Brochure - Den Jyske Sparekasse

djs.dk

Brochure - Den Jyske Sparekasse

Skandinaviske Aktier 2012

Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

• Mulighed for afkast på 25 pct. selv ved uændrede kurser eller små

stigninger i det skandinaviske aktiemarked

• Invester med fuld kapitalbeskyttelse af det indskudte beløb

• Kontoen kan oprettes i perioden 6. april 2009 til 30. april 2009

Mere dig

” nærvær

er Mere værd

De ti skandinaviske virksomheder

• A.P. Møller Mærsk B • Hennes & Mauritz B

• Novo Nordisk B • StatoilHydro

• Carlsberg B • Norsk Hydro

• Svenska Cellulosa B • Renewable Energy Corp.

• Vestas • Novozymes B

www.djs.dk


Skandinaviske Aktier 2012

Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012

Den Jyske Sparekasse udbyder i perioden 6. april 2009 til 30. april 2009 kontoen Skandinaviske Aktier 2012,

hvor afkastet afhænger af udviklingen i aktierne i følgende ti skandinaviske børsnoterede virksomheder: A.P. Møller

Mærsk B, Hennes & Mauritz B, Novo Nordisk B, StatoilHydro, Carlsberg B, Norsk Hydro, Svenska Cellulosa B,

Renewable Energy Corp., Vestas og Novozymes B. Virksomhederne er beskrevet nærmere i faktaboks 2. Skandinaviske

Aktier 2012 er et alternativ til obligationsinvesteringer og er samtidig en anden måde at investere i

aktier på (se faktaboks 1 for teknikken bag denne indlånskonto). Skandinaviske Aktier 2012 er et fuldt kapitalbeskyttet

produkt, og risikoen er dermed kendt på forhånd. Kontoen giver mulighed for et afkast på 25 pct.

(bonusrenten) selv ved uændrede kurser eller svage stigninger i de underliggende aktier. I værste fald giver Skandinaviske

Aktier 2012 intet afkast og investor får i denne situation ved udløb alene det indskudte beløb tilbage.

De økonomiske udsigter

I den seneste tid er langt de fleste økonomiske nøgletal

svækket kraftigt i næsten samtlige af verdens lande. Dette

tyder på, at 2009 vil byde på en alvorlig global lavkonjunktur.

Disse nøgletal er kendt blandt investorerne, hvilket har været

medvirkende til de meget kraftige kursfald på aktier, vi har

set især siden medio 2007. Det er Den Jyske Sparekasses

vurdering, at aktiemarkederne dermed forventer en global

lavkonjunktur fra 2009, hvor en stor del allerede er afspejlet i

de nuværende aktiekurser.

Som modsvar på den hårde økonomiske situation er en

række statslige hjælpepakker blevet iværksat kombineret

med markante rentenedsættelser fra centralbankerne. Disse

tiltag er foretaget for at stimulere de forskellige landes økonomier.

Effekten heraf vil forhåbentlig vise sig i løbet af 2009

eller i starten af 2010. Aktiekurser reagerer særdeles kraftigt

på forventninger og må derfor forventes at reagere på konjunkturvendinger

betydeligt før de finder sted. Det er derfor

Den Jyske Sparekasses vurdering, at det er sandsynligt, der

kan komme en vending eller stabilisering på aktiemarkederne

i løbetiden. Et muligt scenario er en periode med stabilisering

eller stigende aktiekurser, hvilket Skandinaviske Aktier

2012 forsøger at udnytte.

Skandinaviske Aktier 2012 giver mulighed for at opnå en

attraktiv bonusrente selv i et uændret eller svagt stigende aktiemarked.

Hvis aktiemarkederne fortsætter med at falde de

kommende tre år, har du fuld kapitalbeskyttelse og vil således

på udløbsdagen få dit indskud på Skandinaviske Aktier

2012 tilbage dog uden afkast.

Skandinaviske Aktier 2012 løber i knap tre år og henvender

sig til investorer, hvis investeringshorisont svarer til denne

løbetid, og som deler Den Jyske Sparekasses forventning om

en stabilisering eller vending i aktiemarkedet inden for de

kommende tre år.

