Modeopvisning på Solhøj - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Modeopvisning på Solhøj - Vordingborg Kommune

19. udgave, december 2011

Side 2 3

Ny skolestruktur

Side 5

Ny løsning

for

rengøring

Side 6 7

En genvej til

dialog med børn

Side 9

Trivselsundersøgelse

Interne kursus- og

uddannelsestilbud

Side 10

Modeopvisning

Solhøj

Der var hygge og modeopvisning programmet, da personale og

beboere plejecenter Solhøj i Mern sammen havde arrangeret modeopvisning

i deres nye café.

De havde indgået en aftale med ”Tøjbussen”, som er en rullende tøjbutik,

som tager rundt institutioner og plejehjem og tilbyder borgere,

der har svært ved selv at komme ud, at de kan købe tøj i hjemmet.

Beboerne fi k chokolade, småkager og et lille glas så den helt rette

stemning til modeopvisningen kunne indfi nde sig.


Leder

Trives du?

”Trives du?” bliver gravide ofte tilspurgt

– i betydningen går det godt med såvel

den fysiske som den psykiske side af

graviditeten. I en lidt anden form har

alle medarbejdere i Vordingborg Kommune

fået spørgsmålet stillet i form af

den APV og trivselsundersøgelse, der

er gennemført i 2011, og godt halvdelen

af alle har svaret spørgsmålene.

Og heldigvis er det overordnede svar,

at ”JA” vi trives ved at være ansat i Vordingborg

Kommune. For så vidt angår

det fysiske arbejdsmiljø synes svarene

at afspejle en generel tilfredshed med

forholdene – hvad enten der spørges til

forhold vedr. bygninger eller udearealer,

ergonomiske forhold eller ulykkesrisiko.

Og det er overordentligt glædeligt at

vi er ved at få godt styr en række

af de forhold vedr. ikke mindst vores

bygninger, der gav udfordringer for

arbejdsmiljøet i starten af den ny kommunes

levetid.

For så vidt angår trivselsundersøgelsen

– der kortlægger tilfredsheden med det

psykiske arbejdsmiljø – ser det også

ud som om, at langt de fleste heldigvis

er glade for at gå arbejde i Vordingborg

Kommune. Dette skyldes ifølge

svarene ikke mindst, at de fleste oplever

at de har gode kolleger og et godt

samarbejde med brugerne, at de bliver

behandlet retfærdigt arbejdet og

får passende anerkendelse for deres

arbejde og endeligt, at det heldigvis er

særdeles få der bliver udsat for krænkende

adfærd som vold og mobning.

Heldigvis svarer vi alle områder i

undersøgelsen i gennemsnit mest i den

tilfredse ende, men naturligvis er der

også områder, hvor vi er lidt mindre tilfredse

end de andre. Jeg vil fremhæve

tre forhold, som jeg tror, vi kan arbejde

med at forbedre i de kommende år.

Først og fremmest efterspørger mange

medarbejdere mere ledelse. Mange vil

gerne have en tilstedeværende leder,

der sparrer og giver feed back til opgaveløsningen

og sikrer, at konflikter bliver

løst, men samtidig arbejder målrettet

mod at delegere og engagere medarbejderne

i opgaverne. Derfor investerer

vi også markant i ledelsesudvikling i

disse år. Men udover at sikre et højt

kompetenceniveau for lederne tror jeg

også, vi skal arbejde at reducere

administrative opgaver fra lederne –

dels ved at delegere mere til medarbejdere

og dels ved at tilvejebringe mere

tid til ledelse gennem en værdibaseret

tilgang.

For det andet efterspørger en del medarbejdere

bedre mulighed for faglig udvikling

– både i form af egentlig kompetenceudvikling

og i form af videndeling

VorNyt december 2011

Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Tomas Therkildsen

Redaktion: Anette Nøddelund, John Nielsen,

Thomas Uhlenfeldt, alle fra Fællessekretariatet

samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra

Biblioteket.

Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox.

Layout og grafisk produktion: Pihl – grafisk design

Trykkeri: Grafikom A/S.

Trykt Cyclus Print, som overholder kravene i

Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir.

arbejdspladsen. Her glæder det mig

først og fremmest, at vi er fagligt ambitiøse,

og derfor skal vi i de kommende

år arbejde med både kompetenceudvikling

og med at udnytte den ambition

til at blive endnu mere innovations- og

udviklingsorienterede. Jeg håber vi om

et par år kan sige, at vi nogle områder

er blandt de forreste kommuner i

udviklingen og at vi simpelthen er blevet

endnu mere fagligt ambitiøse.

Endelig er der en række medarbejdere,

der oplever følelsesmæssige virkninger

og egentlige belastninger grund

af arbejdet. Nøglen til at undgå egentlige

belastninger tror jeg primært ligger

den enkelte arbejdsplads, hvor det

er vigtigt både at afstemme forventninger

til hvilken service vi kan levere og

at sikre plads og kollegial og ledelsesmæssig

opbakning til at læsse af efter

belastende situationer.

Men alt i alt viser undersøgelsen altså,

at vi er glade for vores arbejde og

det er utroligt glædeligt. Så rygterne

om det offentlige som et hårdt og lidt

trist sted at arbejde må siges at være

stærkt overdrevne – i hvert fald i Vordingborg

Kommune!

