Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

Læs inde i bladet:

13

20

31

Trige

Ølsted

Spørring

Højtlæsning på

biblioteket

Miniton i ST70

MSS-spørgekasse

Treklang

Nr. 34 December 2007 - Årg. 6


Flere redaktionsmedlemmer søges til Treklang

- Går du rundt med en lille journalist i maven?

- Kunne du tænke dig at være med til at skrive

om de ting, der sker i dit lokalsamfund?

- Vil du ha’ indflydelse på, hvad der står i dit

lokalblad Treklang?

Lokalbladet Treklang søger folk - unge som

gamle - der på frivillig basis, vil være med til at

skrive om stort og småt i bladet. Opgaverne er

meget varierede, lige fra interview, at skrive om

kulturelle ting fra områderne, lave opsøgende

arbejde eller måske skrive din egen gode historie!

Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Treklang udkommer 6 gange om året og bliver

postomdelt til alle husstande i Trige, Spørring og

Ølsted.

Er dette noget for dig, så kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen

aage.lauritsen@mail.dk

tlf.: 86 23 17 95

Hvis du vil vide mere om redaktionsarbejdet så

læs artiklen inde i bladet på side 7.

hilsen

Redaktionen af Treklang

Annoncepriser

1 side 1100 kr.

1/2 side 700 kr.

1/4 side 400 kr.

1/8 side 250 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser ekskl. moms

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En side tekst i Treklang koster 225 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen


Trige

Ølsted

Spørring

Så er vinteren over os og aktiviteterne i foreningerne

foregår fortrinsvis under tag.

På Fællesrådets sider kan du læse om en ny dagligvarebutik,

som kommer til byen.

Fra ST70 er der indlæg om generalforsamlinger og

annoncer for diverse aktiviteter heriblandt miniton,

en ny aktivitet i badmintonafdelingen.

Der er fra Bjørnshøj Centret indlæg om Honoré som

har fået en frivillighedspris og om det nye brugerråd.

I dette nummer fortsætter vi med artikler fra områdets

erhvervsliv. Denne gang har vi været på besæg

hos Mario Grill og Pizza.

Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende

aktiviteter. Blandt andet annoncer for fisketur.

Derudover beskrivelse af den nye struktur i

Trigeparken.

Vi forsøger i dette nummer at opstarte en spørgekasse

for børn.

Vi mangler medlemmer til redaktionen, se annonce

og artikel om redaktionens arbejde.

Treklang

nr. 34 · december 2007 · årgang 6

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),

Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Helle Lykke Jørgensen,

Henny Hansen, Vivi Salling Olsen og Peter Jes

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: heh@privat.tele.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Årets sidste nummer af Treklang

... spændende læsning til de mørke timer

Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast i

området og at overholde de anførte deadlines.

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet; for nr. 35 er det 5. januar 2008.

Nr. 35 udkommer i uge 5, i slutningen af januar.

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt Hinnerup Postkontor, på tlf.:

80 20 70 30 eller undertegnede.

Redaktionen ønsker god jul og

et godt nytår til alle læsere og annoncører.

Forsidefoto: Solnedgang over Trige (Carl-Erich

Hansen)

Web:

www.trige.dk

Tryk: Vitten Bogtr yk A/S

Oplag: 1.900

Aage Birkkjær Lauritsen

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6

gange om året og postomdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 5, 2008.

Deadline for tekst og annoncer 5. januar 2008.

3


4

Trige - Ølsted

Fællesråd

Nyt fra Fællesrådet

Ny dagligvarebutik og nybyggeri i Trige

Nu er det - næsten - ganske vist

Den 26-9-2007 blev lokalplan 805 endelig godkendt

i Byrådet. Endelig betyder, at der nu er grønt

lys for, at der kan søges om byggetilladelse til opførelse

af den dagligvarebutik, som REMA 1000 har

planer om. Men, men, men, der er stadig et stykke

vej. I disse dage er der gang i rydning af grunden

således, der kan foretages de nødvendige jordbundsundersøgelser.

I næste Treklang forventer vi

at kunne oplyse om, hvornår dørene til Triges nye

dagligvarebutik kan åbnes.

På denne grund skal Rema 1000 opføres

Nyt boligområde mellem

Lergravvej og Holmkærvej

Går du med planer om at bygge nyt hus i Trige, så

er muligheden indenfor rækkevidde. Der er fuldt

tryk på byggemodning af ovennævnte areal, og i

bedste fald vil 2008 være året, hvor der endelig igen

er ledige byggegrunde i vores område.

Byggemodning af Lergravvej

Linie 3

Bussen har taget hul på vinterkøreplanen og den er

en forringelse af vore muligheder hvad angår morgentrafikken.

Før havde vi 15 minutters drift, nu er

der kun afgang hver fi time. Der er sket det, at der

kører 2 busser med 3 minutters interval, men den

ene kører fra ved Ikea og tager turen ind omkring

Århus Nord med det resultat, at man er i Århus et

kvarter senere. Hvem har lige brug for ekstra transporttid

om morgenen? Fællesrådet har bedt om en

forklaring på denne forringelse, men har endnu ikke

fået noget svar.

Er der nogen, der kan understøtte behovet for, at

denne ændring føres tilbage til 15 minutters drift, så

ring eller mail, så vi kan bruge det i vores bestræbelser

på at få det ændret.

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Udvalgsmedlem:

Henny Hansen Bodil Frederiksen Lis M. Rasmussen Anton Birk Jensen Peer F. Pedersen

Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 44 Trige Parkvej 11, 1. mf. Hvidbjergvej 26, Ølsted Hjulby Hegn 96

tlf.: 86 23 12 99 tlf.: 86 23 08 58 tlf.: 86 23 10 95 tlf.: 86 23 16 26 tlf.: 86 98 90 74


Hvordan skal vi sige det?

Containerpladsen på P-pladsen bag Brugsen er

IKKE til affald, kun glas og papir, der kan puttes i

containerne, kan afleveres der. Vi synes det er en

god idé, at papir og glas kan genbruges, men hvis

pladsen til stadighed bruges til at aflæsse alle mulige

former for affald, så er det et spørgsmål, om vi

ikke skal nedlægge pladsen helt.

Containerpladsen ved Brugsen

Mini erhvervspark i Trige

I sidste nr. af Treklang efterlyste vi selvstændige

erhvervsdrivende i Trige, som kunne tænke sig at

være med i et samarbejde af en art.

Vi mener, at der faktisk måske kunne være behov

for, at små virksomheder her i området kunne slå sig

sammen i en slags lille erhvervspark, hvor man

kunne have kontorfællesskab og andre ting.

Vi har fået et par henvendelser, som vi gerne vil gå

videre med og vil arbejde på at finde egnede lokaler

til.

Inden vi kommer for langt i processen, vil vi gerne

have "de sidste med", så skulle der sidde flere rundt

om, der gerne vil være med i en slags erhvervspark

i Trige, så ring eller skriv hurtigst muligt til: Henny

Hansen tlf.: 86 23 12 99 eller mail:

heh@privat.tele.dk.

Tak for 2007

2007 har været året, hvor vi for alvor fik resultaterne

af Byfornyelsen at se. Der har været meget arbejde

med det, men det har været hele besværet værd.

Inden årets udgang skal vi indsende forslag til revision

af Kommuneplanen. Det er vores mulighed for

at være lidt på forkant med udviklingen af Trige i de

kommende år. Ingen kan spå om fremtiden, men vi

kan da i det mindste fortælle, hvad vi ønsker, med

baggrund i det vi har i dag.

Glædelig jul og godt nytår

På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Mandag - fredag 6.30 - 21.00

Lørdag - søndag - helligdage 7.15 - 21.00

5


6

Omkring 70 personer deltog i offentligt møde om

børn og unge i Trige. Der var deltagelse fra alle de

offentlige instanser, der har med børn og unge at

gøre, skole, børn og unge, politi og socialforvaltning.

Hver især fortalte om deres indsats for at give børnene

en god og tryg opvækst. De fortalte også om

de muligheder der er for indsats, hvis nogen kommer

ud i kriminalitet.

Det var rart at høre skoleinspektør Preben

Sørensens opfattelse af eleverne på Bakkegårdsskolen.

Han betegner dem som gode og glade elever,

der trives i nærområdet.

Det som de fremmødte nok gerne ville høre noget

om, er den uro og kriminalitet der er i lokalområdet.

Og her kunne politiet med statistikken i hånden fortælle:

- at der det sidste år er rejst sigtelse i 19 tilfælde og

det drejer sig om 38 forhold.

- at skolen har 442 elever og kun 3 har været

involveret i "uheldig adfærd".

- at kun 30 % kriminalitet er registreret og 70 %

hører politiet ikke om, da det ordnes personer

eller forsikringsselskaber imellem.

- at Bakkegårdsskolen ligger på en 6. plads ud af

48 hvad angår kriminalitet.

Og det er kun en lille del af al den information der

kom på bordet …

Vi fik således ikke noget at vide om, hvem det er,

der går og slår ruder i stykker, tænder små ildebrande,

laver de mange tyverier og henter "gratis" ting i

brugs og kiosk. Men vi fik et billede af, at der gøres

Spørring-Århus

Rute 743

Børn og unge i Trige

Fra mødet om børn og unge i Trige

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf.: 86 98 90 17

en indsats for at fange de børn, der har risiko for at

falde i, og at der er mange muligheder for at støtte

op om de, der kommer ud i kriminalitet eller anden

uheldig adfærd.

Fritids- og Ungdomsskoleleder Ove Petersen kunne

fortælle, at det samarbejde der er i Trige mellem

klubber, institutioner og skole, den såkaldte

Netværksmodel, er unik og skal implementeres i

alle skoledistrikter i Århus.

Aftenen resulterede nok i flere spørgsmål end svar,

og der er behov for, at vi løbende tager emnet op.

Derfor vil vi over vinteren samle materiale til endnu

en omgang debat omkring børn og unges muligheder

i Trige.

