27.07.2013 Views

Manual

Manual

Manual

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Betjeningsvejledning

DK


Indholdsfortegnelse

Traffic Assist Pro 7

Brug 7

Navigation 7

Musik 7

Billeder 7

Udpakning af Traffic Assist Pro 7

Kontrol af levering 8

Leveringsomfang 8

I tilfælde af reklamationer 8

Håndtering af emballagen 8

Beskrivelse af apparatet 8

Traffic Assist Pro - basisapparat 8

Kabel til spændingsforsyning via

cigarettænderen 8

Batteri 9

SD-hukommelseskort (SD-Card) 9

USB-tilslutningskabel 9

Holder 9

Tilbehør 9

Netdel stikdåse 9

Ekstern GPS-antenne 9

Hovedtelefon 10

Oplysninger om den medfølgende

dokumentation 10

Quick Start Guide 10

Betjeningsvejledning 10

Registrering 11

Reparation 11

Bortskaffelse 11

Emission 11

2

Oversigt Traffic Assist Pro 12

Generel betjening 17

Service og vedligeholdelse 17

Akku-kvalitetserklæring 17

Display-kvalitetserklæring 18

Ibrugtagning 18

Hukommelseskort 18

Sæt Hukommelseskort i 19

Tag Hukommelseskort ud 19

Strømforsyning 19

Om akku 19

Tilslutning til stikkontakt 20

Om strømnettet 20

Fjernelse af strømforsyning 20

Om bilens batteri (cigarettænder) 20

Om TMC-modtagelsen 21

Antenner 21

GPS-antenne 21

TMC-antenne

Aktivering og deaktivering af

21

Traffic Assist Pro 21

Tilkobling 22

Frakobling 22

Holder 22

Montering af holder 23

På forruden 23

På instrumentbrættet 23

Juster holderen 24

Vertikalt 24

Horisontalt 24

Sæt Traffic Assist Pro på 24

Tilslutning af telefonfrakobling 25

Generelt om den

berøringsfølsomme skærm 25

Betjening 25

Kalibrering 25

Generelt om menuerne 25

Hovedmenuen 26

Indtastning ved hjælp af

indtastningsmenuen 26

Indtastning af tegn 26

Overtagelse af forslag 26

Bladring i listerne 26

Særtegn og omlyd 27

Indtastning af tal 27

Sletning af tegn 28

Indsætning af mellemrum 28

Tasten Back 28

Yderligere kort 28

Installationsprogram 28

Overførsel af filer 28

Overførsel med SD-kortlæser 29

Overførsel med USB-interfacek 29

Overførsel af kort 29

Overførsel af musikstykker og

billeder 29

Ved driftsforstyrrelser 30


Navigationsfunktionen 31

Hvad er navigation? 31

Valg af navigation 32

Hjælpemidler ved navigation 32

Kvikmenu 32

Navigationsmenu 32

Kortvisning 32

Kvikmenu 32

Kvikmenuens opbygning 32

Navigationsmenu og kortvisning 32

Listen over til-adresser 32

Anvendte ikoner 33

Betjening af kvikmenuen 33

Start med eksisterende til-adresse 33

Bladring i hukommelsen med

til-adresser 33

Visning eller redigering af

til-adresse 33

Skift til kortvisning 34

Visning af aktuel position 34

Indlæsning af Navigationsmenu 34

Navigationsmenu 34

Navigationsmenuens

opbygning 34

Indtast til-adresse 34

Ruteplanlægning 34

Indstillinger 34

Status 35

Hent kort 35

Hjem 35

Navigationsmenu: Indtast til-adresse 35

Valgvinduet Til-adresse 35

Destination: Vælg land 35

Til-adresse: Valg af adresse og

start 36

Sprogvalg 39

Stop af navigation 40

Til-adresse: Særlige adresser valg 40

Særlig til-adresse: I området 40

Særlig til-adresse: I hele landet 41

Særlig til-adresse: I en by 41

Til-adresse: valg fra kortet 42

Navigationsmenu: 43

Ruteplanlægning 43

Ruteliste 43

Bladring gennem rutelisten 43

Anvend en rute 44

Tasten Ny rute 44

Tasten Rediger 45

Tasten Beregn 45

Tasten Start 45

Navigationsmenu: Indstillinger 46

Tasten Ruteinfo 46

Tasten Alle kategorier 47

Tasten Routeoptioner 47

Tasten Lydstyrke 48

Tasten Kortinfo 48

Tasten Automode 49

Tasten Tidszone 49

Tasten Ruteplanlægning 50

Tasten Format 50

Tasten Hastighed 50

Indholdsfortegnelse

Tasten Fra-adresse 51

Tasten TMC 52

Tasten Smart Speller 52

Tasten Fabriksindstillinger 52

Navigationsmenu: Status 53

Navigationsmenu: Hent kort 53

Navigationsmenu: Hjem 53

Hvad er dynamisk vejvisning? 54

Visning af TMC-meldinger på

kortet 54

Anvend TMC 55

Opdater listen over meldinger 55

Stationsvalg 55

Tag hensyn til meldinger til

ruteberegningen 56

Automatisk ny beregning 56

Manuel ny beregning 56

Kortvisning 57

Opbygning af kortvisningen 57

Kortvisning uden vejvisning 57

Kortvisning vejvisning 57

Kortvisning med værktøjsbjælke 58

Betjening af kortvisningen 58

Gentag sidste navigationsmelding 58

Ændring af lydstyrke 58

Infolinjer 59

Zoom kort (værktøjsbjælke) 59

Visning af rute (værktøjsbjælke) 60

Position og visningstilstand

(værktøjsbjælke) 60

Visning af TMC-meldinger

(værktøjsbjælke) 60

3


Indholdsfortegnelse

Ændring af visning

(værktøjsbjælke)

Orientering mod nord

61

(værktøjsbjælke)

Forskydning af kortet

61

(værktøjsbjælke) 61

Hentning af menuen Optioner

Positionsoplysninger

61

(værktøjsbjælke)

Afspil MP3-filer under en aktiv

63

navigation 63

Musikafspilning

Valg af musikafspilnings-

64

funktionen 64

MP3-afspiller 64

Betjening af MP3-Players 65

Bladring 65

Afspilning 65

Stop af afspilning 65

Mappe-oversigt 65

Åben næste mappe 66

Gentagelse af aktuel titel 66

Indstilling af lydstyrke

Navigation under

66

MP3-Playerfunktionen 66

Afslut MP3-Player 67

Billedvisningsfunktionen 68

Valg af billedvisning 68

Picture Viewer 68

Betjening af Picture Viewers 68

Bladring 68

4

Tilpas musikkens lydstyrke 68

Diasshow 68

Visning af fuldt billede 69

Afslutning af Picture Viewer 69

Mappevisningen 69

Betjening af mappevisningen 69

Undermappe 69

Bladring 70

Valg af billede 70

Skift af mappeniveau 70

Lukning af mappevisning 70

Indstillinger 71

Valg af indstillinger 71

Indstillingsmenuen 71

Betjening 71

Valgmuligheder 71

Lukning af indstillingsmenuen 71

De enkelte menupunkter 71

Energi 71

Visning af energiforsyning 71

Afslutning af statusvisning 72

Lysstyrke 72

Kalibrering 72

Start af kalibrering 72

Sprog 73

Hentning af sprogvalgsmenu 73

Bladring 73

Valg af sprog 73

Afbrydelse af sprogvalg 73

Toner 73

Information 74

Fagord 75

Stikord 77

Tekniske data 80

DATABLAD 81

Oplysninger og data i denne dokumentation

kan ændres uden forudgående varsel.

Uden udtrykkeligt samtykke fra

HARMAN/BECKER Automotive

Systems GmbH må ingen del af denne

dokumentation kopieres eller overføres.

Alle tekniske data, tegninger osv. er omfattet

af ophavsretslige love og bestemmelser.

© Copyright 2006, HARMAN/

BECKER Automotive Systems GmbH

Alle rettigheder forbeholdes.


!Sikkerhedsanvisninger

• Spændingen i volt, der angivet på stikdelen, bilens adapterdel og apparatet, må ikke overskrides. Overholdes

dette ikke kan det medføre at apparatet og opladeren ødelægges, eller at akku’et eksploderer.

Navigationssystemet er kun et hjælpemiddel; de givne data/oplysninger kan risikere at være forkerte i enkelte

tilfælde. Føreren af bilen skal i hvert enkelt tilfælde selv afgøre, om han/hun vil følge de givne oplysninger.

Producenten af navigationssystemet hæfter ikke for skader, tab eller lignende, der skyldes forkerte oplysninger

fra navigationssystemet. På grund af ændringer i vejsystemet eller afvigende data kan det forekomme, at der

bliver givet unøjagtige eller fejlagtige anvisninger. Det er derfor vigtigt, at man altid er opmærksom på den

konkrete skiltning og trafikregulering. Navigationssystemet kan ikke bruges som orienteringshjælp ved dårligt

udsyn.

Anvend kun originalt BECKER tilbehør. På den måde sikres det at alle gældende forskrifter overholdes og at

sundheds- og tingskader undgås. Bortskaf ubrugelige apparater samt akku’et iht. gældende forskrifter.

I tilfælde af driftsforstyrrelser (f.eks. ved udvikling af røg eller lugte) skal apparatet slukkes med det samme.

Af sikkerhedsmæssige årsager må apparatet kun åbnes af fagfolk. Kontakt din forhandler, hvis det er nødvendigt

at reparere dit navigationssystem.

5


6

SD-hukommelseskortet kan tages ud. Pas på! Småbørn kan komme til at sluge det.

Spændingen i volt, der angivet på stikdelen, bilens adapterdel og apparatet, må ikke overskrides. Overholdes

dette ikke kan det medføre at apparatet og opladeren ødelægges, eller at akku’et eksploderer.

Apparatet og akku’et må aldrig åbnes. Enhver ændring på apparatet er ikke tilladt og medfører at

driftstilladelsen bortfalder.

Anvend kun originalt BECKER tilbehør. På den måde sikres det at alle gældende forskrifter overholdes og at

sundheds- og tingskader undgås. Bortskaf ubrugelige apparater samt akku’et iht. gældende forskrifter.

Ved ukorrekt brug bortfalder enhver garanti! Disse sikkerhedshenvisninger gælder også for det originale

BECKER tilbehør.


Traffic Assist Pro

Brug

Med Traffic Assist Pro har du en effektiv

PND (Personal Navigation Device)

til brug i køretøjer og lukkede rum. Apparatet

skal beskyttes mod fugt og snavs.

3012

Traffic Assist Pro kan anvendes som:

Navigationsapparat

MP3-afspiller

JPEG-billedviser

Navigation

Med GPS = Global Positioning System

er det ikke længere nødvendigt at bruge

besværlige vejkort.

Med modtageantennen, der kan klappes

ud, har du konstant adgang til navigationsmuligheder

uden for bygninger.

Navigationsfunktionen fungerer - afhængigt

af modtagelse - ikke indenfor.

Ved anvendelse i køretøjer er der - afhængigt

af, hvor Traffic Assist Pro er

monteret - ikke tilstrækkelig god modtagelse

af GPS-data. I sådanne tilfælde er

det muligt at tilslutte en ekstern antenne

(medfølger ikke ved levering).

Traffic Assist Pro råder over TMC, som

giver dig mulighed for at modtage trafikmeldinger

med den medfølgende TMCantenne.Når

TMC er aktiveret, informeres

du om trafikforhindringer. Afhængigt

af indstillingen ledes du automatisk

eller på forespørgsel forbi forhindringerne.

Musik

Med den integrerede MP3-Player kan du

tage din yndlingsmusik med dig, når du

rejser.

Billeder

Traffic Assist Pro har en Picture Viewer

med mange billedvisningsfunktioner.

Udpakning af Traffic Assist

Pro

Bemærk:

Traffic Assist Pro leveres i en stabil emballage.

Hvis emballagen eller indholdet

heraf er alvorligt beskadiget, skal du

stoppe med at pakke apparatet ud. Henvend

dig i et sådant tilfælde til din forhandler.

7


Kontrol af levering

Før du tager Traffic Assist Pro i brug,

skal du kontrollere, at alle dele medfølger,

og at de er i den forventede tilstand

(se også side 12).

Pak forsigtigt indholdet ud af emballagen,

og kontrollér det.

Leveringsomfang

I tilfælde af reklamationer

Kontakt din forhandler, hvis du har reklamationer.

Du kan også sende apparatet

direkte til Harman/Becker i dets originale

emballage.

8

4010

Håndtering af emballagen

Den originale emballage skal opbevares

på et tørt sted - som minimum indtil

garantien udløber.

Bemærk:

Emballagen skal bortskaffes korrekt i

henhold til de pågældende nationale bestemmelser.

Emballagen må ikke brændes.

Afhængigt af udleveringslandet

kan emballagen afleveres hos forhandleren

igen.

Beskrivelse af apparatet

Traffic Assist Pro består af basisenheden

Traffic Assist Pro og de tilbehørsdele,

der medfølger ved leveringen.

Du kan finde en oversigt over de forskellige

dele under:

Se “Leveringsomfang” på side 12.

Bemærk:

Basisapparatet og tilbehørsdelene må

ikke åbnes eller ændres på nogen måde.

Traffic Assist Pro - basisapparat

Basisapparatet indeholder hele elektronikken,

en antenne, der kan klappes ud,

til modtagelse af GPS-signaler, en

touchscreen til kommunikationen, en

indbygget højttaler til udsendelse af

meldinger under navigationen samt til

MP3-filer, en mikrofon til optagelse af

sprogkommandoer samt forskellige forbindelser

og interfaces.

Du kan finde flere oplysninger om apparatet

under Se “Tekniske data” på side

80.

Kabel til spændingsforsyning

via cigarettænderen

Dette kabel gør det muligt at slutte

systemet til en cigarettænder i bilen.

Der er følgende krav til

strømforsyningen:

Jævnstrøm 12 volt

0,5 ampere


Batteri

Akku’et, der kan udskiftes, kan genoplades

efter en afladning idet Traffic Assist

Pro tilsluttes til strømmen.

Tilslut apparatet med Biladapterdel til

en spændingsbøsning i bilen, med stikdel

til strømmen (100-240V) eller til en

pc med USB-kablet.

SD-hukommelseskort (SD-

Card)

Som SD-Card til vejkort, musiknumre

og billeder anvendes et Hukommelseskort.

Bemærk:

Afspilningen af musik under den aktive

navigation er kun muligt, hvis der anvendes

et Memory Card med større lagerkapacitet

(fås separat), på hvilket der

kan gemmes musik ud over kortmaterialet.

Kortet, der leveres sammen med apparatet,

har en kapacitet på 2 GB og har dermed

plads til nogle vejkort og et antal

MP3-filer og/eller billeder. Hvor mange

musik-/billedfiler der kan kopieres på

kortet afhænger af filernes størrelse.

Der kan også anvendes et USB-stik til

afspilning af MP3-filer eller billeder i

USB-porten.

Bemærk:

Når der anvendes et USB-stik til afspilning

af MP3-filer eller billeder kan

akku’ets varighed forringes meget.