Oplag: 4.000 stk.

Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen

tlf. 55 36 27 15

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. februar 2012

Kontakt redaktionen kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 13, 55 36 27 14 eller 55 36 27 15.

Næste nummer forventes at udkomme i marts 2012.

Tomas Therkildsen

Kommunaldirektør


Ny skolestruktur fra august 2012?

Forslag til en ny skolestruktur er

sendt i høring og i februar afgøres

det om den bliver en realitet.

Forhistorien er at der i efteråret 2010

blev nedsat et bredt politisk udvalg med

mandatet at komme med anbefalinger

til en udgiftsneutral fortsat kvalitetsudvikling

af folkeskolen samt at flere unge

gennemfører en ungdomsuddannelse.

I maj 2011 kom udvalget med 9 anbefalinger.

Derefter arbejdede mere end

60 personer fra skoler og fagsekretariat

med hvordan anbefalingerne kan virkeliggøres.

I oktober kunne Børne-, Unge

og Familieudvalget så sende et samlet

oplæg til udtalelse hos skolebestyrelser,

lokalråd, medudvalg m.fl.

Oplægget tog afsæt i at fagligheden

hos kommunens børn og unge ligger

næsten i bund blandt 98 kommuner og

anbefaler, at Vordingborgs skolevæsen

fra august 2012 sætter øget fokus

stærke faglige, sociale og personlige

kompetencer og en øget tilpasning af

undervisningen mod den enkelte elevs

potentiale.

Der er bl.a forslag om:

• Faste rammer om skoledagen med

en vekselvirkning mellem pauser,

lektiecafe og undervisning.

• Hold tværs af klasser og årgange i

50 % af tiden, mod i dag ca. 7 %.

• Ny skemaplanlægning, hvor fag

placeres parallelt, med 20 min. læsebånd

hver dag alle klassetrin samt

lektiecafe for alle.

• Teamsamarbejde mellem lærerne

styrkes markant, tværs af årgange

og fag og med gruppearbejdsrum og

rette IT udstyr til alle lærere. 50 % af

forberedelsen sker i teams.

• Styrket efter- og videreuddannelse og

øget fokus kompetenceudvikling

af lederne.

• Markant løft informations- og

kommunikationsteknologi.

Finansiering kan ske ved at ændre ressourcetildeling,

struktur eller model for

specialundervisning.

Der er forslag om en såkaldt elevtildelingsmodel

hvor pengene følger barnet

både i folkeskolen og specialundervisningsområdet.

5 skoler

Forslaget som er sendt i høring betyder,

at de 12 nuværende skoler

nedlægges og erstattes af fem skoler,

eller med andre ord at en række skoledistrikter

sammenlægges og at skoler

med 0.-3. og 0.-6. klasse bliver filialer

til de fem nye skoler. Klosternakkeskolen

og Langebæksskolens Kalvehave

afdeling nedlægges. Sidstnævnte laves

eventuelt om til et specialpædagogisk

center for børn, der har brug for et helt

særligt tilbud.

Hvis kommunalbestyrelsen den 23.

februar vedtager forslaget så skal alt

være planlagt.

Ud over at der er nye anlægsopgaver,

der skal starte i marts, så er der i en ny

struktur med fem skoler kun brug for

fem skoleledere, ligesom det vil virke

antal og placering af afdelingsledere og

SFO-ledere. Det får også betydning for

andre medarbejdergrupper i forhold til

placering.

For både ledere og medarbejdere vil det

derfor i de kommende uger blive lavet

aftaler med repræsentanter for disse

om, hvordan det skal ske. Hvor der

ledersiden vil være tale om nedlæggelse

af stillinger, så vil der medarbejdersiden

formentlig ikke blive nedlagt ret

mange. Da der samtidig skal investeres

i efter- og videreuddannelse vil der være

brug for ekstra lærerkræfter skolerne.

Håbet er derfor, at det medarbejderområdet

kan klares via naturlig afgang.

2 3

Lisbeth Mogensen


Med det gamle sprøjtehus i baggrunden Slotstorvet.

Historien om Slotstorvet

Spørgsmålet om trafik eller ikke trafik

Slotstorvet i Vordingborg har gennem

længere tid været genstand for

stor debat. Men hvorfor er Slotstorvet

egentlig så interessant og hvad

skal der ske med torvet i årene fremover.

VorNyt-redaktionen har bedt

Udviklingsdirektør Torben Gleesborg

kaste lys over disse spørgsmål.

Det er nu igen blevet muligt at køre i

bil over Slotstorvet. Er dette så den

endelige beslutning?

Ja og nej. Det er rigtigt, at Kommunalbestyrelsen

sit møde den 24.

november besluttede, at tillade trafik

over torvet. Vores folk gik derfor allerede

dagen efter i gang med at åbne

torvet op for bilkørsel. Men det gælder

dog kun frem til den 31. maj 2013, hvor

Kommunalbestyrelsen har besluttet,

at torvet igen skal lukkes for trafik, så

det er klart til indvielsen af Danmarks

Borgcenter den 15. juni samme år.

Hvorfor blev den tidligere beslutning

om at lukke torvet for trafik ændret?

Den blev den, fordi Kommunalbestyrelsen

blandt andet baggrund af de

mange protester fra borgere og butiksejere

i Algade, vurderede at det alligvel

var for tidligt at lukke torvet, da hverken

den kommende indvielse af Danmarks

Borgcenter og den igangværende områdefornyelse

nuværende tidspunkt

er synlige i byen.

