R E T T E N T IL E T H JE M

samples.pubhub.dk

R E T T E N T IL E T H JE M

NIKOLAJ NIELSEN

RETTEN TIL

ET HJEM

Ejendomsret, privatliv og forsørgelse

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG


Retten til et hjem

Ejendomsret, privatliv og forsørgelse

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Nikolaj Nielsen

Retten til et hjem

Ejendomsret, privatliv og forsørgelse

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2011

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Nikolaj Nielsen

Retten til et hjem

Ejendomsret, privatliv og forsørgelse

1. udgave, 1. oplag

© 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf

er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk & indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten

Printed in Denmark 2011

ISBN 978-87-574-2559-8

Udgivet med støtte fra

Det Finneske Legat

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Lyngbyvej 17

Postboks 2702

2100 København Ø

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

Jurist- og Økonomforbundets e-mail: forlag@djoef.dk Forlag

www.djoef-forlag.dk

2010

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forord ....................................................................................................... 11

Kapitel 1. Afhandlingens emne

1. Indledning om emnet ........................................................................... 13

2. Forskningsformål ................................................................................. 15

2.1. En retlig karakteristik af boligmarkedet ...................................... 15

2.1.1. Hjemmet – en social rettighed på et marked .................... 15

2.1.2. Markedsfunktionalitet ....................................................... 17

2.1.3. EU markedsintegration ..................................................... 19

2.1.4. Parallel til retten til arbejde ............................................... 20

2.1.5. Velfærdsmønsteret og kravet om ikke-segregering ......... 21

2.2. Opsamling: En retlig karakteristik af boligmarkedet .................. 22

2.3. Det fælles hjem og hjemmet som en individuel grundrettighed 23

3. Sammenfattende om afhandlingens emne og videre forløb ................ 24

Kapitel 2. Fundament og udgangspunkter

1. Afhandlingens teoretiske ramme ......................................................... 27

1.1. indledning ..................................................................................... 27

1.2. Videnskabsteoretiske overvejelser ............................................... 28

1.3. Retsteori ........................................................................................ 33

1.3.1. Rettens niveauer ................................................................ 34

1.3.2. Forholdet mellem rettens niveauer ................................... 37

1.3.3. Retten som et modsætningsfyldt fænomen ...................... 38

1.3.4. Retsordenens grundlæggende værdier og principper ....... 39

2. Metode .................................................................................................. 40

2.1. Perspektiv ..................................................................................... 42

3. Sammenfattende om det teoretiske fundament for afhandlingen ....... 42

Kapitel 3. Hjemmet som retligt begreb

1. Præsentation og plan for kapitlet ......................................................... 45

1.1. Om retlige begreber ...................................................................... 46

2. Hjemmet i den retlige regulering ......................................................... 48

2.1. Hjemmet i den nationale lovgivning ............................................ 48

2.1.1. Boligreguleringsloven ....................................................... 48

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5


Indholdsfortegnelse

2.1.2. Lejelovgivningen .............................................................. 50

2.1.3. Sociallovgivningen ............................................................ 51

2.2. Hjemmet i den internationale regulering ..................................... 53

2.3. Sammenfattende om hjemmet som begreb i den nationale

og internationale regulering ......................................................... 59

3. Hjemmet i den retlige teori .................................................................. 59

3.1. Indledning – en kortfattet forskningsoversigt .............................. 59

3.2. En fysisk struktur – en bolig ........................................................ 61

3.3. En relation mellem en person og et sted ...................................... 62

3.4. En relation mellem boligens beboere .......................................... 63

3.5. Den individuelle boligsti .............................................................. 64

3.6. Sammenfattende om hjemmets betydning ................................... 65

4. Opsamling ............................................................................................ 65

Kapitel 4. Hjemmet som grundrettighed

1. Præsentation og plan for kapitlet ......................................................... 69

2. Hjemmet som privatliv ........................................................................ 69

2.1. Indledning ..................................................................................... 69

2.2. Privatlivet som en privatzone ....................................................... 70

2.3. Udviklingen i opfattelsen af privatlivet ....................................... 71

2.4. Retten til at få tildelt en bolig – et led i privatlivsbeskyttelsen? 73

2.5. Privatliv og familieliv ................................................................... 76

2.6. Individuelle hensyn og universelt design .................................... 78

2.7. Sammenfattende om hjemmet som privatliv ............................... 80

3. Hjemmet som privat ejendom .............................................................. 81

3.1. Indledning ..................................................................................... 81

3.2. Udviklingen af ejendomsretten .................................................... 82

3.2.1. »New property« en nytænkning af den private

ejendomsret ....................................................................... 82

3.2.2. Sociale rettigheder som ejendomsrettigheder – det

nordiske perspektiv ........................................................... 83

3.2.3. En parallel til pensionsrettigheder .................................... 84

3.3. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis ........ 85

3.3.1. Indholdet af TP1-1 ............................................................ 85

3.3.2. Beskyttelse af en etableret position .................................. 86

3.3.3. Regulering af ejendomsretten ........................................... 88

3.4. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og

grundlovens § 73 .......................................................................... 92