Du kan oprette Skandinaviske Aktier 2012 frem til og

med 30. april 2009.

Hvad er et struktureret indlån?

Skandinaviske Aktier 2012 er et struktureret indlån.

Investor opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor

det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt rente

som ved traditionelle indlån, men hvor afkastet i stedet

afhænger af udviklingen på aktiemarkedet. I faktaboks 1 viser

figuren teknikken bag det strukturerede indlån. Dermed kan

et struktureret indlån beskrives som en kombination af et

traditionelt indlån og en option. Det traditionelle indlån sikrer

kapitalbeskyttelsen ved udløb, mens optionen skaber muligheden

for det aktierelaterede afkastpotentiale.

Hvordan beregnes bonusrenten?

Skandinaviske Aktier 2012 giver dig mulighed for at få et

attraktivt afkast. Afkastet på Skandinaviske Aktier 2012

består af en tilskrivning af bonusrenten ved udløb 12. april

2012 og bonusrenten på Skandinaviske Aktier 2012 afhænger

af udviklingen i de ti underliggende aktier. På slutdagen

26. marts 2012 observeres lukkekursen på de ti underliggende

aktier. Såfremt lukkekursen på alle de ti underliggende

aktier på slutdagen er lig med eller højere end lukkekursen

på startdagen, tilskrives bonusrenten på 25 pct. Såfremt

lukkekursen på en eller flere af de ti underliggende aktier

på slutdagen er under lukkekursen på startdagen, reduceres

bonusrenten med en fradragssats. Fradragssatsen beregnes

som 4,5* pct. gange det antal af de underliggende aktier, der

på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på

startdagen. Bonusrenten kan ikke blive mindre end 0 pct.,

da fradragssatsen ikke kan overstige bonusrenten. Se mere

herom i tabel 1 på efterfølgende side.


Tabel 1: Beregning af bonusrenten

Antal underliggende aktier Fradragssats Bonusrente Årlig effektiv rente før skat

0 0,0 pct. 25,0 pct. 7,77 pct.

1 4,5 pct. 20,5 pct. 6,46 pct.

2 9,0 pct. 16,0 pct. 5,11 pct.

3 13,5 pct. 11,5 pct. 3,72 pct.

4 18,0 pct. 7,0 pct. 2,30 pct.

5 22,5 pct. 2,5 pct. 0,83 pct.

6 25,0 pct. 0,0 pct. 0,00 pct.

7-10 25,0 pct. 0,0 pct. 0,00 pct.

Note: ”Antal underliggende aktier” betyder antallet af de underliggende aktier der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bemærk, at

afkastscenarierne er beregnet på baggrund af en indikativ fradragssats på 4,5* pct.

Kilde: Den Jyske Sparekasse

Dette betyder, at hvis du har indskudt f.eks. 50.000 kr. på Skandinaviske Aktier 2012 og to af de underliggende aktier er faldet på

slutdagen i forhold til lukkekurserne på startdagen, vil du modtage et afkast på 16 pct. på udløbsdagen (12. april 2012). Dette afkast

beregnes som 25 pct., (bonuskupon) fratrukket 9 pct. (fradragssats) svarende til et afkast på 16 pct., hvilket er 8.000 kr. Derudover

modtager du også det indskudte beløb på udløbsdagen.

* Fradragssatsen på 4,5 pct. er indikativ og fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen ud fra gældende markedsvilkår. Såfremt

fradragssatsen overstiger 5,5 pct. vil udbudet af Skandinaviske Aktier 2012 blive aflyst.

Risikofaktorer

Afkastrisiko

Såfremt kursudviklingen på de ti underliggende aktier betyder, at antallet af aktier, der på slutdagen ikke har en højere lukkekurs end

på startdagen, overstiger fem vil Skandinaviske Aktier 2012 blive forrentet med 0 pct. om året uden nogen bonusrente. Nedenfor

beskrives de væsentligste økonomiske faktorer, som kan påvirke de underliggende aktier frem til slutdagen 26. marts 2012.