Hvorfor er Slotstorvet egentlig så

interessant?

Det er det først og fremmest fordi torvets

historie også er borgens historie.

Her lå i middelalderen Nordeuropas

største og prægtigste kongeborg, her

blev konger kronet og begravet, og her

blev landets indenrigs- og udenrigspolitik

ført. Det er en storslået historie, og

det nye Slotstorv afspejler den historie.

Hvis du går en tur torvet og kigger

torvets belægning, så kan du

fx se, at den indeholder markeringer

Borgdage Slotstorvet.

af de ringmure og det tårn, som stod

engang. Torvet kommer også til at

indeholde en række vanddyser, som

vil markere voldgraven som en belyst

støvregnsky. Så Slotstorvet er altså

ikke et hvilket som helst torv.

Hvad er fremtidsplanerne for torvet?

Slotstorvet er tænkt til at blive et

eventyrligt sted at opholde sig. Den

mur, som i dag skjuler den historiske

botaniske have bliver fjernet, så haven

indgår i torvet, og samtidig skabes et

kig til vandet.

Borgcenterets nye udstillingshus

placeres umiddelbart op til torvet,

som derfor kommer til at fungere som

ankomstplads og entré for Danmarks

Borgcenter, når centret indvies den

15. juni 2013. På selve torvet omdannes

Sprøjtehuset til en café med

udendørsservering. Det gamle domhus

renoveres, og der åbnes op for gående

igennem den gamle port.

Alt dette skal være med til at gøre

Slotstorvet til et meget håndgribeligt

symbol Vordingborgs visioner. Håbet

er, at Slotstorvet vil blive en magnet

for aktiviteter og et knudepunkt for

byens liv.


Fra den 1. januar 2012

Ny løsning for rengøring og vinduespudsning

Kommunalbestyrelsen har besluttet

at indgå aftaler med to leverandører

om en ny rengøringsløsning fra den

1. januar 2012.

Løsningen som foreløbig kører i tre år

omfatter 88 institutioner og er delt op i

fem geografiske delområder.

De medarbejdere, som er berørt af

beslutningen overdrages til de nye

leverandører efter virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvad betyder den nye

rengøringsløsning?

Den ydelse vi køber er KUN rengøring

og vinduespudsning – det vil sige, de

ekstra ydelser som rengøringspersonalet

har varetaget indtil nu ikke bliver løst

i den nye rengøringsløsning.

Den nye rengøringsløsning omfatter

ikke:

• Indkøb af håndsæbe, aftørringspapir

mv. (opfyldning vil fortsat finde sted)

• Tømning af opvaskemaskine

• Oprydning borde, vindueskarme,

hylder, skabe, skranke og lignende

samt at sætte inventar plads

• Op og nedstoling

• Bortskaffe grovaffald, stort og/eller

tungt affald, hvis det ikke er placeret i

affaldsbeholdere

• Indvendig rengøring af skabe, skuffer

og lignende

• Køkken: Indvendig rengøring af

skabe, komfur, emhætte, køleskab

og fryseskab

• Renholdelse af personlig lokaleudsmykning

• Oprydning og indsamling af service

Delområde Leverandører

1 – Møn området Forenede Service A/S

2 – Stensved, Langebæk, Kalvehave og Mern området Forenede Service A/S

3 – Vordingborg og Nyråd området Compass Group Danmark A/S

4 – Lundby, Ørslev og Neder-Vindinge området Forenede Service A/S

5 – Præstø området Compass Group Danmark A/S

• Blomsterpasning og -vanding

• Gardinvask/vinduespudsning

• Fjernelse af ledninger og andre løse

effekter, så som tasker, skiftesko,

papkasser, materialer, legetøj og

lignende fra gulvarealer

• Teknisk renhold af alle former for

teknisk udstyr og apparatur eller dele

heraf samt musikinstrumenter

Hvad skal jeg gøre?

Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme

, hvad I skal gøre, for at jeres

lokaler kan blive rengjort. Her tænkes

bl.a. op- og nedstoling, oprydning

mv. I bør også være opmærksomme

, hvad I kan forvente af rengøringspersonalet

jfr. programkoderne og de

krav vi har stillet til leverandørerne.

Rengøringskoordinator

Ansvaret for den nye rengøringsløsning

ligger hos stab Kommunale bygninger,

der ansætter en rengøringskoordinator

som bindeled mellem institutioner,

rengøringspersonale og leverandører.

Spørgsmål, kommentarer, fejl og mangler

skal derfor fra den 1. januar 2012

sendes til koordinatoren mailadressen

rengøring@vordingborg.dk.

Opstart

I den nye rengøringsløsning viser programkoder

rengøringsstandarden for de

enkelte lokaler. Ledere og/eller serviceledere

de omfattede områder har fået

tilsendt tegninger, hvor koderne er ført.

Inden den 1. januar 2012 vil alle omfattede

områder få retningslinjer, procedurer

og beskrivelse af den nye rengøringsløsning.

I samarbejde med koordinator leverandører,

ledere og serviceledere vil der i

december og januar blive fastlagt arbejdsplaner,

rengøringstidspunkter mv.

