospitalsindlægges,

c) hjemtransporteres,

d) afgår ved døden,

e) bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål.

Sygdommen/tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger

til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves.

12.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for ødelagte jagtdage, der ikke kan udnyttes på

grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt i pkt. 12.1. Der ydes tidligst feriekompensation

fra dagen efter du bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen.

12.3 Hvilke personer er omfattet af dækningen

Rejseforsikringen omfatter dig samt din ægtefælle/samlever eller én rejseledsager. Det er en forudsætning

for dækning af jagtrejsegaranti, at den enkelte person har købt en rejseforsikring hos Gouda,

der dækker jagtrejsegaranti/feriekompensation.

12.4 Begrænsninger

Jagtrejsegaranti ud over forsikringsperioden er ikke dækket.

12.5 Særlige bestemmelser

a) Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du har

været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Goudas læge på baggrund af den

stillede diagnose, om du jf. punkt 12.1 e er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for

hvor mange dage.

b) For personerne angivet i punkt 12.3 ydes erstatning for samme periode som for skadelidte.

13 SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

10.000 kr.

Updated May 2012

UDVIDET EUROPA/VERDEN

10.000 kr.

17


13.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet

i udlandet.

13.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring.

13.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret,

b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet.

14 ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

25.000 kr.

14.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

UDVIDET EUROPA/VERDEN

Ikke omfattet

Rejseforsikringen dækker, hvis du ikke kan gennemføre din planlagte bilferie som følge af, at din bil

bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af en almindelig dansk kaskoforsikring.

14.2 Særlig bestemmelse

Rejseforsikringen dækker alene ved kaskoskader, der opstår inden den planlagte bilferie. Opstår kaskoskaden

inden 12 timer fra afrejsen fra din bopæl, dækker rejseforsikringen mellem din bopæl og

den danske grænse.

14.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

a) Rejseforsikringen dækker udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, din egen bil

tilhører. Gouda er dog berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri

kilometer.

b) Rejseforsikringen dækker billeje fra 2 dage før feriens start til dagen efter planlagt hjemkomst.

Dækningen ophører dog senest efter 1 måned eller den dag policen udløber.

c) Erstatningsbilen lejes hos et landsdækkende biludlejningsfirma efter Goudas anvisning. Udlejning sker

på udlejningsfirmaets kontraktsvilkår, inkl. Ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og

afleveres af dig på udlejningsfirmaets kontor.

14.4 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til

a) leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, mobilehome, o lign.,

b) brændstof, olie, sprinklervæske og lign.,

c) afhentning eller aflevering af erstatningsbilen.

15 HJEMTRANSPORT AF EGEN BIL

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

Ubegrænset

Updated May 2012

UDVIDET EUROPA/VERDEN

Ikke omfattet

18


15.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en

dækningsberettiget hjemkaldelse under dækning 9 Hjemkaldelse.

15.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen.

16 BAGAGE

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

5.000 kr.

(tillæg kan

købes)

16.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker

UDVIDET EUROPA/VERDEN

15.000 kr. (tillæg kan købes)

a) økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse af medbragte eller effekter

erhvervet under dit ophold i udlandet,

b) bortkomst af indskrevet bagage,

16.2 Begrænsninger

a) Fotoudstyr, arbejdsgivereffekter, smykker, ringe, ure eller lignende effekter eller enhver

enkelgenstand erstattes maksimalt med 50 % af forsikringssummen eller 10.000 kr. afhængig af,

hvilket beløb der er mindst.

b) Den begrænsede dækning i punkt 16.2 a gælder dog ikke for jagtvåben, der er indskrevet med

type og nummer hos Limpopo/Diana før afrejse.

c) Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj er begrænset til 1.500 kr. på rejser til EU/EØS og 5.000

kr. ved Udvidet Europa/Verden. Denne undtagelse gælder dog ikke, dersom tyveriet sker fra et

aflåst og fra kabinen separeret bagagerum.

d) Rede penge, rejsechecks, rejsebilletter, værdipapirer, kreditkort, pas og lignende

værdigenstande, dækkes maksimalt med 10 % af forsikringssummen, dog maksimalt 2.500 kr.,

og alene som følge af brand, tyveri fra aflåst rum/bagagerum eller tyveri, hvor effekterne bæres

på eller af den forsikrede.

