27.07.2013 Views

Formandens beretning - Teologisk Pædagogisk Center

Formandens beretning - Teologisk Pædagogisk Center

Formandens beretning - Teologisk Pædagogisk Center

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Formandens beretning

21. maj 2013

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består pt. af fem valgte medlemmer:

Marianne Christiansen, Eva Jerg, Ian Heilmann, Sven Rune Havsteen, Jytte Lundbak

Derudover:

Eberhard Harbsmeier – som rektor for Teologisk Pædagogisk Center

(2 er på valg i år: Eva Jerg og Ian Heilmann).

Arbejdsgruppe 4 er fortsat meget aktiv med emnet Musik og Kunst. – Bestyrelsen opfordrer fortsat

medlemmerne til at organisere sig i arbejdsgrupper.

Der har været bestyrelsesmøder 9. september 2012 og 22. januar 2013. Øvrig kommunikation er

foregået via mail og telefon.

Bestyrelsen har udsendt de sædvanlige Nyhedsbreve.

Bestyrelsens hovedopgave er at planlægge de årlige studiedage , 3.-4. Pinsedag.

FMT har nu i to år fået tilbudt billige billetter til koncertoplevelser i DR-Koncerthuset. 7. juni 2012

var der arrangeret en koncerttur hvor vi lyttede til en generalprøve, hvor Herbert Blomstedt

dirigerede Brahms’ Requiem. Desuden har medlemmerne i april i år haft tilbud om at lytte til John

Frandsens Requiem i DRKoncerthuset. – Torsdag d. 4. april fik vi en gennemgang ved John

Frandsen samt generalprøve på værket. – Og Fredag d. 5. april oplevede vi uropførelsen.

Forum Musik Teologi har fortsat sin lille hjemmeside,som en under-underside på TPC’s hovedside.

Eva Jerg er webmaster af navn – men i praksis fodres hjemmesiden fra TPC’s sekretariat.

Foreningen:

Antallet af medlemmer ligger forholdsvist stabilt på omkring de 100 medlemmer. Det er vi glade

for. Det er vigtigt for foreningen og for sagen, at der er mange medlemmer. En stor medlemsskare

øger mulighederne for gode arrangementer, - ligesom vi har lettere ved at gøre os gældende i

relevante sammenhænge.

Kirkemusikalsk Studiecenter.

FMT har to pladser i bestyrelsen – én til formanden og én til et af bestyrelsen valgt medlem, -

Jørgen Ernst Hansen har i en årrække siddet som udpeget af bestyrelsen. Jørgen Ernst Hansen døde

i december 2012, - og bestyrelsen er i gang med at finde en afløser.


KMS har holdt 2 bestyrelsesmøder, og vi har møde igen d. 28. juni. KMS skal i samarbejde med

Forum Musik Teologi (FMT) og andre relevante samarbejdsparter iværksætte initiativer, der

fremmer fagområderne musik og teologi, såvel på det videnskabelige område som på det praksisorienterede

område med udgangspunkt i gudstjenestens liturgi og kirkemusik. KMS arbejder med at

indkøbe relevant litteratur til biblioteket, og I er velkomne til at komme med forslag, hvis I ved om

relevante udgivelser.

Tak

Jytte Lundbak

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!