Selv om den nye løsning starter den 1.

januar 2012 bliver overgangen glidende

og især januar bliver en indkøringsfase.

Al opstart er forbundet med udfordringer

og finjusteringer. Vi håber derfor

Jeres forståelse, og at I vil tage imod

den nye rengøringsløsning og vores

nye samarbejdspartnere med tålmodighed

og et smil.

Har du spørgsmål til den nye rengøringsløsning,

er du velkommen til at

kontakte Bygningschef Peter Tommerup,

mail. pet@vordingborg.dk, tlf.

55 36 24 11, eller projektleder Heidi

Persson, mail: hepe@vordingborg.dk

tlf. 55 36 26 82.

Heidi Persson

4 5


De f otte tegninger i eventyret er malet af Iben Emilie Vinsbøl.

En genvej til dialog med børn

Et spændende eventyr kan være en

genvej til dialog med børn. Det er

fi losofi en bag en ny eventyrbog, der

er skrevet af familiekonsulent Yvonn

Lindberg fra Børne- og Familierådgivningen.

”Eventyret om den fæle

slange Jabuse og den vise ugle

Orakulus” er titlen eventyrbogen,

som offi cielt præsenteres ved en

reception i Svend Heinild Centret til

januar 2012.

Eventyrbogen er skrevet for at støtte

børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Bogen, som foreløbig er

trykt i 100 eksemplarer, er tænkt som et

redskab for fagpersoner i institutioner,

skoler, familierådgivningen og Misbrugscentret.

Med udgangspunkt i eventyret

får børn og voksne lejlighed til at tale

om et tabubelagt emne – nemlig hvordan

det er at vokse op i et hjem, hvor

en voksen har problemer med alkohol.

Men ordet alkohol (eller noget der ligner)

nævnes overhovedet ikke i bogen,

hvor det i stedet er den fæle slange,

der spreder sin gift og får den ellers

rare konge og dronning til at opføre sig

dårligt overfor prinsen og prinsessen.

Børnene kan ikke få ram slangen,

og moralen er, at kun den, som slangen

bider, kan slå slangen ihjel.

Yvonn Lindberg forklarer, at eventyrformen

giver mulighed for at forholde

sig til ”det onde” – det der giver smerte

og opleves som svigt. En konge og en

dronning er i folkeeventyrene pr. defi nition

gode. Når de gode eventyrfi gurer

kommer til at føre andre smerte, er

det fordi ”det onde” har forhekset eller

forvandlet dem.

Eventyret bruges til det, der med et

behandlerudtryk kaldes at eksternalisere,

det vil sige at placere et problem

udenfor det enkelte menneske. Børn

og voksne får mulighed for at forholde

sig til et billede af en problematik, som

det kan være så svært at snakke om.

Der er ikke så mange løftede pegefi

ngre, og formen giver barnet mulighed

for at kunne spejle sig selv og sin

egen situation og bruge eventyrets

metaforer til at få sat ord tanker og

følelser.

Yvonn Lindberg har tidligere brugt

eventyrformen overfor børn for at få

taget hul følsomme emner. Hun er

medforfatter til bogen ”Eventyrmetoden”

der er skrevet som en vejledning i

at komme i dialog med børn og deres

følelser. ”Et eventyr kan løse op for en

nøglekonfl ikt i barnets liv, idet billederne

i eventyret spejler barnets adfærd

en nænsom måde uden irettesættelse

eller fordømmelse”, forklarer Yvonn.

Hendes nye eventyrbog er udsprunget

af et nationalt projekt ”Børn i alkoholfamilier”

under Sundhedsstyrelsen i

samarbejde med Vordingborg Kommune.

Illustrationerne i bogen er

skabt af familiekonsulent Iben Vinsbøl.

Undervejs i forløbet har Yvonn Lindberg

haft god sparring af kolleger, som har

afprøvet eventyret deres egne børn

og derefter givet respons til forfatteren.

Et rigtigt eventyr ender altid godt,

hvilket ikke altid er den skinbarlige

sandhed, når det gælder arbejdet med

familier med alkoholrelaterede problemer.

Men Yvonn Lindberg sørger i

hvert fald for, at eventyret ender, så der

er håb om, at familielivet forandres til

det bedre. ”Forhåbentlig vil eventyrets

budskab give mulighed for sigt at

handle anderledes og skabe en anden

virkelighed”, forklarer Yvonn Lindberg.

Nu venter Yvonn Lindberg spændt ,

hvordan bogen bliver modtaget rundt

omkring, og hun glæder sig til at få

rigtig mange tilbagemeldinger.

Ulrik Jensen


Alkohol – et tabubelagt emne

VorNyt har taget en snak med

lederen af Vordingborg Kommunes

Misbrugscenter Kaj Bengtsen, der

sidder i stofmisbrugsafdelingen

Valdemarstorvet. Herudover har Misbrugscentret

en alkoholafdeling, der

holder til det tidligere Vordingborg

Sygehus Sankelmarksvej.

”Den danske alkoholkultur har ændret

sig markant”, fastslår Kaj Bengtsen,

der mener, at alkohol i arbejdsmæssig

sammenhæng – bortset fra julefrokosterne

– efterhånden hører til

sjældenhederne. Men selv om der

drikkes markant mindre rundt omkring

arbejdspladserne, er det samlede

alkoholforbrug ikke blevet mindre, og

Danmark hører stadig til blandt de

lande i verden, hvor der er et højt samlet

alkoholforbrug.