På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Århus Fragtmandscentral: Tlf.: 86 15 40 00

Lystrup-Århus

Rute 744


Hvad vil det sige at være medlem af Treklangs redaktion?

Arbejdsprocessen fra idé til færdigt blad

For hver udgivelse af Treklang afholder redaktionen

et møde, hvor vi dels taler om det senest udkomne

blad og økonomien og dels ser fremad mod det nye

blad. Mødet ledes af redaktøren, der har udsendt

dagsorden for mødet, så alle er klar over hvad, der

skal diskuteres - typisk er det hvilke artikler, der er

kommet ind og hvilke, der eventuelt skal skrives

inden deadline.

Deadline indtræffer. Korrekturlæseren får teksterne

til første gennemsyn. Den praktiske del af arbejdet

med at få artiklerne sat ind på de rette sider og få

flyttet rundt på annoncerne i forhold til hvor der er

plads til dem er et samarbejde mellem redaktøren og

korrekturlæseren. Resten af redaktionen er ikke

inde over dette arbejde. Deres rolle består primært i

at levere materiale til bladet. Korrekturlæseren får

de færdigopsatte sider til andet gennemsyn.

Herefter udfærdiger redaktøren den fil, som trykkeren

bruger, når han skal producere bladet i de fysiske

eksemplarer, der kommer ud i vores postkasser

med de kære postbude.

Hvor stort er arbejdspresset?

Tja, bladet udkommer 6 gange årligt - det giver 6

møder af 1-2 timer. Dertil kommer den tid, man bruger

på at skrive artikler. Nogle medlemmer skriver

ingen artikler, andre skriver mange. Det er helt op

til den enkelte person og redaktionen stiller ikke

krav til, at den enkelte skal producere så og så

mange artikler i løbet af et år.

Det er op til den enkelte om han/hun vil fremlægge

idéer til artikler på redaktionsmødet for at få en tilkendegivelse

af om idéen kunne være oplagt til

brug i bladet. Andre vil helst skrive løs derhjemme

og indlevere artiklerne til redaktøren uden at rådføre

sig med resten af redaktionen.

Ofte er det de længere artikelserier, der diskuteres i

redaktionen inden serien startes i bladet.

Hvis idéen er der, kan arbejdet indpasses når du har

tid og overskud. Hvis du ikke når at blive færdig

inden deadline, ja så kommer der en ny chance på et

senere tidspunkt. Arbejdet er præcis så hårdt og

krævende som man selv gør det til.

For mit vedkommende kan jeg sige, at jeg blev

medlem af redaktionen, da jeg skrev speciale og

lige var flyttet til byen. Der var således mange ting,

der optog mig, men der blev alligevel tid til deltagelse

i redaktionsmøderne og til korrekturlæsning.

Siden dengang er jeg blevet mor og mere af min tid

går med gøremål omkring hjemmet. Alligevel er jeg

stadig en aktiv del af redaktionen og jeg passer mit

korrekturarbejde ind efter juniors søvnrytme og

redaktionsmøderne ligger om aftenen efter hans

sengetid, så det kan godt lade sig gøre at være aktiv

i Treklang selvom man har familie, børn og fritidsaktiviteter,

der tager ens tid. Spørgsmålet er bare

om man har lyst til at gøre en indsats.

Hvem søger redaktionen?

Der er altid plads til en mere men vi kunne især godt

tænke os at få flere unge kræfter ind i redaktionen -

det vil helt naturligt munde ud i et mere alsidigt blad

med artikler, der appellerer bredt til mange forskellige

befolkningsgrupper.

Endvidere kunne vi godt tænke os, at bladet afspejler

de ting, der foregår i Trige, Ølsted og Spørring

og ikke kun indeholder stof, der er relevant for

Triges beboere, så vi hilser nye medlemmer fra

Ølsted og Spørring ekstra velkommen i redaktionen.

Derfor skal du endelig melde dig til redaktionen,

også hvis det, du går og drømmer om at lave i

redaktionen, allerede er nævnt i listen nedenfor.

For alle gælder det, at vi deltager i arbejdet fordi vi

har lyst og er engagerede i vores lille lokalsamfund.

Der er nemlig tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

På vegne af redaktionen

Vivi Salling Olsen

Opbygningen af Treklangs redaktion

på nuværende tidspunkt

Redaktør - leder redaktionsmøderne og opsætter

bladet, samt leverer det til tryk, laver planen

(i samarbejde med trykkeriet) for hele årets

udgivelser med datoer for deadline og runddeling

Regnskabsansvarlig - modtager penge for

annoncerne og udsender faktura

Annonceansvarlig - sørger for at opsøge nye

virksomheder, der kunne være

interessante/oplagte at få til at annoncere lokalt

Fotograf - tager billeder af langt de fleste arrangementer,

der finder sted her i området

Korrekturlæser - får alle tekster til gennemsyn

og retter det, der måtte være af sproglige og forståelsesmæssige

fejl

Meninge medlemmer - kommer med feedback

på bladet, samt idéer til hvilke artikler, der

kunne bringes i bladet, bidrager med artikler

7


8

Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt.

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin.

● mere end 500 tanksteder i

Danmark.

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige.

● en månedlig opgørelse.

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen.


LR Kælderen

- vejen til velvære

Forkæl din krop og sjæl med skønne produkter i høj kvalitet.

Super lækre produkter til ansigts- og kropspleje,

kosmetik, parfume, Natural Life drikke aloe vera samt kosttilskud.

- Tag fri et par timer.

- Plej din krop og sjæl.

- Produkterne og vejledningen findes på stedet.

- Pleje af ansigt, hænder og fødder.

- Makeup-aften.

- Polterabend.

- Fransk manicure.

Spar mellem 30-35 % ved køb.

Book dig ind til en Temaaften/forkælelsesaften

for dig selv eller med veninderne.

Yderligere oplysninger og henvendelse til:

LR Partner/Rådgiver

Henny Yde Heidi Horsdal

Tlf.: 86 98 95 21/21 69 90 33 Tlf.: 86 98 95 13/21 73 77 90

9


10

De fleste af os lever et stille og roligt liv, uden vold

og kriminalitet, men blandt os går der folk rundt,

som har været udsat for forskellige forbrydelser.

Måske har du selv haft problemer, hvor du har haft

brug for at snakke med en eller måske har du ikke

vidst, hvor du skulle henvende dig for at få hjælp

eller vejledning.

Offerrådgivningen er et af de gratis og anonyme tilbud,

der gives til dig, der har brug for hjælp!

Offerrådgivningen er ikke behandlere, men består

af 10-12 frivillige mennesker, der gerne vil hjælpe

andre. Det er muligt at få hjælp alle ugens dage og

i døgnets 24 timer.

Når du ringer til rådgivningen er både du og den frivillige

anonym. Du skal altså hverken fortælle dit

fulde navn eller give andre personlige oplysninger.

Kun hvis DU ønsker, at der skal følges op på sagen,

skal du videregive dit telefonnummer.

Den frivillige er til for dig. Og du kan ringe med

problemer lige fra misbrug, overgreb, overfald, indbrud

eller hvis du er psykisk ude af balance og har

brug for en at snakke med.

www.jakobsmusik.dk

Selskabsmusiker Jakob Petersen

tlf.: 87 48 90 09 - mobil: 22 12 7-9-13

Offerrådgivning

for hele Østjyllands politikreds

Ud over den anonyme hjælp, kan du også bruge de

frivillige som støtteperson. Du kan få en personlig

samtale, som foregår et anonymt sted - ofte på politigården.

Har du brug for mere professionel hjælp,

hjælper rådgiverne med at finde den rette selvhjælpsgruppe,

psykolog e.l. Rådgiverne har også

bemyndigelse til at være bisidder i retten, at følge

med til advokater, psykologer eller hvis du skal se i

politiets fotoalbum. Har du et ønske om, at snakke

med et bestemt køn, kan dette også lade sig gøre, da

der altid er mindst én af hvert køn på vagt.

De frivillige, der er med i Offerrådgivningen bliver

nøje udvalgt. De har alle været gennem en personlig

samtale og herefter har de fået uddannelse inden

for psykologi, jura og sociale forhold.

Det kan være, at du har fået lyst til at blive frivillig

i Offerrådgivningen. Hvis du har dette, kan du henvende

dig på telefon: 23 68 60 56 eller besøge hjemmesiden:

www.offerraadgivningen.dk.

Helle Lykke Jørgensen

Beboerhuset "Oasen"

Velkommen til Trige køreskole

.

www.trigekoreskole.dk

eller

Du kan kontakt mig på tlf.

20127757

Mødested: TRIGE FORSAMLINGSHUS

Medlem af Dansk Kørelærer-Union


46 personer trodsede regnen og fandt vejen til centret,

hvor de kunne opleve en spændende aften med

fortællinger om at være pige og kvinde på Sri

Lanka, i Canada og i Danmark.

Det var spændende at høre om, hvordan forskellige

kvinder fra forskellige kulturer havde oplevet barndommen

og ungdommen som pige.

Det var også spændende at få et indblik i livet som

pige i områderne omkring Lisbjerg og Ølsted. Flere

af de fremmødte kunne nikke genkende til det, der

blev fortalt og andre, der er tilflyttere, sad undrende

og hørte på, hvordan lokalområdet tidligere har

været præget af både erhvervsliv og butiksmiljøer.

Aftenen blev forsødet med et lille traktement og

sange skrevet og komponeret af kvinder.

Selvom aftenen handlede om kvinder, kom der 6

mænd, så nu er det spændende, om der kommer 40

Kvinder fra alverdens lande

Temaaften den 4. oktober på Bjørnshøj CentretEL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 -

Grundfør

Tlf.: 86 98 85 55

Gartnerparken 24A - Trige

Tlf.: 86 23 16 93

mænd og 6 kvinder, når vi den 3. april indbyder til

en aften om:

Mænd fra alverdens lande

i Beboerhuset "Oasen".