Bemærk:

Når der anvendes USB-stik (til MP3)

kan GPS-signalet også forringes.

Hukommelseskort skal opbevares uden

for apparatet i den medfølgende emballage

på et tørt sted og beskyttet mod sollys.

Kontaktlisten må ikke berøres eller

blive snavset.

Yderligere oplysninger om Hukommelseskort

findes under Se “Tekniske data”

på side 80.

USB-tilslutningskabel

Med USB-kablet kan apparatet tilsluttes

en almindelig personal computer med

USB-interface. Med USB-kablet kan du

også oplade Traffic Assist Pro.

Holder

Traffic Assist Pro kan monteres på en

holder i bilen.

Tilbehør

Netdel stikdåse

Denne netdel giver mulighed for tilslutning

af Traffic Assist Pro til en stikdåse.

Krav til strømforsyningen er:

Vekselstrøm

100-240 Volt

0,2 Ampere

50-60 Hertz

Ekstern GPS-antenne

I biler, hvor der kun er begrænset modtagelse,

kan en ekstern antenne forbedre

modtagelsen (ikke indeholdt i leveringen).

Henvend dig herom til din forhandler.

9


Bemærk:

Den indbyggede GPS-antenne er ikke

egnet til modtagelse i biler med solbeskyttelsesruder

(metalpådampning eller

metalfolie, kan ses på påskriften på ruderne

SIGLA SOL, SIGLA CHROM,

SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE o sv.)

eller til biler med finmaskede varmetråde

i ruderne.

Anvend her en ekstern GPS-antenne.

Henvend dig herom til din forhandler.

10

Hovedtelefon

Anvendes Traffic Assist Pro som MP3-

Player kan der tilsluttes en gængs hovedtelefon

med 3,5 mm stik eller lignende

adapter (ikke indeholdt i leveringen).

!Fare!

Du må ikke bruge hovedtelefoner under

kørslen. Sørg for at overholde de

nationale bestemmelser og love herom.

Sørg for at skrue så meget ned for lydstyrken,

når du bruger hovedtelefonerne,

at din hørelse ikke tager skade.

Oplysninger om den medfølgende

dokumentation

Quick Start Guide

Quick Start Guide hjælper dig til et hurtig

overblik over betjeningsfunktionerne

for Traffic Assist Pro. I Quick Start

Guide forklares de vigtigste grundlæggende

funktioner for Traffic Assist Pro.

Betjeningsvejledning

En mere udførlig beskrivelse af alle

funktioner i Traffic Assist Pro findes i

denne betjeningsvejledning.


Registrering

Du kan blive registreret i vores softwareservice,

vi informerer dig så om nye opdateringer

og øvrige nyheder.

Registreringen kan ske online på Becker-homepage

(www.becker.de).

Punktet ”Registrering” findes i området

”Service”.

Reparation

Undlad at åbne apparatet, hvis det er blevet

beskadiget. Henvend dig i stedet til

din forhandler.

Bortskaffelse

Bemærk:

Apparatet og de medfølgende

dele, batterier og

øvrigt tilbehør skal bortskaffes

fagligt korrekt i

overensstemmelse med de

gældende nationale forskrifter vedrørende

bortskaffelse af elektronisk udstyr.

I nogle lande kan apparatet indleveres

hos forhandleren.

Emission

Du kan finde oplysninger om emission

og elektromagnetisk kompatibilitet i

"DATABLAD" på side 81.

11


Oversigt Traffic Assist Pro

Oversigt Traffic Assist Pro

Leveringsomfang

1 Apparatholder

2 TMC-antenne

3 USB-forbindelseskabel

4 Hukommelseskort (med navigationsdata)

5 Traffic Assist Pro – PND (Personal Navigation Device)

6 stikdel 100-240V til spændingsforsyning fra det offentlige

forsyningsnet

7 Biladapterdel (12-36V)

12

1

2

3

4

5

6

7


1

2

4001

3 7

4

Apparatforside med betjenings- og displayelementer

1 Touchscreentast

Tryk = Aktiverer den pågældende tastkommando

2 Genvejstast Sprogkommando (Se "Gem destination" på

side 39.)

3 Genvejstast Lysstyrke (Se "Lysstyrke" på side 72.)

4 BACK-tast

Tryk = Returnering til mange applikationer

Langt tryk = til- og frakobling af Traffic Assist Pro

5 Touchscreen med valgt hovedmenu

6 Genvejstast Kortvisning (Se "Skift til kortvisning" på

side 34.)

Oversigt Traffic Assist Pro

5

6

8

7 Genvejstast Hjem (Se "Navigationsmenu: Hjem" på

side 53.)

8 Mikrofon

13


Oversigt Traffic Assist Pro

Apparatets bagside

1 Lydåbning til højttaler

2 GPS-antenne (kan klappes ud)

3 Tilslutning af ekstern antenne mulig (ekstern antenne er

ikke indeholdt i leveringen)

14

1

4003

2

3


4005

Venstre apparatside

1 Skuffe Hukommelseskort

2 3,5-mm-bøsning til hovedtelefon (hovedtelefonen er

ikke indeholdt i leveringen)

Højre apparatside

3 USB-stik til datamedie med MP3-filer eller billeder

4 Tilslutning af ekstern strømforsyning

1

2

Oversigt Traffic Assist Pro

4006

3

4

15


Oversigt Traffic Assist Pro

Apparatets underside

1 Nulstillingstast

2 Interface PC-forbindelse

3 Akkuholder-dæksel

4 Skrue akkuholder-dæksel

16

1

4002

3

4

2


Generel betjening

Service og vedligeholdelse

Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

Til plejen kan der påføres et almindeligt

rengøringsmiddel til elektriske apparater

med en fugtig, blød klud.

Fare!

Strømstød udgør en livsfare. Sluk derfor

for apparatet og fjern netdelen før

apparat, ekstra dele og tilbehør behandles.

Bemærk:

Anvend ikke aggressive eller skurende

midler eller klude, der kradser overfladen.

Apparatet må ikke gøres vådt.

Det mobile navigationsapparat blev udviklet

og fremstillet med stor omhu og

bør også behandles omhyggeligt. Når

følgende anbefalinger overholdes, får du

glæde at dit mobile navigationsapparat i

lang tid:

Beskyt det mobile navigationsapparat

mod vand og fugt! Udsættes apparatet

alligevel for fugtighed, skal der slukkes

for det med det samme og tag det

af strømforsyningen. Lad apparatet

tørre ved stuetemperatur.

Det mobile navigationsapparat må

ikke drives i støvede eller snavsede

omgivelser og heller opbevares i sådanne.

Det mobile navigationsapparat må

ikke opbevares i varme omgivelser.

Høje temperaturer kan forkorte de

elektroniske komponenters levetid,

beskadige akku’er og deformere plastik

eller få det til at smelte.

Det mobile navigationsapparat må

ikke opbevares i kolde omgivelser.

Når det varmer sig op til driftstemperatur

igen, kan der danne sig fugt inden

i det, som kan beskadige de elektroniske

komponenter.

Det mobile navigationsapparat må

ikke falde på gulvet, ikke udsættes for

stød og ikke rystes. Ukorrekt behandling

kan ødelægge komponenterne i

apparatet.

Anvend ikke ætsende kemikalier, rengøringsmidler

eller ridsende rengøringsmidler

til rengøringen.

Generel betjening

Alle nævnte henvisninger gælder både

for det mobile navigationsapparat, akku,

net- og opladeradapter samt tilbehør.

Fungerer en af disse dele ikke korrekt,

bedes du henvende dig til forhandleren.

Forhandleren kan hjælpe dig.

Akku-kvalitetserklæring

Akku’ets kapacitet for det mobile navigationsapparat

forringes med hver opog

afladning. Ligeledes forringes kapaciteten

også af ukorrekt opbevaring ved

for høj eller for lav temperatur. På den

måde kan driftstiden forringes meget

selv ved fuld opladning.

Akku’et er dimensioneret til at det stadig

kan op- og aflades 6 måneder efter købet

af det mobile navigationsapparat. Forringes

kapaciteten meget bør akku’et udskiftes.

Henvend dig til din forhandler.

Anvend originale BECKER reservedele.

17


Generel betjening

Display-kvalitetserklæring

I særlige tilfælde kan der ses nogle få

punkter (pixels) med andre farver på displayet;

dette er teknisk betinget. Derudover

er der mulighed for at nogle billedpunkter

ses lyst eller mørkt. Dette er dog

ingen mangel.

Ibrugtagning

Traffic Assist Pro kan tages i brug, når

den er blevet pakket ud, og når det er

blevet kontrolleret, at den ikke er beskadiget.

Gør som følger:

Sæt Hukommelseskort i

Etabler strømforsyningen.

Tænd for apparatet

Kontroller antennemodtagelsen (hvis

der ønskes navigation)

Bemærk:

Første gang, du tager apparatet i brug,

foretages der en intern konfiguration,

der tager nogle minutter. Sluk ikke for

apparatet under denne konfiguration.

18

Hukommelseskort

Kortet, der leveres sammen med apparatet,

har en kapacitet på 2 GB og har dermed

plads til nogle vejkort og et antal

MP3-filer og/eller billeder. Hvor mange

musik-/billedfiler der kan kopieres på

kortet afhænger af filernes størrelse.

Der kan også anvendes et USB-stik til

afspilning af MP3-filer eller billeder i

USB-stikket.

Bemærk:

Når der anvendes et USB-stik til afspilning

af MP3-filer eller billeder kan

akku’ets varighed forringes meget.

Bemærk:

Når der anvendes USB-stik (til MP3)

kan GPS-signalet også forringes.

5013

Bemærk:

Der er en lille skydeventil på kortsiden.

Kortåbningen sidder i apparatets venstre

side.


Kortåbningen sidder i apparatets venstre

side. Kortåbningen er udstyret med en

fjederaktiveret fastlåsnings- og udskubningsmekanisme.

Bemærk:

Apparatet skal være slukket, når hukommelseskortet

sættes i og tages ud.

Hvis disse anvisninger ikke overholdes,

kan det medføre tab af data.

Navigationsfunktionen kan ikke anvendes,

hvis der ikke er isat et kort med hukommelsesdata.

Hvis kortet tages ud

under navigation, afbrydes vejvisningen

øjeblikkeligt.

Sæt Hukommelseskort i

4007

Tag Hukommelseskort ud af emballagen,

uden røre ved eller gøre kontaktlisten

snavset.

Hold om Hukommelseskort således at

kontaktlisten vender mod apparatet og

mod apparatets bagside.

Læg Hukommelseskort ind i kortholderen.

Skub Hukommelseskort ind i holderen

med et let tryk, til det går i hak heri.

Generel betjening

Tag Hukommelseskort ud

Kortet skubbes så langt ud af kortåbningen,

at man kan gribe fat om det med to

fingre.

Tryk let med fingeren på Hukommelseskort

mod fjederkraften.

Træk fingeren lidt tilbage.

Kortet skubbes ud.

Træk Memory Card ud, og læg dette

ned i emballagen uden af berøre kontaktlisten.

Strømforsyning

Bemærk:

Sørg altid for at slukke for Traffic Assist

Pro, inden du til- eller frakobler

strømforsyningen.

Om akku

Den interne strømforsyning sker via det

udskiftelige akku. Akku’et skal ikke

vedligeholdes og kræver ingen pleje.

19


Generel betjening

Bemærk:

Når akku’et er helt afladet kan apparatet

først tændes igen efter et minut.

Bemærk:

Er akku’et defekt bedes du henvende

dig til din forhandler. Forsøg aldrig at

afmontere akku’et selv.

Tilslutning til stikkontakt

!Livsfare!

Kontrollér, at dine hænder er tørre,

og at netdelen er tør. Netdelen må

kun sluttes til et strømnet, der passer

hertil.

20

Om strømnettet

Tilslutningen til strømmen kan ske med

stikdel på følgende måde:

Hold om stikket på det riflede område

og skub det ind i bøsningen uden større

brug af kræfter.

Stik netdelen med stik ind i stikkontakten.

Fjernelse af strømforsyning

Fjern strømforsyningen i omvendt

rækkefølge.

Bemærk:

Fjern netdelen, hvis du ikke bruger

Traffic Assist Pro i længere tid.

Om bilens batteri (cigarettænder)

Tilslutningen til strømmen via bilens

batteri sker med den medfølgende Biladapterdel

på følgende måde:

Bemærk:

Hvis cigarettænderen lige har været

brugt og stadig er varm, skal du vente,

indtil den er kølet af i sin respektive

holder.

Skub forbindelsesstikket på Biladapterdel

ind i bøsningen, der er markeret

med ”DC 5V” på Traffic Assist Pro.

Skub stikadapteren ind i bilens bøsning.

Bemærk:

Strømforsyningen via cigarettænderen

aflader langsomt bilens batteri, når bilens

motor ikke er tændt! Undlad derfor

at anvende Traffic Assist Pro i længere

tid, når motoren er slukket.


Om TMC-modtagelsen

Bemærk:

Anvendelsen af TMC fungerer kun ved

en strømtilslutning via TMC-modtageren.

Strømforsyningen via TMC-modtageren

(f. eks. i bilen) sker ved tilslutning af

TMC-modtageren til bilens batteri med

den medfølgende Biladapterdel.

Skub forbindelsesstikket på Biladapterdel

ind i TMC-bøsningen, der er

markeret med ”DC 5V”.

Strømforsyningen via TMC-modtageren

(f. eks. i bilen) sker ved tilslutning af

TMC-modtageren til bilens batteri med

den medfølgende Biladapterdel.

Skub forbindelsesstikket på Biladapterdel

ind i TMC-bøsningen, der er

markeret med ”DC 5V”.

Bemærk:

Blev cigarettænderen anvendt forinden

og er den stadig varm, skal du vente

indtil den er afkølet.

Skub stikadapteren ind i bøsningen.

Antenner

GPS-antenne

GPS-antennen er placeret i kabinettet og

kan klappes ud.

Bemærk:

For at få den bedste GPS-modtagelse,

skal antennen stå horisontalt.

TMC-antenne

TMC-antennen fra tilbehøret anvendes

til modtagelse af trafikmeldinger.

Tag TMC-antennens forbindelsesstik

og tryk den uden større brug af kræfter

ind i bøsningen, der er markeret med

”ANT” på TMC-modtageren.

4004

Bemærk:

Anvendelsen af TMC fungerer kun ved

en strømtilslutning via TMC-modtageren.

Generel betjening

Aktivering og deaktivering af

Traffic Assist Pro

Apparatet kobles til og fra ved hjæp af

tasten Back.

21


Generel betjening

Tilkobling

Tryk på BACK-tasten.

Apparatet slås til. På touchscreenen ses

følgende opfordring: Overh. gæld. regler!

Hvis du er indforstået med denne opfordring,

skal du trykke på tasten OK.

Bemærk:

Traffic Assists skal bruges i overensstemmelse

med de gældende nationale

færdselsregler!

22

Frakobling

Du kan slukke for apparatet til enhver

tid.

Tryk på tasten Back i nogle sekunder.

Apparatet skifter til standby.

Apparatet slukkes af sig selv.