Kaj Bengtsen nævner fire sejlivede

myter:

• Alkohol er sundt, hvis det drikkes

med måde

• Man har først et alkoholproblem, når

man er nødt til at drikke om morgenen

• Hvis man passer sit arbejde, er der

ikke noget problem

• Det er en privat sag, hvor meget man

drikker

”Det er godt, at vi i organisationen får

en dialog om alkohol, selv om langt,

langt de fleste af os har et helt almindeligt

alkoholforbrug. I følge tal fra Sundhedsstyrelsen

er 860.000 storforbrugere,

og af disse har 585.000 et direkte

skadeligt forbrug. Af de 140.000, som

er direkte afhængige, er kun 12.000

i behandling. Typisk går der 10 – 12

år, før en alkoholafhængig kommer så

langt ud, at vedkommende kommer i

behandling” fortæller Kaj Bengtsen.

”Næsten halvdelen af befolkningen

oplever derfor alkoholproblemer blandt

familie og venner. Alkohol bidrager til

60 forskellige sygdomme, og alkohol er

ingen privat sag, fordi alkohol virker

arbejdsindsatsen, de sociale kompetencer

og meget ofte har skadelig

indflydelse familielivet – ikke mindst

børnene er udsat, når alkohol kommer

til at fylde for meget i hjemmet.

Men alkohol er et meget tabubelagt

område, og derfor lægger vi også

vægt , at man altid kan henvende

sig anonymt alkoholafdelingen”,

fremhæver Kaj Bengsen, der videre forklarer,

at alle kan søge hjælp ethvert

misbrugscenter i hele landet. Man skal

altså ikke nødvendigvis søge hjælp i sin

egen kommune, men kan godt vælge

fx nabokommunens misbrugscenter,

hvis man har det bedre med det. Der

sker en økonomisk udligning kommunerne

i mellem, men desværre gælder

ordningen kun alkoholmisbrug og ikke

stofmisbrug.

Har man mistanke om, at en medarbejder

har et alkoholproblem, kan enhver

leder kommunens arbejdspladser

kontakte lederen af misbrugscentret

for information, sparring og dialog om,

hvordan en konkret sag kan takles.

”Inderst inde ved en alkoholafhængig

godt, når vedkommende er kommet

så langt ud, at der er behov for professionel

hjælp, og derfor kan det være en

hjælp, hvis en god kollega, partneren

eller et stort barn giver den afhængige

et spark i den rigtige retning. Det er et

misforstået hensyn ikke at gribe ind”,

Når alkoholen kommer ind…

Flere hundrede medarbejdere kiggede

forbi fyraftensarrangementet

med ”hjernelægen” Peter Lund

Madsen, som i anledning af Sundhedsstyrelsens

Uge 40 kampagne

og de nye anbefalinger om max

7/14 genstande ugentligt, satte

fokus alkohols betydning for

hjernen og vores adfærd.

betoner Kaj Bengtsen og understreger,

at behandling og rådgivning kan foregå

anonymt, hvis den ansatte ønsker det.

Et behandlingstilbud rettes mod den

enkeltes behov, og i og med at Misbrugscentret

er et kommunalt tilbud,

sværger man ikke til en bestemt

behandlingstype som fx Minnesotamodellen.

Det vigtigste er, at motivationen for at

blive afhængigheden kvit er til stede.

Man kan få hjælp til både at lære at

drikke mindre eller til total afholdenhed.

Behandlingsformerne bygger dokumenterede

metoder og kan være antabus,

samtaleterapi, psykologhjælp o.a.

At være ansat i et misbrugscenter stiller

store krav til medarbejderne, som skal

være i besiddelse af både tro og entusiasme.

I alt er ni egentlige behandlere

ansat under Vordingborg Kommunes

Misbrugscenter fordelt de to afdelinger

i Vordingborg samt en afdeling,

der er placeret Sundhedscentret i

Stege. Hertil kommer sekretær, sygeplejerske,

lægekonsulent m.fl.

Misbrugsområdet har tidligere været

en amtslig opgave, men blev i 2007

overflyttet til kommunerne.

Peter Lund Madsen fastslog i sit

indlæg, at en stor del af hjernen bliver

sat ud af funktion og kan tage skade,

når vi drikker alkohol, og at vi udvikler

en dyrelignende adfærd. Peter Lund

Madsen advarede mod visse unges

umådeholdne drikkeri som kan have

en kedelig virkning af hjernens

udvikling.

6 7

Ulrik Jensen

Ulrik Jensen

Såvel HR-chef Randi Jacobsen og

leder af Vordingborg Kommunes

Misbrugscenter Kaj Bengtsen glæder

sig over opbakningen til arrangementet

og opfordrer til, at der internt i organisationen

kommer gang i en dialog

omkring alkohol.


Ny revideret MED-aftale

Den 12. oktober 2011 underskrev

direktionen og repræsentanter for de

faglige organisationer en ny lokalaftale

om medindflydelse og medbestemmelse

i Vordingborg Kommune.

Den nye aftale gælder fra den 1.

januar 2012.

En arbejdsgruppe bestående af ledelses-

og medarbejderrepræsentanter har

gennem hele 2011 arbejdet med revision

af den nuværende MED-aftale.