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

Beboerhuset "Oasen"

11


12

Kartoflen var i centrum, da 15 børn fra Trige valgte

at bruge 3 dage af efterårsferien på at lave forskellige

aktiviteter med kartofler.

Biblioteket i Trige og Beboerhuset i Trigeparken tilbød

børn fra 2. til 5. klasse at være "heldige kartofler".

Det blev nogle sjove dage. 2 dage på biblioteket i

Trige og 1 dag i Beboerhuset i Trigeparken.

1. dag så vi tegnefilm om kartoflens historie og

efterfølgende lavede vi forskellige kartoffellege

som for eksempel "kartoffelpetanque", "kartoffelbowling"

og "kartoffelmål".

Der laves kartoffelfigurer

Opskriften på kartoffelsuppe

Til 4 personer

600 g kartofler

3 porrer

1 finthakket fed hvidløg

1 spsk. smør

1 l bouillon

salt og peber

Kartoflerne skrælles og skæres i skiver.

Rens porrerne og skær dem i strimler.

(Tag lidt fra til pynt.)

Svits kartofler, porrer og hvidløg i smør

i en gryde, uden det tager farve.

Hæld bouillon over og

kog til kartoflerne koges ud.

Smag til med salt og peber.

Pisk eller blend suppen.

Pynt suppen med porrer.

Serveres med brød.

15 "heldige kartofler" i Trige

Efterårsferieaktiviteter

Tirsdag blev der skåret forskellige figurer af kartoflerne,

som blev brugt til at dekorere puder, forklæder,

tasker og tøj. Der blev lavet mange flotte kunstværker

med kartoffeltryk.

Onsdag blev der lavet mad med kartofler. Alle startede

med at skrælle kartofler, 10 kg i alt, før vi

kunne starte madlavningen i køkkenet. Der var stort

engagement blandt alle børn og næsten slåskamp

for at komme til ved gryderne i køkkenet. I løbet af

formiddagen blev der bagt kartoffelbrød, lavet kartoffelsuppe

og kartoffelpandekager.

Vi prøvede også at lave vores egne kartoffelchips,

som blev lige så gode, som dem man kan købe.

Maden smagte herligt. Specielt kartoffelsuppen

gjorde lykke hos de deltagende børn.

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

Der er gang i kartoffellegene

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

FRISØRHUSET

v. Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf.: 86 23 13 77


Højtlæsning på biblioteket i Trige

I efterårsferien startede et samarbejde mellem

biblioteket i Trige og aktivitetsmedarbejderen fra

Trigeparkens beboerhus. Aktiviteterne i efterårsferien

var startskuddet til et videre samarbejde

mellem de 2 parter omkring aktiviteter for børn i

Trige.

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

Fra tirsdag den 6. november og

frem til tirsdag den 18. december

mellem klokken 16.00 og 17.00

vil der være

højtlæsning

for børn mellem ca. 10-14 år.

Bente, fra beboerhuset, vil læse højt fra

Harry Potter nr. 1

Når bogen er læst færdig, vises filmen.

Der er ingen tilmelding og gratis entré.

86 23 20 16

Der lyttes til historier på trappen i biblioteket

ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

tlf.: 20 48 36 19

e-mail: erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

13


14

Mario Grill og Pizza

På besøg hos en af de uundværlige næringsdrivende i Trige

Shooshan foran forretningen på Smedebroen

På det lysende skilt udenfor står der "Mario

Pizzaria" og et italiensk flag lyser festligt op sammen

med det danske. Men indenfor er det Shooshan

fra Irak, der står bag disken og smilende tager imod

os, tørrer melet af hænderne og siger goddag.

Shooshan og hendes mand Suhil kom til Danmark i

1992 på flugt fra krigen i Irak. De startede straks på

sprogskolen, og da Shooshan havde fået nogenlunde

styr på det danske sprog arbejdede hun i en

periode som piccoline i en boligforening. Det var

spændende, men lysten til at arbejde i et pizzaria

var der hele tiden. Hun var fortrolig med at lave pizzaer

og arbejde med mange slags dej og krydderier,

og kunne rigtig godt lide det.

Familien slog sig ned i Tilst og fik efterhånden to

børn. Samtidig voksede hos Shooshan ønsket om at

have et arbejde, hvor hun kunne inddrage sin familie

i et arbejdsfællesskab. Hendes mand var ansat

ved Trige Grill og Pizza, og vennen Muhammed var

partner der, så der var masser af erfaring at trække

på.

Shooshan gik i gang med at undersøge mulighederne.

Spørring var et oplagt sted for et pizzaria, men

her var desværre ingen ledige lokaler. For 5 år siden

blev lokalerne i Trige ledige og hun fik mulighed

for at gøre sin drøm til virkelighed.

Butikslokalet i Marios Grill er ret stort og Shooshan

har sammen med familie og venner fået det sat flot

Af Lise Reinholdt

Mario Grill og Pizza

Smedebroen 17,

8380 Trige

Tlf.: 86 23 14 22

Åben alle ugens dage

kl. 14.30-22

i stand med murstenstapet, spejle på væggene og en

splinterny disk. Over den rækker hun i åbningstiden

de duftende pizzaer, sandwich og hotdogs til kunderne,

der mest kommer fra lokalområdet, Trige,

Søften og Spørring. En del af arbejdet består også i

at levere mad ud af huset. Her er Marios Grill leveringsdygtig

i forskellige forretter og salater, så som

tzatziki, rejecocktail, indbagte rejer og blæksprutter.

Med hensyn til hovedretter kan man vælge

mellem oksefilet, kylling, græsk bøf, lammekoteletter

og kebabtallerken.

Der er nok at se til, og Shooshan er glad for at være

i Trige, selvom heller ikke hendes forretning har

været forskånet for problemer med indbrud og smadrede

ruder. Jeg spørger til sidst, hvad hun synes,

der mangler i Trige, og svarene falder prompte: En

blomsterbutik og en bank med hæveautomat.

Mit allersidste spørgsmål går på, hvem Mario er?

Shooshan smiler lidt, og siger at både navnet og

skiltet sad på butiksfacaden, da hun startede. "Jeg

synes, det er et godt og nemt navn, så der var ingen

grund til at ændre det", siger hun. Og det er jo ganske

rigtigt.

Suhil, Mohammed og Shooshan bag disken


HVER DAG !

Kød - røgvarer

pølser - pålæg

grillsortiment

ost & vin

Slagter Lund Gårdbutik

Herstvej 88, Grundfør

tlf. 86 13 02 40/26 70 46 33

Put kvalitet i din mund, køb pølse hos Slagter Lund

Juleåbningstider for hele december:

Alle hverdage 13-20

lørdage + søndage 10-16

LUKKET den 24. til 31. december.

I finder os på Parallelvej 60, Trige.

Der kan parkeres oppe ved huset.

Tlf.: 86 17 85 85/26 33 24 84

www.qbikdesign.dk

Tak

Mandag 15.oktober var jeg så

uheldig, at jeg væltede med min

kørestol ved Bakkegådens SFO.

Heldigvis kom en ung pige, en

medarbejder fra SFO'en og en

dame i bil mig til undsætning. De

hjalp mig op i min kørestol og det

skal de have en STOR TAK for.

Det er dejligt at opleve sådan en

hjælpsomhed.

Venlig hilsen,

Peer Fl. Petersen

Spørring

MASSER AF GAVEIDEER

Til mc-folket:

Caberg hjelm, Held jakke og buks, samt

Diadora støvler: Julepris 4999,00 kr.

Vi har andre sæt sammensat til julepriser

fra 1999,00 kr.

Årets TripTrap nisser:

Par: 269,95 kr.

Nisserikkerne: 99,95 kr.

H. C. Andersen:

Første danskdesignede miniatureko:

399,95 kr.

De 10 Typer af kunstneren Palle Mernild:

Pr. stk. 995,00 kr. Julerabat - 15 %.

Kom og bliv inspireret i vores julepyntede butik,

hvor gløggen dufter sammen med grannet.

Hvor du finder både julegaverne og julepynten.

Der er også mulighed for at købe jeres juletræ

og pyntegrønt her.

15


16

Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70

Hovedbestyrelsen

Jan Frederiksen 86 98 91 38 Gl. Landevej 80, Spørring, 8380 Trige st70.formand@gmail.com

Henrik Carstensen 20 32 76 67 Lundbyesvej 9, Ødum 8370 Hadsten carstensen.henrik@gmail.com

Hanne Edeling 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Susanne Ladefoged 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Fodbold

Poul Torp, formand 86 23 02 37 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dk

Hanne Edeling, sekretær 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Michael Holst-Hansen 86 23 18 04 Trige Møllevej 34, 8380 Trige m.h.h@tele2adsl.dk

Henrik Knakkergaard, kursus 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkegaard@tiscali.dk

Ole Mølbach Nissen, materialer 86 23 08 39 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dk

Håndbold

Susanne Ladefoged, formand 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Peder Iversen, næstformand 86 23 01 40 Vestermøllevej 232, 8380 Trige

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 98 91 85 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige

Britta Melin 86 98 95 53 Østervang 22, Spørring, 8380 Trige

John Nielsen 86 23 05 09 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Badminton

Lars Vestergaard, formand 86 23 08 74 Lergravvej 15, 8380 Trige

Inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 Trige

Claus R. Jensen 87 42 00 47 Bærmosehøjen 22, 8380 Trige

Peder Mølstrøm 86 23 18 30 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Kim H. Christensen 22 57 50 15 Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N

Gymnastik

Lykke Hansen, formand 20 26 55 64 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.com

Margit M. Hanssen 26 93 64 15 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.com

Henrik Carstensen 20 32 76 67 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten henrik@bellevue1.dk

Brian Basse 86 23 15 24 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dk

Lars Toft Jensen, skolekontakt 24 40 92 65 Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.com

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 23 15 84 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Skolens pedel

Lars 51 57 63 57

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 93 41 24

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 93 41 41

bak@aaks.aarhus.dk

BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Nyt fra hovedbestyrelsen

Bestil gratis OK-kort på nettet - og støt ST70

OK og Dagli' Brugsen i Trige støtter ST70 med

samlet 5 øre pr. liter benzin eller diesel. Betingelsen

er at købet sker på OK-kort udstedt gennem ST70.