16.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Rejseforsikringen dækker ikke

a) glemte, tabte eller forlagte genstande,

b) tyveri fra feriedomicil, motorkøretøj, tog, fly, bus, båd, camper, campingvogn, hvis der ikke er

synligt tegn på voldeligt opbrud,

c) tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede, heller

ikke i korte tidsrum, medmindre bagagen er behørigt opbevaret i aflåst rum eller telt,

d) tyveri af motorkøretøjer, camper, campingvogne, trailere, både, windsurfere, cykler og andre

transportmidler samt tilbehør hertil,

e) tyveri af kontaktlinser, proteser, pc’er, tv-apparater, køleskabe, mobiltelefoner samt enhver form

for varer, der benyttes i kommercielt øjemed (vareprøver, handelsvarer, kollektioner etc.),

f) bagageskader, der skyldes dårlig emballering, samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af

kufferter eller tasker,

g) indirekte tab,

Updated May 2012

19


h) tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort.

16.4 Hvordan beregnes erstatningen

a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle,

erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande.

b) For andre genstande ydes erstatning for det beløb, det ville koste at genanskaffe genstanden,

med fradrag for værdiforringelse.

c) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men ikke forpligtet hertil.

d) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb til

forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere.

e) For tab af båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af

råmaterialet.

17 BAGAGEFORSINKELSE

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

3.000 kr.

dog maks.

1.000

kr./døgn

17.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker

UDVIDET EUROPA/VERDEN

5.000 kr.

dog maks.

1.000 kr./døgn

a) rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende

til det savnede, i tilfælde af, at din indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til din

ankomst til et bestemmelsessted uden for dit bopælsland.

b) leje af våben, dersom dit eget våben er forsinket eller beskadiget under transporten.

Det er en betingelse for erstatning, at original dokumentation for forsinkelse samt kopi af billetter og

indtegningsbeviser fra Limpopo/Diana og/eller flyselskabet foreligger.

17.2 Begrænsning

Erstatningen kan ikke overstige summerne i punkt 17.1 pr. stykke forsinket bagage.

17.3 Rejseforsikringen dækker ikke

a) bagage, der ikke er indleveret til transport med samme transportmiddel som det, du benytter.

b) erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet.

18 AFBESTILLING

DÆKNING

Forsikringssum

EU/EØS

Rejsens pris – dog

maksimalt 100.000 kr.

Updated May 2012

UDVIDET EUROPA/VERDEN

Tillægsdækning – alene

omfattet hvis det fremgår af

policen.

20


18.1 Hvad dækker rejseforsikringen

Rejseforsikringen dækker et tilgodebevis til køb af en anden rejse hos Limpopo/Diana svarende til

det beløb, der kan kræves tilbage af Limpopo/Diana ved afbestilling.

18.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen

Forsikringen dækker, når du ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen

som følge af

a) død eller alvorlig og akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret

sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos forsikrede eller dennes ægtefælle/samlever,

børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, søskende, papbørn, papforældre,

papsøskende, bedsteforældre eller en rejseledsager.

b) pludseligt opstået fysisk legemsbeskadigelse af forsikrede, der på afgørende vis vil forhindre

forsikrede i at gennemføre de planlagte jagter på rejsen (eksempelvis en brækket

aftrækkerfinger).

c) brand, indbrud, oversvømmelse eller stormskade i/på din ejendom i dit bopælsland, der gør det

absolut nødvendigt for dig ikke at rejse.

d) bedrageri mod din egen virksomhed, der konstateres umiddelbart før afrejse, og som gør det

absolut nødvendigt for dig ikke at rejse.

e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der iværksættes i din egen virksomhed umiddelbart før

afrejse.