Holder

Med holderen kan Traffic Assist Pro

fastgøres direkte på ruden eller instrumentbrættet

på bilen.

Bemærk:

Traffic Assist Pro holderen må ikke udsættes

for direkte sollys gennem længere

tid. Temperaturer i kabinen på +70 C

og mere kan beskadige dele af holderen.

TMC-modtageren er integreret i holderen.

Den har stik til ekstern strømforsyning,

TMC-antenne, stereohovedtelefoner

og radiomutefunktion i forbindelse

med navigationsmeldinger.

1

2

3

4

5016

1 Låsebolt ”drejning”

2 Apparatholder/TMC-modtager

3 Greb sugekop

4 Sugekop

5 Låsebolt ”horisontal”

6 Låsebolt ”vertikal”

5

6


Montering af holder

Holderen kan monteres direkte på indersiden

af forruden eller instrumentbrættet.

Bemærk:

Fastgør apparatholderen således at denne

ikke begrænser dit udsyn med det

monterede Traffic Assist Pro og ikke

befinder sig i airbaggens område.

Kontrollér, at de elektriske tilslutningskabler

sidder, så de ikke forhindrer dig

i at nå betjeningselementerne i bilen.

Kontrollér ligeledes, at der er plads nok

til, at Traffic Assist Pro kan tages ud af

holderen igen uden problemer.

Rengør monteringsfladen på forruden

eller instrumentbrættet, så den er fri for

fedt og snavs. Brug ikke olie- eller sæbeholdige

rengøringsmidler, da det ellers

er sværere at klæbe holderen fast til

instrumentbrættet.

På forruden

Hvis instrumentbrættet er for langt væk

fra føreren, kan holderen monteres direkte

på forruden ved hjælp af sugemekanismen.

Hvis der allerede er fastgjort en adapterplade

på sugekoppen (4), skal den

fjernes. Træk grebet (3) opefter og

træk adapterpladen af.

Løsn låseboltene (5) og (6).

Find et egnet sted.

Pres holderen med sugekoppen (4)

mod ruden.

Drej holderen, så bærepladen omtrent

står i den ønskede blikretning.

Tryk grebet (3) ned.

Holderen sidder nu fast på forruden.

Du kan nu indstille den nøjagtigt, som

du vil have den. Du skal bevæge armen

(3) igen for at fjerne den.

Generel betjening

På instrumentbrættet

Der er vedlagt en adapterplade til montering

på instrumentbrættet. Den limes

fast på instrumentbrættet. Monteringspladen

må kun være let buet.

Bemærk:

Når adapterpladen fjernes, kan der sidde

rester af lim på instrumentbrættet.

Find et egnet sted.

Løsn låseboltene (5) og (6).

Fjern beskyttelsesfoliet under adapterpladen.

Pres adapterpladen på instrumentbrættet.

Pres holderen med sugekoppen (4) ind

i adapterens øverste flader.

Drej holderen således at holdepladen

ca. er i den ønskede synsvinkel.

Tryk grebet (3) ned.

Holderen har suget sig fast på adapteren.

Du kan nu indstille den nøjagtigt, som

du vil have den. Du skal bevæge armen

(3) igen for at fjerne den.

23


Generel betjening

Juster holderen

Apparatholderen kan drejes i to planer

(horisontal og vertikal) og kan også drejes

om dens egen akse. Derved kan den

indstilles i næsten samtlige blikvinkler

til føreren.

Bemærk:

Undlad at dreje bærepladen i begge niveauer

på samme tid! Tag først din

Traffic Assist Pro ud af holderen.

Vertikalt

Løsn låsebolten (2) så meget at holderen

(2) nemt kan svinges oppefra og

ned.

Hold med den ene hånd om holderen

og sving holderen (2) opefter, mod

midten eller nedefter til den ønskede

position.

Spænd låsebolten (6) til igen, så Traffic

Assist Pro holdes sikkert fast under

kørslen.

24

Horisontalt

Løsn låsebolten (5) så meget at holderen

(2) nemt kan svinges fra venstre

mod højre.

Hold med den ene hånd om holderen

og sving holderen (2) mod venstre,

mod midten eller mod højre til den ønskede

position.

Hold med den ene hånd om holderen,

træk holderen (2) med den anden hånd

mod fjederkraften fremefter og drej

den i den ønskede position.,

Slip holderen (2).

Sæt Traffic Assist Pro på

Apparatholderen er udstyret med speciel

holder.

Sæt forsigtigt Traffic Assist Pro i holderen.

Skub Traffic Assist Pro ned til den går

i hak

Bemærk:

Skal Traffic Assist Pro tages ud, trykkes

der med en finger på bøjlen (8) på

holderen og med den frie hånd tages apparatet

ud af holderen.


Tilslutning af telefonfrakobling

Det ekstra kabel til telefonfrakoblingen

kan tilsluttes Traffic Assist Pro med

TMC til bilradioen. Når kablet er korrekt

forbundet kobler Traffic Assist Pro bilradioen

fra når der udsendes en vejvisningsmelding.

4004

Før kablets jackstik ind i bøsningen på

TMC-modtageren.

Tag den anden ende af kablet og tilslut

det til radioens telefonfrakobling (følg

producentens anvisninger!).

Generelt om den berøringsfølsomme

skærm

Traffic Assist Pro er udstyret med en berøringsfølsom

skærm.

5001

Bemærk:

For ikke at beskadige displayets overflade

må du kun berøre den med fingrene

eller en stump, ikke-smørende genstand.

Generel betjening

Betjening

De taster, der vises i de pågældende menuer

eller meddelelsesvinduer, skal kun

berøres på en måde, så disse visualiseres,

som om de trykkes ned.

Hvis det ikke er tilladt at trykke på den

pågældende tast på det aktuelle sted,

lyder der et kort signal.

Kalibrering

Hvis den berøringsfølsomme skærm reagerer

unøjagtigt, og du kun kan trykke

på tasten forskudt i forhold til tastens

midte, skal der gennemføres en kalibrering.

Kalibreringsfunktionen startes fra

menuen Indstillinger (se også side 72).

Generelt om menuerne

Ved betjeningen understøttes du af

forskellige menuer og indtastningsvinduer.

25


Generel betjening

Hovedmenuen

Det øverste menuniveau er hovedmenuen.

De forskellige funktioner startes fra

hovedmenuen.

3001

Du kan finde oplysninger om de forskellige

funktioner i de pågældende hovedkapitler

Indtastning ved hjælp af

indtastningsmenuen

I nogle anvendelser er det nødvendigt at

foretage indtastninger vha. indtastningsmenuen.

Indtastningsmenuen bruges på

samme måde som et tastatur.

26

6007

Indtastningsmenuen viser de tegn, der er

indtastet vha. tastaturet i den øverste

skrivelinje. Det mellemste område bruges

til indtastning af tegn. I den nederste

linje stilles forskellige hjælpefunktioner

til rådighed. Efterfølgende beskrives betjeningen.

Indtastning af tegn

Du kan indtaste tegn ved at trykke på tasterne

i det mellemste område.

6007

Indtastningen afsluttes med tasten

5020 og overføres til Traffic Assist Pro

med henblik på bearbejdning.

Overtagelse af forslag

Når destinationen indtastes sammenligner

Traffic Assist Pro den hidtidige indtastning

med dataene på Hukommelseskort.

Traffic Assist Pro tilbyder kun de

mulige bogstaver og supplerer de allerede

indtastede bogstaver med for-

slag.Forslaget og de tegn, der ikke kan

vælges, vises med en lidt mørkere

skrift.Ses den ønskede indtastning når

de første bogstaver eller tal indtastes

øverst på displayet, kan forslaget overtages

med det samme.

Bemærk:

Der kan slukkes for smart-spelleren i

navigationsindstillingerne.

Derudover skal du være opmærksom på

at i de sydlige lange (f.eks. Italien) skal

en navnedel (f.eks. via Gran Mundo)

indtastes på den anden plads (f.eks.

Gran Mundo_via).

6007

For at overtage et forslag, trykkes der

på det eller på tasten 5020

.

Bladring i listerne

Hvis der allerede er indtastet nogle bogstaver

i navnet på den ønskede til-adresse,

kan du få alle de til-adresser vist, der

indeholder de pågældende bogstavkom-


inationer, i en liste, som du kan vælge

fra.

6007

For at overtage et forslag, trykkes der

på det eller på tasten 5021 .

Listen vises.

6008

Tryk på piletasterne 7006 i højre

side af skærmen for at bladre gennem

listen.

Tryk på den ønskede destination.

Destinationen overtages og listen lukkes.

Særtegn og omlyd

Du må ikke indtaste særtegn eller omlyd

ved sted- eller vejnavne. Traffic Assist

Pro ændrer ved behov indtastningerne til

hhv. AE, OE og UE.

Hvis du f. eks. leder efter byen "Würzburg",

skal du indtaste "WUERZ-

BURG".

Særtegn kan være nyttige ved benævnelse

af til-adresser og ruter.

6007

For at skifte til tastaturet med særtegn,

skal du trykke på tasten 5022.

Herefter vises tastaturet for særtegn.

5004

Indtast det ønskede særtegn.

Generel betjening

Når du har indtastet et særtegn, skiftes

der automatisk tilbage til bogstavstastaturet.

Indtastning af tal

For at kunne indtaste tal skal du skifte til

taltastaturet.

Tryk på tasten 5023 .

Taltastaturet vises.

5024

For at gå tilbage til indtastning af bogstaver

skal du trykke på "ABC".

27


Generel betjening

Sletning af tegn

Du skal bruge tasten Back til at slette det

sidste tegn med.

For at slette det tegn, der står til venstre

for indsætningsmærket, skal du

trykke på tasten .

Indsætning af mellemrum

Hvis navnet på en til-adresse, der skal

indtastes, består af to ord, f.eks. ved et

bynavn, skal disse adskilles af et mellemrum.

For at indtaste et mellemrum skal du

trykke på tasten 501.

28

6007

6007

700

Tasten Back

Tasten Back sidder i det nederste venstre

hjørne på selve apparatet.

5014 3012

Denne tast har forskellige funktioner:

Et permanent tryk kobler Traffic Assist

Pro fra eller til igen

Alt efter menukontekst springes der

tilbage til det forrige indtastningsniveau

ved et kort tryk på tasten.

Yderligere kort

Kortsættet er allerede installeret på Hukommelseskort

ved leveringen.

Installationsprogram

På kort-dvd'en er der gemt et kortinstallationsprogram,

der normalt starter automatisk

efter ilægning af en dvd i en pc

med et dvd-drev. Programmet fører dig

igennem installationen.

Ellers skal du starte programmet manuelt.

Åbn Windows ® -Explorer.

Vælg den ønskede mappe i

dvd-drevet.

Dobbeltklik på filen "Setup.exe".

Overførsel af filer

Overførslen af filer kan ske indirekte via

Hukommelseskort eller direkte via

USB-interfacet.

Bemærk:

Det er ikke tilladt at installere eller

overføre filer eller programmer, som

begrænser eller ændrer funktionen af

Traffic Assists!


Overførsel med SD-kortlæser

Overførslen sker med en almindelig SDkortlæser

(følger ikke med). Hukommelseskort

stikkes heri.

De ønskede filer gemmes så med computer-softwaren

på Hukommelseskort.

Overførsel med USB-interfacek

Traffic Assist Pro forbindes direkte med

en personal computer med et USB-interface.

5006

Forbindelsen sker i flere trin:

Sluk for Traffic Assist Pro.

USB-stikkets beskyttelsesmuffe fjernes

under apparatet.

Forbind Traffic Assist Pro og computeren

med et USB-kabel.

Tænd igen for Traffic Assist Pro.

Traffic Assist Pro opretter automatisk

forbindelsen til computeren.

Overførsel af kort

Installationssoftwaren på dvd'en skal anvendes

ved overførsel af kort. Følgende

skridt skal udføres:

Sluk for Traffic Assist Pro.

Tag Hukommelseskort ud og stik det i

en SD-kortlæser eller forbind Traffic

Assist Pro med et USB-kabel til computeren.

Start computeren og læg dvd’en i.

Overfør kortet med installationsprogrammet.

Skub igen Hukommelseskort i Traffic

Assist Pro eller fjern USB-kablet korrekt.

Tænd igen for Traffic Assist Pro. Kortet

kan anvendes med det samme.

Generel betjening

Overførsel af musikstykker og

billeder

Filerne kan overføres via en kortlæser

eller med USB-PC-kablet.

Bemærk:

Når der anvendes et USB-stik til afspilning

af MP3-filer eller billeder kan

akku’ets varighed forringes meget.

Bemærk:

Når der anvendes USB-stik (til MP3)

kan GPS-signalet også forringes.

Bemærk:

Opret et selvforklarende biblioteksnavn.

Dette hjælper dig senere med at

finde den ønskede fil i Traffic Assist

Pro.

29


Generel betjening

Ved driftsforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med

operativsystemet vises meddelelser herom.

Der skal kvitteres for disse meddelelser.

Kan den aktiverede funktion ikke

udføres derefter, skal Traffic Assist Pro

genstartes med reset-tasten.

Hvis meddelelserne vises igen, eller hvis

apparatet af andre årsager ikke arbejder

korrekt, skal du kontakte din fagforhandler.

Bemærk:

Prøv aldrig på at åbne apparatet! Opstår

der fejl, som du ikke selv kan afhjælpe,

bedes du henvende dig til forhandleren!

30


Navigationsfunktionen

Hvad er navigation?

Ved navigation (latinsk navigare = bevæge

sig til søs) forstår man generelt bestemmelsen

af en bils position, bestemmelsen

til den ønskede destinations

retning og afstand samt fastlæggelse og

overtagelse af ruten. Som navigationshjælp

anvendes der bl. a. stjerner, markerede

punkter, kompas og satellitter.

I Traffic Assist Pro sker lokaliseringen

med en GPS-modtager. Navigational

Satellite Timing and Ranging - Global

Positioning System (NAVSTAR-GPS,

oftest bare forkortet til GPS) blev udviklet

i 70erne af den amerikanske hær til

positionsbestemmelse og navigation.

GPS baserer sig på signaler fra satellitter,

som omkredser jorden i faste baner.

For at sikre en konstant modtagelse ved

hvert punkt på jorden, skal der mindst

være 24. GPS-modtageren modtager

disse signaler og beregner afstanden til

de enkelte satellitter ud fra løbetiderne.

Heraf bestemmes så den aktuelle geografiske

position.

Der kræves mindst signaler fra tre satellitter

til en positionsbestemmelse, fra

den femte beregnes også højden over havet.

Destinationens retning og afstand bestemmes

til destinationen for Traffic Assist

Pro vha. navigationscomputeren og

et digitalt vejkort på Hukommelseskort.

Af sikkerhedsmæssige årsager sker vejvisningen

overvejende ved hjælp af talemeddelelser.

Dette understøttes af retningsvisningen

og kortvisningen på den

berøringsfølsomme skærm.

Navigationsfunktionen

!Sikkerhedsanvisninger

Færdselsreglerne gælder altid. Navigationssystemet

er kun et hjælpemiddel;

de givne data/oplysninger kan

være forkerte i enkelte tilfælde. Føreren

af bilen skal i hvert enkelt tilfælde

selv afgøre, om han/hun vil følge de

givne oplysninger.