Det er blevet endnu enklere at bestille et gratis OKkort.

Nu kan det bestilles på OK's hjemmeside.

Vi har lagt det direkte link på www.st70.dk.

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

Husk at anføre ST70's sponsornummer:

558854

Formand ST70

Jan Frederiksen

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon: 86 23 23 23

Telefax: 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje -

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

17


18

Badminton

Dag Tid Hold Træner

Tirsdag: 16:00-18:30 Ungdom U9-U17 Steffen

18:30-20:00 Motionister

20:00-21:30 Motionister Kim

Torsdag: 15:00-16:00 Miniton Steffen

16:00-18:30 Ungdom U9 og U17 Steffen

18:30-20:00 Motionister

20:00-21:30 Motionister (Der kan reserveres bane til 4)

Jensen´s Murer- og Entreprenørfirma ApS

Randersvej 591, Spørring,

8380 Trige

tlf.: 30 32 64 48

www.jmef.dk

Badminton træningstider

i Bakkegårdshallen

Vil du vide mere om træningstider og priser så klik ind på www.st70.dk/badminton.

Med venlig hilsen

ST70 Badminton

Lars Vestergaard

Trige Tømrerog

snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33 · Fax: 86 23 21 03

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris

Jord Kloak

Beton Murer

Materieludlejning:

Minigraver, minilæsser m.m.


Badmintonkampe i Bakkegårdshallen

Dato Kamp Række Tid

18. november 2007 ST70 - Trustrup Motion 2+2 BC Mix 14:30

24. november 2007 ST70 - Vivild Senior 4+2 Serie 1 13:30

24. november 2007 ST70 - Spentrup Motion 2+2 A Mix 15:00

1. december 2007 ST70 - Thorsager-Rønde 2 Motion 2+2 A Mix 13:30

1. december 2007 ST70 - Viby Motion 4H A X-Mot 13:30

8. december 2007 ST70 - Team SVS Senior 4+2 Serie 1 13:30

8. december 2007 ST70 - Ørsted Motion 2+2 BC Mix 13:30

15. december 2007 ST70 - Sorring-Toustrup Motion 4H A X-Mot 13:30

5. januar 2008 ST70 - Rodskov Motion 2+2 A Mix 13:30

5. januar 2008 ST70 - TST Motion 2+2 BC Mix 13:30

24. januar 2008 ST70 - Ådalen Motion 2+2 A Mix 20:15

26. januar 2008 ST70 - Nielstrup-Voldum Motion 4H A X-Mot 13:30

Du kan altid finde resultater, stillinger og turneringsplaner

på www.infosport.dk. Hvis du har svært

Nyhed i badmintonturneringen

50 % mere motion for kontingentet

Badmintonturneringen 2007-08 er kommet godt i

gang. ST70 deltager i år med 4 hold: Det er et senior

serie 1, et Motion Mix A, et Motion Mix BC og et

Herre A. Det skal blive spændende at se, om vi kan

overgå sidste års resultat med 3 puljevindere.

Sidste år gik badmintonsporten over til en ny måde

at tælle points på. Man indførte den såkaldte

"Running score" - samme tællemetode, som kendes

fra volleyball og bordtennis. Det har medført bedre

og mere levende kampe, bl.a. fordi det bliver lidt

nemmere for den svage part at score points. Men

især i motionsrækkerne har man klaget over at kampene

bliver for korte - og det giver jo for lidt

motion!

Det råder man bod på i år ved at lægge ekstra doubler

ind holdmatcherne. Nu skal motionisterne på

ved at finde rundt på Infosport kan du finde de præcise

links på www.st70.dk.

banen 3 gange pr. holdkamp - mod tidligere kun 2

gange. Det giver 50 % mere motion for kontingentet!

Og så er der oven i købet sikkerhed for, at man får

en ny makker hver gang. I alle motionsrækker har

man nemlig indført tvunget makkerskifte ved

sammensætning af doublerne ("Kryds-Mix princippet").

Alt i alt er der tale om nyheder, der vægter motion,

det sociale og det sjove højere end konkurrence.

Sådan som det skal være i motionsbadminton.

Jan Frederiksen

Turneringsleder

PS. Vi træner tirsdag og/eller torsdag aften begge

dage 18.30 og 20.00. Nye spillere kan begynde her.

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrerog

glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 66 - Trige - Tlf.: 86 23 05 74 - Mobil tlf.: 40 14 40 26

19


20

MINITON

Nu starter ST70 Badminton et badmintonhold for de seje og friske drengerøve og tøsepiger som går

i børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse!!!

Hvis du er ældre eller yngre, må du gerne møde op,

men det er ikke sikkert, at der er plads.

Træningen består blandt andet af:

Kampe, leg, teknik, høj musik, højt humør og en veluddannet og kreativ træner.

Det bliver fantastisk, sjovt, sejt, hurtigt, hårdt, suverænt, verdensklasse.

Lidt praktiske informationer:

- Til træning skal du medbringe indendørssko, shorts og t-shirt. Vi har ketschere, men har du selv

en, så tag den med.

- Du skal vise denne seddel til dine forældre, og de skal give dig lov til at gå til badminton.

- Sæsonen varer fra uge 43 til og med uge 13. Prisen for en hel sæson er 300 kr.

- I løbet af sæsonen afholdes der desuden stævner, overnatningsweekend, pizza-match,

klubmesterskaber og verdens sjoveste juleafslutning.

- Træneren hedder Steffen Bødskov og han kan kontaktes på tlf.: 29 24 50 32.

Første træning er torsdag den 25. oktober fra kl.15.00 til 16.00 i Trigehallen!

Vi ses, seje!

MalerHuseT a/s

Jens Baggesens Vej 41, 8200 Århus N

Tlf.: 86 16 11 33, Fax: 86 16 56 10

www.malerhuset.dk


Gymnastik

Generalforsamling

Gymnastikafdelingens årlige generalforsamling

afholdes:

Onsdag den 23. januar 2008 kl. 19.30

Trige Søndergård

Dagsorden kan ses på hjemmesiden www.st70.dk

under fanen gymnastik.

Forslag til generalforsamlingen sendes så det er

foreningen i hænde senest 16. januar 2008.

Forslag sendes til:

formand

Lykke Hansen

Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadssten

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i ...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

v. Hanne og Peter Nielsen

Randersvej 570 · Tlf.: 86 98 91 66

Sæsonplan

Den opdaterede sæsonplan vil være at se på

hjemmesiden, www.st70.dk under fanen gymnastik.

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf.: 86 23 13 32

bedst kl. 16-19.

21


22

Fodbold

ST70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige

generalforsamling

Tirsdag den 29. januar 2008

kl. 19.00 i klublokalet

Trige Søndergård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Eventuelt.

Mød op til generalforsamlingen og vær med til at

diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid.

På valg til bestyrelsen er Michael Holst, der ikke

ønsker genvalg. Der skal således findes mindst et

nyt medlem til bestyrelsen.

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

Generalforsamling

De øvrige 4 medlemmer vil være på valg til næste

generalforsamling, og allerede nu er det sikkert at

Poul Torp ikke genopstiller. Så det er meget vigtigt

med et stort fremmøde for at vi kan starte en planlægning

af klubbens fremtid.

Vi ser gerne at forældre til de yngste børn møder

op, da medlemmerne i den nuværende bestyrelse

er ved at være "gamle".

Et fremmøde som vi har set til de sidste generalforsamlinger

hvor stort set kun bestyrelsen har

været til stede, vil stort set være ensbetydende med

at fodboldafdelingen ikke vil eksistere efter 2008.

Fodboldafdelingen vil traktere med en sodavand

eller øl.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Poul Torp

HF Tømrer- &

Snedkerforretning

v. Henrik Frandsen

Parallelvej 64, 8380 Trige

tlf.: 86 23 23 81, mobil: 20 67 99 81

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe


Indendørs træning

Den indendørs træning for spillere, der har betalt

kontingent i sæsonen 2007, foregår som følger:

Fredage kl. 17.00-18.00 årgang 1999.

Fredage kl. 20.00-22.00 for senior, ynglinge og

junior.

Lørdage kl. 10.00-11.30 for ungdomsspillere op til

14 år.

Lørdage kl. 11.30-13.00 for OldBoys.

Alle er i Trigehallen.

Desuden er der træning for mikroputter, født efter

2000:

lørdage kl 10.00 i hallen på Trige Søndergård.

Yderligere informationer fås hos:

Johannes Fisker på tlf.: 86 23 14 72

Palle B. Jensen på tlf.: 86 23 07 81

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Mobil tlf.: 20 27 33 20

Alt i jord- og anlægsarbejder

udføres

Hold og trænere sæsonen 2008

På nuværende tidspunkt er der allerede trænere til

sæsonen 2008 for følgende hold:

Microput, født 2000 eller senere:

Pia Elkjær på tlf.: 86 23 20 40

Johannes Fisker på tlf.: 86 23 14 72

Palle B. Jensen på tlf.: 86 23 07 81

Miniput, årgang 1998 og 1999:

Claus Olesen på tlf.: 86 23 11 71

Ole Carstensen på tlf.: 86 23 29 53

For de øvrige hold som bestyrelsen ønsker at oprette

er der endnu ingen afklaring.

Det drejer sig om:

Lilleput, årgang 1996 og 1997.

Drenge, årgang 1994 og 1995.

Junior, årgang 1992 og 1993.

Vi søger derfor interesserede som kunne tænke sig

at hjælpe med træningen af disse hold.