18.3 Rejseforsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke i tilfælde af

a) sygdom/tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne

undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/tilskadekomsten

eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udredning.

Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke

indenfor 3 måneder før køb af rejsen/afbestillingsforsikringen har

1) udvist symptomer,

2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol,

3) medført ændring i medicinering eller

4) medført hospitalsindlæggelse.

b) afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog

eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering.

c) afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet.

d) du godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom ikke vil være

dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en rejseforsikring købt i et andet selskab.

e) afbestilling af et delarrangement.

f) at afbestillingen skyldes sygdom, tilskadekomst eller død, der rammer dine bedsteforældre, efter

disse personer er fyldt 75 år.

g) afbestilling, der skyldes andre forhold end de ovenfor anførte. Forsikringen dækker således ikke

afbestilling, der f.eks. skyldes fortrydelse, ændrede rejseplaner etc.

18.4 Øvrige bestemmelser

a) Det er en forudsætning for Goudas erstatningspligt, at forsikringen er tegnet senest ved første

indbetaling til rejsen.

b) Det er en forudsætning for Goudas erstatningspligt under punkt 18.2 a og b, at der foreligger

udførlig lægeerklæring, der bekræfter, at et af de nævnte forhold er den direkte årsag til

afbestilling af rejsen

c) Goudas erstatningspligt ved én skadebegivenhed er begrænset til dine familiemedlemmer samt

maksimalt tre rejseledsagere, uanset om der er tegnet en fælles eller flere separate policer.

Updated May 2012

21


d) Ved erstatninger over 100.000 kr. beregnes der en selvrisiko på 15 % på den del af

erstatningsbeløbet, der overstiger 100.000 kr.

FÆLLESBETINGELSER

19 HVEM KAN KØBE REJSEFORSIKRINGEN

Rejseforsikring kan alene købes af statsborgere i EU/EØS landene. Personer fra Danmark, som

besidder et gyldigt gult sygesikringsbevis (dvs. er berettiget til ydelser iht. Lov om Sygesikring,

herunder den offentlige rejsesygesikring), kan for ferierejser i EU/EØS købe rejseforsikringen uden

dækning for sygdom. Medmindre andet specifikt begæres af forsikrede, vil en dækning uden sygdom

blive tegnet for personer med bopæl i Danmark.

20 DÆKNINGSOMFANG

a) Rejseforsikringen dækker alene i det geografiske område, der er anført på policen.

b) Ved rejser i EU/EØS kan rejseforsikringen købes for 31 dage. Ved rejse i Verden kan rejseforsikringen

købes for op til 31 dage. Forsikringsperioden fremgår af din police.

c) Der ydes erstatning for begivenheder, der opstår i forsikringsperioden. Dersom hjemkomsten

forsinkes uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden uden betaling af tillægspræmie med op

til 14 dage.

21 GENERELLE UNDTAGELSER

Rejseforsikringen dækker ikke

a) krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsomhed,

b) krav fremkaldt af dig under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin

eller andre euforiserende midler. Dette gælder dog ikke dækning 1 Sygdom, 2 Hjemtransport, 3

Hjælp på stedet – 24 timers lægevagt, 7 Privatansvar, 8 Retshjælp og sikkerhedsstillelse, 9 Hjemkaldelse

og 10 Tilkaldelse og sygeledsagelse,

d) krav opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af

eller træning til professionel sport,

e) indirekte tab,

f) piloter og co-piloter under flyvning,

g) krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse

eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed. Se dog punkt 8.1 c og 9.1 b,

h) enhver udgift efter hjemkomst til Danmark,

i) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller

borgerlige uroligheder. Rejseforsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for

evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for din indrejse til det pågældende

område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder,

j) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende,

k) skade opstået direkte eller indirekte som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald,

l) force majeure af enhver art.

22 FORSIKRINGSSUM

Medmindre andet er specielt angivet, danner de anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger

og deldækninger maksimumsgrænse for Goudas erstatningspligt for alle skader, der indtræffer under

de enkelte dækninger i rejseforsikringens løbetid.

Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger.

23 URIGTIGE OPLYSNINGER

Updated May 2012

22


Det er vigtigt, at oplysninger afgivet til Gouda er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives

forkerte svar, der kan have en betydning for Goudas bedømmelse, kan erstatningen nedsættes

eller helt bortfalde.

24 DOBBELTFORSIKRING

Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Invaliditets- og

dødsfaldserstatningen under dækningerne 5 Ulykke bliver ikke begrænset af anden købt forsikring.

Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af

et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.)

24A Insurance in other companies (Coinsurance)

If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance

against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate

for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres

efter udenlandsk ret).

25 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV

Du kan ikke uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen.

25a You cannot, without consent from Gouda, pledge or assign your rights according to the travel insurance.

(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

26 REGRES

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder

desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret).

26A Rights of subrogation

The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties

who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which

is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the

Insured’s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate

with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the

underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute

any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen

anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).

27 FORTRYDELSESRET

For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret:

a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 i har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt

forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om,

at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1.,

har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag

eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne

meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at

du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

Gouda A/S, Sejrøgade 7, 2100 København Ø

28 VED SKADE

a) Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Gouda kan afgøre,

om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter,

tredjepartserklæringer fra f.eks. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer.

Updated May 2012

23


) Goudas læge har ret til at søge oplysninger om din helbredstilstand og behandling hos din egen

læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet dig, og om nødvendigt drøfte oplyste

forhold med disse. Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger.

c) Gouda har ret til at kræve, at du lader dig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af Goudas

læge eller af en læge udpeget af Gouda. Ved dødsfald har Gouda ret til at kræve obduktion. Gouda

vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af

Goudas anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde.

d) Du er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet,

herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet

mv.

e) Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænsede i lande, der er i krig eller lignende.

Gouda er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde,

hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet.

f) Udgifter til transport, der ikke er arrangeret af Gouda, dækkes maksimalt med de omkostninger,

Gouda ville have haft ved at arrangere en tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb

svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog punkt 11.2 a.

g) Erstatning udbetales umiddelbart efter, at Gouda har modtaget de oplysninger, der anses for

nødvendige for at fastslå Goudas erstatningsforpligtelse.

29 ANKENÆVN

Opstår der uenighed mellem dig og Gouda om rejseforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til

Gouda ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaardsgade 2

1572 København V

33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet

for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Alle 1,

2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91.

30 VÆRNETING

Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

AFSNIT E: DEFINITIONER

Her kan du læse, hvad vi mener med de forskellige udtryk som f.eks. ”akut sygdom” og ”rejseledsager”.

De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet med kursiv.

Akut sygdom

En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring

i en bestående eller kronisk sygdom.

Behandlende læge:

Den læge, der behandler dig under dit ophold i udlandet. Den behandlende læge skal have lægeautorisation

i det land, hvor du opholder dig.

Bopælsland:

Det land, hvor forsikrede har fast bopæl. Hvis ikke andet er angivet, regnes bopælslandet for det

land, hvortil Limpopo/Diana har faktureret rejsen.

Ekstraudgifter

Udgifter, som du udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget.

Updated May 2012

24


Epidemi

Herved forstås et pludseligt udbrud af et stort antal tilfælde af samme smitsomme sygdom i et land

eller et område.

EU/EØS

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland,

Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein,

Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,

San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,

Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Fastlagt rejserute

Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller

busbilletter eller bookede overnatninger.

Hjemrejse

Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til bopælslandet, hvor du kan rejse som rask på økonomiklasse.

Forsikringsperioden (undtagen dækning 18 Afbestilling)

Forsikringsperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor

forsikrede forlader sin bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører

ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der

fremgår af policen.

Forsikringsperioden (dækning 18 Afbestilling)

Afbestillingsforsikringen gælder fra første indbetaling til Limpopo/Diana og indtil afrejse, dvs. umiddelbart

før rejseforsikringen træder i kraft, jf. ovenstående definition.