Hovedudvalget behandlede arbejdsgruppens

forslag i april 2011 og herefter

har forslaget været til høring i lokal- og

Er MED-aftalen relevant for dig?

MED-aftalen gælder for alle ansatte i Vordingborg Kommunes

administration, institutioner og selvejende institutioner,

der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg

Kommune.

Formålet med MED-aftalen er at skabe grundlag for

forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og

medarbejdere i kommunen. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere

har ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Uddrag af MED-aftalen:

Der skal anvendes ledelsesformer, som indebærer den

videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til den

områdeudvalgene. Arbejdsgruppen har

gennemgået høringssvarene og tilrettet

aftalen.

Den MED-udvalgsstruktur vi kender i dag

vil stadig være gældende i den nye aftale.

Det er primært arbejdsmiljøområdet,

hvor MED-aftalen er blevet væsentligt

udbygget, hvilket er fint i overensstemmelse

med, at vi i Vordingborg Kommune

har fokus trivsel, arbejdsmiljø og

sygefravær.

Vi har her i kommunen et godt og konstruktivt

samarbejde i MED-systemet, der

bygger vores værdier dialog, respekt,

På billedet

ses direktionen

og repræsentanter for

de faglige organisationer til underskrivningen

af den nye MED-aftale.

Fra venstre ses Mette Gerdøe (BUPL),

Steen Jensen (3F), Nina Andersen (HK), Lisbeth

Mogensen (Børne- og kulturdirektør),

Jonna Rolvung (DLF), Tomas Therkildsen

(Kommunaldirektør), Helle Linnet (Social-

og arbejdsmarkedsdirektør), Torben

Gleesborg (Udviklingsdirektør), Flemming

Juel (TL) og Erik Rasmussen (AC).

synlighed, udvikling og dynamik og den

nye aftale kan kun yderligere kvalificere

samarbejdet, da aftalen er et godt

arbejdsredskab og opslagsværk for alle

arbejdspladser.

Du kan læse mere om aftalen intranettet

under Personale og Ledelse >

MED-systemet > MED-aftale eller

www.job.vordingborg.dk > Personalepolitikker.

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet

og HR-chef Randi Jakobsen

enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Der

skal gives de ansatte mulighed for at være medbestemmende

ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af

deres egen arbejdssituation.

Samarbejdsrelationerne og beslutningstagningen skal

være præget af en atmosfære, der bygger konstruktiv

dialog i åbenhed og tillid. Åbenhed og tillid medvirker

ligeledes for alle parter til at stimulere og inspirere til løsningsforslag

ved problemstillinger. Aftalen vil understøtte

og udvikle det fælles virke for en effektiv og prioriteret

indsats inden for arbejdsmiljøet.


Vordingborg Kommune

Arbejdspladsvurderingen og

Trivselsundersøgelsen 2011

Kortlægningen af den fysiske arbejdspladsvurdering

og trivslen for

hele Vordingborg Kommune 2011 er

nu afsluttet. Alle ansatte modtog i 2.

og 3. kvartal to spørgeskemaer. Et

skema vedrørende de fysiske forhold

og et med spørgsmål de psykiske

forhold. Over halvdelen af kommunens

ansatte valgte at besvare begge

skemaer og alle svar er nu opgjort

for hver enkelt arbejdsplads, for hele

området og for hele kommunen.

Det samlede resultat viser at de ansatte

generelt er tilfredse med de fysiske

forhold. Der kan indenfor de enkelte områder

og de enkelte arbejdspladser

dog være større udsving barometrene,

hvorfor det er vigtigt, at man først og

fremmest kigger egen arbejdsplads.

Generelt er dem, der har svaret tilfredse

med at arbejde i kommunen og ønsker

også at arbejde her om to år. Langt de

fleste oplever at de bliver behandlet

retfærdigt. Der er heldigvis heller ikke

mange, der oplever vold, mobning og

chikane i hverdagen og hvis det forekommer,

at der så tages hånd om det.

Trivselsundersøgelsen er dog knap så

positiv som den fysiske arbejdspladsvurdering.

Derfor må det anbefales at

se egen arbejdsplads og få drøftet,

hvad der kan gøres for at forbedre

trivsel arbejdspladsen. I øjeblikket er

Hovedudvalg, områdeudvalg, direktion

og ledelsesfora i gang med drøftelser af

rapporterne, så alle kan være med til at

skabe en god fælles arbejdsplads. Nu

skal arbejdsmiljøgrupper og lokaludvalg

så forholde sig til egne resultater og herefter

udvælge indsatsområder – både i

forhold til den fysiske arbejdspladsvurdering

og for trivselsundersøgelsen –

som der så skal arbejdes videre med.

Spørg gerne ind til arbejdspladsens

kortlægninger hos arbejdsmiljøgruppen

og få en god drøftelse af disse.