Kontakt Poul Torp på tlf.: 20 11 72 37.

Som det ser ud nu er der ingen pigehold for sæsonen

2008, da der har været for få spillere til de tilmeldte

hold. Skulle der være nye interesserede til

sæsonen 2008 kan de kontakte:

Hanne Edeling på tlf.: 86 23 26 26.

Ligeledes må vi desværre konstatere, at vi må lukke

herreseniorholdet til sæsonen 2008, da de nuværende

spillere ikke ønsker at fortsætte.

Derimod er kvindeholdet stabilt og fortsætter i

sæsonen 2008.

Træner Bodil Sørensen på tlf.: 86 23 11 87

ENTREPRENØRFIRMA

Eberhard & Jørgensen

Aut. kloakmester

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Poul Torp

Pannerupvej 21

8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 - 40 29 40 41 - 40 29 40 42

Fax: 86 23 12 52

23


24

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

- Alm. fodbehandling.

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring .

Danmark

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf.: 86 23 24 42

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf.: 86 23 14 35.

Åben: 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02


Håndbold

Det er med stor glæde at Inge-Lise ville være træner

sammen med Henrik (Trikker) for vores minier. Der

er p.t. 26 minier som kommer hver gang til træning.

Det er meget vigtigt at der bygges op nedefra.

Der er også stor forældreopbakning til træningen.

Flere hjælper hver gang med forskelligt.

Det er godt for afdelingen, at der starter nye spillere.

Samtidig er det også en mulighed for, at der kan

komme nyt blod til måske både bestyrelse og trænerstaben.

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Trænere til minierne

Inge-Lise og Henrik er klar

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

Inge-Lise er en meget erfaren træner på området og

det er meget betryggende for bestyrelsen at have en

sådan. Det betyder, at vi som bestyrelse slet ikke

skal tænke på noget som helst. Inge-Lise og Henrik

tager sig af det hele. Det betyder også, at de små vil

komme til stævner flere gange i løbet af sæsonen og

det er rigtig godt.

Vi håber fra bestyrelsens side, at det bliver en kanon

sæson.

formand ST70 Håndbold

Susanne Ladefoged (Bønne)

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

mobil: 20 28 94 36

25


26

Forretningsudvalg:

Formand afdeling 19

Ib Christensen 86 23 08 01

Formand afdeling 20

Teddy Weinreich 86 23 03 69

Forretningsfører for boligforeningen Ringgården

Palle Jørgensen 88 30 30 60

Aktivitetsmedarbejder i Trigeparken:

Helle Lykke Jørgensen 86 23 16 64

Klubber og aktiviteter

“Femina”

Lucy Moli 86 23 06 90

Billard

Benny Winther 77 33 92 47

DUI- Leg og Virke

Jan Madsen 20 97 34 87

Lektiehjælpen

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Børne-PC-klubben

Erling Svendsen 77 89 71 20

PC-café

Erling Svendsen 77 89 71 20

"Grønne Fingre"

Michael Nybro 22 17 29 01

Mandagscafé

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Trigeparken

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen (Formand) Trige Centervej 52 86 23 08 01

Karsten Szczurbak Trige Centervej 60 86 23 05 57

Ilse Thelmark Trige Centervej 28 86 23 19 43

Lene Christiansen Trige Centervej 72 st. th. 86 23 13 34

Claus La Cuer Trige Centervej 28 87 48 02 07

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

Teddy Weinreich (Formand) Trige Parkvej 33 86 23 03 69

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21 86 23 02 31

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5 86 23 06 05

Lis M. Rasmussen Trige Parkvej 11 86 23 10 95

Helle Confrey Trige Parkvej 23 77 66 05 54

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt Trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

Arrangementsudvalg:

Afdeling 19

Jan Madsen 87 42 02 33

Afdeling 20

Lene Hjort 28 49 70 28

Aktivitetsmedarbejder i Trigeparken:

Helle Lykke Jørgensen 86 23 16 64

Onsdagsklubben

Kirsten Skou 86 23 20 16

Seniordans

Kirsten Skou 86 23 20 16

Snedkerværkstedet

Aktivitetsmedarbejderen 86 23 16 64

Trige Lystfiskerklub

Vagn Mikkelsen 40 26 81 24

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Martin Beikes 86 23 07 44

Vise/Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for

alle interesserede i Trige og omegn.

Aktivitetsmedarbejderen holder juleferie fra fredag den 21. december til mandag den 7. januar.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2008.

Helle Lykke Jørgensen


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Helle Lykke Jørgensen, Trige Centervej 26 A

tlf.: 86 23 16 64/22 94 59 55

Findes julemanden? Som mor til små børn prøver

jeg at overbevise både børnene og mig selv om, at

julemanden findes. Vi sætter julegrød ud til ham,

når vi nærmer os juleaften og det er bestemt også

ham, der kommer med adventsgaverne hver søndag

og julegaverne juleaften. Det er herligt at følge ungernes

forventninger til julemanden gennem december.

Ja, man bliver helt barnlig igen, og næsten

overbevist om, at julemanden faktisk findes og helt

bestemt kommer med sin kane juleaften.

Hvis man så sætter sig ned og tænker helt oprigtigt

på julemandens færden juleaften, kan det nu godt

være lidt svært at fastholde troen på julemanden!

Der er ca. 2 milliarder børn under 18 år på jorden.

Imidlertid skal julemanden ikke besøge muslimer,

hinduer, jøder eller buddhister, hvilket reducerer

antallet til 15 % eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit

på 3,5 børn pr. husstand, er der altså

108 millioner husstande at besøge, idet vi antager,

at der er mindst ét artigt barn i hver husstand.

Julemanden har, p.g.a. jordens forskellige tidszoner

og rotation, ca.31 timer at klare sit arbejde i, idet vi

antager, at han rejser øst mod vest, hvilket vil være

logisk at gøre. Det svarer altså til, at han besøger

967,7 husstande pr. sek., hvilket vil sige, at for hver

kristne husholdning med et artigt barn, har julemanden

ca. 1/1000 sek. til: at parkere slæden, springe ud

og hoppe gennem skorstenen, fylde sokkerne, der

hænger på kaminen, anbringe de resterende gaver

under træet, spise det slik, der er lagt frem til ham,

kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op i slæden

og fortsætte til det næste hus. Vi antager, at alle

husstande, som skal besøges, er jævnt fordelt (det

ved vi selvfølgelig, at de ikke er, men vi antager det

til brug for beregningen), at der er ca. 1 km mellem

hvert hus i gennemsnit. Det giver en samlet rejse på

ca. 100 millioner km, idet toiletbesøg og pauser fraregnes.

Det vil sige, at julemandens slæde flyver ca.

1000 km i sekundet eller 3000 gange lydens hastighed.

Til sammenligning kan nævnes, at det hurtigste

menneskeskabte fartøj nogensinde, rumsonden

Findes julemanden?

Ulysses, flyver 50 km i sekundet. I øvrigt kan et

konventionelt rensdyr max løbe ca. 30 km i timen.

Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt.

Idet vi antager, at hvert barn minimum får et Legosæt

af mellemstørrelse (1 kg.), skal slæden medtage

over 500.000 tons (julemanden selv er ikke medregnet).

På land kan et normalt rensdyr max trække

ca. 200 kg. Selv, hvis vi antager, at de specielle flyvende

rensdyr kan trække 10 gange denne vægt, kan

opgaven ikke klares med 8 eller 9 rensdyr, nej julemanden

vil have brug for 360.000 rensdyr. Det vil,

sammen med gaverne bringe slædens samlede vægt

op på ca. 600.000 tons.

600.000 tons, som flyver med 1000 km. i sekundet

skaber en enorm luftmodstand. Dette ville opvarme

rensdyrene på samme måde, som en meteor, der

kommer ind i jordens atmosfære. De to førerrensdyr

ville hver absorbere en energi på 14.300 trilliarder

joule pr. sekekund eller 14.300 trilliarder watt. De

ville simpelthen flamme op i øjeblikket, og rensdyrene

bagved ville blive udsat for overlydsbrag og

derefter selv flamme op. Den samlede rensdyrflok

ville være brændt af i løbet af 4,26 tusindedele af et

sekund. Dvs. ca. når julemanden er nået til det

femte hus. Men det kan i øvrigt være lige meget, for

idet julemandens slæde accelererer fra 0 til 1000

km/s på 1/1000 sekund, vil alle i slæden blive udsat

for en kraft 17.500 gange stærkere end tyngdekraften.

En julemand på 150 kg ville blive naglet til

bagenden af slæden svarende til en vægt på ca. 3

millioner kg, hvilket øjeblikkeligt ville knuse hvert

ben i hans krop og forvandle ham til en gang splat.

Altså må vi konkludere, at hvis julemanden nogensinde

har eksisteret, er han død nu!

Men alle vi barnlige sjæle, har stadig lov til at tro på

julemanden, at sætte julegrød til ham på loftet og

hænge strømperne op, som helt sikkert bliver fyldt

op!

Rigtig glædelig jul til alle.

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

27


28

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken træffes i

Beboerhuset "Oasen", Trige Centervej 26 A,

på følgende datoer i 2007:

Tirsdag den 4. december

For nævnte dato gælder at

træffetidspunktet er mellem kl. 10 og 12.

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18-20.30:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 13-14.30:

Dansk for udlændinge (gratis).

Tirsdag kl. 19-21: Seniordans

Onsdag kl. 17-18: Femina

Onsdag kl. 13-16: Onsdagsklub

Torsdag kl. 17-18: Femina

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 13-16

i Oasen

Hyggeligt samvær for voksne i alle

aldre.

Tag dit håndarbejde eller dit kortspil

med, vi har altid kaffe på kanden og

plads til nye medlemmer.

Yderligere oplysninger hos

Kirsten Skou, tlf.: 86 23 20 16

Trige PC-klub

PC-klub for voksne

Du kan bl.a. lære lidt om selve computeren,

eller få indblik i diverse programmer, eller

surfe på internettet og få din egen e-mail.