Gouda

Gouda (CVR-nr. 18 21 45 71) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N. V., Gouda, Holland

(reg. nr. 29012404).

Limpopo/Diana:

Diana Jagtrejser A/S samt Limpopo Travel A/S, Fåborgvej 240, DK-5700 Svendborg eller

Langemosevej 3, DK-4100 Ringsted.

Læge

Herved forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er

den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede.

Måned

Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar

til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage).

Nødvendige udgifter

Herved forstås udgifter, der ikke med rimelighed kan undgås. I tilfælde hvor både behandling lokalt

og hjemtransport til videre behandling i hjemlandet er mulige løsninger, dækker rejseforsikringen den

løsning, der indebærer færrest omkostninger for Gouda.

Opholdsudgifter

Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende.

Overfald

Herved forstås påviselig personskade tilføjet ved forsætlig strafbar handling.

Papbørn

Herved forstås børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller samlever med en af barnets

biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét

år.

Updated May 2012

25


Papforældre

Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en

af de biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét

år, eller som har boet sammen med en af dine biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende

Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som du lever eller har levet

sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil dit 21. leveår.

Plejebørn

Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos dig, og du er godkendt af kommunen som barnets forsørger.

Plejeforældre

Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller papforældre, men som er godkendt af kommunen

som dine forsørgere.

Professionel sport

Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende,

hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som professionel sportsudøver,

hvis man i ét af de forgangne 5 år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr.

100.000,- i vederlag, sponsorat eller præmie.

Proteser

Kunstige led og lemmer samt kunstige tandsæt og tænder.

Rejseledsager

Herved forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse som dig, og som er dækket af en

Gouda.

Rejsens pris pr. dag

Herved forstås forudbestilte rejseydelser, der kan kræves betalt eller betalte ikke-refunderbare udgifter

til transport, ophold samt andre turistmæssige ydelser, divideret med rejsens varighed (såvel

afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Ved rejse i eget køretøj erstattes 250 kr. pr. dag

pr. person – dog maksimalt 1.000 kr. pr. dag pr. køretøj.

Samlever

Herved forstås en person, med hvem du lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme

folkeregisteradresse som dig ved forsikringens oprettelse.

Skade

En skade er et udtryk for en situation, hvor du vil gøre et krav gældende over for Gouda.

Udvidet Europa/Verden

Er landene i EU/EØS (se definition ovenfor) samt samtlige øvrige lande.

Ulykkestilfælde

Herved forstås legemsbeskadigelse, der rammer den forsikrede ved en pludselig udefrakommende

hændelse. Ved beskadigelse af dine arme eller ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig

og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge.

Videnskabelige ekspeditioner

Herved forstås ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse

til at opholde sig, og hvor du modtager vederlag for ekspeditionen.

Updated May 2012

26


AFSNIT F - INSTRUKTION TIL LÆGER OG HOSPITALER PÅ ENGELSK, TYSK, SPANSK OG

FRANSK

INSTRUCTIONS TO DOCTORS AND/OR HOSPITALS

The bearer of this Gouda Travel Insurance Policy is covered against Hospital and Medical Expenses up to

the amounts insured as mentioned in these policy conditions.

The cover relates to expenses as a consequence of accidents occurring to the bearer during the period of

Insurance and/or unforeseen illnesses which arise during that period.

Should you wish to consult us regarding treatment of the Insured and/or policy matters, please do not

hesitate to contact our 24-hours Emergency Assistance Company:

Worldwide

Tel.: (+45) 33 15 60 60

Fax: (+45) 33 15 60 61

E-mail: alarm@gouda.dk

Bills and indemnification form should be forwarded to Gouda in Denmark.

Please indicate on the bills in which way payment has to be made.

On behalf of the persons insured by this insurance scheme and Gouda, we hereby thank you in anticipation

for your co-operation.

HINWEISE FÜR DEN ARZT UND/ODER DIE KRANKEN-HAUSVERWALTUNG

Der Inhaber dieses Gouda Versicherungsscheins ist für Krankenhauskosten und ärztliche Kosten bis zur

Höhe des in der Polis angegebenen Versicherungsbetrages versichert.