Producenten af navigationssystemet

hæfter ikke for skader, tab eller lignende,

der skyldes forkerte oplysninger

fra navigationssystemet.

Første gang, apparatet tages i brug,

kan det tage op til 30 minutter at bestemme

en position.

Færdselsskilte og lokale færdelsregler

gælder altid.

Vejvisningen er altid møntet på personbiler.

Der tages ikke højde for

særlige kørselsanbefalinger og forskrifter

for andre køretøjer (f.eks.

lastbiler).

Du må kun indtaste til-adresser, når

bilen står stille.

31


Navigationsfunktionen

Valg af navigation

Navigationsfunktionen aktiveres fra hovedmenuen.

3001

Tryk i hovedmenuen på tasten Navigation.

Kvikmenuen åbnes.

Hjælpemidler ved navigation

Der står 3 midler til rådighed ved navigation

og vejvisning.Kvikmenu, navigationsmenu

og kortvisning.

Kvikmenu

Navigationen starter altid med genvejsmenuen

til et hurtigt valg af allerede lagrede

destinationer.

32

Navigationsmenu

Navigationsmenuen kan ved behov hentes

fra kvikmenuen, f.eks. ved indtastning

af en ny, endnu ikke gemt til-adresse.

Kortvisning

Det er ligeledes muligt at aktivere kortvisningen

herfra. Ud over at vise den aktuelle

position gør denne det også muligt

at vælge en ny til-adresse.

Kvikmenu

Kvikmenuen giver mulighed for at vælge

mellem de vigtigste funktioner med

henblik på hurtig start af navigationen.

Kvikmenuen vises med eksempler på tiladresser

i det efterfølgende.

6001

Kvikmenuens opbygning

Navigationsmenu og kortvisning

I kvikmenuen vises tasten Navigationsmenu

i den øverste linje til venstre til

indlæsning heraf.

Ved siden af befinder der sig en tast med

et kortsymbol. Denne bruges til omskiftning

til kortvisning.

Listen over til-adresser vises i linjerne

derunder.

Listen over til-adresser

Listen over til-adresser viser linjevist

alle de til-adresser, der kan vælges hurtigt.

Hver linje er delt op i to felter. Hvert

listefelt vises som en tast. På den højre

tast vises til-adressen, og med ikonet til

venstre vises egenskaberne herfor.

Bemærk:

De sidste 50 til-adresser vises i hukommelsen

med til-adresser. Hvis der ikke

er mere ledig hukommelse, slettes den

ældste til-adresse automatisk til fordel

for en ny til-adresse. Det er dog muligt

at sikre vigtige til-adresser mod sletning.


Anvendte ikoner

De følgende ikoner anvendes i listen

over til-adresser.

Ikon Betydning

Denne til-adresse er en stan-

6026 dard-til-adresse uden særlige

egenskaber.

Denne til-adresse er beskyt-

6025 tet. Hvis hukommelsen med

til-adresser er fuld, slettes

denne til-adresse ikke automatisk.

Det er dog muligt at

slette den manuelt.

Denne til-adresse er den ak-

6038 tuelle fra-adresse.

Betjening af kvikmenuen

Start med eksisterende til-adresse

Til-adresser, der er gemt i hukommelsen

med til-adresser, anføres på listen over

til-adresser.

Tryk på tasten med den ønskede destination,

for starte ruteplanlægningen.

Beregningen startes. Når beregningen er

færdiggjort, vises kortvisningen, og vejvisningen

begynder.

Bladring i hukommelsen med tiladresser

7006

Med tasterne kan der bladres i

den retning, som pilen viser, i listevisningen.

Mellem tasterne vises den aktuelle listeside

og det samlede antal listesider.

Navigationsfunktionen

Visning eller redigering af til-adresse

Alle til-adresser i hukommelsen med

til-adresser kan vises eller redigeres.

Tryk på det ikon, der befinder sig

til venstre for den ønskede til-adresse.

Der vises en menu med

valgmuligheder.

Valg Betydning

Vis detaljer De fuldstændige data

for til-adressen vises.

Vis i kort Kortvisningen med

værktøjslinje vises, og

til-adressen vises.

Beskyt indtastning

Til-adressen sikres mod

automatisk sletning.

Navngiv ind- Til-adressen kan omdøtastningbes.

Slet indtast- Til-adressen slettes fra

ning hukommelsen med tiladressen.

Slet liste Alle til-adresser (også

de beskyttede) slettes

fra listen.

33


Navigationsfunktionen

Skift til kortvisning

Fra kvikmenuen kan der skiftes til kortvisning

med den følgende tast.

6027

Tryk på tasten med kort-ikonet.

Kortet og alle dets funktioner vises.

6028

Visning af aktuel position

Du kan få vist din aktuelle position på

kortet.

Tryk på tasten med kort-ikonet øverst

i billedet i kvikmenuen.

6027

34

Indlæsning af Navigationsmenu

Med tasten Navigationsmenu står der udvidede

muligheder til rådighed.

Se "Navigationsmenu" på side 34.

Navigationsmenu

Hvis du ikke vil vælge en til-adresse via

kvikmenuen, eller hvis den planlagte tiladresse

endnu ikke er gemt i hukommelsen

med til-adresser, har du mulighed

for at bestemme en ny til-adresse via navigationsmenuen.

6001

Tryk i kvikmenuen på tasten Navigationsmenu

øverst på skærmen.

Navigationsmenuen vises.

6002

Navigationsmenuens

opbygning

Indtast til-adresse

Med tasten Indtast til-adresse kan man

gå igennem de forskellige skridt fra valg

af til-adresser til start af vejvisningen.

Se "Navigationsmenu: Indtast tiladresse"

på side 35.

Ruteplanlægning

Med tasten Ruteplanlægning kan man

planlægge en rute med flere via-adresser.

Se "Navigationsmenu:" på side 43.

Indstillinger

Med tasten Indstillinger er det muligt at

foretage forskellige indstillinger for navigationsfunktionen.

Se "Navigationsmenu: Indstillinger"

på side 46.


Status

Afgørende for en korrekt navigation er

GPS-modtagelsen. Dens aktuelle status

fås med tasten Status. Der kan

også indlæses TMC-informationer

med denne tast. Se "Navigationsmenu:

Status" på side 53.

Hent kort

Traffic Assist Pro arbejder med det kortmateriale

der er gemt på SD-kortet. Med

tasten Hent kort vises det indlæste kortmateriale.

Se "Navigationsmenu: Hent

kort" på side 53.

Hjem

Er hjemadressen gemt startes vejvisningen

med knappen Hjem eller når der

trykkes på en hardkey. Se "Navigationsmenu:

Hjem" på side 53.

Navigationsmenu: Indtast tiladresse

Fra Navigationsmenu åbnes der en valgmenu,

hvorfra man kan vælge en tiladresse,

med tasten Indtast til-adresse.

6002

Tryk i navigationsmenuen på tasten Indtast

til-adresse.

Valgvinduet Til-adresse vises.

6004

6003

Navigationsfunktionen

Valgvinduet Til-adresse

Fra valgvinduet Til-adresse er det muligt

at vælge en til-adresse på flere forskellige

måder.De forskellige skridt og muligheder

beskrives i det efterfølgende.

Destination: Vælg land

Knappen Land giver mulighed for navigation

til alle lande, der er på Hukommelseskort.

Når der er valgt et land overtages

det automatisk i

ruteberegningsmenuen. Er der allerede

indtastet et destinationsland, er dette anført

i den første linie og gælder så.

6004

Tryk på tasten destinationsland for at

komme til landevalgslisten.

35


Navigationsfunktionen

Valglisten vises.

Tryk på tasten for det ønskede land.

Tryk efter behov på piletasterne

36

6003

7006

helt til højre i skærmbilledet

for at bladre gennem alle disponible

destinationslande.

Til-adresse: Valg af adresse og start

I adressevinduet kan du indtaste den nøjagtige

destinationsadresse.

6004

Tryk på tasten Adresse for at angive

til-adressen mere nøjagtigt.

Adressevinduet vises.

6005

I adressevinduet kan følgende

oplysninger angives:

By

Postnummer

Vej/gade med husnummer

Tværveje som orienteringshjælp

Ligeledes er der mulighed for:

at få vist til-adressen på kortet

at bestemme optionerne for køreprofilen

at gemme til-adressen i hukommelsen

for til-adresser

at begynde direkte med vejvisningen.

Vælg en by

Indtastningen af destinationsbyen kan

ske med navnet eller postnummeret. I

den forbindelse vises en mulig by eller et

muligt postnummer efter hver indtastning

af et bogstav eller et tal. Traffic Assist

Pro udelukker alle umulige bogstavskombinationer

og postnumre og

aktiverer kun bogstavs- eller talfelter,

som fører til en eksisterende by eller

postnummer (smart speller aktiv).

6006

Tryk på hhv. bynavnet og postnummeret.

Indtast hhv. bogstaverne i navnet på

destinationsbyen og tallene i postnummeret.


Bemærk:

Der kan slukkes for smart-spelleren i

navigationsindstillingerne.

Derudover skal du være opmærksom på

at i de sydlige lange (f.eks. Italien) skal

en navnedel (f.eks. via Gran Mundo)

indtastes på den anden plads (f.eks.

Gran Mundo_via).

Tasten OK

Med OK kan den valgte destination overtages

i ruteberegningsmenuen. Ses den

ønskede destination øverst i displayet efter

indtastningen af de førte bogstaver

eller tal, kan den overtages uden at bruge

listefunktionen med OK.

Tryk på tasten OK for at overføre din

til-adresse til ruteberegningsmenuen.

Bemærk:

Hvis der skal indtastes to ord, skal disse

adskilles med tegnet "_".

Brug af bylisten

Hvis der allerede er indtastet nogle bogstaver

i navnet på den ønskede by, kan

du få alle de byer vist, der indeholder de

pågældende bogstavkombinationer, via

funktionen Liste.

6047

Tryk på tasten 5021 nederst i billedet

for at indlæse fortegnelsen over byer.

Du kan vælge en by ved at trykke på

den pågældende tast.

Valg af vej

I menuområdet destinationsvej kan du

indtaste vej og husnummer separat ved

hjælp af et tastatur med bogstaver og tal.

Efter indtastning af et bogstav vises navnet

på en mulig vej.

Traffic Assist Pro udelukker alle umulige

bogstavkombinationer og aktiverer

kun bogstavstaster, der fører til en vej,

der eksisterer.

Det er først muligt at vælge et husnum-

Navigationsfunktionen

mer, når du har valgt vej, eller når der

også er husnumre i dataene.

Tryk et efter et på bogstaverne i navnet

på destinationsvejen.

Tasten OK

Med tasten OK kan den valgte til-adresse

overtages i ruteberegningsmenuen. Hvis

den ønskede til-adresse vises øverst på

displayet efter indtastning af det første

bogstav/tal, kan du med OK overtage tiladressen

med det samme uden at bruge

liste-funktionen.

Tryk på tasten OK for at overføre din

til-adresse til ruteberegningsmenuen.

Brug af vejliste

Hvis der allerede er indtastet nogle bogstaver

i navnet på den ønskede vej eller

gade, kan du få alle de veje eller gader

vist, der indeholder de pågældende bogstavkombinationer,

via funktionen Liste.

6008

37


Navigationsfunktionen

Tryk på tasten 5021 nederst i billedet

for at indlæse fortegnelsen over veje

eller gader.

Du kan vælge en vej eller gade ved at

trykke på den pågældende tast.

Valg af Tværvej

Når du har indtastet destinationsbyen og

-vejen, kan du få vist tværgående veje

for destinationsvejen som orienteringshjælp.

Tryk på tasten Tværvej for at få vist

alle Tværveje i dit destinationsområde.

Tryk på en Tværvej for at få ruteberegningsmenuen

til at overtage den.

38

Visning af til-adresse på kortet

Når du har indtastet en til-adresse, kan

du få den vist på et kort.

6009

Tryk på tasten Vis på kortet for at få

den valgte til-adresse vist på kortet.

Optioner for køreprofilen

Du kan indstille din køreprofil i indstillingsvinduet

Optioner. Den indstilling,

der foretages her, påvirker beregningen

af de planlagte køretider og strækningens

længde (kort rute/hurtig rute).

6010

Tryk på feltet øverst til venstre, og

vælg profilet.

Tryk på feltet Rutetype.

Vælg en af de følgende optioner:

Indstilling Betydning

Hurtig rute I denne option beregnes

den rute, der tager kortest

tid.

Dynamisk

rute

Ved denne option beregnes

den tidsmæssigt

hurtigste rute afhængigt

af de senest modtagne

trafikmeldinger.

Kort rute I denne option beregnes

ruten med det færreste

antal kilometer.


Tryk et efter et på felterne:

Motorveje

Færger

Betalingsveje

Vælg en af de følgende optioner:

Indstilling Betydning

Tilladt Ved denne option inddrages

den pågældende

6059 vejtype i beregningen af

ruten.

Undgå Ved denne option undgås

den pågældende vejtype

om muligt.

6061

Forbudt Ved denne option inddrages

den pågældende

6060 vejtype ikke i beregningen

af ruten.

Gem destination

Knappen Gem åbner et vindue til angivelse

af destinationens navn med en

bogstavsmenu (indtastningsmenuen kan

skifte mellem store og små bogstaver).

Efter en indtastning via bogstavsmenuen,

kan du også optage et sprog til destinationslandets

sprog.

6053

Tryk på tasten Sprogoplagelse, og følg

anvisningerne på displayet.

6053

Når der er indtastet et navn og det blev

overtaget med OK, overføres destinationen

til genvejsmenuen, gemmes der og

markeres med en stjerne.

Skal der ikke optages et sprog, trykkes

der på tasten .

602

Navigationsfunktionen

Sprogvalg

Med genvejstasten ”Sprogvalg” (se også

side 13) kan du indlæse destinationer der

er gemt med sprogmeldinger direkte.

Tryk på tasten ”Sprogvalg” på Traffic

Assist Pro og indtal en forinden lagret

sprogkommando efter signalet.

Apparatet begynder rutens beregning og

starter navigationen.

Start af navigation

Med tasten Start kan du starte navigationen

med det samme. Alle data, der er

indtastet indtil nu, bearbejdes i ruteberegningen.

6058

Tryk på tasten Start for at starte navigationen.

Ruten beregnes. Derefter vises kortet, og

vejvisningen starter.

39


Navigationsfunktionen

Stop af navigation

Der er tre måder at afbryde den løbende

vejvisning.

Tryk på kortet.

Tryk på tasten Hovedmenu.

Tryk på tasten 6065 for at bekræfte afbrydelsen.

eller

Tryk på kortet.

Tryk på tasten Afslut navigation.

Tryk på tasten 6065 for at bekræfte afbrydelsen.

eller

Tryk på tasten Back.

Tryk på tasten 6065 for at bekræfte afbrydelsen.

40

Til-adresse: Særlige adresser valg

Særlige adresser, også kaldet POI (Point

of Interest), er indeholdt og kan vises på

kortet. Til særlige til-adresser hører lufthavne,

havne, restauranter, hoteller,

tankstationer, offentlige myndigheder

osv. Du kan bruge særlige til-adresser

som navigationsdestinationer.