Usikkerhedsmomenter og risici

Et af de største usikkerhedsmomenter, der knytter sig til investeringen, er, om forventningerne til fremtiden er for optimistiske, således

at der ikke blot bliver tale om en dyb recession, men om en egentlig depression, som statslige hjælpepakker og centralbankernes

rentenedsættelser ikke kan afhjælpe. Skulle det vise sig, at disse tiltag ikke er tilstrækkelige og at de nuværende fremtidsudsigter og

prognoser er for optimistiske, må det forventes at have en negativ indvirkning på udviklingen i de ti underliggende aktier.

Investeringen er således hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at de underliggende aktier på slutdagen 26. marts

2012 ligger på eller over niveauet på startdagen 4. maj 2009.

Indlånets markedsværdi er følsomt over for flere forskellige faktorer, herunder blandt andet udviklingen og udsvingene i kursen på de

ti underliggende aktier samt udviklingen i renten.

Som vist i tabel 1 er følsomheden i markedsværdien på de ti underliggende aktier ikke lineær med værdien af Skandinaviske Aktier

2012, og du vil som investor ikke modtage det samme afkast, som hvis du investerer direkte i de ti underliggende aktier. Derudover

er du ikke berettiget til at modtage evt. udbytte fra de ti underliggende aktier.

Alternative investeringer

Som et alternativ til Skandinaviske Aktier 2012 vil du kunne købe en dansk statsobligation med knap tre års løbetid, der 6. april

2009 giver en effektiv rente på 2,25 pct. før skat, eller en dansk realkreditobligation med en effektiv rente på 3,35 pct. før skat. På

nær den nedenfor beskrevne kreditrisiko er investors risiko begrænset til den mistede forrentning af en alternativ investering i produktets

løbetid.

Likviditetsrisiko

Skandinaviske Aktier 2012 er et indlån i Den Jyske Sparekasse. Såfremt markedsforholdene tillader det kan du hæve dit indskud i

perioden frem til 12. april 2012. Ønsker du dette, vil Skandinaviske Aktier 2012 blive ophævet til gældende markedsværdi fratrukket

en dekort på 2 pct. Markedsværdien af indlånet kan falde betydeligt under værdien ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan

derfor medføre et tab. Derfor vil du i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen.


Kreditrisiko

Investor påtager sig en kreditrisiko på Den Jyske Sparekasse på den samme måde som ved traditionelle indlån i Den Jyske Sparekasse.

Den Jyske Sparekasse er en selvejende institution. Sparekassen er organiseret som en garantsparekasse. Det vil sige, at en

række garanter har indskudt garantikapital, som hæfter for sparekassens forpligtelser. Konkret gælder det, at Den Jyske Sparekasse

er omfattet af Garantifonden for Indskydere og Investorer og i tilfælde af konkurs mv. vil fonden dække kundernes indskud i

Den Jyske Sparekasse efter fradrag af indskyderens eventuelle lån og andre forpligtelser over for Den Jyske Sparekasse med indtil

300.000 kr. pr. indskyder, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Indskud ud over den nævnte dækning kan være tabt i tilfælde af Den Jyske Sparekasses konkurs mv. Investor skal derfor være

opmærksom på, at dele af indskuddet samt forrentningen kan gå tabt, hvis Den Jyske Sparekasse får finansielle problemer.

Visse særlige indlån dækker Indskydergarantifonden fuldt ud. Det vil sige, at selvom indlånet overstiger 300.000 kr., bliver sådanne

indlån dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer uden fradrag af indskyderens eventuelle lån og andre forpligtelser.

Særlige indlån er blandt andet pensionsmidler og børneopsparingskonti.

Med vedtagelsen af lov nr. 1003 om finansiel stabilitet med senere ændringer har alle kunder (simple kreditorer) fuld sikkerhed for

deres tilgodehavende uanset størrelse frem til 30. september 2010.

Beskatning

Generelt

Indlånet beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip.

Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige

ultimoopgørelse – eller en eventuel værdi ved oprettelse – indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved ophævelse af indlånet sker opgørelsen

i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt værdien ved oprettelse, hvis oprettelsen er sket inden for samme år.

Skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Vi anbefaler derfor, at kunderne

søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dem.

Privatpersoner

Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på indlånet

eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været

gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på indlånet eller på andre finansielle kontrakter.

Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til oprettelse af dette indlån.

Selskaber, fonde mv.

Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes i selskabsindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Der er ikke som

for privatpersoner tabsbegrænsningsregler.

Investering for pensionsmidler

Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte

lagerprincip beskattes med 15 pct. Kontoen er ikke underlagt 20 pct.-placeringsbegrænsningen.

Faktaboks 1: Teknikken bag Skandinaviske Aktier 2012

Bonusrente max. 25 pct.

Indskud 100 pct.

Omkostninger 1,00 pct.

Option 7,98 pct.

Indlånsværdi 91,02 pct.

Startdag

4. maj 2009

Option op til 25 pct.

Indlånsværdi 100,00 pct. Indlånsværdi 100,00 pct.

Rentetilskrivningsdag

12. april 2012

Alternativ 1

Rentetilskrivningsdag

12. april 2012

Alternativ 2


Faktaboks 2: De ti underliggende aktier

Aktie

1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508

AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger sig med marine transport, olieproduktion og skibsbygning. Den fungerer gennem

datterselskaber indenfor de fire vigtigste forretningsområder: Container og tilknyttede aktiviteter, Energi, Shipping og offshore samt Detailhandel.

Virksomheden har hovedsæde i København, Danmark.

2 Hennes & Mauritz B, Bloomberg Ticker: HMB SS, ISIN: SE0000106270

Hennes & Mauritz AB (H & M) er en virksomhed, der beskæftiger sig med design, produktion og detailsalg af beklædning og andet tilbehør. Produktsortimentet

består af tøj, herunder undertøj og sportsbeklædning, til mænd, kvinder, børn og teenagere, samt kosmetiske produkter, tilbehør og fodtøj.

Virksomheden har 1.522 forretninger i 28 lande med de vigtigste markeder i Tyskland, Storbritannien og Sverige. Virksomheden har hovedsæde i

Stockholm, Sverige.

3 Novo Nordisk B, Bloomberg Ticker: NOVOB DC, ISIN: DK0060102614

Novo Nordisk A / S er en virksomhed, som blandt andet udvikler diabetesbehandling. Virksomheden fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter

og serviceydelser til patienter, læger og samfundet. Virksomheden er organiseret i to segmenter: diabetesbehandling og biopharmaceuticals.

Virksomheden har hovedsæde i København, Danmark.

4 StatoilHydro, Bloomberg Ticker: STL NO, ISIN: NO0010096985

StatoilHydro ASA er en integreret olie- og gasvirksomhed baseret flere steder i Norge og internationalt. Virksomhedens fokus er på prospektering,

udvikling og produktion af olie og naturgas fra den norske kontinentalsokkel. StatoilHydro har forretningsaktiviteter i 40 lande. StatoilHydro ASA

opdeler sine aktiviteter i fire forretningsområder: Exploration & Production Norge, International Exploration & Production, Naturgas, og Fremstilling

og Markedsføring. Virksomheden har hovedsæde i Stavanger, Norge.

5 Carlsberg B, Bloomberg Ticker: CARLB DC, ISIN: DK0010181759

Carlsberg A / S er en virksomhed aktiv indenfor bryggeriindustrien. Virksomhedens hovedaktivitet er drift af bryggerier, som har et primært fokus på

produktion, detailhandel og afsætning af øl med biaktiviteter i læskedrikke og produktion af sodavand. Virksomheden opererer på verdensplan med

aktiviteter især i Vest- og Østeuropa samt i Asien.Virksomheden har hovedsæde i København, Danmark.