Die Erstattung bezieht sich auf unbedingt notwenige Kosten, die innerhalb des Versicherungszeitraumes

durch Unfälle und/oder unvorgesehene Krankheiten des Versicherten entstanden sind.

Wenn Sie Fragen haben bezüglich der Versicherungsbedingungen und/oder der Behandlung des Versicherten

bzw. des Versicherungsfalles, zögern Sie dann nicht, Kontakt mit unserer Notrufzentrale aufzunehmen.

Diese Notrufzentrale ist Tag und Nacht dienstbereit.

Weltweit

Tel.: (+45) 33 15 60 60

Fax: (+45) 33 15 60 61

E-Mail: alarm@gouda.dk

Rechnungen und Erstattungsanträge müssen Sie nach Gouda schicken.

Bitte geben Sie an, in welcher Form Sie die Begleichung der Rechnung wünschen.

Im Namen von Gouda und des Versicherten danken wir Ihnen für Ihre Mithilfe.

INSTRUCCIONES PARA LOS DOCTORES Y/O LAS ADMINISTRACIONES DE LOS

HOSPITALES

El titular de este certificado de seguro de Gouda está cubierto de gastos médicos y de hospital hasta las

cantidades mencionadas en esta póliza.

La cobertura corresponde a gastos estrictamente necesarios y consecuencia de accidentes ocurridos durante

el periodo de seguro o por enfermedades imprevistas que comiencen durante este periodo.

Updated May 2012

27


Si desea consultarnos acerca del tratamiento del asegurado y/o por cuestiones referidas a la póliza no dude

en llamar a la compania de asistencia de emergencia operativa 24 horas al dìa:

Todo el Mondo

Teléphono: (+45) 33 15 60 60

TeleFax: (+45) 33 15 60 61

Correo electrónico: alarm@gouda.dk

Las facturas y los formularios de indemnización deberán ser enviados a Gouda. Le rogamos que indique en

sus facturas el modo de pago deseado.

En nombre de los titulares de este seguro y en el nuestro propio deseamos agradecerle anticipadamente su

colaboración.

INSTRUTIONS POUR MÉDECINS ET/OU HÔPITAUX

Le titulaire de cette police d’assurance Gouda est couvert pour les frais médicaux et frais

d’hospetalisation, jusqu’aux les montants assurés indiqués dans la police.

Il importe de noter qu’il n’y a indemnisation que lorsque les frais de traitement sont consécutifs à une

maladie contractée ou à un accident encouru durant la période de validité de l’assurance et présentent un

caractère strictement urgent.

Dans le cas où vous voudriez nous consulter sur le traitement de l’assurè et/ou les conditions d’assurance,

vous pourriez contacter notre organisation d’assistance d’urgence, opérant 24 heures sur 24:

Dans le monde entier

Téléphone: (+45) 33 15 60 60

Télécopie: (+45) 33 15 60 61

Courrier électronique: alarm@gouda.dk

Les factures et la demande de remboursement doivent être envoyées à Gouda.

Veuillez nous spécifier le mode de paiement que nous devions employer pour le règlement des factures.

Au nom des personnes qui ont souscrit cette assurance, nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Updated May 2012

28


AFSNIT G – INFORMATION OM GOUDA OG GOUDAS ALARMCENTRAL

Gouda Alarmcentral

Tlf.: (+45) 33 15 60 60

Fax: (+45) 33 15 60 61

E-mail: alarm@gouda.dk

GOUDA

Gouda

Sejrøgade 7

2100 København Ø

Tlf.: (+45) 88 20 88 20

Fax: (+45) 88 20 88 21

E-mail: gouda@gouda.dk

www.gouda.dk

CVR-nr.: 18 21 45 71

Filial af:

Goudse Schadeverzekeringen N.V.

Gouda, Holland

Reg. nr. 29012404

Updated May 2012

29

Similar magazines