Bemærk:

Du kan kun vælge særlige til-adresser i

de nærmeste omgivelser, hvis modtagelsen

er tilstrækkelig god til positionsbestemmelse.

Du kan vælge mellem:

en til-adresse i nærheden,

en til-adresse i hele landet

en til-adresse i en by.

6004

Tryk på tasten Særlig til-adresse for at

få vist særlige til-adresser.

Valgvinduet Søgeområde vises.

6011

Du kan nu vælge søgeområde med tasterne.

Særlig til-adresse: I området

Tryk på knappen I området.

6062

I dette vindue for særlige til-adresser kan

du søge ud fra følgende parametre:

Angiv omkredsen i antal kilometer for

det område, inden for hvilket du søger

en særlig til-adresse.

Vælg en hovedkategori (f.eks. biludlejning)

i feltet Alle kategorier. Kun de

særlige til-adresser, der er i de aktuelle

nærmeste omgivelser, vises.


Tryk på feltet ved siden af, og vælg en

underkategori (f.eks. SIXT, HERTZ).

Du kan finde flere oplysninger om at

bladre i lister i kapitlet "Bladring i listerne"

på side 26.

Bemærk:

Hvis du lader feltet underkategori stå

tomt, vises alle særlige til-adresser i hovedkategorien

i den valgte omkreds.

Vælg nu den ønskede særlige tiladresse,

som du ønsker at køre til.

Bemærk:

Det er ikke nødvendigt at udfylde alle

kategorifelterne. De bruges kun til at

begrænse listen over særlige til-adresser.

Denne liste kan blive meget lang,

især i store byer.

Særlig til-adresse: I hele landet

Tryk på tasten I hele landet.

6055

Vælg i feltet Alle kategorier type af

særlig til-adresse (f.eks. lufthavn).

6048

Tryk på tasten Særlig til-adresse for at

gå til indtastningsmenuen.

Vælg den ønskede særlig til-adresse

via indtastningsmenuen.

Du kan finde flere oplysninger om indtastningsmenuen

i kapitlet "Indtastning

ved hjælp af indtastningsmenuen" på

side 26.

Navigationsfunktionen

Du kan finde flere oplysninger om at

bladre i lister i kapitlet "Bladring i listerne"

på side 26.

Bemærk:

Det er ikke nødvendigt at udfylde kategorifeltet.

Det bruges kun til at begrænse

listen over særlige til-adresser. Afhængigt

af, hvilket kort du bruger, kan

denne liste blive meget omfattende.

Særlig til-adresse: I en by

Tryk på tasten I en by.

6054

Angiv i feltet By eller Postnummer

(øverste tast) byen, som du ønsker at

søge efter en særlig til-adresse i.

Vælg en hovedkategori (f.eks. kultur)

fra feltet Alle kategorier. Kun de særlige

til-adresser, der står til rådighed i

den angivne by, vises.

Tryk på feltet ved siden af, og vælg en

underkategori (f.eks. museum).

41


Navigationsfunktionen

Tryk på tasten Særlig til-adresse for at

gå til indtastningsmenuen.

Vælg den ønskede til-adresse via indtastningsmenuen.

Du kan finde flere oplysninger om indtastningsmenuen

i kapitlet "Indtastning

ved hjælp af indtastningsmenuen" på

side 26.

Du kan finde flere oplysninger om at

bladre i lister i kapitlet "Bladring i listerne"

på side 26.

Bemærk:

Det er ikke nødvendigt at udfylde alle

kategorifelterne. De bruges kun til at

begrænse listen over særlige til-adresser.

Denne liste kan blive meget lang,

især i store byer.

Når du har valgt en særlig til-adresse er

der med tasterne i det nederste område

mulighed for:

at få vist særlige til-adresser på kortet

at bestemme optionerne for

køreprofilen

at gemme den særlige til-adresse

i hukommelsen med til-adresser

at begynde direkte med vejvisningen

hen til den særlige til-adresse.

42

Til-adresse: valg fra kortet

Hvis en ønsket til-adresse endnu ikke eller

ikke længere er i hukommelsen, er

det muligt at vælge den direkte ved

hjælp af tasten Til fra kort.

Der bliver i den forbindelse ikke spurgt

om adressedetaljer.

6004

Tryk på tasten Til fra kort for at foretage

et direkte valg.

Kortet vises.

Bemærk:

Det kan være nødvendigt at forstørre

området på kortet med zoom-tasterne

for at ramme den ønskede gade/vej.

6034

Tryk let på skærmfladen, indtil der vi-

ses en cirkel af punkter rundt om den

ønskede til-adresse. Til-adressen registreres.

Fra de lagrede kortdata i navigationssystemet

indlæses og vises der oplysninger

om det valgte punkt. Under feltet med

oplysninger om den valgte til-adresse er

der flere taster, ved hjælp af hvilke man

kan vælge flere funktioner, der er disponible

for det valgte rutepunkt.

De følgende funktionstaster står ikke til

rådighed, når vejvisningen ikke er aktiv:

Tast Betydning

Navigation Starter navigationen.

Tilføj Tilføjer til-adressen for

ruten.

Gem Gør det muligt at give

til-adressen et navn via

indtastningsmenuen, og

gemmer dette i hukommelsen

for til-adresser.

Søg i området Indtastningsvindue som

ved normal indtastning

af et POI.


Når vejvisningen er aktiv, står tasten Viaadresse

derudover også til rådighed. Via

denne tast kan du føje den valgte tiladresse

fra kortet over din rute til som

via-adresse.

6012

Tryk på en tast for at udføre den ønskede

handling.

Navigationsmenu:

Ruteplanlægning

Vinduet Ruteplanlægning giver mulighed

for at oprette og vælge individuelle

ruter. Der kan også fastlægges mellem

destinationer udover forskellige detaljers

indstilling.

6002

Tryk i Navigationsmenu på tasten Ruteplanlægning

for at komme til rutemenuen.

I rutemenuen ses kortsymbolet øverst til

højre. Øverst til venstre findes navnet på

den sidst anvendte rute, herunder også

enkelte etaper på denne rute.

6013

6013

Navigationsfunktionen

Ruteliste

Udvælgelsen af allerede lagrede ruter

ses i rutelisten.

Tryk på knappen med navnet på den

aktuelle rute.

Rutelisten åbnes.

6013

Bemærk:

Hvis du lader feltet Rute stå tomt, vises

alle særlige til-adresser i hovedkategorien

i den valgte omkreds.

Bladring gennem rutelisten

Tryk på piletasterne 7006

i højre

side af skærmen for at bladre gennem

rutelisten.

43


Navigationsfunktionen

Vis rutedetaljer

Tryk på tasten 602,

for at få vist rutens

detaljer.

Vinduet rutedetaljer åbnes. I dette vindue

kan du omdøbe eller slette ruter.

Tryk på BACK-tasten for at vende tilbage

til rutelisten.

Vælg rute

Vælg en rute, idet der trykkes på den.

Ruten indlæses og vises i vinduet Ruteplanlægning.

Anvend en rute

Der er følgende taster til rådighed:

Tast Betydning

Kortsimbol Når beregningen er afsluttet,

vises den samlede

strækning fra første

til sidste rutepunkt samt

den forventede.Når beregningen

er afsluttet,

vises den samlede

strækning fra første til

sidste rutepunkt samt

den forventede

Ny rute Åbner "adresseringsvinduet",

så der kan indtastes

en ny til-adresse.

44

Rediger Aktiverer enkelte rutepunkter

mhb. bearbejdning.

Beregn Udregner strækningsforskellen

og vejtiden

for de enkelte punkter.

Start Starter navigationen.

Tasten Ny rute

Med tasten Ny rute kan der oprettes en

ny rute.

Tryk på tasten Ny rute.

6004

Der åbnes et tomt rutevindue. Under det

tomme vindue ses knappen Tilføj.

Tryk på knappen Tilføj.

Adresseindtastningsvinduet åbnes.

Indtast rutens destination (se ”Navigationsmenu:

Indtast til-adresse” på

side 35).

Gentag indtastningerne for hver etape

fra ruteplanlægningsvinduet med tasten

Tilføj.

6083

Med tasterne kan de enkelte

posteringer forskydes.

Når alle posteringer er udført i ruteplanlægningsvinduet,

lukkes destinationsoplysningerne

med tasten OK.

Indtastningsmenuen åbnes.

Giv ruten et godt navn.

Tryk på OK.

Ruteplanlægningen afsluttes.

Rutemenuen vises med den nye rute.

6013


Tasten Rediger

I menuen Rediger kan du redigere allerede

gemte ruter.

6013

Tryk på Rediger for at redigere allerede

gemte ruter.

Ruteplanlægningsvinduet vises. Følgende

funktioner står til rådighed:

Tast Betydning

Tilføj Du kan tilføje et nyt

rutepunkt via dette felt.

Slet Du kan slette et

markeret rutepunkt

via dette felt.

OK Den bearbejdede rute

kan gemmes via dette

felt og gøres tilgængelig

fra kvikmenuen.

Piletasterne

op/ned

Ved hjælp af disse taster

kan du bladre op og ned

i listerne.

Tasten Beregn

Det er også muligt at beregne en planlagt

rute uden GPS-modtagelse, så du kan få

et overblik over strækningen.

Det først angivne rutepunkt sættes til at

være rutens startpunkt.

Bemærk:

Ved navigation gælder den aktuelle placering

som startpunkt. Første etape er

så køreturen frem til det først angivne

rutepunkt.

6022

Tryk på tasten for at få beregnet rutens

længde og den estimerede køretid.

Indtastningsvinduet Routeoptioner åbnes.

Fastlæg de ønskede indstillinger (se

”Optioner for køreprofilen” på

side 38).

Tryk på knappen Rediger.

Ruten beregnes. Et vindue oplyser om

beregningens forløb.

Navigationsfunktionen

Når beregningen er afsluttet, vises den

samlede strækning fra første til sidste rutepunkt

samt den forventede køretid for

strækningen ud over rutens navn i vinduet

Ruteplanlægning.

6078

Tasten Start

Tryk på tasten Start i ruteplanlægningsmenuen.

De forskellige ruteoptioner vises endnu

engang.

Tryk på tasten Start igen for at starte

navigationen.

45


Navigationsfunktionen

Navigationsmenu: Indstillinger

De indstillinger, der er relevante for navigationsfunktionerne,

befinder sig i

menuen Indstillinger.

Bemærk:

Alle indstillinger skal bekræftes ved

tryk på tasten OK. Med tasten BACK

kan du altid forlade den aktuelle indstillingsmenu

uden at have forandret noget.

6002

Tryk på tasten Indstillinger i Navigationsmenu.

Så går du til indstillingsmenuen.

46

6014

Opbygning

Der er flere forskellige taster til rådighed

i menuen Indstillinger:

6014

De forskellige tasters funktioner forklares

i det efterfølgende.

Tasten Ruteinfo

I indstillingsvinduet Ruteinfo kan du

vælge Indstillinger:

6018

Følgende indstillinger er mulige:

Indstilling Betydning

Visning af vej Visning af den aktuelle/

næste vej

Info hovedestination

Info

via-adresse

Visning af ETA, resterende

strækning og varighed

til ankomst ved

primære til-adresse.

Visning af ETA, resterende

strækning og varighed

til ankomst ved

via-adresse.

Tryk ved optionstasterne enten på 5059

eller 5060

for at aktivere eller deaktivere

kravene.

Bekræft dit valg ved at trykke på tasten

OK.


Tasten Alle kategorier

Med knappen Kørselsretningsinfo kan

du indstille om der skal vises informationer

om skilte, som skal følges, under

navigation.

Indstilling Betydning

Færdselstavler vises.

6056

6057

Færdselstavler vises ikke.

Bemærk:

Disse oplysninger kan kun vises, hvis

de er indeholdt i kortmaterialet.

Tasten Routeoptioner

I indstillingsvinduet Routeoptioner kan

du indstille køreprofilen. Indstillin

gen påvirker beregningen af den forventede

køretid.

6063

Tryk på feltet Profil, og vælg den måde,

du vil tilbagelægge strækningen

på.

Tryk på feltet Rutetype, og vælg en af

følgende optioner:

Navigationsfunktionen

Indstilling Betydning

Hurtig rute I denne option beregnes

den rute, der tager kortest

tid.

Dynamisk

rute

Ved denne option beregnes

den tidsmæssigt

hurtigste rute afhængigt

af de senest modtagne

trafikmeldinger.

Kort rute I denne option beregnes

ruten med det mindste

antal kilometer.

47


Navigationsfunktionen

I felterne motorveje, færger og betalingsruter

vælges en af de følgende optioner:

Indstilling Betydning

Tilladt Ved denne option inddrages

den pågældende

6059 vejtype i beregningen af

ruten.

Undgå Ved denne option undgås

den pågældende vejtype

om muligt.

Bekræft dit valg ved at trykke på tasten

OK.

48

6061

Forbudt Ved denne option inddrages

den pågældende

6060 vejtype ikke i beregningen

af ruten.

Tasten Lydstyrke

Med indstillingsvinduet Lydstyrke kan

du bestemme lydstyrke for talemeddelelserne

generelt for hver gang, Traffic

Assists startes. Alt efter situation kan

denne justeres i kortvisningen.

Tryk på feltet Lydstyrke, og vælg en

værdi.

6039

Bekræft dine indstillinger ved at trykke

på tasten OK.

Tasten Kortinfo

Du kan foretage følgende indstillinger i

indstillingsvinduet Kortinfo.

6015

Indstilling Betydning

Særlig

til-adresse

Hvis du aktiverer denne

funktion, ser du en yderligere

bjælke i bunden

af kortet med målestok,

kompas og din aktuelle

hastighed.

Vejnavne Hvis du aktiverer denne

funktion, ser du alle vejnavnene

på kortet.

Infoboks Når posten aktiveres, vises

retningen, kørehastigheden

og højden

over havet på kortet.


Tasten Automode

Du kan foretage følgende indstillinger i

indstillingsvinduet Automode.

Indstilling Betydning

Start med Vælg, om du som

standard skal se kortet

i 3D eller 2D.

3D-autozoom Vælg, om du under en

navigation med 3D-visning

som standard vil

have Autozoom eller

Ingen autozoom.

Ved autozoom ændres

zoomdybden afhængigt

af din hastighed: Hvis

du kører langsomt, bliver

målestokken mindre.Hvis

du kører hurtigt,

bliver målestokken

større.

2D-autozoom Angiv om du under en

navigation med 2Dfunktionstandardmæssig

ønsker ingen autozoom,

dyb, normal eller

høj.

Under autozoom ændres

zoomens dybde afhængigt

af hastigheden: Kører

du langsommere,

bliver målestokken mindre.

Kører du hurtigere,

bliver målestokken større.

2D-visning Vælg, om kortet under

en navigation med 2Dvisning

som standard vil

orienteres mod Nord eller

I kørselsretning.

Bekræft dit valg ved at trykke på tasten

OK.