6 Norsk Hydro, Bloomberg Ticker: NHY NO, ISIN: NO0005052605

Norsk Hydro ASA er global leverandør af aluminium og aluminiumsprodukter. Virksomheden er baseret i Norge og beskæftiger 23.000 mennesker i

40 lande med aktiviteter på alle kontinenter. Norsk Hydro opererer inden for tre primære forretningsområder: Aluminum, Aluminiumsprodukter og

Energi. Virksomheden har hovedsæde i Oslo, Norge.

7 Svenska Cellulosa B, Bloomberg Ticker: SCAB SS, ISIN: SE0000112724

Svenska Cellulosa AB er en virksomhed med omkring 52.000 medarbejdere i omkring 60 lande og et årligt salg i 2008 på EUR 11,5 mia. Virksomheden

har aktiviteter inden for fire forretningsområder: Personlig Pleje, Hygiejne, Emballage og Træprodukter og Papir. Virksomhedens vigtigste markeder

omfatter blandt andet Tyskland, Storbritannien, Frankrig, USA og Sverige. Nogle af virksomhedens større mærker er TENA, Libero og Libresse.

Virksomheden har hovedsæde i Stockholm, Sverige.

8 Renewable Energy Corp., Bloomberg Ticker: REC NO, ISIN: NO0010112675

Renewable Energy Corporation ASA (REC) er en virksomhed med fokus på solenergiindustrien. REC producerer siliciummaterialer til solceller, samt

solceller og moduler. Virksomhedens aktiviteter er organiseret i tre divisioner: REC Silicon, REC Wafer og REC Solar, hvorigennem virksomheden er

repræsenteret i hele værdikæden af solenergibranchen. REC er verdens største producent af siliciummateriale til solceller samt en betydelig producent

af celler og moduler. Virksomheden har hovedsæde i Sandvika, Norge.

9 Vestas, Bloomberg Ticker: VWS DC, ISIN: DK0010268606

Vestas Wind Systems A / S er en virksomhed med aktiviteter inden for vindkraftindustrien. Vestas beskæftiger sig primært med udvikling, fremstilling,

markedsføring og vedligeholdelse af systemer til at udnytte vindenergi. Vestas er repræsenteret i lande globalt gennem både udvikling, produktion og

salg. Vestas er med en markedsandel på 23 pct. og 38.000 installerede møller den førende virksomhed indenfor vindkraft. Virksomheden har hovedsæde

i Randers, Danmark.

10 Novozymes B, Bloomberg Ticker: NZYMB DC, ISIN: DK0010272129

Novozymes A / S er en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion og salg af enzymer og mikroorganismer. Enzymsegmentet tegner sig for

omkring 93 pct. af Novozymes’ salg og er opdelt i fire kategorier: vaskemiddel, tekniske, fødevare- og foderenzymer. Mikroorganismesegmentet

tilbyder blandt andet biologiske løsninger inden for spildevandsrensning samt akvakultur og plantepleje. Virksomheden har datterselskaber i 23 lande.

Virksomheden har hovedsæde i København, Danmark.

Kilde: Virksomhedernes hjemmesider og Reuters

”HER ER VI NÆRLIGGENDE

Billund Rådhuspladsen 11 • 7190 Billund • Tlf. 76 50 09 99

Bording Bredgade 10-12 • 7441 Bording • Tlf. 86 86 15 00

Egtved Aftensang 10 • 6040 Egtved • Tlf. 76 32 63 00

Engesvang Gl. Kongevej 26 • 7442 Engesvang • Tlf. 86 86 59 00

Esbjerg Torvegade 8 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 45 22 77