Vi går frem i det tempo, du ønsker.

Og der er altid kaffe på kanden.

Det koster 10 kr. pr. gang

Der er ikke mødepligt!

Åbningstid: Hver onsdag kl. 10-13

PC Klub for børn

Alder: 5-14 år

Skynd dig at komme, der er også plads til dig.

Vi har fået opdateret computerne, så der kan

spilles i netværk, plus der er indkøbt nye spil.

Kontingent

1 år………….. 100 kr.

fi år ……….… 60 kr.

Eller 10 kr. pr. gang

Åbningstid:

Hver søndag kl.10-13

i PC-lokalet, Trige Parkvej 19, kld.

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 12. december

indkomne forslag skal være formanden i

hænde senest 8 dage før den ekstraordinær e

generalforsamling.

Erling Svendsen

Trige Parkvej 13, 1 tv

8380 Trige


Har du brug for:

- Hjælp til at læse og forstå breve

- hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve

- hjælp til dagligdagens svære spørgsmål

- hjælp til telefonsamtalen med myndighederne

eller

- har du bare brug for en lille snak, så kom forbi

aktivitetsmedarbejderens kontor:

Har du brug for hjælp!

ÅRHUS

Katrinebjergvej 117

Postboks 1120, 8200 Århus N

tlf.: 87 39 29 99

fax: 87 39 29 98

aarhsu@hustomrerne.dk

Beboerhuset "Oasen" Trige Centervej 26 A

tlf.: 86 23 16 64

Aktivitetsmedarbejderens træffetider kan læses

ved indgangen til Beboerhuset "Oasen".

Helle Lykke Jørgensen,

aktivitetsmedarbejder

Legestuen i Trigeparken lukker

Vi har nu forsøgt at få gang i Trigeparkens legestue

i nogle måneder, men desværre har der ikke været

den store interesse for at komme i legestuen.

Derfor har vi besluttet at legestuen lukker og prioriterer

at bruge ressourcerne et andet sted i en

periode, til vi igen fornemmer, at der er et behov

for småbørnsforældre for at have et sted at mødes.

Har du en ide til, hvordan vi kan lave en legestue

med et indhold, der har interesse for både børn og

voksne, er du meget velkommen til at henvende

dig til aktivitetsmedarbejderen i Beboerhuset

"Oasen", Trige Centervej 26 A, tlf.: 86 23 16 64.

Helle Lykke Jørgensen,

aktivitetsmedarbejder

Fiskeklubben i Trigeparken

Søndag den 9. december

er der

fisketur med kutter fra Grenå

Afgang kl. 7.00 fra Grenå.

Hjemkomst kl. ca. 16.00 til

Grenå.

Pris for medlemmer: 300,-

Pris for ikke-medlemmer: 400,-

Tilmelding til:

Vagn Mikkelsen tlf.: 40 26 81 24 eller

Ib Madsen tlf.: 86 23 01 01

Tilmeldingen er bindende!

Hilsen

Bestyrelsen for fiskeklubben

www.hustomrerne.dk

29


30

Strukturforandringer for aktiviteterne i Trigeparken

På beboermøderne i afd. 19 og 20 i Trigeparken

den 14. september 2007 blev det vedtaget, at der

skal indføres en ny struktur omkring det frivillige

arbejde i Trigeparken.

Med vedtagelsen af den nye struktur betyder det,

at det tidligere A-råd nedlægges. Fremover ser

strukturen ud, som illustreret på figuren nedenunder.

Ny struktur for det tidligere "Aktivitetsråd" i Trigeparken

Forretningsudvalg

(Hvert medlem har 1 stemme)

Vælges for 2 år

Aktivitetsmedarbejderen

deltager som sekretær

(med taleret - uden stemmeret)

- Der afholdes 2-4 møder om året.

- Udvalget har det overordnede økonomiske ansvar.

- Udvalget har det politiske ansvar.

- Udvalget har ansvaret for aktivitetsmedarbejderen.

Arrangementsudvalg

(Hvert medlem har 1 stemme)

Aktivitetsmedarbejderen

- leder arrangementsudvalget

og klubberne

- er forbindelsesled til Forretningsudvalget

og Afdelingsbestyrelserne.

1 person fra administrationen

Palle Jørgensen, forretningsfører

1 person fra afd. 19s bestyrelse

Ib Christensen, formand

1 person fra afd. 20s bestyrelse

Teddy Weinreich, formand

1 folkevalgt beboer fra afd. 19.

Jan Madsen

1 folkevalgt beboer fra afd. 20.

Lene Hjort

(vælges på et afdelingsmøde for et år)

De valgte må gerne være bestyrelsesmedlemmer,

men SKAL være separat valgt på et

afdelingsmøde.

1 folkevalgt suppleant fra afd. 19.

1 folkevalgt suppleant fra afd. 20.

(vælges på et afdelingsmøde for et år)

- Holder møder efter behov.

- Udarbejder arrangementsbudgetter, og er ansvarlig for at disse overholdes.

- Reviderer klubbernes regnskab.

- Sammensætter ad hoc grupper til afholdelse af arrangementer.


Der afholdes min. 1 møde om året mellem de

to afdelingsbestyrelser fra 19 og 20 og aktivitetsmedarbejderen.

Aktiviteter i Trigeparken - Bestyrelser

- Forretningsorden

Aktivitetsmedarbejderen har

kontakt og følger op

Den nye struktur er allerede trådt i kraft. Det betyder,

at de nye udvalg skal udarbejde en ny forretningsorden,

som i fremtiden bliver deres arbejdsredskab.

Arrangementsudvalget skal finde idéer til forskellige

arrangementer i Trigeparken. Det betyder, at vi

får brug for nogle frivillige, til at hjælpe med afvikling

af arrangementerne. Derfor håber vi, at du melder

dig, som hjælper til de arrangementer, du har

interesse og lyst til at være med til at planlægge.

Aktiviteterne skal i fremtiden i videre udstrækning

beskrive deres aktiviteter og visioner.

Der stilles altid mange spørgsmål, når der sker forandringer,

og der vil altid være nogen, der er stærke

modstandere af, at der skal ske ændringer. Sådan er

det også med indførelse af den nye struktur i

Trigeparken. Men tænk på ordsproget: "forandring

fryder" og vi håber bestemt, at forandringen, der her

- Handlingsplaner

- Budget

er beskrevet, på længere sigt, kan give positive

oplevelser for jer beboere i Trigeparken. Vi håber, at

flere vil melde sig til det frivillige arbejde, da man

nu ikke binder sig for flere år, men kun for den tid,

et bestemt arrangement tager at planlægge og afvikle,

og så behøver man kun at lave de ting, man

brænder for.

Der sker i det hele taget meget omkring Trigeparken

i øjeblikket. Ikke kun det frivillige arbejde er inde i

en forandringsproces. Ringgården har valgt at sætte

fokus på Trigeparken og har haft et konsulentfirma

til at hjælpe med udarbejdelse af en helhedsplan for

området. Læs om afviklingen af en "fremtidsdag"

længere inde i bladet og kom forbi beboerhuset og

læs helhedsplanen.

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf.: 86 23 16 22

31


32

Fremtidsdag for Trigeparken og Trige

Af Lulu Grønlund

Kommunikationschef i Ringgården

Der er så dejligt ude på landet. I Trige er der ca.

2000 indbyggere, som bor i behagelig afstand af

storbyen med masser af frisk luft og udsigt til marker

og skov. Cirka halvdelen bor i den gamle landsby

og parcelhusområderne; den anden halvdel bor

i Trigeparkens 361 lejligheder. Et af emnerne på

fremtidsdagen den 7. oktober var, hvordan bygger

man bro mellem Trigeparken og den øvrige del af

Trige. For en kløft det er der!

Fremtidsdagen blev arrangeret, fordi Boligforeningen

Ringgården, som Trigeparken er en del af,

har besluttet sig for at indsende en ansøgning til

Landsbyggefonden om hjælp til at gøre Trigeparken

til et mere attraktivt sted at bo. Det gør vi, på grund

af en negativ udvikling i Trigeparken. I 2006 var der

en gennemsnitlig gennemstrømning af beboere på

30 %. Det har økonomiske konsekvenser for beboerne,

fordi det koster dyrt at sætte lejlighederne i

stand, ligesom det har sociale konsekvenser, at så

mange blot bor i Trigeparken midlertidigt - måske

som et springbræt til at få en anden og "bedre" bolig

i Ringgården.

Vi vil gøre noget …

Det vil vi, fordi vi som udgangspunkt mener, at der

er masser af bokvaliteter ved at bo i Trigeparken.

Der frisk luft og udsigt og en rigtig by med en

brugs, institutioner, skole og bibliotek og foreninger

lige ved siden af. Hvor mange store bebyggelser

som Trigeparken ligger i en rigtig by? De ligger

typisk i triste forstæder med langt til alting.

Det er de kvaliteter, vi vil fokusere på, og det er da

også de kvaliteter, som gør, at mange beboere i

Trigeparken trives der og faktisk har boet der i

mange år. Det hører man blot ikke så meget om.

Målet med Fremtidsdagen var at lave en plan i bedste

Egon Olsen stil, at få input til en helhedsplan for

fremtiden for Trigeparken og Trige. En plan der

peger på, hvordan vi kan mindske flytteprocenten

og holde huslejen i et acceptabelt niveau. Såvel som

ideer til hvordan vi kan bygge bro mellem

Trigeparken og det øvrige Trige. Et foreløbigt

udkast til denne helhedsplan skal indsendes sammen

med ansøgningen Landsbyggefonden.