Navigationsfunktionen

Tasten Tidszone

I indstillingsvinduet Tidszone kan du in

dstille tidszonen for området. Denne in

dstilling er vigtigt til en korrekt bereg

ning af den forventede ankomsttid og for

strækninger med tidsafhængige trafikforhold.

6096

Indstilling Betydning

Tidszone Bestem den tidszone,

der gælder for din position.

Sommertid Bestem, om sommertid

gælder for den aktuelle

tidszone.

49


Navigationsfunktionen

Tasten Ruteplanlægning

I indstillingsvinduet Ruteplanlægning

kan du indstille, om der automatisk skal

foretages en beregning for den næste

etape, når en etape er nået, eller ej.

Hvis den automatiske beregning er aktiveret,

beregnes ruten til det næste

etapemål automatisk, når en etape er

nået.

Hvis du har deaktiveret den automatiske

beregning, kan du navigere til det

næste etapemål ved kort at trykke et

vilkårligt sted på kortet og vælge optionen

Næste til-adresse.

6050

50

Tasten Format

I indstillingsvinduet Format kan du indstille,

hvilke målenheder der skal anvendes

for tider og afstande.

Indstilling Betydning

Tid Vælg mellem 12- og 24timers

format.

Afstand Vælg mellem en visning

i mil eller kilometer.

Bekræft dine indstillinger ved at trykke

på tasten OK.

Tasten Hastighed

I indstillingsvinduet Hastighed kan du

indstille om hastighedsbegrænsninger

skal vises under en navigation eller om

der skal udsendes en akustisk melding

når hastighedens overskrides.

6017

Følgende indstillinger er mulige:

Indstilling Betydning

Vis skilte Med tasten Vis skilte kan

du få vist skiltene ved

overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Advarsel inden

for byen

På tasten Advarsel i byen

står, hvor meget du skal

have overskredet hastighedsbegrænsningerne

med inde i byer, før du

får en akustisk advarsel.


Advarsel På tasten Advarsel uden

uden for byen for byen står, hvor meget

du skal have overskredethastighedsbegrænsningerne

med

uden for byer, før du får

en akustisk advarsel.

Advarsel Vælg om du vil advares

med akustiske meldinger

ved hastighedsbegrænsninger,

som kun

gælder ved regn, sne eller

på særlige tidspunkter.

Tryk på en tast, og vælg den ønskede

indstilling.

Bekræft dit valg ved at trykke på tasten

OK.

Bemærk:

Disse oplysninger kan kun vises, hvis

de er indeholdt i kortmaterialet.

!Vigtigt!

Oplysningerne i kortmaterialet kan

være forkerte på grund af nylige ændringer

(f.eks. ved vejarbejde)!

De aktuelle trafikale forhold og den

lokale skiltning har altid førsteprioritet

i forhold til oplysningerne fra navigationssystemet.

Tasten Fra-adresse

Ved indtastning af din Fra-adresse kan

du straks navigere hjem fra din aktuelle

position.

Tryk på tasten Fra-adresse.

Vinduet Fra-adresse vises.

6021

Er der ikke fastlagt en hjemadresse,

trykkes der på knappen bestem.

Navigationsfunktionen

6021

Skal hjemadressen ændres, trykkes

der på knappen ændring.

Vinduet til destinationen åbnes.

Indtast hjemadressen (se ”Valgvinduet

Til-adresse” på side 35).

Tryk på tasten Indsæt.

Adressen overtages og vises i vinduet

Fra-adresse.

Bekræft fra-adressen med tasten OK.

Til-adressen er disponibel. Se "Navigationsmenu:

Hjem" på side 53.

51


Navigationsfunktionen

Tasten TMC

I indstillingsvinduet TMC kan du foretage

følgende indstillinger:

Indstilling Betydning

Station auto- Ved 6059 at 6060 holde tamatisksterne

eller vælg om der

automatisk skal søges

efter en station med den

bedste modtagelse.

Ved at trykke på piltasterne

aktiveres den

automatiske stationssøgning.

Den netop

Omkørsel

modtagne TMC-station

vises i feltet ved siden

af.

Med denne knap kan du

vælge om ruteændringer

skal foretages automatisk

eller manuelt (Se

"Tag hensyn til meldinger

til ruteberegningen"

på side 56.).

52

Tasten Smart Speller

Smart spelleren giver dig mulighed for

hurtigt at indtaste søgte byer, veje eller

øvrige destinationer gennem en såkaldt

”plausibel udelukkelsesmetode”.

I indstillingsvinduet Smart Speller kan

smart spelleren kobles til eller

fra med tasterne og.

6059 6060 6001

Bekræft indtastningen ved at trykke på

tasten OK.

Tasten Fabriksindstillinger

I indstillingsvinduet Fabriksindstillinger

kan du nulstille alle de foretagede

indstillinger til fabriksindstillingerne.

Tryk på knappen fabriksindstillinger.

For at nulstille Traffic Assist Pro til fabriksindstillingerne,

skal du trykke på

tasten .

6065


Navigationsmenu: Status

I menuen Status vises antallet af modtagne

satellitter, din aktuelle position og

din aktuelle hastighed.

6002

6086

For at se listen over TMC-meldinger i

menuen Status (se også side 55), tryk-

kes der på tasten .

6066

For at gemme den nuværende position,

trykkes der på tasten Gem aktuel

position.

Positionen gemmes på samme måde

som ved Se "Gem destination" på

side 39.

Navigationsmenu: Hent kort

I menuen Hent kort vises det aktuelt

indlæste kort.

6002

6023

Navigationsfunktionen

Navigationsmenu: Hjem

Hvis fra-adressen er gemt i hukommelsen,

startes ruteberegningen til denne

adresse med det samme. Når beregningen

er afsluttet, vises kortet med aktiv

vejvisning.

6002

Hvis der ikke er gemt en adresse, vises

en meddelelse herom.

6087

Hvis du ønsker at indtaste en fraadresse,

skal du vælge 6065

.

Hvis du vil afbryde funktionen Hjem,

skal du vælge .

53


Navigationsfunktionen

Hvad er dynamisk vejvisning?

Vha. den dynamiske vejvisning beregnes

ruten, idet der tages hensyn til de aktuelle

trafikmeldinger.

Bemærk:

En dynamisk vejvisning er ikke muligt

i alle lande (p.t. kun i Belgien, Tyskland,

Danmark, Frankrig, Italien, Holland,

Østrig, Sverige, Schweiz og Spanien).

For at kunne anvende den dynamiske

navigation eller funktionerne, der er beskrevet

i det følgende, skal der være en

TMC-modtagelse. TMC-modtagelsen

er kun muligt når der anvendes en holder

mod en TMC-modtager.

Trafikmeldingerne udsendes af TMC

(Traffic Message Channel) fra radiostationerne

som supplement til radioprogrammet

og modtages og analyseres af

navigationssystemet. Modtagelsen af

trafikmeldinger er afgiftsfri.

54

Bemærk:

Da trafikmeldingerne udsendes af trafikradiostationerne,

påtager vi os intet

ansvar for meldingernes rigtighed.

Østrig:Location og event-koden blev

stillet til rådighed af ASFINAG og BM-

VIT.

Er den dynamiske vejvisning aktiveret,

kontrolleres det hele tiden om der er relevante

meldinger for den indtastede

rute (trafikforhindringer vises også i

kortet selv om vejvisningen ikke er aktiv).

6071

Konstateres det ved kontrollen, at en trafikmelding

er af betydning for vejvisningen,

beregner apparatet automatisk en

ny rute til destinationen (Se "Tasten

TMC" på side 52.).

Visning af TMC-meldinger på

kortet

Aktuelle TMC-meldinger vises grafisk

på kortet. På den måde vises strækninger,

på hvilke der er trafikforhindringer,

med grøn baggrund. Derudover ses en

sort pil, som angiver køreretningen.

Ud over den farvede markering vises der

et advarselsskilt på den pågældende

strækning.

6071


Anvend TMC

Når der er tilsluttet en TMC-antenne,

forsynes Traffic Assist Pro med aktuelle

trafikmeldinger og der kan beregnes dynamiske

ruter (omkørsel af kø). Du kan

også se trafikmeldingerne direkte.

Om forindstilling af TMC Se "Tasten

TMC" på side 52.

Tryk på kortet i kortvisningen.

6071

Tryk på knappen TMC.

Alle aktuelle trafikmeldinger vises.

6071

Med de højre og venstre piltaster ved siden

af meldingen kan du bladre gennem

trafikmeldingerne.

For hver trafikmelding angives vejnummer

(motorvej, landevej eller byvej),

samt evt. delstykke med køreretning

samt forhindringens art.

Opdater listen over meldinger

For at opdatere trafikmeldingerne,

trykkes der på tasten .

6070

Navigationsfunktionen

Stationsvalg

Du har tre muligheder for at vælge en

TMC-station: automatisk, via stationsnavn

eller frekvens. For at skifte trykkes

der på tasten øverst til højre i skærmen.

Standard er Automatisk stationssøgning.

Indstilling Betydning

Automatisk

stationssøgning

Den automatiske stationssøgning

er aktiv.

Vælg en station med piltasterne.

Hold Stationen, der er indstillet

via Automatisk stationssøgning

eller Frekvensindtastning

holdes,

indtil du er i modtagelsesområdet.

Frekvensindt

astning

Kendes stationens frekvens,

kan den indtastes

her med piltasterne.

55


Navigationsfunktionen

Tag hensyn til meldinger til ruteberegningen

Traffic Assist Pro kan tage hensyn til

trafikmeldinger under beregningen af en

rute. Om dette sker automatisk eller manuelt,

kan indstilles under "Tasten

TMC" på side 52.

Automatisk ny beregning

Angår en trafikmelding din rute, beregnes

der hurtigst muligt en omkørsel af

forhindringen med en ny rute.

56

Manuel ny beregning

Angår en trafikmelding din rute, åbnes

der et vindue med detaljerede oplysninger

om trafikmeldingen.

6071

Skal der beregnes en omkørsel af forhindringen,

trykkes der på Omkør, ellers på

Ignorer.

6071

Ændring af status

Du kan til enhver tid ændre om der skal

tages hensyn til en melding eller ej.

Tryk på TMC-symbolet i kortvis-

ningen, for at åbne listen med TMCmeldinger.

6071

6075

Tryk på den pågældende trafikmelding.

Tryk på tasten nederst på skærmens

kant, for at skifte mellem Omkør og Ignorer.

6071


Kortvisning

Kortet hentes frem ved hjælp af miniaturebilledet

af kortet i de forskellige anvendelser.

6001

Tryk på tasten med kortsymbolet.

Opbygning af kortvisningen

Opbygningen af kortvisningen retter sig

efter den måde, Traffic Assists anvendes

på på det pågældende tidspunkt.

Kortvisning uden vejvisning

6028

Hvis navigationen ikke er aktiv, udfyldes

hele den berøringsfølsomme skærm

af kortet. Ved siden af denne vises der i

det nederste højre hjørne altid et ikon,

som bruges til at skifte til indstillingstilstanden

med værktøjsbjælke.

Kortvisning vejvisning

6029

Hvis navigationen er aktiv, visualiseres

din aktuelle position på kortet ved hjælp

af positionsikonet.

6030

Alt efter indstilling i optionstilstanden

forbliver positionsikonet stående, og

kortet bevæger sig - eller omvendt.

Infoboksen i billedets venstre kant viser

en kompasrose, der peger mod nord, din

aktuelle hastighed og din højde over havets

overflade i meter.

Navigationsfunktionen

Overblikområdet viser stadig informationer

nederst i venstre hjørne.

6032

Det videre kørselsforløb vises ved hjælp

af en pil, hvorunder den resterende afstand

er angivet. Hvis der skal foretages

to køremanøvrer lige efter hinanden, vises

der over den første pil yderligere en

lille pil for køremanøvre nummer to.

Som hjælp vises der info-linjer nederst i

billedet.

57


Navigationsfunktionen

6033

Alt efter valgt indstilling i menuområdet

Indstillinger kan der være op til i alt tre

info-linjer med forskellige oplysninger.

Kortvisning med værktøjsbjælke

Værktøjsbjælken kan aktiveres ved et

tryk på den følgende tast og deaktiveres

ved endnu et tryk.

6031

Ud over kortet vises der også yderligere

funktionstaster.

58

6036

Følgende funktionstaster er tilgængelige

på listen:

Ikon Betydning

Se "Visning af rute (værktøjsbjælke)"

på side 60.

6040

6041

6042

6043

6044

6045

6046

Se "Position og visningstilstand

(værktøjsbjælke)" på

side 60.

Se "Tag hensyn til meldinger

til ruteberegningen" på

side 56.

Se "Ændring af visning

(værktøjsbjælke)"

side 61.


Se "Orientering mod nord

(værktøjsbjælke)"

side 61.


Se "Forskydning af kortet

(værktøjsbjælke)"

side 61.


Se "Afspilning" på side 65.

Betjening af kortvisningen

Gentag sidste navigationsmelding

Under vejvisningen udsendes vigtige informationer,

som f. eks. næste kørselsmanøvre.

Den sidste melding kan

gentages med opdaterede oplysninger.

6032

Tryk på overblikområdet under den

aktive vejvisning.

Den sidste melding gentages med opdaterede

oplysninger. Derudover angives

lydstyrken.

Ændring af lydstyrke

Meldingernes lydstyrke kan ændres.

6032


Tryk på overblikområdet under den

aktive vejvisning.

Lydstyrken vises. Derudover gentages

den sidste melding.

7014

Bjælkediagrammerne viser den aktuelle

lydstyrke i forhold til den totale lydstyrke.

Det venstre diagram viser lydstyrken

for musikafspilning, det højre for navi-

gationsmeldingerne.

Med tasterne eller kan den pågældende

lydstyrke forøges eller reduceres.

!Vigtigt!

6089 6090

Indstil lydstyrken, så du stadig kan

høre al støjen fra omgivelserne.

Listen udblændes igen efter otte sekunder

uden tasttryk.

Infolinjer

Under vejvisningen kan der maksimalt

vises og skjules tre infolinjer med det

følgende indhold:

Aktuel vej resp. næste vej

Estimeret ankomsttid, resterende køretid

til til-adressen, resterende afstand

til til-adressen (denne linje visualiseres

med en fane).

Estimeret ankomsttid ved via-adresse,

køretid og resterende afstand til viaadresse

(denne linje visualiseres med

en fane og en ekstra markeringsnål).

6033

Foretag et valg i indstillingsmenuen

på tasten Ruteinfo, Side 51.

Navigationsfunktionen

Zoom kort (værktøjsbjælke)

Med zoomtasterne i de to øverste hjørner

kan der zoomes trinvist ind og ud på kortet.

6084 6085

Tryk på zoom ind 6084:

for at "zoome

ind på kortet" og dermed få vist detaljerne

på tættere hold.

Tryk på zoom ud 6085:

for at "zoome

ud på kortet" og dermed få et større

overblik.

59


Navigationsfunktionen

Visning af rute (værktøjsbjælke)

Med denne tast zoomes kortet automatisk

således at hele ruten vises. Denne

funktion er kun aktiv, når der er valgt en

rute til vejvisningen.

6040

Tryk på rutetasten.