3.3. Sammenfattende om hjemmet som privat ejendom .................... 93

6

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse

4. Hjemmet som grundlæggende forsørgelse .......................................... 94

4.1. Indledning ..................................................................................... 94

4.2. Hjemmet i forsørgelsesretten ....................................................... 95

4.3. Grundlovens § 75, stk. 2 .............................................................. 96

4.4. Retten til forsørgelse i den sociale lovgivning ............................ 98

4.4.1. Retten til akuthjælp efter serviceloven ............................. 99

4.4.2. Personkredsen der er berettiget til hjælp til

grundlæggende forsørgelse ............................................... 100

4.5. Selvforsørgelsespligten ................................................................ 102

4.5.1. Boevne og betalingsevne .................................................. 102

4.5.2. Kravet om et åbent tilbud .................................................. 104

4.6. Udmålingen af hjælpen ................................................................ 107

4.7. Sammenfattende om hjemmet som grundlæggende forsørgelse 107

5. Opsamling: Hjemmet som grundrettighed .......................................... 109

Kapitel 5. Det fælles hjem

1. Præsentation og plan for kapitlet ......................................................... 111

2. Den juridiske adkomst ......................................................................... 111

2.1. Om menneskeretsfiguren og juridiske roller ............................... 111

2.2. Den anviste bolig .......................................................................... 114

2.2.1. Når den anviste bolig ikke er en lejebolig ........................ 116

2.3. Sammenfattende om den anviste bolig ........................................ 118

3. Det fælles hjem .................................................................................... 119

3.1. Husstandsbegrebet ........................................................................ 119

4. Det fælles hjem i lejeretten .................................................................. 121

4.1. Ophævelse af lejemål ................................................................... 121

4.2. Fortsættelse af lejemål .................................................................. 123

4.3. Menneskerettighedsdomstolens praksis ...................................... 126

4.4. Forskellig prøvelse af samlivsforholdets karakter ....................... 129

4.5. Formueretten som baggrundsret for lejeret ................................. 129

4.6. Formueretten, lejeretten og grundrettighederne .......................... 132

4.7. Sammenfattende om det fælles hjem i lejeretten ......................... 133

5. Det fælles hjem og ejendomsretten ...................................................... 134

5.1. Indledning om den relationelle ejendomsret ............................... 134

5.2. Det fælles hjem i ejerboligen ....................................................... 135

5.3. Sameje og ejendomsretten ........................................................... 136

5.4. Familieretten og ejerboligen ........................................................ 137

5.5. Beskyttelsen af hjemmet efter ejerens død .................................. 140

5.6. Sammenfattende om det fælles hjem og ejendomsretten ............ 142

6. Opsamling: Det fælles hjem ................................................................ 142

7


Indholdsfortegnelse

Kapitel 6. Fri bevægelighed på boligmarkedet i et EU-retligt

perspektiv

1. Præsentation og plan for kapitlet ......................................................... 147

2. De nationale grænser og reguleringen af boligmarkedet .................... 149

2.1. Indledning ..................................................................................... 149

2.2. Grundlaget for fri bevægelighed på boligmarkedet .................... 149

2.3. Erhvervelse af fast ejendom ......................................................... 150

2.4. Bytteret og lejeboligen ................................................................. 154

2.5. Bytterettens grænser ..................................................................... 155

2.6. Benyttelse af boliger ..................................................................... 158

2.7. Sammenfattende om de nationale grænser og reguleringen

af boligmarkedet ........................................................................... 161

3. EU-retten og de anviste boliger ........................................................... 162

3.1. Indledning ..................................................................................... 162

3.2. Frit valg af ældre bolig – den nationale ordning ......................... 163

3.2.1. Kommunen som central aktør ........................................... 163

3.2.2. Kravet om dobbeltvisitation .............................................. 164

3.2.3. Kommunens afvisningsret ................................................ 165

3.2.4. Plejeboliggaranti og boligydelse ....................................... 166

3.2.5. Opsamling om den nationale ordning ............................... 166

3.3. EU-retten og frit valg af ældrebolig ............................................. 167

3.3.1. Ældreboligen som et led i den sociale sikring .................. 167

3.4. Eksportabilitetsprincippet og retten til boligydelse ..................... 173

3.5. Adgang til ældreboliger på et ligebehandlingsgrundlag ............. 174

3.5.1. Forbuddet mod nationalitetsdiskrimination ...................... 174

3.6. Sammenfattende om EU-retten og de anviste boliger ................. 177

4. Opsamling: fri bevægelighed på boligmarkedet i et EU-retligt

perspektiv ............................................................................................. 178

Kapitel 7. Etnisk diskrimination på boligmarkedet

1. Præsentation og plan for kapitlet ......................................................... 181

2. Etnisk diskrimination de grundlæggende principper .......................... 182

2.1. Diskriminationsrettens kilder ....................................................... 182

2.2. Diskriminationsfiguren ................................................................ 184

2.3. Direkte etnisk diskrimination – etnicitet eller race ...................... 187

2.4. Indirekte etnisk diskrimination .................................................... 189

2.5. Retfærdiggørelse af diskrimination ............................................. 191

2.6. Diskriminationsværnets rækkevidde ........................................... 192

2.6.1. Forbuddet mod diskrimination gælder også mellem

private ................................................................................ 192

8

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

More magazines by this user
Similar magazines