Et flot fremmøde

Vi inviterede ca. 60 mennesker til Fremtidsdagen -

ansatte i Trigeparken, aktive i Trigeparkens afdelingsbestyrelser

og klubber og repræsentanter for

Fællesrådet, Triges foreninger og institutioner. 22

mødte op. Det var rigtig flot - set i lyset af, at vi

inviterede med meget kort varsel og fordi arrangementet

fandt sted en søndag og varede 6 timer. Og

fordi vi var sent ude var det svært at finde et sted,

men skolen var så venlig at låne os et lokale.

Deltagerne repræsenterede både Trige by

(Fællesrådet og biblioteket) og Trigeparken (ansatte

og aktive beboere). Målet var at skabe et fælles billede

eller en fælles vision for Trigeparkens fremtid

i et tæt samspil med Trige by.

Hvad gør vi så …?

Niras-konsulenterne stod for at arrangere

Fremtidsdagen, og det er også dem, der er pennefører

på den helhedsplan som 1. november skal indsendes

til Landsbyggefonden.

Dagen bød på oplæg og diskussioner om visioner,

værdier, indsatser og konkrete projekter, der kan

løse problemerne i Trigeparken.

Der var helt klar enighed om, at der skal arbejdes

med at give Trigeparken et bedre image i Trige. Og

at et bedre image ikke er noget, der kommer af sig

selv.

Det skal opbygges gennem oplevelsen af, at det er

rart at bo i Trigeparken og i Trige.

Det kræver fælles fodslag om at passe på og værne

om bebyggelsen, tage godt imod nye beboere, skabe

aktiviteter, der kan binde sammen. Ikke kun internt,

men også eksternt i forhold til den omgivende by.

Der kom en masse konkrete forslag til projekter

frem: Fra at aktivere de unge i Trigeparken i forhold

til at fortælle gode historier om bebyggelsen, at

arrangere en børnekulturfestival for hele Århus i

samarbejde med byens foreninger og institutioner,

at udarbejde en masterplan for Trigeparkens udearealer

i samspil med naboinstitutionerne etc.

Der debateres i grupperne


I skrivende stund bliver en række af disse forslag til

projekter skrevet ind i helhedsplanen. En del af

denne plan er også, at aktivitetsmedarbejderen,

Helle Lykke Jørgensen, som mange i Trige kender

som Triges Mama, får forlænget sin stilling og, at

hun får hjælp til de mange aktiviteter, hun har sat i

værk og som er med til at bygge bro mellem Trige

og Trigeparken.

Vi krydser fingre for at Landsbyggefonden vil støtte

dette projekt, som ikke kun kommer Trigeparken,

men hele Trige til gode. Vi vil løbende informere

her i Treklang om, hvad der sker.

Og vi håber, at mange i Trige by vil hjælpe til.

Turneringsresultater

Trigeparkens Billard klub har i år fået flere medlemmer,

derfor har vi i den nye sæson (07/08) tilmeldt

20 spillere til Boligernes billardturnering og

med 4 hold, et i hver række.

I A-rækken er det 15 år siden vi var med og holdet

er absolut ikke så stærkt som dengang, men alligevel

vandt vi den første kamp. Siden har vi tabt og

det var også forventet. Vi mangler en førstemand,

der kan spille med ca. 20 i snit, for at vi kan gøre os

gældende i A-rækken.

A-Rækken

GBC 1 14

Engparken 12

Trigeparken 8

GBC 2 8

Langkærparken 6

Ideerne kommer på tavlen

Nyt fra Trigeparkens Billardklub

Midtvejsstatus

B-Rækken

Søndervangen 28

Rosenhøj 2 24

Trigeparken 22

Søvangen 22

Rosenhøj 1 21

GBC 20

Langkærparken 19

Galten 2 16

Holme Møllevej 16

Galten 1 12

Jysk billard union har en del turneringer i gang hvor

TBK også er med. Vi har 4 spillere til ungdomscup,

2 damespillere til Ladiescup og 6 spillere til herresenior-cup.

Vi har resultaterne fra B.B.-turneringen herunder og

løbende kan man se resultaterne på vores hjemmeside.

Venlig hilsen

TBK

C-Rækken

Engparken 26

Rosenhøj 26

Solstrålen 26

Trigeparken 25

BK 22 19

GBC 2 17

Søvangen 16

GBC 1 13

D-Rækken

Engparken 1 30

Engparken 2 26

Trigeparken 25

Tousparken 24

Rosenhøj 1 23

Galten 21

Rosenhøj 2 18

Klostervangen 14

BK 22 14

Langkærparken 14

Rytterparken 13

Statsbo 13

Præstevangen 10

33


34

Send en personlig hilsen fra dit lokalområde

Kalenderbørnenes tegninger samt andre fra tegnekonkurrencen kan fås som postkort.

Indtil 1. februar 2008 kan de købes hos:

Trige Nærkøb, Smedebroen 9

Pris: 15 kroner for 4 kort med kuverter.

Der er 5 serier at vælge imellem.

I alt 20 forskellige motiver.

Nyt i Treklang

Fra næste nummer af Treklang vil det være muligt

at stille de spørgsmål, du måske går og tumler med

i dagligdagen, stille de spørgsmål der diskuteres

over aftensmaden, eller med vennerne.

Dine spørgsmål sendes til

Oasen-trige@ofir.dk

og mærkes "spørgsmål"

Du kan spørge om alt (næsten), så vil "mor" skaffe

svar.

Alle spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og

sendes retur via mail. De mest spændende spørgsmål

og svar kommer med i Treklang.

Spørgsmål:

Når man er sulten spiser man noget, og så bliver

man mæt. Hvad bliver man, hvis man er tørstig og

drikker noget?

Svar:

I begyndelsen af 1900-tallet optræder ordet "sæt"

første gang, som det man bliver, når man ikke længere

er tørstig. I dag bliver ordet ikke brugt, og derfor

vil det nok være svært for andre at forstå, hvis

det bliver brugt. Ordet kan fx anvendes i sætningen

"mæt og sæt". Så har man hverken brug for fast eller

flydende føde.

Spørgsmål:

Hvad hedder det sted, hvor armen bøjer på den

anden side af selve albuen?

Svar:

Albuefordybningen

Spørgsmål:

Hvorfor hedder det en rundenom rugbrød?

Svar:

Ordet består af "rundt", endelsen - en - og så tilføj-

"MSS" service-spørgekasse

("mor skaffer svar" service-spørgekasse)

elsen "om". Udtrykket betyder at brødskiven er skåret

af hele vejen rundt omkring. Den er altså ikke

halveret, men en hel skive rugbrød

Spørgsmål:

Hvad hedder den dims, man skal hive i for at åbne

en dåsesodavand og -øl med?

Svar?

Der findes ikke noget dansk navn på "dimsen". Man

bruger det engelske udtryk pullring, som kan oversættes

til trækring.

Spørgsmål:

Hvorfor kalder vi en brat afvænning af diverse

rusmidler for "en kold tyrker", og hvor stammer det

fra?

Svar:

Om det er en morsomhed eller en banal oversættelsesbommert

ved man ikke, men udtrykket stammer

fra det amerikanske udtryk - Cold turkey - (kold

kalkun), der også bliver bruge om pludselig afvænning

fra andre vaner. I en privat udarbejdet liste fra

1971 med titlen - Stofmisbrugsterminologien - figurerer

udtrykket - Cold turkey med forklaringen: kalkunhud

= gåsehud = abstinenssymptomer efter opiater

(samlet betegnelse for de stoffer, der principielt

er udvundet af opiumsvalmuen).

Det kan være denne type spørgsmål, du stiller, men

også spørgsmål om det lokale område, sociale

spørgsmål e.l.

(Redaktionen ser sig ret til at udelukke spørgsmål

som er sårende eller krænkende.)

Helle Lykke Jørgensen, "mor"


Årets nytårskunstnere -13 kalenderbørn

Denne gang er det Hilal Baser på 9 år, der har tegnet novemberbilledet og Amalie Engslund Mikkelsen

på 8 år, der har tegnet decemberbilledet. Hermed slutter vi så fortællingen om kalenderbørnene og deres

tegninger. Tak til jer børn fordi I ville være med, og give os et spændende og fornøjeligt indblik i jeres tanker

og oplevelser!

Novemberbilledet

Hilals har valgt emnet: "Jeg

drømmer om …", og hendes tegning

forestiller en pige, der

sover på en høj seng. Fødderne

stikker ud under dynen, pigen

drømmer, og man kan se på smilet

om hendes mund, at det må

være en god drøm. Drømmen er

tegnet som små skyer, der stiger op fra hendes

hoved, og i den største sky ser vi, hvad hun drømmer

om, her er hun nemlig ude at flyve med en

drage.

"Måske er pigen mig selv", siger Hilal eftertænksomt

og fortæller samtidig, at hun tit har været ude

at flyve med drager og synes, at det er rigtig sjovt.

I værelset er der også en kommode og en lampe. På

bagvæggen er der noget, der ligner det danske flag,

men der er måne og stjerner i det hvide kors. Hilal

fortæller, at hun egentlig ville tegne et vindue, hvorigennem

man kunne se månen og stjernerne ude på

himlen. Men så kom det til at ligne et flag.

Hilal tegner meget, mest fødselsdage, huse og mennesker.

Hendes bedste fag i skolen er dansk og i sin

fritid leger hun med vennerne og er sommetider

barnepige for noget familie, der har et lille barn.

Når hun bliver voksen, vil hun gerne være en, der

passer børn i en børnehave, ja, det har hun faktisk

drømt om, siden hun selv var lille.

Decemberbilledet

Amalie har valgt emnet: "Vi

holder fest", og hun har tegnet

nytårsaften derhjemme sammen

med familien. Der er godt med

festlige kulører på tegningen.

Dugenpå det store bord er knaldrød,

Amalies yndlingsfarve, og

serpentinerne snor sig som

kulørte slanger oppe i luften. Til højre i billedet står

Amalie selv, ved siden af hende lillebror Jakob og

lillesøster Katrine og til sidst mor og far. Alle har de

sjove nytårshatte på, og bordet er pyntet med røde

roser og bordbomber, lige til at skyde af.