Der zoomes ind eller ud på kortet, og de

forskellige rutedestinationer vises.

Position og visningstilstand

(værktøjsbjælke)

Forskellige funktioner er mulige med

positionstasten ved aktiv vejvisning.

Ved aktiv tast vises kortet automatisk,

så positionsikonet sidder omtrent midt

i kortet. Kortet forskydes så hele tiden.

Denne funktion vælges automatisk,

når vejvisningen er startet.

Vælg altid denne funktion, hvis du

f.eks. gerne vil finde din aktuelle position

igen ved forskudt kortvisning.

Ved deaktiveret tast bliver kortet derimod

stående, og positionsikonet bevæger

sig på helt ud til kanten af den

berøringsfølsomme skærm. Herfra vises

det ikke længere.

60

Denne funktion vælges automatisk,

hvis du har forskudt kortet manuelt, da

kortvisningen ellers hele tiden ville

springe tilbage til den aktuelle position.

Vælg altid denne funktion, når du vil

hente informationsvinduet til et punkt

på kortet.

6041

Tryk på positionstasten under den aktive

vejvisning.

Tasten visualiseres som værende trykket

ned. Hvis tasten trykkes ned igen, skiftes

der tilbage igen.

Visning af TMC-meldinger (værktøjsbjælke)

Med denne tast vises alle modtagne

TMC-meldinger fra den for tiden indstillede

station.

6076

Med denne tast vises alle modtagne

TMC-meldinger fra den for tiden indstillede

station.

På den måde sikres overblikket over den

aktuelle trafiksituation, så omkørsler beregnes

eller en tidligere beregnet omkørsel

slettes (se ”Tag hensyn til meldinger

til ruteberegningen” på side 56).

075

Tryk på tasten TMC-meldinger.

Der åbnes en liste med TMC-meldinger.

7006

Tryk på piltasterne på højre

skærmkant, for at bladre gennem listen.


Ændring af visning (værktøjsbjælke)

Kortvisningen kan ske enten i 2D (landkort)

eller 3D (rumligt).

Der skiftes visning med 3D-tasten.

043

6029 6079

Tryk på 3D-tasten.

Visningen skifter. Hvis der trykkes på

tasten igen, indlæses den forrige visning.

Orientering mod nord

(værktøjsbjælke)

Med tasten Kompas kan du orientere

kortet på den berøringsfølsomme skærm

mod nord.

6044

Tryk på tasten Kompas.

Kortet vendes mod nord på den berøringsfølsomme

skærm.

Forskydning af kortet

(værktøjsbjælke)

I forskydningstilstanden kan kortet forskydes

i vilkårlig retning. For at gøre

dette skal du "gribe fat" om kortet på et

punkt, du selv kan vælge, og forskyde

det. Forskydningstilstanden kobles til og

fra med den følgende tast.

6045

Kobl forskydningstilstanden til ved at

trykke på tasten med håndikonet.

Tryk på det ønskede punkt på kortet,

og forskyd det med det samme i den

ønskede retning.

Navigationsfunktionen

Kortet forskydes kort derefter med på

tilsvarende vis.

Bemærk:

Hvis der ventes for lang tid efter berøring

af kortet, vises menuen Optioner.

Hentning af menuen Optioner

Der er adgang til flere nyttige funktioner

via menuen Optioner.

Tryk kortvarigt på kortet.

Menuen Optioner vises. Med tasten

Back eller ved tryk på kortsymbolet lukkes

menuen igen.

6080

6080

61


Navigationsfunktionen

Følgende muligheder er disponible:

Valg Betydning

Hovedmenu Afslutter vejvisningen

og gør det muligt at anvende

de øvrige funktioner

som f.eks. MP3-

Playeren

Navi-menu Afslutter vejvisningen

Kortsymbol

og går til kvikmenuen.

Går til kortvisningen.

Afslut navigation

62

Afslutter vejvisningen

(kun ved aktiv vejvisning).

Kvikmenuen vises.

Ruteoptioner Gør det muligt at redigere

ruteoptionerne

(kun ved aktiv vejvisning).

Se "Optioner for køreprofilen"

på side 38.

Bloker vej Det kan forekomme, at

der forekommer uforudsete

vejspærringer på

den rute, som Traffic

Assist Pro har planlagt.

Med denne funktion

meddeles spærringslængden

til systemet.Det

er muligt at

vælge allerede eksisterendespærringslængder.

Efter indtastning

foretages der en ny ruteberegning

med en tilsvarende

ændret vejvisning

(kun ved aktiv

vejvisning).

Via-adresse Gør det muligt at indtaste

en via-adresse (kun

ved aktiv vejvisning).

Se "Navigationsmenu:

Indtast til-adresse"

på side 35.

Næste tiladresse

Hvis flere til-adresser er

indtastet, vises den næste

(kun ved aktiv vejvisning).

Frakobling af

lyd

Alt efter aktiv indstilling

kobles den akustiske

talemeddelelse om

køremanøvren til eller

fra.

TMC Se "Anvend TMC" på

side 55.

Indstillinger Se "Navigationsmenu:

Indstillinger" på

side 46.

Status Se "Navigationsmenu:

Status" på side 53.


Positionsoplysninger

(værktøjsbjælke)

Hvis du ønsker oplysninger om et vilkårligt

punkt på det viste kort, kan du hente

et informationsvindue om det. Dette viser

(hvis der er gemt oplysninger herom)

adressen på punktet, og tilbyder flere

funktioner til det videre forløb.

Hvis du gerne kortvarigt vil sætte vejvisningen

og kortvisningen på pause,

skal du trykke på den følgende tast på

værktøjsbjælken.

6041

Kortet bliver stående. Hvis en ønsket tiladresse

ikke er på det viste kort, kan der

zoomes ind eller ud på kortet med tasten

på værktøjsbjælken, eller det kan forskydes.

Tryk på den ønskede til-adresse på

kortet, til der vises et vindue til bearbejdning

af til-adressen.

6012

Foretag de ønskede indstillinger.

Afspil MP3-filer under en aktiv

navigation

Det er muligt at afspille optagede MP3filer

under en aktiv navigation.

Tryk på 6046-tasten.

MP3-afspilleren åbner sig.

Nu kan du afspille musikfiler (se ”Afspilning”

på side 60).

Navigationsfunktionen

63


Musikafspilning

Musikafspilning

Valg af musikafspilningsfunktionen

Musikafspilningsfunktionen aktiveres

fra hovedmenuen.

3001

Tryk på tasten Musik i hovedmenuen.

Aktivering uden aktiv navigation

MP3-Playeren aktiveres og vises med sit

hovedbillede

Blev et nummers afspilning afsluttet,

vises det sidste nummer.

Findes dette ikke længere vises det

første nummer på Hukommelseskort.

Er Hukommelseskort uden numre, ses

meldingen Der er ingen musik.

64

MP3-afspiller

Med en MP3-Player kan du åbne og afspille

MP3-numre, der er gemt på et Hukommelseskort

eller et USB-Memory

Card.

Bemærk:

Hvordan numre kan gemmes på et Memory

Card, ses under ”Overfør numre

og billeder” på side 26.

Bemærk:

Når der anvendes et USB-stik til afspilning

af MP3-filer eller billeder kan

akku’ets varighed forringes meget.

Bemærk:

Når der anvendes USB-stik (til MP3)

kan GPS-signalet også forringes.

MP3-Playeren vises som standard efterfulgt

af en eksempeltitel.

7001

I MP3-Playerss øverste område vises titlen

på det aktuelt indlæste musikstykke

med navnet på kunstneren og nummeret

i den aktuelle mappestruktur i titellinjen.

Bemærk:

Kunstnernavnet og titelnavnet udlæses

fra MP3-filens ID3-tag. Hvis den afspillede

MP3-titel ikke har en ID3-tag,

vises titlens filnavn direkte.


Betjening af MP3-Players

For at få en så let betjening som muligt

er der anbragt forskellige tastfelter rundt

om titellinjen.

Bladring

Over eller under det aktuelle nummer vises

det foregående eller næste nummer

med det tilhørende navn.

Tryk på et nummer.

Musiktitlen indlæses i titellinjen.

Hvis play-listen ikke er trykket ned,

afspilles titlen endnu ikke.

Hvis der netop afspilles et musikstykke,

afbrydes dette, og gengivelsen af

den nye titel påbegyndes.

Afspilning

Musikstykkerne fra den musiktitel, der

vises i titellinjen, afspilles ved hjælp af

den følgende tast.

7007

Tryk på tasten med afspilningsikonet.

MP3-Playeren starter afspilningen.

Tastvisningen skifter til pauseikonet.

7002

Under afspilningen vises der et bjælkediagram

under titlen, der visualiserer

den aktuelle afspilningstid i forhold til

den samlede afspilningstid for titlen.

Disse oplysninger vises også numerisk

under diagrammet.

Bemærk:

De viste tider kan afvige fra den reelle

tid afhængigt af den bitrate, der er anvendt

til komprimering af MP3-filen.

Musikafspilning

Stop af afspilning

Afspilningen kan stoppes til enhver tid

og derefter fortsættes igen.

7013

Tryk på tasten med pause-ikonet.

Afspilningen afbrydes. Det aktuelle

nummer vises stadig i titellinien. Tastens

billede skifter til afspilnings-ikonet.

Trykkes der endnu en gang på tasten

fortsættes afspilningen.

Mappe-oversigt

Bag mappeknappen opstilles alle musikmapper,

der er gemt på et memory card.

7001

Tryk på tasten mappe (se pil).

Opstillingsmenuen for mappefilerne åbnes.

65


Musikafspilning

7003

Nu kan du bladre i en mappe og vælge et

nummer og overtage dette i afspilningsmenuen.

Åben næste mappe

Med den følgende tast åbnes den næste

mappe med MP3-filer og det første nummer

påbegyndes.

7004

66

Gentagelse af aktuel titel

Hvis du trykker på den følgende tast,

gentages det aktuelt afspillede musikstykke

igen og igen.

7009

Tryk på tasten med repeat-ikonet.

Afspilningen af nummeret gentages hele

tiden.

Hvis du vil afslutte gentagelsen, skal

du trykke på tasten med repeat-ikonet

igen.

Indstilling af lydstyrke

Et bjælkediagram viser den aktuelle lydstyrke

i forhold til den totale lydstyrke.

Med tasterne 7008 eller 7005 kan lydstyrken

forøges eller reduceres.

!Vigtigt!

Indstil lydstyrken, så du stadig kan

høre al støjen fra omgivelserne.

Navigation under MP3-Playerfunktionen

Mens MP3-Player musik afspilles kan

du starte eller forsætte en navigation.

7001

Bemærk:

Der skal lægges et hukommelseskort i,

som både indeholder kortdata og MP3filer.

Bemærk:

Af simultan fast i styring og MP3- genfortælling

tin sig hen til ravage og opgive

lige i nærheden Musikwiedergabe

nær forestående.


Afslut MP3-Player

Når der trykkes på BACK-tasten forlader

du MP3-menuen.

Bemærk:

Du bedes være opmærksom på at selv

om MP3-menuen afsluttes afspilles musikken

stadigvæk. For at stoppe afspilningen

skal der trykkes på pauseikonet

(Se “Stop af afspilning” på side 65.).

Musikafspilning

67


Billedvisningsfunktionen

Billedvisningsfunktionen

Valg af billedvisning

Billedvisningsfunktionen aktiveres fra

hovedmenuen.

3001

Tryk på tasten Billeder i hovedmenuen.

Picture Viewer aktiveres og vises med

sit hovedbillede.

Er det sidst viste billede stadig på

Hukommelseskort, vises dette i billedområdet.

Findes dette ikke længere vises det

næste billede i samme mappe. Er

der ingen billeder i mappen, vises

der ingen billeder.

Er Hukommelseskort uden billeder,

ses meldingen Der er ingen billeder.

68

Picture Viewer

Med Picture Viewer kan du åbne og fåvist

billeder (JPG), der er gemt på et SDkort

eller et USB-stik. Picture Viewer

vises nedenstående med et eksempelbillede.

Bemærk:

Hvordan billederne kan gemmes på et

Memory Card, ses under ”Overfør

numre og billeder” på side 26.

8001

Det aktuelt indlæste billede vises i midten

af Picture Viewers. Over billedet vises

navnet på den pågældende fil

Betjening af Picture Viewers

For at få en så let betjening som muligt,

er der anbragt forskellige tastfelter rundt

om billedvisningen.

Bladring

Du kan bladre mellem billederne i den

aktuelle mappe i pilens retning med ta-

sterne .

Under tasterne vises det valgte billede i

lille format og navnet på den pågældende

fil.

Tilpas musikkens lydstyrke

Musikkens lydstyrke kan ændres i picture

viewer.

Tryk på tasten med højttalersymbolet.

Lydstyrkereguleringen åbnes.

Lydstyrken ændres ved at trykke på

tasterne eller.

Lydstyrkereguleringen afsluttes

5 sekunder efter den sidste indtastning.

Diasshow

Under diasshowet vises alle billederne i

den aktuelle mappe efter hinanden.

Diasshowet kan startes ved hjælp af den

følgende tast.

8012

8010+1

Tryk på tasten med diasshow-ikonet.

Billedvisningen skifter til helbilledevis-


ning og starter afspilningen med det viste

billede i det aktuelle mappeniveau.

Når alle billeder er viste, gentages diasshowet.

Når alle billeder er viste, forespørges der

om det videre forløb.

Skal diasshowet gentages, trykkes der

på.

Skal diasshowet afsluttes, trykkes der

6024 på.

6051

Trykkes der ikke på en tast, genta-

ges diasshowet automatisk.

For at afslutte diasshowet trykkes der på

BACK-tasten.

Visning af fuldt billede

Ved visning af det fulde billede forstørres

det aktuelle billede, så det fylder hele

den berøringsfølsomme skærm. Visningen

af fuldt billede kan startes ved hjælp

af den følgende tast.

8013

Tryk på tasten med ikonet for visning

af fuldt billede.

Billedvisningen skifter til helbillede og

starter afspilningen med det viste billede

i det aktuelle mappeniveau.

Når der trykkes på den venstre eller højre

touchscreenflade vises det foregående

eller næste billede i det aktuelle billedniveau.

Hvis du trykker på tasten Back, kommer

du tilbage til standardvisningen igen.

Afslutning af Picture Viewer

Hvis du trykker på tasten Back, afsluttes

Picture Viewer-funktionen, og hovedmenuen

vises.

Billedvisningsfunktionen

Mappevisningen

Under det billede, der vises i Picture

Viewer, vises dets respektive mappe i et

tastfelt.

8003

Tryk på tastfeltet.

Mapperne vises.

8004

I denne visning vises navnet på den aktuelle

mappe i den øverste linje. Indholdet

af mappen vises i listen under.

Alle felterne i listen er taster. Billeder og

mapper vises med deres navne.

Betjening af mappevisningen

Undermappe

I mappeoversigten vises alle filmapper,

som indeholder billeder.

69


Billedvisningsfunktionen

Bladring

Med tasterne 8010+1kan

der bladres

i den retning, som pilen viser, i listevisningen.

Mellem tasterne vises den aktuelle listeside

og det samlede antal listesider.