APV Fysisk 2011 for hele Vordingborg Kommune, (HOU)

Denne rapport Vordingborg Kommune

Antal inviterede 3772 3772

Antal besvarede 2161 2161

Svarprocent 57,3% 57,3%

Overbliksbarometrene for hele kommunen vedr. den fysiske

Arbejdspladsvurdering ser således ud:

Kemiske forhold Fysiske forhold Ulykkesrisiko

Denne rapport Vordingborg

Kommune

89 89

Denne rapport Vordingborg

Kommune

79 79

Ergonomiske forhold Biologiske forhold

Denne rapport Vordingborg

Kommune

81 81

Denne rapport Vordingborg

Kommune

78 78

Denne rapport Vordingborg

Kommune

94 94

Overbliksbarometrene for trivselsundersøgelsen ser ud som nedenstående:

Arbejdets organisering og indhold Helbred og velbefindende Krav i arbejdet

Denne rapport Vordingborg

Kommune

65 65

Denne rapport Vordingborg

Kommune

66 66

Denne rapport Vordingborg

Kommune

59 59

Ledelse og samarbejde Person - Arbejde Krænkende adfærd

Denne rapport Vordingborg

Kommune

69 69

Denne rapport Vordingborg

Kommune

71 71

Denne rapport Vordingborg

Kommune

85 85

8 9


Interne kursus- og uddannelsestilbud

I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud:

For ledere

MUS-samtaler – for ledere

Formål: Give nye såvel som erfarne ledere en introduktion til Vordingborg

Kommunes MUS-GRUS-LUS samtale model. Give inspiration

og værktøjer til at skabe engagement og motivation i samtalen, som

har fokus resultater, trivsel og udvikling.

Tid: 14. marts 2012, kl. 9 – 14.30

Sted: Vordingborg Rådhus, Mødelokale 2,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012

Diplomlederuddannelse

– for ledere med personaleansvar

Ansøgningsskema samt orientering om procedure findes intranettet

– se under fanen kurser uddannelse og arrangementer – diplomlederuddannelse.

Kontakt for nærmere oplysninger: Eva Rasmussen, HR- og personale,

tlf. 55362783.

Der er studiestart 2 gange årligt i september og marts. De enkelte

moduler er planlagt så du i løbet af ca. 2 1/2 år kan blive færdig med

en hel diplomuddannelse i ledelse. Men du kan også tage uddannelsen

over en længere periode op til 6 år.

Undervisningen er tilrettelagt med en hel undervisningsdag (9.00 –

15.30) ca. hver uge.

Vidste du, at det er muligt at tage enkelte valgfagsmoduler som f.eks :

• Ledelse og kompetenceudvikling (HRM)

• Videns- og innovationsledelse

• Forandringsledelse

• Ledelse og individuel coaching

• Ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams

• Ledelse og filosofi

• Projektledelse (særligt tilrettelagt)

• Ledelse i larm – særligt tilrettelagt forløb (originaltitel

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer)

Tid: Modul 1-6, starter 6. marts 2012

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2012

Sted: Undervisningen foregår Center for Diplomledelse,

Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge

Tid: Valgfag starter 20. januar 2012

Tilmeldingsfrist: 2. januar 2012

Sted: Undervisningen foregår Center for Diplomledelse,

Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge

Tid: Valgfag starter 16. april 2012

Tilmeldingsfrist: 26. marts 2012

Sted: Undervisningen foregår Center for Diplomledelse,

Køge Handelsskole, Lyngvej 19, Køge

For medlemmer af MED-udvalg og personalemøder

Alle medlemmer af MED-udvalg skal have tilbudt uddannelse. Formænd

og næstformænd for MED-udvalg er opfordret til, at medlemmerne

i udvalget bliver tilbudt den obligatoriske MED-uddannelse.

I personalemøder med MED-status skal de repræsentanter, som har

en aftalt funktion i MED-systemet (formand, næstformand og arbejdsmiljørepræsentant)

ligeledes have tilbudt MED-uddannelsen.

Uddannelsen der i alt er 5 dage, består af 3 moduler og tager

udgangspunkt i Vordingborg Kommunes MED-aftale, værdigrundlag,

mål, personalepolitik mv.

MED-uddannelse, MIB-modul, 2 dage

Målgruppe: Ledelses- og medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg.

I personalemøder med MED-status er målgruppen formand, næstformand

og arbejdsmiljørepræsentant.

Bemærk – MED-uddannelsens grundmodul skal være gennemgået.

Tid: 23. og 24. april 2012 kl. 8.30 – 15.30 (hold 2)

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012

Øvrige hold af MED-uddannelsen er p.t. booket op. Vi vil udbyde flere

kurser i forhold til MED-uddannelsen i 2012.

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure

Se kursusbeskrivelserne kursusportalen, som er tilgængelig

intranettet.

Send – efter aftale med din nærmeste leder – tilmelding gennem

kursusportalen.

Hvis du er usikker , hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang

til Intranettet, kan kontakt rettes til HR- og Personalestaben, tlf.

55362783 eller 55362782.

For I, som ikke har nem adgang til intranettet kan kursusportalen nås

internettet webadressen: http://www.futurematch.dk/portal/

vordingborg/

Kast et blik kursusportalen. Der kan være kommet nye kurser,

siden dette blad gik i trykken.

Med venlig hilsen

Eva Ahrenst Rasmussen

HR-konsulent


Jydelejet ”indersiden” af Møns Klint

Mit yndlingssted

Inger Lauridsen har overladt stafetten

til Fællesekretariatet, så denne gang er

det koordinator Anette Nøddelund, der

fortæller.

Østmøn rummer mange dejlige steder,

men min favorit er helt klart Jydelejet

”indersiden” af Møns Klint. Kør til venstre,

når du kommer ud til Høje Møn

overfor campingpladsen, og parker ved

lågen ind til Jydelejet, overfor rideskolen.