Amalie tegner meget. Måske er motivet med nytårsfesten

lidt usædvanlig for hende. I hvert fald fortæller

hun, at hun bedst kan lide at tegne landskaber

med en stor blå himmel og smukke enge.

Sommetider er der også huse og dyr på billederne -

heste, køer og får.

Amalie elsker at være ude i landskaber som dem,

hun tegner. Hendes mormor bor i Sønderjylland på

en gård, hvor der ikke mere er dyr. Men der er stadig

marker og enge, og højt græs som man kan lege

og gemme sig i.

Amalies bedste fag i skolen er idræt, og når hun bliver

voksen, vil hun gerne bo på landet og have en

hest. Det kan ikke lade sig gøre, hvor de bor nu.

Men hun ønsker sig et kæledyr, og måske kan det

lade sig gøre, at hun får sådan et.

35


36

11. december Julefrokost, kl.12.30-15.30

18. december Pakkeleg, kl. 14.00-15.30

Gudstjenester i caféen

Tirsdag den 4. december kl. 14.00-15.30

Julefrokost

Tirsdag den 11. december kl. 12.30-15.30

Billetsalg i caféen fra 26. november til 30.

November.

Juletræsfest

Fredag den 28. december kl. 13.30-15.30

Dans om juletræet, julesang, julehistorie, julequiz

og julegodter, kaffe og julekage.

Pris: 30 kr.

Tilmelding til aktivitetsafdelingen senest torsdag

den 27. december kl. 12.

Nyt fra Bjørnshøj Centret

Arrangementer i december og januar 2008

på Bjørnshøj Centret

December 2007 December 2007

Tirsdagsarrangementer

Tirsdagsarrangementer

Sundhedsklinikkens åbningstider

Sygeplejerske træffes:

Lokalcenter Bjørnshøj:

Tirsdage og fredage kl. 10-13.

Terapeut træffes i Sundhedsklinikken:

Lokalcenter Bjørnshøj:

Torsdage kl. 12.30-13.30.

Træffetid

Områdechef Jette Siggaard træffes efter

aftale.

Aktivitetsleder Annelise Valbak træffes

efter aftale.

22. januar Banko, kl.14.00-15.30

Banko - alle kan være med

29. januar Fastelavnsfest, kl.14.00-15.30

Gudstjenester i caféen

Tirsdag den 8. januar kl. 14.00-15.30

Nytårskoncert i Trige Hallen

15. januar kl. 14.30

Koncert med Dario Campeotto, Jette Torp og

Prinsens Musikkorps.

Det er gratis at deltage.

Der kan købes kaffe, te, øl og vand.

Med venlig hilsen

Brugerråd og personale

Lars Christensen


Plejeboliger i Trige

Bygningsafdelingen har netop meddelt, at der er

opstået en forsinkelse som medfører, at indflytning

udsættes til først i december. Der flyttes ind i det

ene boafsnit med 12 lejligheder, de sidste 12 lejligheder

tages først i brug først i 2008.

Bygningsafdelingen vil afholde et åbent hus-arrangement

for lokalområdets borgere og andre interesserede

i slutningen af november. Desværre har vi

endnu ikke tidspunktet for åbent hus, men datoen

vil blive annonceret snarest muligt.

Valg til brugerråd på Bjørnshøj Centret

Den 9. oktober kl. 14-16 blev der afholdt opstillingsmøde

til brugerrådet ved Lokalcenter

Bjørnshøj. Det gode resultat fra mødet blev, at vi

igen i år får et brugerråd ved lokalcentret. Der blev

opstillet 9 kandidater, hvilket betyder, at der er

fredsvalg ved Lokalcenter Bjørnshøj.

Selv om der ikke skal være valg på Lokalcenter

Bjørnshøj, vil der den 6. november til middag

kunne købes gule ærter med flæsk i caféen.

Brugerrådet fra 1. januar 2008:

Poul H. Bertramsen

Tove Cassøe

Chr. Honoré

Erik V. Jensen

Grete Mossell

Tove Nielsen

Terna Nordensø

Inge Pedersen

Peer Pedersen

Nyt fra Bjørnshøj Centret

Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af f.eks. rygproblemer, nakke /

skulderproblemer, skulderproblemer piskesmæld, piskesmæld

hovedpine, hovedpine museskader, museskader idrætsskader og

tennis-/golfalbue. f

Priser for fysioterapeutisk behandling

1. Konsultation: kr. 213,- (45 - 60 min.) / Efterfølgende: kr. 142,- (30 - 45 min.)

Øvrige behandlinger

Rygmassage: kr. 175,- (30 min.) / Helkropsmassage: kr. 200,- (45 min.)

Frivilligpris til Chr. Honoré

Århus Kommunes frivilligpris

2007 gik i år til vores

brugerrådsformand Chr.

Honoré. Prisen blev overrakt

den 29. september under

årets store seniortræf på

Rådhuset. Prisen bliver givet

til en person, der gennem sit

frivillige engagement har

ydet en bemærkelsesværdig og helt særlig indsats

for andre ældre og handicappede i Århus

Kommune.

Honoré var bl.a. indstillet af Ølsted Menighedsråd

og foreningen "Gamle Venner". Der var 13 frivillige

nomineret til prisen i år.

Dorte Lausten overrakte prisen og sagde bl.a.:

"vinderen er selv aktiv musikudøver og bruger

denne evne til at glæde andre. Vinderens aktive indsats

i sit lokalområde er til stor inspiration og glæde

for mange ældre. Hans aktive indsats i brugerrådsarbejdet

tjener til glæde for de mange brugere af

lokalcentret."

Vi kan kun være enige i ordene og valget af prismodtager.

Chr. Honoré har om nogen fortjent prisen.

Med venlig hilsen

Annelise Valbak

g

Bærmosehøjen 18

8380 Trige

kontakt@trigefysio.dk

www.trigefysio.dk

Ring og bestil tid

på tlf. 61 71 89 36

37


38

DUI-LEG og VIRKE

TRIGE Trige Centervej 26. kld.

Aktivitetsfestival i Esbjerg med DUI-LEG og VIRKE

Der slappes af mellem aktiviteterne

Weekenden den 28-30. september deltog DUI-afdelingen

Trige med 17 deltagere i den årlige aktivitetsfestival,

der i år blev afholdt i Esbjerg med 400

DUI'r samlet.

På festivalen fik man mulighed for at besøge de

mange boder med aktiviteter af mange slags.

Vi fik lavet djævlestiks, urtepotteskulere, risbolde,

blæksprutter samt meget mere.

Hele weekenden bød på leg og sjov, som var til stor

glæde for de mange børn og da også for de voksne

og unge, der var med. Som medarbejdere fik vi rig

mulighed for at tage en masse idéer med os hjem,

som nu kan gavne vores børn i Trige-afdelingen.

Søndag inden hjemrejse skulle den store regionsdyst

klares. Her skulle tungen holdes lige i munden

og sammenhold var en stor hjælp. Der skulle hoppes,

løbes, kastes og m.m.

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon: 86 91 17 11

www.lind-lauritsen.dk

Registrerede

Revisorer

FRR

Men vigtigst af alt var at ha' det sjovt.

Vinderen blev region nord, som vi jo er en del af.

Dette var nogen af de mange sjove ting, vi lavede på

aktivitetsfestivalen.

Vi har mange ting på programmet i løbet af året og

forsøger at henvende os til alle i Trige uanset køn,

alder, religion, og adresse.

Så skulle du have lyst til at opleve DUI-LEG og

VIRKE og se om det er noget for dig, så kig ned til

os, vi holder til Trige Centervej 26 kælderen hver

tirsdag mellem 17.30 og 19.00 og der er også plads

til dig.

Med velig hilsen

Jan Madsen

Stephanie kan ikke lægge aktiviteterne fra sig

Mic´s Bar

Pool-Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf.: 86 23 05 53


Vær selv med til festen lad

Slagter Fisker

ordne resten….

Kun kød i top kvalitet gennem

3 generationer med 56 års erfaring.

Dansk limousine kødkvæg med

saft og kraft.

Alt fra grill til pølseborde osv.

Ring og hør nærmere.

Vibyvej 39

8230 Åbyhøj


tlf 86256010

fax 86253951

Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

December/januar 2008

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

1. dec. kl. 19.00 Julefrokost Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

2. dec. Gudstjeneste

med gløgg og æbleskiver

Ølsted Kirke og

Sognehus

Menighedsrådet

3. dec. kl. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

3. dec. kl. 19.30 Julekoncert, Linda & Tod Spørring Kirke Menighedsrådet

9. dec. kl. 15.00 Andespil Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

11. dec. kl. 19.30 Syng julen ind, m. Trige Koret Trige Kirke Menighedsrådet

16. dec. kl. 19.30 Asger Troelsen &

Ravnsbjerg Kantori

Trige Kirke Menighedsrådet

15. jan. kl. 14.00 Nytårskoncert, m. Jette Torp, Trige Hallen

Prinsens Livregiment og Dario Campeotto

Fællesrådet

23. jan. kl. 19.30 Generalforsamling, gymnastik Trige Søndergård ST70 Gymnastik

29. jan. kl. 19.00 Generalforsamling, fodbold Trige Søndergård ST70 Fodbold

31. jan. kl. 19.30 Kristensdomskundskab, voksne Trige Sognegård Menighedsrådet

39


40

Bredahl´s Tømrer & Snedkerfirma

Mathias Bredahl

Tømrermester

Trige Møllevej 248

8380 Trige

Alt i tømrerarbejde tilbydes.

Speciale i døre og vinduer.

tlf.: 60 82 33 21

v/Michael Elnegaard - tlf. 2624 6904

www.malerbixen.com

Alle former for opgaver udføres

- store som små!

Ring til den

fede maler...

Malerbixen_ann_151x111.indd 1 05/01/07 9:44:08

More magazines by this user
Similar magazines