Filskov Amtsvejen 14 A • 7200 Grindsted • Tlf. 75 34 81 91

Give Nytorv 10 • 7323 Give • Tlf. 76 70 11 99

Grindsted Borgergade 3 • 7200 Grindsted • Tlf. 75 32 08 11

Hedensted Bytorvet 1 • 8722 Hedensted • Tlf. 76 40 91 70

Horsens Løvenørnsgade 13 • 8700 Horsens • Tlf. 76 28 19 20

Ikast Østergade 21 • 7430 Ikast • Tlf. 97 15 52 55

Jelling Gorms Torv 1 • 7300 Jelling • Tlf. 75 87 14 22

Juelsminde Rousthøjs Allé 3 • 7130 Juelsminde • Tlf. 76 25 53 60

Kolding Nytorv 1 • 6000 Kolding • Tlf. 76 33 03 00

Sdr. Omme Hovedgaden 8 • 7260 Sdr. Omme • Tlf. 76 72 70 70

Thyregod Borgergade 4 • Thyregod, 7323 Give • Tlf. 75 73 49 11

Vejle Havnepladsen 2 • 7100 Vejle • Tlf. 75 72 51 11

Ølgod Gartnerpassagen 4 • 6870 Ølgod • Tlf. 75 24 74 74

Århus Marselis Boulevard 9 •8000 Århus C •Tlf. 87 31 01 71


Faktaboks 3: Omkostninger

Som opgjort 6. april 2009 udgør delelementernes værdi følgende:

Indlånsværdi = 91,02 pct., Optionselement = 7,98 pct., og Omkostninger = 1,00 pct.

Omkostningerne svarer til en årlig omkostning i procent (ÅOP) = 0,33 pct.

I forbindelse med indskuddet afdækker Den Jyske Sparekasse den bonusrente, der tilskrives Skandinaviske Aktier 2012.

Den Jyske Sparekasse køber afdækningen hos en modpart i det finansielle marked og betaler markedsrenten 3 måneders

CIBOR + et tillæg på 0,25 pct., der i dag (6. april 2009) er 3,2433 pct., for afdækningen, der dækker bonusrenten.

Fakta om Skandinaviske Aktier 2012

Udbyder Den Jyske Sparekasse

Indskudsperiode 6. april 2009 – 30. april 2009 (begge dage inkl.)

Minimumsindskud 50.000 kr. pr. konto

Valuta DKK

Prisfastsættelsesdag 4. maj 2009

Startdag 4. maj 2009

Udløbsdag 12. april 2012 (hvorefter det indskudte beløb tillagt evt. afkast i indskudsperioden automatisk vil blive

overført til specificeret konto)

Slutdag 26. marts 2012

Rentetilskrivningsdag 12. april 2012

Underliggende Aktier A.P. Møller Mærsk B, Hennes & Mauritz B, Novo Nordisk B, StatoilHydro, Carlsberg B, Norsk Hydro,

Svenska Cellulosa B, Renewable Energy Corp., Vestas og Novozymes B.

Bonusrente 25 pct. minus fradragssats. Bonusrenten kan ikke blive mindre end 0 pct., da fradragssatsen ikke kan

overstige bonusrenten.

Fradragssats 4,5* pct. gange det antal af de underliggende aktier der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen

på startdagen.

Min. indfrielsesbeløb Ved udløb får investor som minimum det indskudte beløb tilbage

Ophævelse før udløb Såfremt markedsforholdene tillader det, er førtidig ophævelse mulig til gældende markedsværdi fratrukket

en dekort på 2 pct. Indskuddet vil i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen.

Beskatning Se afsnittet om skatteforhold ovenfor.

Begrænsninger Såfremt udstedelsen ikke overstiger 25.000.000 kr. kan udbuddet blive annulleret. Såfremt udstedelsen

overstiger 100.000.000 kr. forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til at lukke for yderligere indskud.

Såfremt fradragssatsen overstiger 5,5 pct. vil udbuddet af Skandinaviske Aktier 2012 blive aflyst.

Du kan følge Skandinaviske Aktier 2012, herunder den aktuelle markedsværdi, på vores hjemmeside www.djs.dk, hvor du også

kan finde de specifikke kontobetingelser for indskuddet.

Du er også velkommen til at kontakte os - du finder adresse og telefonnummer inde i brochuren.

Denne brochure er udarbejdet af Den Jyske Sparekasse. Vi opfordrer interesserede til at sætte sig grundigt ind i betingelserne for Skandinaviske Aktier 2012, inden

aftale om indskud indgås med Den Jyske Sparekasse. De specifikke kontobetingelser er tilgængelige i alle sparekassens filialer.

More magazines by this user
Similar magazines