Herfra kan du gå en skøn tur i det

flotte bakkede landskab.

Nyt om navne

25 års jubilæum

Navn Arbejdssted

Anna Lisbet S Jensen Daginstitution Fanehaven

Anna Marie Holm Marding Distrikt Ulvsund

Bente Kaarde Myndighedsafd.

Birgit Thrane Myndighedsafd.

Birte Johanne Nielsen Distrikt Fanefjord

Hanne Birgitte Hansen Distrikt Solhøj

Helle Justesen Svend Gønge Skolen

Lilian Christiansen Dagplejen

Lise Lotte Grønholm Bårse Skole

Rose-Marie Bai Christensen Børnehuset Nordlys

40 års jubilæum

Navn Arbejdssted

Birgit Willadsen Plejecenter Skovbo

I Jydelejet kan man, takket være de

græssende køer, se landskabets flotte

former. Bakkedrag med blomster ind

imellem høje enebærbuske og frodige

bøgetræer. Det er nemt at finde et sted

at brede picnic-tæppet ud og nyde en

frokost i det grønne. I maj måned er der

gode chancer for at se forskellige arter

orkidéer, hvis man kigger sig godt for.

På østsiden af Jydelejet kan man komme

helt ud til klintekysten med smukke

udsigter over havet, og vejen tilbage

Her bringer vi navnene jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til

pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed

til det lønteam, I hører under.

Fratrådte grund af pension/efterløn

Navn Arbejdssted

kan man lige få brugt de sidste kræfter

en tur op til toppen af Aborrebjerget,

Møns højeste punkt. På en klar dag er

der en fabelagtig udsigt ud over Møn

og over til Sydsjælland.

Jeg sender stafetten videre til it-chef

Jesper Nielsen.

Anette Solveig Pedersen Bo og Naboskab Præstø

Anne M Rasmussen Dagplejen

Anni Merete Erland Hjelmsmark Stege Skole

Bent Arne Breinberg Petersen Vordingborg Centret, Kalvehave

Bente Buchholz Distrikt Ulvsund

Birgit Willadsen Plejecenter Skovbo

Elly Isaksen Fjordgården

Henning William Petersen Autismecenter Storstrøm

Jette Nørgaard Distrikt Vintersbølle

Jorun Anne Maria Sigurskjold Distrikt Klintholm

Klaus Michael Jensen Direktionen

Lis Birgitte Oates Distrikt Fjordgården

Lone Ravn Nielsen Distrikt Vintersbølle

Marianne Connie Bonde Træningsenheden

Marianne Rasmussen Mern børnehave

Mona Larsen Bo og Naboskab Møn

Solveig Frimann Distrikt Ulvsund

Tenna Lise Jensen Tusindfryd børnehave

Vibeke Fahnøe Eksing Distrikt Fjordgården

10 11


Vordingborg Kommunes

Vordingborg Kommunes jule kryds og tværs

jule kryds og tværs

*

*

*

*

Jule kryds kryds & tværs & tværs

*

*

*

Vandret

1. Restaurant

5. Farvand

7. På Vandret våben

9. Uge 1. 28Restaurant

10. Husdyr 5. Farvand

12. Henrik 7. På våben Holmer

16. Mønbroens 9. Uge 28 dronning

17. Drik 10. Husdyr

18. Adam 12. Henrik og Holmer

19. Ø 16. Mønbroens dronning

20. Stationsby

17. Drik

18. Adam og

Lodret19.

Ø

1. Møbel 20. Stationsby

2. Drengenavn

3. Dessert

Lodret

4. Motorvejsafkørsel

1. Møbel

6. Vartegn

2. Drengenavn

8. Avis

9. Hakkekød 3. Dessert

11. Diskotek 4. Motorvejsafkørsel

12. Biograf 6. Vartegn

13. Gartneriø 8. Avis

14. Hyrevogn 9. Hakkekød

15. Tilsagn 11. Diskotek

12. Biograf

13. Gartneriø

14. Hyrevogn

15. Tilsagn

Løs

vores jule kryds

kryds

& tværs

tværs

og

og

vær

vær

med

med

i

i

lodtrækning

lodtrækning

om

om

fem

fem

store

store æsker chokolade fra Anthon

æsker chokolade fra Anthon Berg. Du skal løse kryds & tværs’en og finde

Berg. Du skal løse kryds & tværs’en og finde det rigtige ord, som er gemt i de 9 felter, der er

det rigtige ord, som er gemt i de 9 felter, der er markeret med en stjerne.

markeret med en stjerne.

Send din løsning til redaktionen sammen med dit navn, arbejdssted og

Send din løsning til redaktionen sammen med dit navn, arbejdssted og telefonnummer, så vi har det

telefonnummer, så vi har det senest tirsdag den 20. december kl. 08:00.

senest tirsdag den 20. december kl.08:00.

Med post til: I en mail:

Med Fællessekretariatet post til: Kommunikation@vordingborg.dk

I en mail:

Fællessekretariatet Att.: Kommunikation

Kommunikation@vordingborg.dk

ATT: Valdemarsgade Kommunikation 43

Valdemarsgade 4760 Vordingborg

43

4760 Vordingborg

*

*

More magazines by this user
Similar magazines