Valg af billede

Du kan hente et billede fra listen ind i

Picture Viewer med det samme.

Tryk på tasten for det ønskede billede.

Mappevisningen lukkes, og Picture

Viewer vises med det ønskede billede.

Skift af mappeniveau

Med tasten 1015kan

der skiftes til et højere

niveau. Alle undermapper, som indeholder

billedfiler, vises så.

For at få vist indholdet af en undermappe,

trykkes der på den pågældende knap.

Lukning af mappevisning

Mappevisningen lukkes ved at trykke

på BACK-tasten.

70


Indstillinger

Valg af indstillinger

Du kan vælge forskellige grundlæggende

indstillinger for alle Traffic Assist

Pro's funktioner.

3001

Tryk på tasten Indstillinger i hovedmenuen.

Indstillingsmenuen, hvorigennem yderligere

videre valg kan foretages, indlæses.

Indstillingsmenuen

De forskellige indstillingsmuligheder

kan vælges fra indstillingsmenuen.

9017

Betjening

Valgmuligheder

Du kan vælge den indstilling, du ønsker,

ved at trykke på tasten for den pågældende

indstilling. Tasternes funktioner

er forskellige afhængigt af det trufne

valg og beskrives nærmere under "De

enkelte menupunkter" på side 71.

Lukning af indstillingsmenuen

Hvis du trykker på tasten Back, lukkes

indstillingsmenuen, og hovedmenuen

vises.

Indstillinger

De enkelte menupunkter

Energi

Traffic Assist Pro kan drives med en

ekstern strømforsyning eller via det integrerede

akku.

Bemærk:

Hvis du anvender batterier, skal du

være særligt opmærksom på den aktuelle

opladningstilstand. Hvis der ikke er

energi nok til rådighed, er det f.eks.

ikke muligt at opretholde navigationen,

til du når frem til til-adressen.

Strømforsyningen og tilstanden vises

med en statusvisning.

Visning af energiforsyning

Du kan aktivere statusvisningen med

den følgende tast.

9027

Tryk på tasten Energi.

Statusvisningen aktiveres, og energiforsyningen

visualiseres.

71


Indstillinger

9021

Opladningstilstanden vises ved hjælp af

en påfyldningsniveauindikator. I eksemplet

er batteriet omtrent ladet to tredjedele

op.

Opladningen signaliseres af et stiksymbol

i statusvisningen.

9022

Afslutning af statusvisning

Hvis du trykker på tasten OK, lukkesstatusvisningen,

og indstillingsmenuen vises.

72

Lysstyrke

Ved hjælp af den følgende tast kan du

skifte mellem den maksimale og minimale

lysstyrke for skærmen.

9024

9030

Tryk på tasten Lysstyrke.

Skærmens lysstyrke skifter til et andet

lysstyrkeniveau. Ikonet for den aktive

indstilling fremhæves.

Ikon dag: maksimal lysstyrke

Ikon nat: minimal lysstyrke

Kalibrering

Hvis den berøringsfølsomme skærm reagerer

mangelfuldt ved berøring af tasterne,

skal der foretages en kalibrering.

Start af kalibrering

Kalibreringen startes med den følgende

tast.

9025

Tryk på tasten Kalibrering.

Kalibreringsproceduren starter.

På den berøringsfølsomme skærm køres

der til forskellige positioner med et trådkors.

Tryk nøjagtigt på de forskellige

positioner, som trådkorset kører til.

Når der er blevet trykket på alle positionerne,

afsluttes kalibreringsproceduren

automatisk. Indstillingsmenuen vises.

Den berøringsfølsomme skærm skal nu

arbejde nøjagtigt. Kontakt din forhandler,

hvis dette ikke er tilfældet.


Sprog

Teksterne på den berøringsfølsomme

skærm kan vises på forskellige sprog.

Hentning af sprogvalgsmenu

Du kan vælge mellem forskellige sprog

med den følgende tast.

9026

Tryk på tasten Sprog.

Sprogvalgsmenuen vises.

9020

I sprogvalgsmenuen vises de disponible

sprog på en liste bestående af flere sider.

Hvert listefelt vises som en tast. Navnet

på det pågældende sprog og det tilhørende

nationalflag står på de pågældende taster.

Bladring

Med tasterne 7006 kan der bladres i

den retning, som pilen viser, i listevisningen.

Mellem tasterne vises den aktuelle listeside

og det samlede antal listesider.

Valg af sprog

Ved skift af sprog starter softwaren på

ny.

Tryk på tasten for det ønskede sprog.

For en sikkerheds skyld bliver du med

meddelelsen Skift sprog til ...? igen

spurgt, om du vil foretage det pågældende

valg.

Tryk på for at overtage det valgte

sprog.

Hvis du ikke ønsker at overtage det

pågældende sprog, skal du trykke på

tasten .

5060

5059

Afbrydelse af sprogvalg

Hvis du trykker på tasten Back, lukkes

sprogvalgsmenuen, og indstillingsmenuen

vises.

Indstillinger

Toner

Med følgende tast kan kvitteringstonen

for berøringen af touchscreenen tilsluttes

og frakobles.

9001

9002

Tryk på tasten Toner.

Afhængigt af den foregående indstilling

kobles kvitteringstonen til eller fra.

73


Indstillinger

Information

Hvis du trykker på den følgende tast, vises

informationer vedrørende Traffic

Assist Pro.

9023

Tryk på tasten Information.

Den pågældende information vises.

9018

Vær især opmærksom på produktbetegnelsen

og oplysningerne vedrørende

softwareversionen. Hav altid disse oplysninger

parat, når du kontakter Harman/Becker.

74


Fagord

ETA

(Estimated Time of Arrival)

Forventet ankomsttid til destinationen.

Traffic Assist Pro tager under beregningen

hensyn til forskellige gennemsnitshastigheder

for forskellige vejtyper (i

byer, landeveje, motorveje etc.) og når

der anvendes TMC også til den aktuelle

trafiksituation.

GMT

(Greenwich Mean Time)

Mellemeuropæisk middeltid

Normaltid på længdegraden 0 (længdegraden

for Greenwich, som går igennem

Storbritannien). Denne tid anvendes

over hele verden som standardtid til synkronisering

af datasamlingen.

GPS

(Global Positioning System)

Via satellitter formidler GPS din aktuelle

geografiske position. GPS er baseret

på i alt 24 satellitter, der kredser rundt

om jorden og udsender signaler undervejs.

GPS-modtageren modtager disse

signaler og beregner ud fra forskellen i

den tid, det tager for signalerne at tilbagelægge

strækningen fra de enkelte sa-

tellitter, afstanden til disse satellitter og

dermed modtagerens aktuelle position i

geografisk længde og bredde. For at

kunne foretage en positionsbestemmelse

er det nødvendigt med signaler fra

mindst tre satellitter; med signaler fra

fire satelliter er det også muligt at udregne

den aktuelle højde over havets overflade.

HDOP

(Horizontal Dilution Of Precision)

HDOP angiver kvaliteten af positionsbestemmelsen.

I teorien er værdier fra 0

til 50 mulige, og her gælder følgende regel:

jo mindre en værdi, desto nøjagtigere

er positionsbestemmelsen (værdi 0 =

ingen afvigelse fra den faktiske position).

Værdier op til 8 er acceptable ved

navigation.

ID3-tag

"Indholdsfortegnelse" for en MP3-titel.

Indeholder oplysninger som titel, kunstner,

album, år og genre.

Fagord

JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group)

JPEG er det mest almindelige format til

lagring af komprimerede billeder med

tab. Dvs. ved komprimering reduceres

billedernes kvalitet. Trods komprimeringen

giver dette format dog en god billedkvalitet,

og det er muligt selv at vælge

komprimeringsgrad. Det mest

almindelige format til visning og udveksling

af billeder på internettet.

Hukommelseskort

Et genskrivbart hukommelseskort. I Traffic

Assist Pro drejer det sig mere præcist

om et SD-kort.

MP3

Særlig komprimeringsmetode til lydfiler

(f.eks. musik).

Mappe

Fortegnelse

Mappe på cd/hukommelseskort/microdrive,

der indeholder MP3-filer.

75


Fagord

SD-kort

(Secure Digital)

SecureDigital-kortet blev udviklet af

SanDisk i 2001 på grundlag af den ældre

MMC-standard. Et SD-kort er et udskifteligt

genskrivbart kort.

Pen

En pen er en stift, der anvendes i forbindelse

med betjeningen af berøringsfølsomme

skærme, mobiltelefoner eller

håndholdte computere (PDA'er).

Pennen består af en stift af kunststof

med en blød kerne af kunststof. Hylsteret

er hårdt med et godt greb, den bløde

kerne munder ud i en spids og er konstrueret,

så skærmen berøres så skånsomt

som muligt (så skærmens overflade

altså ikke ridses).

Betjening med pennen er mere præcis

end betjening med fingrene, da det kun

er pennens spids, der berører skærmen.

Herved undgår man også, at skærmen

snavses til med fingeraftryk.

76

TMC

(Traffic Message Channel)

Trafikmeldinger, som transmitteres af

nogle VHF-stationer via RDS. Princippet

bag den dynamiske navigation.

USB

(Universal Serial Bus)

Universal Serial Bus (USB) er et bussystem

til forbindelse af en computer med

eksterne USB-periferienheder med henblik

på udveksling af data.


A

Active Sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Advarsler

Fartgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Afslutning af Picture Viewer . . . . . .69

Afstand til til-adresse . . . . . . . . . . . .46

Aktivering uden aktiv navigation . . .64

Ankomsttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Autozoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

B

Begrænsninger

Betalingsvej . . . . . . . . . . . . . . . .39

Færge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Motorvej . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Bestemmelsesmæssig brug . . . . . . . . .5

Betalingsvej . . . . . . . . . . . . . . . 39, 47

Betjening af mappevisningen . . . . . .69

Bladring

i billedmappe . . . . . . . . . . . . . . .68

i lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

i musikmappen . . . . . . . . . . . . . .65

D

Diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Stikord

E

ETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

F

Færge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 47

Fartgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Fra-adresse . . . . . . . . . . . . . 33, 35, 51

G

Gentagelse af aktuel titel . . . . . . . . .66

GMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

H

Hastighedsbegrænsning . . . . . . . . . .50

Hastighedsprofil . . . . . . . . . . . . . . . .47

HDOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Hjemadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Hukommelse med til-adresser . . . . .33

bladre i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

redigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

redigere i . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Særlige til-adresser . . . . . . . . . .42

Hukommelseskort . . . . . . . . . . . 18, 75

Hurtig rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Stikord

I

ID3-tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 75

Indstil lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . .58

Indstilling af lydstyrke . . . . . . . 52, 66

Indstillinger

for navigation . . . . . . . . . . . 34, 46

Indtastning af adresse . . . . . . . . . . . .36

J

JPG/JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 75

K

Køreprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Køretid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Kort rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Kortmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Kortsymboltaster . . . . . . . . . . . . . . . .34

Kortvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

2D, 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

aktuel position . . . . . . . . . . . . . .32

Særlige til-adresser . . . . . . . . . .42

skifte fra kvikmenu . . . . . . . . . .34

Visning af til-adresse . . . . . . . . .38

Kvikmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

77


Stikord

L

Liste over til-adresser . . . . . . . . . . . .32

Lister

Byliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Liste over til-adresser . . . . . . . .32

Vejliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Lukning af mappevisning . . . . . . . . .70

M

Måde, ruten skal tilbagelægges på . .47

Målenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Mappevisning . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Motorvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 47

MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 75

MP3-afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

afslutning af . . . . . . . . . . . . . . . .67

aktivering af . . . . . . . . . . . . . . . .64

Musikafspilningsfunktionen . . . . . . .64

N

Navigation

hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Kvikmenu . . . . . . . . . . . . . . . . .32

start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

stop af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Navigationsmenu . . . . . . . . . . . 32, 34

Opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . .34

78

P

Pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Picture Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . .68

afslutning af . . . . . . . . . . . . . . . .69

R

Resterende køretid . . . . . . . . . . . . . .46

Rute

hurtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Omdøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Slet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

type af . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 47

Ruteinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Ruteliste

bearbejdning af . . . . . . . . . . . . .44

ny rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Ruteplanlægning . . . . . . . . . . . . 34, 43

Rutetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 47

S

Særlige til-adresser . . . . . . . . . . . . . .40

i de nærmeste omgivelser . . . . .40

visninger på kortet . . . . . . . . . . .46

SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . 5, 31

Skift af mappeniveau . . . . . . . . . . . .70

Sommertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Stop af afspilning . . . . . . . . . . . . . . .65

T

Tidsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Tidszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Til-adresser

beskyttede . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Fra-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . .33

indtaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

lagring af . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Standard- . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . .52

Ny beregning af rute . . . . . . . . .56

Opdater meldinger . . . . . . . . . . .55

Stationsvalg . . . . . . . . . . . . . . . .55

Visning på kortet . . . . . . . . . . . .54

tværvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38


U

USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

V

Vælg en by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Vælg land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Valg af billede . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Valg af billedvisning . . . . . . . . . . . . .68

Valg af by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Valg af land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Valg af til-adresse

fra kortet . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Indtastning af adresse . . . . . . . .36

Særlig til-adresse . . . . . . . . . . . .40

Valg af vej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Valgvinduet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Via-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Visning af aktuel position . . . . . . . . .34

Visning af aktuel vej . . . . . . . . . . . . .46

Visning af fuldt billede . . . . . . . . . . .69

Visning af vejnavne . . . . . . . . . . . . .46

Stikord

79


Tekniske data

Tekniske data

Mål:

(B x H x D) i mm 137 x 88 x 19,5

Vægt:

272 gram

Processor:

400 MHz-processor med CISC-arkitektur

Skærm:

4-tommers

berøringsfølsom skærm med en farvedybde

på 16 bit

65536 farver

Refleksionsbehandlet

Hukommelse:

64MB flash-hukommelse

64 MB SD-RAM

SD-kortlæser

Understøtter op til 2 GB

USB-stik:

USB 1.1

USB 2.0 (Client)

Udgang til hovedtelefoner:

3,5-mm-stereobøsning

2 interne højttalere:

2 watt maks.

Forsyningsspænding:

5 Volt via USB-forbindelse

80

AC adapter (ikke indeholdt i leveringen):

100-240 volt

0,5 ampere

50-60 Hz

Udgangsspænding:

5 volt


DATABLAD

Dette apparat må i overensstemmelse med gældende EF-direktiver bruges af alle.

Dette apparat opfylder kravene i de p.t. gældende europæiske og harmoniserede nationale standarder.

Det giver dig garanti for, at de specifikationer vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, der

gælder for dette apparat, er overholdt. Dette betyder, at det så vidt muligt undgås, at dit apparat forstyrrer

andre elektriske/elektroniske apparater, eller at dit apparat forstyrres af andre elektriske/elektroniske

apparater.

Apparatet er forsynet med den EF-typegodkendelsesskilt (e11)

iht. kommissionens direktiv 95/54/EF om elektromagnetisk kompatibilitet

og er dermed godkendt til montering og brug i motorkøretøjer

(klasse M, N og O).

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!